Το τελετουργικό του Μίθρα.

Το αυθεντικό κείμενο και η απόδοσή του, μαζί με σημειώσεις.
Επιμέλεια, μετάφραση και παρουσίαση Φ. Κωδωνά

Εισαγωγή

Η κυρίαρχη θέση της μαγείας μέσα στη Λειτουργία του Μίθρα αξίζει ειδική αναφορά. Το σύνολο του κειμένου της Λειτουργίας είναι διαποτισμένο με την μαγεία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών της αναπνοής στις γραμμές 537-538: προσεγγίζοντας την αναπνοή από τις ακτίνες, ειδικές συνταγές στις γραμμές 751-756: προπαρασκευάζοντας την πίτα για το σκαραβαίο, μαγικά τελετουργικά στις γραμμές 768-770: θάβοντας το σκαραβαίο, φυλακτήρια στις γραμμές 659-660: φιλώντας τα φυλακτήρια, και τέλος μαγικοί τύποι.
Πληροφοριακά, ο Αριστοφάνης και ο Πλίνιος, μας λένε τι είχαν χρησιμοποιήσει σαν μια προστασία ενάντια της αστραπής ή μάλλον για να τη χαιρετήσουν ευλαβικά και αργότερα πρόσθεσαν ότι αυτό ήταν μια παγκόσμια συνήθεια.
Οι μαγικοί τύποι οι ίδιοι είναι διαφορετικοί στο χαρακτήρα: μερικοί δείχνουν ονοματοποίηση στη γραμμή 488, πππ: κάνοντας έναν ξερό ήχο, πιθανά όμοια με την βροντή, συμβολικοί στη γραμμή 487, αεηιουω: χρησιμοποιώντας τα επτά φωνήεντα σε μια σειρά, ή ίσως γλωσσο-λαλική στη σειρά 492, ηυ ηια εη). Μερικοί φαίνονται προερχόμενοι από τα Ελληνικά ή μιμούνται τα Ελληνικά γραμμή 562, "προπροφεγγή: Αρχέγονη Λαμπρότητα, Αιγυπτιακά γραμμή 672, αραρμαχης: Ο Ώρος των δύο οριζόντων και γραμμή 718, Φρη: Ρα, ο Ήλιος, ή Σημιτικές λέξεις γραμμή 591, Σεμεσιλάμ: Αιώνιος Ήλιος. Και γραμμή 593, Ιάω
: Ιαβέ

 

 

Δύο κύρια μέρη: ένα λειτουργικό μυστήριο από την άνοδο στις
γραμμές 475-750 και ένα σύνολο οδηγιών από τις γραμμές
750-834 για τη χρήση του μυστηρίου

Στις γραμμές 4687-474 με τις παράλληλες γραμμές 822-825 και 831-834, η Λειτουργία του Μίθρα τοποθετείται μεταξύ δύο στενά συνδεδεμένων εκδόσεων μαγικών επικλήσεων χρησιμοποιημένων από τον Όμηρο.

5002,001,4,468

Θυμοκάτοχον·

τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι;

Πρὸς φίλους·

αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν

ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππουσ

ἄνδρας τ' ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσι

αὐτοὶ δ' ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσσῃ

τλῆ μὲν Ἄρης, ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ' Ἐπιάλτης.

Ἵλαθί μοι, Πρόνοια καὶ Ψυχή,τάδε γράφοντι

τὰ ἄπρατα, παραδοτὰ μυστήρια, μόνῳ δὲ τέκνῳ

ἀθανασίαν ἀξιῶ, μύσται τῆς ἡμετέρας δυνά-

μεως ταύτης χρὴ οὖν σε, ὦ θύγατερ, λαμβά-

νειν χυλοὺς βοτανῶν καὶ εἰδῶν τῶν μελ-

λόντων σοι μηνυθήσεσθαι ἐν τῷ τέλει τοῦ ἱεροῦ μου συντά-

γματοσ, ἣν ὁ μέγας θεὸς Ἥλιος Μίθρας ἐκέλευ-

σέν μοι μεταδοθῆναι ὑπὸ τοῦ ἀρχαγγέλου

αὐτοῦ, ὅπως ἐγὼ μόνος αἰτητὴς οὐρανὸν βαί-

νω καὶ κατοπτεύω πάντα. ἔστιν δὲ τοῦ λόγου

ἥδε ἡ κλῆσις·

Γένεσις πρώτη τῆς ἐμῆς γενέσεως· αεηιουω,

ἀρχὴ τῆς ἐμῆς ἀρχῆσ πρώτη πππ σσσ φρ·,

πνεῦμα πνεύματος, τοῦ ἐν ἐμοὶ πνεύματος

πρῶτον μμμ, πῦρ, τὸ εἰς ἐμὴν κρᾶσιν τῶν

ἐν ἐμοὶ κράσεων θεοδώρητον, τοῦ ἐν ἐμοὶ πυ-

ρὸς πρῶτον ηυ ηια εη, ὕδωρ ὕδατος, τοῦ ἐν

ἐμοὶ ὕδατος πρῶτον ωωω ααα εεε,οὐσία

γεώδης τῆς ἐν ἐμοὶ οὐσίας γεώδους πρώτη

υη υωη, σῶμα τέλειον ἐμοῦ τοῦ δεῖνα τῆς δεῖνα, δια-

πεπλασμένον ὑπὸ βραχίονος ἐντίμου καὶ δε-

ξιᾶς χειρὸς ἀφθάρτου ἐν ἀφωτίστῳ καὶ διαυγεῖ

κόσμῳ, ἔν τε ἀψύχῳ καὶ ἐψυχωμένῳ υηι

αυι ευωιε. ἐὰν δὲ ὑμῖν δόξῃ μετερτα

φωθ· μεθαρθα φηριη ἐν ἄλλῳ$ ϊερεζαθ

μεταπαραδῶναί με τῇ ἀθανάτῳ γενέσει,

ἐχομένως τῇ ὑποκειμένῃ μου φύσει· ἵνα

μετὰ τὴν ἐνεστῶσαν καὶ σφόδρα κατεπεί-

γουσάν με χρείαν ἐποπτεύσω τὴν ἀθάνατον

ἀρχὴν τῷ ἀθανάτῳ πνεύματι ανχρε-

φρενεσουφιριγχ· τῷ ἀθανάτῳ ὕδατι

ερονουϊ παρακουνηθ, τῷ στερεωτάτῳ

ἀέρι εϊοαη ψεναβωθ, ἵνα νοήματι μετα-

γεννηθῶ κραοχραξ ρ οϊμ εναρχομαι,

καὶ πνεύσῃ ἐν ἐμοὶ τὸ ἱερὸν πνεῦμα νεχθεν

αποτου νεχθιν αρπι ηθ, ἵνα θαυμάσω

τὸ ἱερὸν πῦρ κυφε, ἵνα θεάσωμαι τὸ ἄβυς-

σον τῆς ἀνατολῆς φρικτὸν ὕδωρ νυω

θεσω εχω ουχιεχωα, καὶ ἀκούσῃ μου ὁ ζωο-

γόνος καὶ περικεχυμένος αἰθήρ αρνομηθφ,

ἐπεὶ μέλλω κατοπτεύειν σήμερον τοῖς ἀθα-

νάτοις ὄμμασι, θνητὸς γεννηθεὶς ἐκ θνη-

τῆς ὑστέρας, βεβελτιωμένος ὑπὸ κράτους

μεγαλοδυνάμου καὶ δεξιᾶς χειρὸς ἀφθάρ-

του, ἀθανάτῳ πνεύματι τὸν ἀθάνατον Αἰῶ-

να καὶ δεσπότην τῶν πυρίνων διαδημά-

των, ἁγίοις ἁγιασθεὶς ἁγιάσμασι, ἁγίας

ὑφεστώσης μου πρὸς ὀλίγον τῆς ἀνθρωπί-

νης μου ψυχικῆς δυνάμεως, ἣν ἐγὼ πάλιν

μεταπαραλήμψομαι μετὰ τὴν ἐνεστῶσαν

καὶ κατεπείγουσάν με πικρὰν ἀνάγκην

ἀχρεοκόπητον, ἐγὼ ὁ δεῖνα, ὃν ἡ δεῖνα, κατὰ δόγμα

θεοῦ ἀμετάθετον ευη υϊα εηι αω εϊαυ

ϊυα ϊεω. ἐπεὶ οὐκ ἔστιν μοι ἐφικτὸν θνη-

τὸν γεγῶτα συνανιέναι ταῖς χρυσοειδέσιν

μαρμαρυγαῖς τῆς ἀθανάτου λαμπηδό-

νος ωηυ αεω ηυα εωη υαε ωιαε,

ἕσταθι, φθαρτὴ βροτῶν φύσι, καὶ αὐτίκα ἀνάλαβέ

με ὑγιῆ μετὰ τὴν ἀπαραίτητον καὶ κατεπεί-

γουσαν χρείαν. ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ υἱὸς ψυχ>ων

δεμου προχω πρωα, ἐγώ εἰμι μαχαρφ!ν

μου πρωψυχων πρωε. ἕλκε ἀπὸ τῶν

ἀκτίνων πνεῦμα γ ἀνασπῶν, ὃ δύνασαι,

καὶ ὄψῃ σεαυτὸν ἀνακουφιζόμενον καὶ

ὑπερβαίνοντα εἰς ὕψος, ὥστε σε δοκεῖν μέ-

σον τοῦ ἀέρος εἶναι. οὐδενὸς δὲ ἀκούσει οὔτε

ἀνθρώπου οὔτε ζῴου ἄλλου, οὐδὲ ὄψῃ οὐδὲν

τῶν ἐπὶ γῆς θνητῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, πάν-

τα δὲ ὄψῃ ἀθάνατα· ὄψῃ γὰρ ἐκείνης τῆς ἡμέρας

καὶ τῆς ὥρας θείαν θέσιν, τοὺς πολεύοντας

ἀναβαίνοντας εἰς οὐρανὸν θεούς, ἄλλους

δὲ καταβαίνοντας. ἡ δὲ πορεία τῶν ὁρωμέ-

νων θεῶν διὰ τοῦ δίσκου, πατρός μου, θεοῦ,

φανήσεται, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ καλούμενος αὐ-

λός, ἡ ἀρχὴ τοῦ λειτουργοῦντος ἀνέμου· ὄψῃ

γὰρ ἀπὸ τοῦ δίσκου ὡς αὐλὸν κρεμάμενον. εἰς

δὲ τὰ μέρη τὰ πρὸς λίβα ἀπέραντον οἷον ἀπη-

λιώτην, ἐὰν ᾖ κεκληρωμένος εἰς τὰ μέρη

τοῦ ἀπηλιώτου, καὶ ὁ ἕτερος ὁμοίως εἰς τὰ μέ-

ρη τὰ ἐκείνου, ὄψῃ τὴν ἀποφορὰν τοῦ ὁράματος·

ὄψῃ δὲ ἀτενίζοντάς σοι τοὺς θεοὺς καὶ ἐπί

σε ὁρμωμένους. σὺ δὲ εὐθέως ἐπίθες δεξιὸν

δάκτυλον ἐπὶ τὸ στόμα καὶ λέγε· σιγή, σιγή,

σιγή, σύμβολον θεοῦ ζῶντος ἀφθάρτου·

φύλαξόν με, σιγή νεχθειρ θανμελου,

ἔπειτα σύρισον μακρὸν συριγμόν, ἔπειτα πόππυ-

σον λέγων· προπροφεγγῆ μοριος προ-

φυρ προφεγγῆ νεμεθιρε αρψεντεν

πιτητμι μεωυ εναρθ φυρκεχω ψυ-

ριδαριω τυρη φιλβα καὶ τότε ὄψῃ τοὺς

θεούς σοι εὐμενῶς ἐμβλέποντας καὶ μη-

κέτι ἐπί σε ὁρμωμένους, ἀλλὰ πορευομέ-

νους ἐπὶ τὴν ἰδίαν τάξιν τῶν πραγμάτων.

ὅταν οὖν ἴδῃς τὸν ἄνω κόσμον καθαρὸν

καὶ δονούμενον καὶ μηδένα τῶν θεῶν

ἢ ἀγγέλων ὁρμώμενον, προσδόκα βροντῆς

μεγάλης ἀκούσεσθαι κτύπον, ὥστε σε ἐκ-

πλαγῆναι. σὺ δὲ πάλιν λέγε· σιγή, σιγή λόγοσ$,

ἐγώ εἰμι σύμπλανος ὑμῖν ἀστήρ, καὶ ἐκ

τοῦ βάθους ἀναλάμπων οξυ ο ξερθευθ.

ταῦτά σου εἰπόντος εὐθέως ὁ δίσκος ἁπλω-

θήσεται. μετὰ δὲ τὸ εἰπεῖν σε τὸν β λόγον,

ὅπου σιγή, σιγή καὶ τὰ ἀκόλουθα, σύρισον β

καὶ πόππυσον β, καὶ εὐθέως ὄψῃ ἀπὸ τοῦ δί-

σκου ἀστέρας προσερχομένους πενταδακτυ-

λιαίους πλείστους καὶ πιπλῶντας ὅλον

τὸν ἀέρα. σὺ δὲ πάλιν λέγε· σιγή, σιγή.

καὶ τοῦ δίσκου ἀνυγέντος ὄψῃ ἄπυρον

κύκλωμα καὶ θύρας πυρίνας ἀποκε-

κλεισμένας. σὺ δὲ εὐθέως δίωκε τὸν ὑπο-

κείμενον λόγον καμμύων σου τοὺς ὀφθαλ-

μούς. λόγος γ· ἐπάκουσόν μου, ἄκου-

σόν μου τοῦ δεῖνα τῆς δεῖνα, κύριε, ὁ συνδήσας

πνεύματι τὰ πύρινα κλῆθρα τοῦ τετρα-

λιζώματος, πυρίπολε, πεντιτερουνι,

φωτὸς κτίστα οἱ δὲ· συνκλεῖστα$ Σεμεσιλαμ,

πυρίπνοε ψυρινφευ, πυρίθυμε

Ἰάω, πνευματόφως ωαϊ, πυριχαρῆ

ἔλουρε, καλλίφως αζαϊ, Αἰών αχβα,

φωτοκράτωρ πεππερ πρεπεμπιπι, πυ-

ρισώματε φνουηνιοχ, φωτοδῶτα, πυ-

ρισπόρε αρει εϊκιτα, πυρικλόνε

γαλλαβαλβα, φωτοβίαιε αιω, πυριδῖνα πυριχι

βοοσηια, φωτοκινῆτα σανχερωβ, κεραυνο-

κλόνε ιη ωη ιωηιω, φωτὸς κλέος βεεγένητε,

αὐξησίφως σουσινεφιεν, πυρισχησίφως

σουσϊνεφι αρενβαραζει μαρμαρεντευ

ἀστροδάμα· ἄνοιξόν μοι, προπροφεγγή, εμε-

θειρε μοριομοτυρηφιλβα, ὅτι ἐπικαλοῦ-

μαι ἕνεκα τῆς κατεπειγούσης καὶ πικρᾶς καὶ

ἀπαραιτήτου ἀνάγκης τὰ μηδέπω χωρήσαντα

εἰς θνητὴν φύσιν μηδὲ φρασθέντα ἐν διαρ-

θρώσει ὑπὸ ἀνθρωπίνης γλώσσης ἢ θνητοῦ

φθόγγου ἢ θνητῆς φωνῆς ἀθάνατα ζῶντα

καὶ ἔντιμα ὀνόματα· ηεω οηεω ιωω

οη ηεω ηεω οη εω ιωω οηηε ωηε

ωοη ιη ηω οω οη ιεω οη ωοη ιεω οη ιεεω

εη ιω οη ιοη ωηω εοη οεω ωιη ωιη εω

οι ιιι ηοη ωυη ηωοηε εω ηια αηα εηα

ηεεη εεη εεη ιεω ηεω οηεεοη ηεω

ηυω οη εϊω ηω ωη ωη εε οοο υιωη.

ταῦτα πάντα λέγε μετὰ πυρὸς καὶ πνεύμα-

τος τὸ πρῶτον ἀποτελῶν, εἶτα ὁμοίως τὸ

δεύτερον ἀρχόμενος, ἕως ἐκτελέσῃς τοὺς

ζ ἀθανάτους θεοὺς τοῦ κόσμου. ταῦτά σου εἰ

πόντος ἀκούσει βροντῆς καὶ κλόνου τοῦ περι-

έχοντος. ὁμοίως δὲ σεαυτὸν αἰσθηθήσει τα-

ρασσόμενον. σὺ δὲ πάλιν λέγε· σιγή λόγοσ$, εἶτα

ἄνοιξον τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ὄψῃ ἀνεῳγυΐ-

ας τὰς θύρας καὶ τὸν κόσμον τῶν θεῶν, ὅς ἐστιν ἐν-

τὸς τῶν θυρῶν, ὥστε ἀπὸ τῆς τοῦ θεάματος ἡδο-

νῆς καὶ τῆς χαρᾶς τὸ πνεῦμά σου συντρέχειν

καὶ ἀναβαίνειν. στὰς οὖν εὐθέως ἕλκε ἀπὸ τοῦ

θείου ἀτενίζων εἰς σεαυτὸν τὸ πνεῦμα. ὅταν

οὖν ἀποκατασταθῇ σου ἡ ψυχή, λέγε· πρόσελθε,

κύριε, αρχανδαρα φωταζα πυριφωτα ζα-

βυθιξ ετιμενμερο φοραθην εριη προ-

θρι φοραθι. τοῦτο εἰπόντος στραφήσονται

ἐπί σε αἱ ἀκτῖνες· ἔσιδε αὐτῶν μέσον. ὅταν

οὖν τοῦτο ποιήσῃς, ὄψῃ θεὸν νεώτερον, εὐει-

δῆ, πυρινότριχα, ἐν χιτῶνι λευκῷ καὶ χλα-

μύδι κοκκίνῃ ἔχοντα πύρινον στέφανον.

εὐθέως ἄσπασαι αὐτὸν τῷ πυρίνῳ ἀσπαστικῷ·

κύριε, χαῖρε, μεγαλοδύναμε, μεγαλοκράτωρ,

βασιλεῦ, μέγιστε θεῶν, Ἥλιε, ὁ κύριος τοῦ οὐρα-

νοῦ καὶ τῆς γῆς, θεὲ θεῶν, ἰσχύει σου ἡ πνοιή,

ἰσχύει σου ἡ δύναμις, κύριε· ἐάν σοι δόξῃ, ἄγ-

γειλόν με τῷ μεγίστῳ θεῷ, τῷ σε γεννήσαντι

καὶ ποιήσαντι, ὅτι ἄνθρωπος, ἐγὼ ὁ δεῖνα τῆς δεῖνα,

γενόμενος ἐκ θνητῆς ὑστέρας τῆς δεῖνα καὶ ἰχῶ-

ρος σπερματικοῦ καὶ, σήμερον τούτου ὑπό σου

μεταγεννηθέντος, ἐκ τοσούτων μυριάδων ἀπα-

θανατισθεὶς ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ κατὰ δόκησιν θεοῦ,

ὑπερβαλλόντως ἀγαθοῦ, προσκυνῆσαί σε

ἀξιοῖ καὶ δέεται κατὰ δύναμιν ἀνθρωπίνην

ἵνα συνπαραλάβῃς τὸν τῆς σήμερον ἡμέρας

καὶ ὥρας ὡρονόμον, ᾦ ὄνομα θραψιαρι·

μοριροκ, ἵνα φανεὶς χρηματίσῃ ἐν ταῖς ἀγα-

θαῖς ὥραις· εωρω ρωρε ωρρι ωριωρ ρωρ ρωι

ωρ ρεωρωρι εωρ εωρ εωρ εωρε$. ταῦτά σου εἰ-

πόντος ἐλεύσεται εἰς τὸν πόλον, καὶ ὄψῃ αὐτὸν περι-

πατοῦντα ὡς ἐν ὁδῷ. σὺ δὲ ἀτενίζων καὶ μύκωμα

μακρὸν κερατοειδῶς, ὅλον ἀποδιδοὺς τὸ πνεῦ-

μα, βασανίζων τὴν λαγόνα, μυκῶ καὶ κατα-

φίλει τὰ φυλακτήρια καὶ λέγε, πρῶτον εἰς τὸ δεξι-

όν· φύλαξόν με προσυμηρι. ταῦτα εἰπὼν ὄψῃ

θύρας ἀνοιγομένας καὶ ἐρχομένας ἐκ τοῦ βά-

θους ζ παρθένους ἐν βυσσίνοις, ἀσπίδων

πρόσωπα ἐχούσας. αὗται καλοῦνται οὐρανοῦ

Τύχαι, κρατοῦσαι χρύσεα βραβεῖα. ταῦτα ἰδὼν

ἀσπάζου οὕτως· χαίρετε, αἱ ζ Τύχαι τοῦ οὐρα-

νοῦ, σεμναὶ καὶ ἀγαθαὶ παρθένοι, ἱεραὶ καὶ

ὁμοδίαιτοι τοῦ μινιμιρροφορ, αἱ ἁγιώτα-

ται φυλάκισσαι τῶν τεσσάρων στυλίσκων.

χαῖρε, ἡ πρώτη, χρεψενθαης, χαῖρε, ἡ β,

μενεσχεησ, χαῖρε, ἡ γ, μεχραν, χαῖρε ἡ δ,

αραρμαχησ, χαῖρε, ἡ ε, εχομμιη, χαῖρε, ἡ ,

τιχνονδαης, χαῖρε, ἡ ζ, Ἐρού, ρομβριης.

προέρχονται δὲ καὶ ἕτεροι ζ θεοὶ ταύρων

μελάνων πρόσωπα ἔχοντες ἐν περιζώ-

μασιν λινοῖς κατέχοντες ζ διαδήματα χρύ-

σεα. οὗτοί εἰσιν οἱ καλούμενοι πολοκράτορες

τοῦ οὐρανοῦ, οὓς δεῖ σε ἀσπάσασθαι ὁμοίως ἕκα-

στον τῷ ἰδίῳ αὐτῶν ὀνόματι· χαίρετε, οἱ κνωδα-

κοφύλακες, οἱ ἱεροὶ καὶ ἄλκιμοι νεανίαι, οἱ στρέ-

φοντες ὑπὸ ἓν κέλευσμα τὸν περιδίνητον

τοῦ κύκλου ἄξονα τοῦ οὐρανοῦ καὶ βροντὰς καὶ

ἀστραπὰς καὶ σεισμῶν καὶ κεραυνῶν βολὰς ἀφι-

έντες εἰς δυσσεβῶν φῦλα, ἐμοὶ δὲ εὐσεβεῖ

καὶ θεοσεβεῖ ὄντι ὑγείαν καὶ σώματος ὁλοκλη-

ρίαν, ἀκοῆς τε καὶ ὁράσεως εὐτονίαν, ἀταρα-

ξίαν ἐν ταῖς ἐνεστώσαις τῆς σήμερον ἡμέ-

ρας ἀγαθαῖς ὥραις, οἱ κύριοί μου καὶ μεγα-

λοκράτορες θεοί· χαῖρε, ὁ πρῶτος, αϊερωνθι,

χαῖρε, ὁ β, μερχειμερος, χαῖρε, ὁ γ, αχριχιουρ,

χαῖρε, ὁ δ, μεσαργιλτω, χαῖρε, ὁ ε, χιχρω-

αλιθω, χαῖρε, ὁ , ερμιχθαθωψ, χαῖρε,

ὁ ζ, εορασιχη. ὅταν δὲ ἐνστῶσιν ἔνθα

καὶ ἔνθα τῇ τάξει, ἀτένιζε τῷ ἀέρι καὶ ὄψῃ

κατερχομένας ἀστραπὰς καὶ φῶτα μαρ-

μαίροντα καὶ σειομένην τὴν γῆν καὶ

κατερχόμενον θεὸν ὑπερμεγέθη, φωτι-

νὴν ἔχοντα τὴν ὄψιν, νεώτερον, χρυσοκόμαν,

ἐν χιτῶνι λευκῷ καὶ χρυσῷ στεφάνῳ καὶ

ἀναξυρίσι, κατέχοντα τῇ δεξιᾷ χειρὶ μόσχου

ὦμον χρύσεον, ὅς ἐστιν Ἄρκτος ἡ κινοῦσα

καὶ ἀντιστρέφουσα τὸν οὐρανόν, κατὰ ὥραν

ἀναπολεύουσα καὶ καταπολεύουσα. ἔπειτα ὄψῃ

αὐτοῦ ἐκ τῶν ὀμμάτων ἀστραπὰς καὶ ἐκ τοῦ

σώματος ἀστέρας ἁλλομένους. σὺ δὲ εὐθέως

μύκωμα μακρόν, βασανίζων τὴν γαστέρα,

ἵνα συνκινήσῃς τὰς πέντε αἰσθήσεις, μα-

κρὸν εἰς ἀπόθεσιν, μυκῶ καταφιλῶν πάλιν

τὰ φυλακτήρια καὶ λέγων· μοκριμο φεριμο-

φερερι ζωή μου, τοῦ δεῖνα, μένε σύ, νέμε ἐν τῇ

ψυχῇ μου, μή με καταλείψῃς, ὅτι κελεύει σοι

ενθο φενεν θροπιωθ. καὶ ἀτένιζε τῷ θεῷ

μακρὸν μυκώμενος καὶ ἀσπάζου οὕτως·

κύριε, χαῖρε, δέσποτα ὕδατος, χαῖρε, κατάρχα

γῆς, χαῖρε, δυνάστα πνεύματος, λαμπροφεγ-

γῆ, προπροφεγγῆ, εμεθιρι αρτεντεπι·

θηθ· μιμεω υεναρω φυρχεχω ψηρι

δαριω· Φρῆ Φρηλβα· χρημάτισον, κύριε,

περὶ τοῦ δεῖνα πράγματος. κύριε, παλινγενόμε-

νος ἀπογίγνομαι, αὐξόμενος καὶ αὐξηθεὶς

τελευτῶ, ἀπὸ γενέσεως ζωογόνου γενόμε-

νος, εἰς ἀπογενεσίαν ἀναλυθεὶς πορεύο-

μαι, ὡς σὺ ἔκτισας, ὡς σὺ ἐνομοθέτησας καὶ

ἐποίησας μυστήριον. ἐγώ εἰμι φερουρα

μιουρι. ταῦτά σου εἰπόντος εὐθέως χρη-

σμῳδήσει. ὑπέκλυτος δὲ ἔσει τῇ ψυχῇ καὶ

οὐκ ἐν σεαυτῷ ἔσει, ὅταν σοι ἀποκρίνηται.

λέγει δέ σοι διὰ στίχων τὸν χρησμὸν καὶ εἰπὼν

ἀπελεύσεται, σὺ δὲ στήκεις ἐνεός, ὡς ταῦ-

τα πάντα χωρήσεις αὐτομάτως, καὶ τότε

μνημονεύσεις ἀπαραβάτως τὰ ὑπὸ τοῦ

μεγάλου θεοῦ ῥηθέντα, κἂν ἦν μυρίων στί-

χων ὁ χρησμός. ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ συνμύ-

στῃ χρήσασθαι ὥστε τὰ λεγόμενα ἐκεῖνον

μόνον σύν σοι ἀκούειν, συναγνευέτω σοι ζ

ἡμέρας καὶ ἀποσχέσθω ἐμψύχων καὶ βαλα-

νείου. ἐὰν δὲ καὶ μόνος ᾖς καὶ ἐγχειρῇς τὰ

ὑπὸ τοῦ θεοῦ εἰρημένα, λέγεις ὡς ἐν ἐκστάσει

ἀποφοιβώμενος. ἐὰν δὲ καὶ δεῖξαι αὐτῷ θέ-

λῃς, κρίνας, εἰ ἄξιός ἐστιν ἀσφαλῶς ὡς ἄν-

θρωπος, χρησάμενος τῷ τρόπῳ, ὡς ὑπὲρ αὐτοῦ

κρινόμενος ἐν τῷ ἀπαθανατισμῷ, τὸν πρῶ-

τον ὑπόβαλε αὐτῷ λόγον, οὗ ἡ ἀρχή· γένε-

σις πρώτη τῆς ἐμῆς γενέσεως αεηιουω.

τὰ δὲ ἑξῆς ὡς μύστης λέγε αὐτοῦ ἐπὶ τῆς

κεφαλῆς ἀτόνῳ φθόγγῳ, ἵνα μὴ ἀκούσῃ,

χρίων αὐτοῦ τὴν ὄψιν τῷ μυστηρίῳ. γί-

γνεται δὲ ὁ ἀπαθανατισμὸς οὗτος τρὶς τοῦ

ἐνιαυτοῦ. ἐὰν δὲ βουληθῇ τις, ὦ τέκνον,

μετὰ τὸ παράγγελμα παρακοῦσαι, τῷ οὐκέτι

ὑπάρξει. Διδασκαλία τῆς πράξεως· λαβὼν

κάνθαρον ἡλιακὸν τὸν τὰς ιβἀκτῖνας

ἔχοντα ποίησον εἰς βησίον καλλάϊνον

βαθὺ ἐν ἁρπαγῇ τῆς σελήνης βληθῆναι,

συνεμβαλὼν αὐτῷ λωτομήτρας σπέρμα

καὶ μέλι λειώσας ποίησον μαζίον, καὶ εὐθέ-

ως αὐτὸν ὄψῃ προσερχόμενον καὶ ἐσθί-

οντα, καὶ ὅταν φάγῃ, εὐθέως θνῄσκει. τοῦ-

τον ἀνελόμενος βάλε εἰς ἀγγεῖον ὑελοῦν

μύρου ῥοδίνου καλλίστου, ὅσον βούλει, καὶ

στρώσας καθαρείως ἄμμον ἱερὰν ἐπίθες

τὸ ἀγγεῖον καὶ λέγε τὸ ὄνομα ἐπὶ τοῦ ἄγγους ἐπὶ

ἡμέρας ζ ἡλίου μεσουρανοῦντος· ἐγώ

σε ἐτέλεσα, ἵνα μοι ἥ σου οὐσία γένῃ χρήσι-

μος, τῷ δεῖνα μόνῳ ιε ια η εη ου εια· ἐμοὶ μόνῳ

χρησιμεύσῃς· ἐγὼ γάρ εἰμι φωρ φορα

φως φοτιζαασ οἱ δέ· φωρ φωρ οφοθει

ξαασ$. τῇ δὲ ζ ἡμέρᾳ βαστάξας τὸν κάνθαρον,

θάψας ζμύρνῃ καὶ οἴνῳ Μενδησίῳ καὶ βυς-

σίνῳ ἀπόθου ἐν κυαμῶνι ζωοφυτοῦντι.

τὸ δὲ χρῖσμα ἑστιάσας καὶ συνευωχηθεὶς

ἀπόθου καθαρείως εἰς τὸν ἀπαθανατισμόν.

ἐὰν δὲ ἄλλῳ θέλῃς δεικνύειν, ἔχε τῆς κα-

λουμένης βοτάνης κεντρίτιδος χυλὸν πε-

ριχρίων τὴν ὄψιν, οὗ βούλει, μετὰ ῥοδίνου,

καὶ ὄψεται δηλαυγῶς ὥστε σε θαυμάζειν.

τούτου μείζον' οὐχ εὗρον ἐν τῷ κόσμῳ πρα-

γματείαν. αἰτοῦ δέ, ἃ βούλει, τὸν θεόν, καὶ δώ-

σει σοι. ἡ δὲ τοῦ μεγάλου θεοῦ σύστασίς ἐστιν

ἥδε· βαστάξας κεντρῖτιν τὴν προκειμένην

βοτάνην τῇ συνόδῳ τῇ γενομένῃ λέοντι

ἆρον τὸν χυλὸν καὶ μίξας μέλιτι καὶ ζμύρ-

νῃ γράψον ἐπὶ φύλλου περσέας τὸ ὀκταγράμ-

ματον ὄνομα, ὡς ὑπόκειται, καὶ πρὸ γ ἡμε-

ρῶν ἁγνεύσας ἐλθὲ πρωίας πρὸς ἀνατολάς,

ἀπόλειχε τὸ φύλλον δεικνύων ἡλίῳ, καὶ

οὕτως ἐπακούσεται τελείως. ἄρχου δὲ αὐτὸν

τελεῖν τῇ ἐν λέοντι κατὰ θεὸν νουμηνίᾳ.

τὸ δὲ ὄνομά ἐστιν τοῦτο· ϊ εε οο ϊαϊ. τοῦτο

ἔκλειχε, ἵνα φυλακτηριασθῇς, καὶ τὸ φύλλον

ἑλίξας ἔμβαλε εἰς τὸ ῥόδινον. πολλάκις

δὲ τῇ πραγματείᾳ χρησάμενος ὑπερεθαύ-

μασα. εἶπεν δέ μοι ὁ θεός· μηκέτι χρῶ

τῷ συγχρίσματι, ἀλλὰ ῥίψαντα εἰς ποταμὸν χρὴ

χρᾶσθαι φοροῦντα τὸ μέγα μυστήριον

τοῦ κανθάρου τοῦ ἀναζωπυρηθέντος

διὰ τῶν κεζῴων ὄρνεων, χρᾶσθαι

ἅπαξ τοῦ μηνὸς, ἀντὶ τοῦ κατὰ ἔτος γ, κατὰ

πανσέληνον. ἡ δὲ κεντρῖτις βοτάνη φύ-

εται ἀπὸ μηνὸς Παϋνὶ ἐν τοῖς μέρεσι τῆς

μελάνης γῆς, ὁμοία δέ ἐστιν τῷ ὀρθῷ

περιστερεῶνι. ἡ δὲ γνῶσις αὐτῆς οὕτως

γίγνεται· ἴβεως πτερὸν χρίεται τὸ ἀκρο-

μέλαν χαλασθὲν τῷ χυλῷ καὶ ἅμα τῷ θι-

γεῖν ἀποπίπτει τὰ πτερά. τοῦτο τοῦ κυρίου

ὑποδείξαντος εὑρέθη ἐν τῷ Μενε-

λαΐτῃ ἐν τῇ Φαλαγρὺ πρὸς ταῖς ἀναβολαῖς

πλησίον τοῦ Βησάδος βοτάνης. ἔστιν δὲ

μονόκλωνον καὶ πυρρὸν ἄχρι τῆς ῥίζης

καὶ τὰ φύλλα οὐλότερα καὶ τὸν καρπὸν

ἔχοντα ὅμοιον τῷ κορύμβῳ ἀσπαράγου

ἀγρίου. ἔστιν δὲ παραπλήσιον τῷ

καλουμένῳ ταλάπῃ, ὡς τὸ ἄγριον σεῦ-

τλον. τὰ δὲ φυλακτήρια ἔχει τὸν τρόπον

τοῦτον· τὸ μὲν δεξιὸν γράψον εἰς ὑμέ-

να προβάτου μέλανος ζμυρνομέλανι,

τὸ δὲ αὐτὸ δήσας νεύροις τοῦ αὐτοῦ ζώου

περίαψαι, τὸ δὲ εὐώνυμον εἰς ὑμένα

λευκοῦ προβάτου καὶ χρῶ τῷ αὐτῷ

τρόπῳ. εὐώνυμον τοῦ προσθυμηρι πληρέστα-

τον καὶ τὸ ὑπόμνημα ἔχει·

ὣς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους·

ἄνδρας τ' ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέοισι φόνοισι

αὐτοὶ δ' ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσσῃ·

τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.

ἀνέβη Ζεὺς εἰς ὄρος χρυσοῦν μόσχον ἔχων

καὶ μάχαιραν ἀργυρέαν· πᾶσιν μέρος ἐπέ-

δωκεν, Ἀμάρᾳ μόνον οὐκ ἔδωκεν, εἶπεν

δέ· ἔξαφες, ὃ ἔχεις, καὶ τότε λήψει ψινωθερ

νωψιθερ θερνωψι κοινόν$.

τλῆ μὲν Ἄρης, ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ' Ἐπιάλτης.

Θυμοκάτοχον·

τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.

Πρὸς φίλους·

αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν.

Ἀπὸ ἐτῶν νγκαὶ μηνῶν θ ἔλαβεν τοὺς χρό-

νους Ἑρμῆς ἐπὶ ἔτη ι καὶ μῆνας θ, ἀφ' ὧν

ἑαυτῷ ἐπιμερίζει μῆνας κ, ὡς εἶναι ἔτη νε

μῆνας ε, εἶτα Ἀφροδίτῃ μῆνας η, ὡς εἶναι

καὶ ὧδε ἔτη νμῆνα α, εἶτα Ἡλίῳ μῆνας ιθ,

ὡς εἶναι ἔτη νζμῆνας η. ἐν τούτοις ἐπι-

μεριζομένοις Ἡλίῳ χρόνοις, τοῦτ' ἔστιν

τοῖς ιθμησίν, ἐπιβαλοῦ, εἰς ὃ ζητεῖς. με-

τὰ τοῦτο ἐπιμερίζει Ἄρεϊ μῆνας ιε, ὡς εἶναι

ἔτη νημῆνας ια. οὗτοι ἐναντίοι χρόνοι. εἶ-

τα Σελήνῃ μῆνας κε, ὡς εἶναι ἔτη ξα. οὗ-

τοι καλοί. εἶτα Διῒ μῆνας ιβ, ὡς εἶναι

ἔτη ξβ. οὗτοι καλοί. εἶτα Κρόνῳ μῆνας λ,

ὡς εἶναι ἔτη ξδ. οὗτοι σωματικῶς

φαῦλοι, ἐν οἷς καὶ κλιμακτῆρες.

Για συγκράτηση του θυμού. "αν τολμήσεις δόρυ θεόρατο στο Δία να σηκώσεις." ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 8 γραμμή 424

 

επαναλαμβάνεται στο εδάφιο 825 και 833

5002,001,4,469

Για φιλία

 

5002,001,4,470

"ας μην δαμάσει, να μην γίνομε πηγή χαράς για τους εχθρούς μας." ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 10 γραμμή 193

επαναλαμβάνεται στο εδάφιο 835

5002,001,4,471

"καθώς αυτός είπε, από το χαντάκι πέρασε τα μονόνυχα άλογα" ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 10 γραμμή 564

επαναλαμβάνεται στο εδάφιο 822

5002,001,4,472

"τους άνδρες να ψυχοραγούν σε αφόρητους τόπους που κείτοντο οι νεκροί" ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 10 γραμμή 521

επαναλαμβάνεται στο εδάφιο 823

5002,001,4,473

"οι ίδιοι δε, τον μεγάλο ιδρώτα στη θάλασσα να πλύνουν" ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 10 γραμμή 572

επαναλαμβάνεται στο εδάφιο 824

5002,001,4,474

"ο Άρης πόσα άντεξε, ενίοτε σαν Ώτος δυνατός και Εφιάλτης" ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 5 γραμμή 385

επαναλαμβάνεται στο εδάφιο 831

5002,001,4,475

"Ελέησόν με, Πρόνοια και ψυχή, στα γραφόμενα αυτά, 

(475) Να είσαι καλός μαζί μου, Ω Πρόνοια και Ψυχή, καθώς γράφω αυτά τα μυστήρια 

γραμμές 475- 834 απαρτίζεται από τη Λειτουργία του Μίθρα

5002,001,4,476

τα αδύνατα να πουληθούν, κατάλληλα να διδαχθουν ιερά δόγματα (μυστήρια), στο μοναδικό τέκνο 

που κληροδοτήθηκαν όχι για βελτίωση αλλά για διδασκαλία. Και για ένα μόνο παιδί, 

συνοπτική εισαγωγή στις γραμμές 475- 485, λειτουργικό μυστήριο από την άνοδο γραμμές 475-750

5002,001,4,477

ζητώ την αθανασία, μυημένες της δικής μας αυτής δύναμης 

αιτούμαι αθανασία, Ω μυημένες αυτής της δύναμής μας 

 

5002,001,4,478479

είναι ανάγκη λοιπόν για σένα, Ω κόρη, να λάβεις 

επιπροσθέτως, αυτό είναι απαραίτητο για σένα, Ω Κόρη, για να λάβεις  

5002,001,4,480

τους χυμούς των φυτών και των μορφών (καρυκευμάτων), των μελλοντικών που 

(480) τους χυμούς από τα φυτά και τα καρυκεύματα, τα οποία θα είναι 

5002,001,4,481

θα γνωστοποιηθούν σε σένα, στο τέλος της ιερής πραγματείας μου, 

στο τέλος της ιερής μου διατριβής, 

5002,001,4,482

την οποία ο έξοχος θεός Ήλιος Μίθρας διέταξε    

την οποία ο Μέγας Θεός Ήλιος Μίθρας διέταξε  

5002,001,4,483

να αποκαλυφθεί σε μένα από τον αρχάγγελό του,

να είναι αποκαλυπτόμενη σε μένα δια μέσου του αρχαγγέλου του, 

5002,001,4,484

καθώς μόνο εγώ αξιώνω στον ουρανό 

επομένως αυτό αφήνω μόνο μπορώ να ανέρχομαι 

5002,001,4,485

να πορεύομαι και να παρατηρώ τα πάντα.

μέσα στον Ουρανό σαν ένας ερευνητής.

Η ψυχή έτσι αντιμετωπίζει τα τέσσερα στοιχεία στις γραμμές 485-537 στις παραγωγικές και αναπαραγωγικές πτυχές τους

5002,001,4,486

Είναι του λόγου, αυτή εδώ η επίκληση.1

Αυτό είναι η παράκληση της τελετής:

5002,001,4,487

"Γέννηση πρώτη της δικής μου γέννησης˙ αεηιουω,

«Πρώτη γέννηση της γέννησής μου, AEΗIOYΩ,   

 

5002,001,4,488

πρώτη αρχική ουσία της δικής μου αρχικής ουσιάς πππ σσς φρ˙ 

πρώτη αρχή της αρχής μου,2 ΠΠΠ ΣΣΣ ΦΡ

5002,001,4,489

πνοή πνοής2, της πνοής σε μένα 

πνεύμα3 πνεύματος, το πρώτο από τα πνεύματα

5002,001,4,490

πρώτη μμμ, πυρ χαρισμένο από τον Θεό

(490) σε μένα, MMM, πυρ έδωσε δια μέσω του θεού στο μίγμα μου 

5002,001,4,491

εις το δικό μου μίγμα από τα μίγματα σε μένα,

από τα μίγματα σε μένα, το πρώτο πυρ του   

5002,001,4,492

πρώτο ηυ ηια εη, ύδωρ ύδατος, του σε

πυρός σε μένα, ΗY ΗIA EΗ, ύδωρ ύδατος,

5002,001,4,493

εμένα ύδατος πρώτο ωωω ααα εεε, γήινη αρχική ουσία

το πρώτο του ύδατος σε μένα, ΩΩΩ AAA EEE, γήινη ουσία, 

5002,001,4,494

της γήινης αρχικής ουσίας σε μένα πρώτη

η πρώτη από τη γήινη ουσία σε μένα,

5002,001,4,495

υη υωη, σώμα άρτιο δικό μου, του τάδε (γιου) της τάδε3,

(495) YΗ YΩΗ, πλήρες σώμα μου (εγώ, - του οποίου η μητέρα είναι _4),

5002,001,4,496

που έχει μορφοποιηθεί από τιμώμενο βραχίονα και

η οποία έχει μορφοποιηθεί δια μέσω ενός ευγενικού βραχίοντα και μιας άφθαρτης δεξιάς 

5002,001,4,497

από δεξί αθάνατο χέρι σε κόσμο σκοτεινό και φεγγοβόλο,

χειρός σε έναν κόσμο χωρίς φως και ήδη ακτινοβόλο,

5002,001,4,498

και νεκρό και ζωντανό υηι

χωρίς ψυχή και ήδη ζωντανό με ψυχή,  

5002,001,4,499

αυι ευωιε. Αν ίσως στη δική σας δοξασία μετερτα

ΑYI  EYΩIE: τώρα αν αυτό γίνει η επιθυμία σου, METEΡTA

5002,001,4,500

φωθ4 (μεθαρθα φηριη σε άλλο)ιερεζαθ

(500) ΦΩΘ (MEΘΑΡΘA ΦHΡIΗ, σε ένα άλλο μέρος)5 ΙΕΡΕΖΑΘ,

5002,001,4,501

παράδωσέ με στην αέναο γέννηση, 

μεταβίβασε σε μένα αθάνατη γέννηση και,

5002,001,4,502

αμέσως έπειτα στην προκείμενη φύση μου, όπως

ακολουθώντας αυτό, στην υπό κλίση φύση μου,

5002,001,4,503

μετά την παρούσα και ορμητική κατεπείγουσα

έτσι ώστε,6 μετά την παρούσα ανάγκη η οποία με πιέζει υπερβολικά, 

5002,001,4,504

ανάγκη σε μένα να επιτηρώ την αέναο 

να δύναμαι να ατενίσω επί της αθάνατης 

5002,001,4,505

αρχή στην αθάνατο πνοή ανχρεφρενεσουφιριγχ˙

(505) αρχής με το αθάνατο πνεύμα, ANΧΡEΦΡENEΣOYΦIΡIΓΧ, 

5002,001,4,506

στο αθάνατο ύδωρ

με το αθάνατο ύδωρ, 

5002,001,4,507

ερονουϊ παρακουνηθ στον πιο συμπαγή

EΡΟΝΟΥΪ ΠΑΡΑΚΟΥΝΗΘ, με τον πιο ακλόνητο αέρα, 

5002,001,4,508

αέρα εϊοαη ψεναβωθ, για να ξαναγενηθώ στην σκέψη

ΕΪΟΑΗ ΨENABΩΘ. Ότι δύναμαι να γεννηθώ πάλι στη σκέψη, 

5002,001,4,509

κραοχραξ οϊμ εναρχομαι,

KΡAOΧΡAΞ OΪM ENAΡΧOMAI,7 

5002,001,4,510

και να φυσήσει σε μένα η ιερή πνοή νεχθεν

(510) και το καθαγιασμένο πνεύμα μπορεί να εμφυσήσει σε μένα, ΝΕΧΘΕΝ 

5002,001,4,511

αποτου νεχθιν αρπι ηθ, για να θαυμάσω

AΠOTOY NEΧΘIN AΡΠI ΗΘ. Έτσι ώστε δύναμαι να θαυμάσω 

5002,001,4,512

το ιερό πυρ κυφε, για να παρατηρήσω το ακαταμέτρητο

το καθαγιασμένο πυρ, KYΦE. Ότι δύναμαι να ατενίσω την απεραντοσύνη, 

5002,001,4,513

της ανατολής τρομακτικό ύδωρ νυω

το μυστηριώδες ύδωρ από την αυγή, 

5002,001,4,514

θεσω εχω ουχιεχωα, και να με ακούσει ο ζωοποιός

NYΩ ΘΕΣΩ ΕΧΩ ΟΥΧΙΕΧΩΑ, και τον ζωογόνο

5002,001,4,515

και χυμένος ολόγυρα αιθέρας αρνομηθφ, 

(515), και ο αιθέρας που κυκλώνει μπορεί να με ακούσει, ΑΡΝΟΜΗΘΦ. 

5002,001,4,516

καθόσον έχω σκοπό να ερευνώ σήμερα με τα αθάνατα

Γιατί σήμερα είμαι ολόγυρα για να κοιτάζω, με 

5002,001,4,517

μάτια, θνητός που γεννήθηκα από

αθάνατα μάτια - εγώ, γεννήθηκα θνητός από 

5002,001,4,518

θνητή μήτρα, αναβαθμισμένος ήδη κάτω από ηγεμονία

θνητή μήτρα, αλλά μετασχηματίστηκα δια της τρομερής δύναμης 

5002,001,4,519

μεγαλοδύναμη και δεξιό χέρι ακατάβλητο,

και μιας ακατάλυτης δεξιάς χειρός

5002,001,4,520

με αθάνατη πνοή τον αθάνατο Αιώνα 

(520)! – με αθάνατο πνεύμα, ο αθάνατος Aion

5002,001,4,521

και απόλυτο άρχοντα των πύρινων στεμμάτων,

 και εξουσιαστής των φλεγόμενων διαδημάτων -

5002,001,4,522

με όσιους αγιασμούς καθαγιασμένος,

εγώ, εξαγνίστηκα με τη βοήθεια σεπτών καθαγιάσεων! - 

5002,001,4,523

για λίγο διάστημα ιερή εντός μου υφίσταται η ανθρώπινη

ενώ εκεί υφίσταται εντός μου, ιερός, για ένα σύντομο διάστημα, 

5002,001,4,524

ψυχική μου δύναμη, την οποία πάλι εγώ

η ανθρώπινη ψυχική δύναμη, την οποία πάλι 

5002,001,4,525

παρέλαβα διαδοχικά μετά την παρούσα

(525) λαμβάνω μετά την παρούσα πικρή 

5002,001,4,526

και άμεσα αναγκαία για μένα οδυνηρή και ανηλεή ανάγκη,

και ανηλεή αναγκαιότητα η οποία με βασανίζει -

5002,001,4,527

εγώ ο τάδε, τον οποίο η τάδε, σύμφωνα με την διαταγή

εγώ, _ του οποίου η μητέρα είναι _ σύμφωνα με την αμετάβλητη μοίρα του 

5002,001,4,528

του Θεού την αμετακίνητη ευη υϊα εηι αω εϊαυ

θεού, EYΗ YΪA EΗI AΩ EΪAY ΊΥΑ ΪΕΩ! Μέχρι να 

5002,001,4,529

ϊυα ϊεω. Καθόσον λοιπόν δεν είναι σε μένα προσιτό, τον

είναι αυτό ακατόρθωτο για μένα, το γεννημένο 

5002,001,4,530

γεννημένο θνητό να ανυψωθώ μαζί με τις όμοιες με χρυσό 

(530) θνητό, για να ανυψωθώ με το χρυσαφένια 

5002,001,4,531

ακτινοβολίες της αθανάτου λάμψης 

λαμπρότητα της αθάνατης λάμψης, 

5002,001,4,532

ωηυ αεω ηυα εωη υαε ωιαε,

ΩΗY AEΩ ΗYA EΩΗ YAE 5ΩIAE,

5002,001,4,533

εστάθηκα, θνητή φύση ανθρώπων, και ευθύς αμέσως σήκωσέ 

 ίσταμαι, Ω αλλοιώσιμη φύση των θνητών και αμέσως 

5002,001,4,534

με εύρωστο μετά την αδυσώπητη και άμεσα αναγκαία

σώσε με και υγιής μετά την αδυσώπητη και πιεστική 

5002,001,4,535

ανάγκη. Γιατί εγώ είμαι ο γιος ψυχων

(535) ανάγκη. Γιατί είμαι ο υιός ΨΥΧΩΝ  

5002,001,4,536

δεμου προχω πρωα, εγώ είμαι μαχαρφ.ν

ΔΕΜΟΥ ΠΡΟΧΩ ΠΡΩΑ, είμαι MAΧΑΡΦ[.]N

5002,001,4,537

μου πρωψυχων πρωε." Προσέλκυσε από τις

MOY ΠΡΩΨΥΧΩΝ ΠΡΩΕ!» Σύρε 

Οι χαμηλότερες δυνάμεις του αέρα στις γραμμές 537-585, περιλαμβανομένων και των ανέμων, των ορμών της βροντής και της αστραπής και των μετεωριτών

5002,001,4,538

ακτίνες πνοή τρεις ανασύροντας, όσο μπορείς,

Πλησίασε στην αναπνοή από τις ακτίνες, πλησίασε τρεις φορές όσες μπορείς,   

 

5002,001,4,539

και θα δεις τον εαυτό σου να ανασηκώνεται και 

και θα δεις τον εαυτό σου να είναι υψωμένο ψηλά και

5002,001,4,540

να ξεπερνά σε ύψος, και τότε σου φαίνεται 

(540) ανερχόμενο στο ύψος, έτσι ότι δείχνεις αν είσαι στο μέσον του αέρα. 

5002,001,4,541

πως είναι το μέσον της ατμόσφαιρας. Κανένα δεν θα ακούς, ούτε

Θα ακούς τίποτα  

5002,001,4,542

άνθρωπο, ούτε ζώο άλλο, ούτε θα δεις τίποτα

ούτε άνθρωπο ή ότι άλλο ζωντανό πράγμα,

5002,001,4,543

(από τις ασχολίες) των θνητών στη γη σε εκείνη την ώρα,

ούτε θα δεις κάτι από θνητές απασχολήσεις πάνω στη γη, 

5002,001,4,544

όλα θα δεις τα αθάνατα˙ γιατί θα δεις εκείνης της ημέρας

αλλά μάλλον θα δεις όλα τα αθάνατα πράγματα. Γιατί σε αυτήν την ημέρα 

5002,001,4,545

και της ώρας, την θεϊκή κατάταξη, τους κατοικούντες5 

(545) και ώρα θα δεις τη θεία σειρά των σκιών: του προϊστάμενους θεούς8

5002,001,4,546

στους ουρανούς Θεούς να ανέρχονται, άλλου

να ανατέλλουν στον ουρανό και άλλους να δύουν. 

5002,001,4,547

να κατέρχονται. Η πορεία των ορατών θεών

Τώρα η πορεία των ορατών θεών 

5002,001,4,548

μέσα από το δίσκο του Θεού, του πατέρα μου,

θα εμφανιστεί διαμέσου του δίσκου του θεού, του πατέρα μου.  

5002,001,4,549

εμφανίζεται. Με τον ίδιο τρόπο και ο επονομαζόμενος

Και σε όμοια μορφή ο επονομαζόμενος «αυλός»

5002,001,4,550

αυλός, η αρχή ουσία του υπηρετικού ανέμου. Γιατί

(550), η πηγή του υπηρετικού ανέμου. Γιατί θα το δεις 

5002,001,4,551

θα δεις από το δίσκο να είναι κρεμασμένος σαν αυλός.

να αναρτάται από το δίσκο του ήλιου όπως ένας αυλός. 

5002,001,4,552

Στα μέρη προς τα νοτιοδυτικά τεράστιο, όπως τα ανατολικά, 

Θα δεις την εκροή αυτού του αντικειμένου προς τις περιοχές δυτικά, απεριόριστη σαν ένας ανατολικός 

5002,001,4,553

αν είναι παραχωρημένος στα μέρη

άνεμος, αν αυτό είναι εκχωρημένο στις περιοχές της Ανατολής – και ο άλλος 

5002,001,4,554

τα ανατολικά και ο άλλος όμοια στα μέρη

(δηλαδή, ο δυτικός άνεμος), ομοίως, τις δικές του 

5002,001,4,555

τα δικά του. Θα δεις το κέρδος του θεάματος.

(555) περιοχές.9 και θα δεις τους θεούς να ατενίζουν  

5002,001,4,556

Θα δεις τους Θεούς να σε βλέπουν χωρίς να κουνούν ούτε τα βλέφαρά τους και 

προσηλωμένα σε σένα και να σπεύδουν σε σένα.

5002,001,4,557

να κινούνται με ορμή προς εσένα. Εσύ αμέσως βάλε το δεξιό

 Έτσι αμέσως βάλε το δεξιό σου δάχτυλο στο στόμα σου και πες:

5002,001,4,558

δάκτυλο6 στο στόμα και πες "σιωπή, σιωπή,

"Σιγή! Σιγή! Σιγή! 

5002,001,4,559

σιωπή, γνώρισμα του ζωντανού και αιώνιου θεού,

Σύμβολο της ζωής, ακατάλυτε θεέ! 

5002,001,4,560

διαφύλαξέ με, σιωπή νεχθειρ θανμελου",

(560) προστάτευσέ με, Σιγή, ΝΕΧΘΕΙΡ ΘΑΝΜΕΛΟΥ!» 

5002,001,4,561

μετά σφύριξε μικρό σφύριγμα, έπειτα πόππυσε7

Τότε κάνε ένα μακρύ ήχο συριγμού, μετά κάνε έναν ήχο ξερού κρότου 

5002,001,4,562

λέγοντας "προπροφεγγή μοριος προφυρ

και πες: «ΠΡΟΠΡΟΦΕΓΓΗ ΜΟΡΙΟΣ ΠΡΟΦΥΡ 

5002,001,4,563

προφεγγή νεμεθιρε αρψεντεν

ΠΡΟΦΕΓΓΗ ΝΕΜΕΘΙΡΕ ΑΡΨΕΝΤΕΝ

5002,001,4,564

πιτητμι μεωυ εναρθ φυρκεχω

ΠΙΡΗΡΜΙ ΜΕΩΥ ΕΝΑΡΘ ΦΥΡΚΕΧΩ ΨΥΡΙΔΑΡΙΩ 

5002,001,4,565

ψυριδαριω τυρη φιλβα" και τότε θα δεις τους 

(565) ΤΥΡΗ ΦΙΛΒΑ.» Τότε θα δεις τους θεούς να κοιτάζουν 

5002,001,4,566

Θεούς πρόθυμα να σε κοιτάζουν κατά πρόσωπο και 

ευγενικά προς εσένα και όχι 

5002,001,4,567

καθόλου να κινούνται με ορμή προς εσένα, αλλά 

επί μακρόν να σπεύδουν σε σένα,  

5002,001,4,568

να βαδίζουν στα καθήκοντα των δικών τους έργων.

αλλά μάλλον να περιφέρονται στα σχέδια των απασχολήσεών τους.

5002,001,4,569

Εφόσον λοιπόν δεις το προς τα πάνω σύμπαν διαυγές

Έτσι όταν βλέπεις πως ο κόσμος υπεράνω είναι καθαρός 

5002,001,4,570

και παλλόμενο και κανέναν από τους Θεούς

(570) και περιστρεφόμενος και ότι κανείς από τους θεούς 

5002,001,4,571

ή αγγέλους (αγγελιοφόρους) να κινείται με ορμή, ανέμενε από βροντή

ή αγγέλους είναι απειλητικός για σένα, περίμενε να ακούσεις 

5002,001,4,572

μεγάλη να ακουστεί κρότος, επομένως να σε

ένα μεγάλο κρότο από βροντή, 

5002,001,4,573

τρομοκρατήσει. Εσύ ξανά λέγε "σιωπή, σιωπή διάλογος8,

ώστε να σε αναστατώσει. Τότε πες πάλι: «Σιγή! Σιγή! (την προσευχή) 

5002,001,4,574

εγώ είμαι ο συνοδηπόρος αστέρας σε εσάς και από

είμαι ένας αστέρας, που περιφέρεται γύρω σου και ακτινοβολείς προς τα εμπρός έξω από  

5002,001,4,575

το βάθος αναλαμπών οξυ ο ξερθευθ".

(575) το βάθος, OΞY10 O ΞΕΡΘΕΥΘ.»   

5002,001,4,576

Αυτά αφού πεις, αμέσως ο δίσκος ξετυλίγεται.

Αμέσως αφού πεις αυτά τα πράγματα ο δίσκος του ήλιου θα επεκταθεί.

5002,001,4,577

Αμέσως μετά να πεις τον δεύτερο λόγο (επίκληση),  

Και μετά πρέπει να πεις την δεύτερη προσευχή, 

5002,001,4,578

ένθα "σιωπή, σιωπή και τα επόμενα", σφύριξε δύο 

εκεί όπου είναι «Σιγή! Σιγή!» και τις λέξεις που συνοδεύουν, κάνε ένα συριγμό ήχου δύο φορές

5002,001,4,579

και πόππυσε δύο, και αμέσως θα δεις από τον δίσκο

και ένα ξερό κρότο ήχου δύο φορές και αμέσως θα δεις 

5002,001,4,580

να πλησιάζουν αστέρες με πέντε δάκτυλα

(580) πολλούς αστέρες με πέντε ακμές να έρχονται εμπρός από το δίσκο και να γεμίζουν 

5002,001,4,581

πολλοί και να γεμίζουν όλη 

να έρχονται εμπρός από το δίσκο και να γεμίζουν

5002,001,4,582

την ατμόσφαιρα. Εσύ πάλι λέγε "σιωπή, σιωπή".

τον αέρα. Τότε πες πάλι: «Σιγή! Σιγή!»

5002,001,4,583

και ξανοιγόμενος ο ήλιος θα δεις άθικτο από το πυρ

και όταν ο δίσκος είναι ανοιχτός, θα δεις τον άπυρο

5002,001,4,584

κύκλο και πύρινες πόρτες που είναι κλεισμένες.

κύκλο και τις φλεγόμενες θύρες να κλείνουν εφαρμοστά

5002,001,4,585

Εσύ αμέσως εξιστόρησε τον προκείμενο

(585). Αμέσως κλείσε τα μάτια σου και απάγγειλε 

Ο Αιών και οι δυνάμεις του στις γραμμές 585-628, σαν πλανητικοί φύλακες των Θεϊκών Θυρών

5002,001,4,586

διάλογο, κλείνοντας τα μάτια σου.

την ακόλουθη προσευχή. Η τρίτη προσευχή:

 

5002,001,4,587

Επίκληση Τρίτη "Εισάκουσέ με, άκουσέ

«Δώσε αυτί σε μένα, άκουσε με, με προσοχή, τον _ του οποίου η μητέρα είναι η _, 

5002,001,4,588

με τον τάδε (γιο) της τάδε, εξουσιαστή, ο συνενώσας

Ω Κύριε, ο οποίος έχεις εκτινάξει μαζί με την πνοή σου 

5002,001,4,589

στην πνοή τις πύρινες κλειδωνιές του τετραχαραγμένου9, 

τις φλεγόμενες ράβδους της τετραπλής 

5002,001,4,590

αφανίζοντα με το πυρ, πεντιτερουνι,

(590) βάσης, Ω Πεζοπόρε Πυρός, ΠΕNTITEΡOYNI, 

5002,001,4,591

ιδρυτή φωτός (άλλοι, συνσφραγίσαντα) Σεμεσιλάμ,

Δημιουργέ Φωτός (άλλοι: Περιφράξαντα), ΣEMEΣIΛAM, 

5002,001,4,592

αποπνέοντα πυρ ψυρινφευ, φύσει πύρινος

Πνοή Πυρός, ΨΥΡΙΝΦΕΥ, Αίσθηση Πυρός, 

5002,001,4,593

Ιάω10, πνοή φωτός ωαϊ, τέρψη πυρός 

IAΩ, Πνοή Φωτός, ΩAΪ,11 Τέρψη Πυρός, 

5002,001,4,594

ελουρε, λαμπρό φως αζαϊ, Αιών αχβα,

ΕΛΟΥΡΕ, Ωραίο Φως, AZAΪ, AΙΩΝ, AΧΒA, 

5002,001,4,595

εξουσιαστή του φωτός πεππερ πρεπεμπιπι, 

(595) Δεσπότη Φωτός, ΠΕΠΠΕΡ ΠΡΕΠΕMΠΙΠΙ, 

5002,001,4,596

πυροσωματικέ φνουηνιοχ, φωτοδώτη, 

Πυρ Σώματος, ΦNOYΗNIOΧ, Δότη Φωτός, Διασπορέα Πυρός, 

5002,001,4,597

σκορπίζοντα το πυρ αρειεϊκιτα, σείοντα το πυρ

AΡEI EΪIKITA, Οδηγέ Πυρός, 

5002,001,4,598

γαλλαβαλβα, δυναστικέ φωτός αιω, στρόβιλε πυρός πυριχι

ΓAΛΛABAΛBA, Σθένος Φωτός, AIΩ, Περιστρέφων Πυρός, 

5002,001,4,599

βοοσηια, μετακινών το φως σανχερωβ, σείοντα

ΠYΡIΧIBOΣΗIA, Μετακινών Φωτός, ΣANΧEΡΩB, Βροντής Δονητή 

5002,001,4,600

κεραυνόν ιη ωη ιωηιω, δόξα φωτός βεεγένητε,

(600), IΗ ΩΗ IΩΗIΩ, Δόξα Φωτός, BEEΓENΗTE 

5002,001,4,601

αναπτύσσων φως σουσινεφιεν, κατέχοντα πύρινο φως

Υψώνων Φως, ΣΟYΣINEΦIEN, πυρός φως-Φυλάσων 

5002,001,4,602

σουσϊνεφι αρενβαραζει μαρμαρεντευ

Πυρ και Φως, ΣOYΣΪNEΦI AΡENBAΡAZEI MAΡMAΡENTEY,

5002,001,4,603

ημερεύοντα αστέρα. Άνοιξε σε μένα, προπροφεγγή, 

 Δαμάζων Αστέρα: άνοιξε για μένα, ΠROΠΡOΦEΓΓΗ 

5002,001,4,604

εμεθειρε μοριομοτυρηφιλβα, διότι καλώ σε βοήθεια

EMEΘEIΡE MOΡIOMOTYΡΗΦIΛBA, διότι, 

5002,001,4,605

εξαιτίας της κατεπείγουσας και σφοδρής και 

(605) ένεκα της πίεσης και της πικρής και 

5002,001,4,606

άκαμπτης ανάγκης, τα όχι ακόμη διαδιδόμενα

αδυσώπητης ανάγκης, επικαλούμαι τα αθάνατα ονόματα, 

5002,001,4,607

στη θνητή φύση, ούτε εκφρασμένα στην 

 

5002,001,4,608

καθαρή απαγγελία από ανθρώπινη διάλεκτο ή υποκείμενο

5002,001,4,609

σε θάνατο ήχο ή υποκείμενη σε θάνατο φωνή,

5002,001,4,610

αθάνατα ζωντανά και τιμώμενα ονόματα, ηεω οηεω ιωω

(610) ή θνητό ήχο: ΗΕΩ ΟΗΕΩ ΙΩΩ ΟΗ  ΗΕΩ ΗΕΩ ΟΗ ΕΩ ΙΩΩ ΟΗΗΕ ΩΗΕ ΩΟΗ ΙΗ ΗΩ ΟΩ ΟΗ ΙΕΩ ΟΗ ΩΟΗ ΙΕΩ ΟΗ ΙΕΕΩ 

5002,001,4,611

οη ηεω ηεω οη εω ιωω οηηε ωηε

 

5002,001,4,612

ωοη ιη ηω οω οη ιεω οη ωοη ιεω οη ιεεω

5002,001,4,613

εη ιω οη ιοη ωηω εοη οεω ωιη ωιη εω

ΕΗ ΙΩ ΟΗ ΙΟΗ ΩΗΩ ΕΟΗ ΟΕΩ ΩΙΗ ΩΙΗ ΕΩ ΟΗ ΙΙΙ ΗΟΗ ΩΥΗ ΗΩΟΗΕ ΕΩ ΗΙΑ ΑΗΑ ΕΗΑ

5002,001,4,614

οι ιιι ηοη ωυη ηωοηε εω ηια αηα εηα

5002,001,4,615

ηεεη εεη εεη ιεω ηεω οηεεοη ηεω

(615) ΗΕΕΗ ΕΕΗ ΕΕΗ ΙΕΩ ΗΕΩ ΟΗΕΕΟΗ ΗΕΩ ΗΥΩ ΟΗ ΕΪΩ ΗΩ ΩΗ ΩΗ ΕΕ ΟΟ ΥΙΩΗ.»

5002,001,4,616

ηυω οη εϊω ηω ωη ωη εε οοο υιωη".

5002,001,4,617

Όλα αυτά λέγε μαζί με πυρ και πνοη

Πες όλα αυτά τα πράγματα με πυρ και πνεύμα, 

5002,001,4,618

αποτελειώνοντας το πρώτο (λαλούμενο), έπειτα όμοια 

μέχρι να ολοκληρωθεί ο πρώτος λόγος. Τότε, ομοίως, 

5002,001,4,619

το δεύτερο (λαλούμενο) να αρχίσεις, μέχρι να ολοκληρώσεις

άρχισε το δεύτερο, μέχρι να ολοκληρώσεις του 

5002,001,4,620

τους επτά αιώνιους Θεούς11 του σύμπαντος. Αυτά αφού 

(620) επτά αθάνατους θεούς του κόσμου. Όταν έχεις πει 

5002,001,4,621

έχεις πει, θα ακούσεις βροντή και σφοδρό κούνημα του 

αυτά τα πράγματα, θα ακούσεις  να βροντά και να σείεται εντός του περιβάλλοντος 

5002,001,4,622

ουρανού. Με τον ίδιο τρόπο, τον εαυτό σου θα αντιληφθείς 

βασιλείου και ομοίως θα αισθανθείς τον εαυτό σου να είναι αναταραγμένος. Τότε πες πάλι: «Σιγή!" (την προσευχή) 

5002,001,4,623

ταραγμένο. Εσύ πάλι λέγε "σιωπή, το λόγο (επίκληση)" έπειτα

Τότε άνοιξε τα μάτια σου και θα δεις τις θύρες 

5002,001,4,624

άνοιξε τα μάτια και θα δεις ανοιχτές

5002,001,4,625

τις πόρτες και την οικουμένη των Θεών, η οποία είναι

(625) ανοιχτές και τον κόσμο των θεών ο οποίος είναι 

5002,001,4,626

στο εσωτερικό των πορτών, έτσι που από την ευφροσύνη

μέσα στις θύρες, έτσι ώστε από την ευχαρίστηση και 

5002,001,4,627

και τη χαρά του θεάματος, η ψυχή σου να συμπλέκεται

τη χαρά της θέας το πνεύμα σου τρέχει μπροστά και ανέρχεται. Έτσι στέκεσαι ακίνητος και 

5002,001,4,628

και να βαίνει προς τα πάνω. Στεκόμενος λοιπόν, αμέσως σύρε από

αμέσως έλκεις πνοή από το θείο μέσα 

Ήλιος στις γραμμές 628-657, νεαρός και φλογερός

5002,001,4,629

τη θεία φύση την πνοή σε σένα κοιτάζοντας χωρίς να κουνάς ούτε τα φλέφαρα. Όταν

στον εαυτό σου, ενώ κοιτάς προσηλωμένα. Τότε όταν 

 

5002,001,4,630

λοιπόν επανάλθει στην πρότερη κατάσταση η ψυχή σου, λέγε "πλησίασε

(630) η ψυχή σου επανέλθει, πες: «Έλα, Κύριε, 

5002,001,4,631

δεσπότη, αρχανδαρα φωταζα πυριφωτα

AΡΧANΔAΡA ΦΩTAZA ΠYΡIΦΩTA 

5002,001,4,632

ζαβυθιξ ετιμενμερο φοραθην εριη προθρι

ZABYΘIΞ ETIMENMEΡO ΦOΡAΘΗN EΡΙΗ ΠΡΟΘΡΙ.»

5002,001,4,633

φοραθι". Αυτό αφού πεις, στρέφονται 

Όταν έχεις πεις αυτά, οι ακτίνες στρέψουν 

5002,001,4,634

σε σένα οι ακτινοβολίες. Εξέτασε το κέντρο τους. Όταν

προς εσένα. Κοίτα στο κέντρο τους. Γιατί όταν  

5002,001,4,635

λοιπόν αυτό κάνεις, θα δεις πιο νέο Θεό, πανέμορφο,

(635) κάνεις αυτό, θα δεις ένα νεαρό θεό, όμορφο στην εμφάνιση,

5002,001,4,636

με διάπυρα μαλλιά, σε λευκό χιτώνα και σε χλαμύδα

 με φλεγόμενα μαλλιά και σε ένα λευκό χιτώνα και έναν ζωηρό ερυθρό 

5002,001,4,637

κόκκινη που έχει πύρινο στέμμα.

μανδύα και φορώντας ένα φλεγόμενο στέμμα. 

5002,001,4,638

Αμέσως καλωσόρισέ τον με φλογερή ευγενική υποδοχή

Αμέσως χαιρέτησέ τον με πύρινο χαιρετισμό:

5002,001,4,639

"Δεσπότη, αγάλλεσαι, μεγαλοδύναμε, πανίσχυρε,

«Χαίρε, Ω Κύριε, Μεγάλη Δύναμη, Μεγάλη Ισχύ, 

5002,001,4,640

βασιλέα, μέγιστε των Θεών, Ήλιε, ο δεσπότης του ουρανού

(640) Βασιλεύ, Μέγιστε των Θεών, Ήλιε, ο Κύριος του ουρανού 

5002,001,4,641

και της γης, Θεέ των Θεών, υπερισχύει η δική σου πνοή,

και της Γης, Θεέ των θεών: ισχύς είναι η πνοή σου. 

5002,001,4,642

υπερισχύει η δική σου δύναμη, Δεσπότη. Αν είναι στη γνώμη σου, 

Ισχύς το σθένος σου, Ω Κύριε. Αν είναι η θέλησή σου, 

5002,001,4,643

γνωστοποίησέ με στον ύπατο Θεό, σε αυτόν που σε γέννησε

ανακοίνωσέ με στον ύπατο θεό, τον έναν ο οποίος σε έχει γεννήσει

5002,001,4,644

και κατασκεύασε, αν και άνθρωπος, εγώ ο τάδε (γιος) της τάδε

 και φτιάξει εσένα: αυτός ο άνδρας -εγώ, ο _ του οποίου η μητέρα είναι η _ 

5002,001,4,645

που γεννήθηκα από θνητή μήτρα της τάδε και του

(645) ο οποίος έχει γεννηθεί από τη θνητή μήτρα της _ και από το ρευστό σπέρμα 

5002,001,4,646

σπέρματος του Ιχώρος και σήμερα αυτού από σένα

και ο οποίος, εφόσον έχει γεννηθεί πάλι από εσένα σήμερα, 

5002,001,4,647

ξαναγεννημένος, από τόσο πολλές μυριάδες 

έχει γίνει αθάνατος εκτός έτσι πολλές μυριάδες σε 

5002,001,4,648

απαθανατίστηκε σε αυτήν την ώρα σύμφωνα με την γνώμη του Θεού,

αυτήν την ώρα σύμφωνα με την επιθυμία του θεού 

5002,001,4,649

υπερβολικά χρηστού, δηλώνει θρησκευτική λατρεία σε σένα

το υπερβολικά καλό – αποφάσισε να λατρέψει 

5002,001,4,650

σε θεωρεί άξιο και δέεται με ανθρώπινη δύναμη

(650) εσένα και προσεύχεται με όλη την ανθρώπινη δύναμή του 

5002,001,4,651

για να συναποδέχεσαι τον επιδρώντα πλανήτη σε ζώδιο

(αυτό μπορεί να πάρεις κατά μήκος με το ωροσκόπιο της ημέρας και της ώρας σήμερα, 

5002,001,4,652

της σημερινής ημέρας και ώρας, στον οποίο το όνομα θραψιαρι

το οποίο έχει το όνομα ΘΡΑΨΙΑΡΙ ΜΟΡΙΡΟΚ, 

5002,001,4,653

μοριροκ, για να φανερωθείς να διαπραγματευτείς  στις

αυτό μπορεί να εμφανίζει αυτός και να δώσει αποκάλυψη κατά τη διάρκεια των καλών ωρών, 

5002,001,4,654

ωφέλιμες χρονικές περιόδους, εωρω ρωρε  ωρρι ωριωρ ρωρ ρωι

ΕΩΡΩ ΡΩΡΕ ΩΡΡΙ ΩΡΙΩΡ ΡΩΡ ΡΩΙ 

5002,001,4,655

ωρ ρεω ρωρι εωρ εωρ εωρ εωρε". Αυτά αφού πεις

(655) ΩΡ ΡΕΩ ΡΩΡΙ ΕΩΡ ΕΩΡ ΕΩΡ ΕΩΡΕ!).»

5002,001,4,656

έρχεται στον ουράνιο πόλο και θα τον δεις να

Μετά έχοντας πεις αυτά τα πράγματα, αυτός θα έλθει στον ουράνιο πόλο 

5002,001,4,657

περπατά όπως σε δρόμο. Εσύ βλέποντας χωρίς να κουνάς ούτε τα βλέφαρα και μηκυθμό

και θα τον δεις να περπατά σαν να ήταν σε ένα δρόμο.

επτά Τύχες στις γραμμές 657-673 

5002,001,4,658

διαρκή όμοιον με κέρατου, ολόκληρη την πνοή αποδίδοντας,

Κοίταξε προσηλωμένα και κάνε ένα μακρύ ήχο μυκηθμού, όπως ένα κέρας, 

 

5002,001,4,659

παιδεύοντας την κοιλιακή χώρα, μουγκάνιζε και 

ελευθερώνοντας όλη την πνοή σου και τεντώνοντας τα πλευρά σου και φίλησε 

5002,001,4,660

φίλα πολύ τα φυλαχτά και λέγε πρώτα στα δεξιά,

(660) τα φυλακτήρια και πες, πρώτα προς τα δεξιά: 

5002,001,4,661

"προστάτευσέ με προσυμηρι". Αυτά λέγοντας θα δεις 

«Προστάτευσέ με, ΠΡΟΣΥΜΗΡΙ!» Μετά λέγοντας αυτό, θα δεις τις θύρες

5002,001,4,662

τις πόρτες να ανοίγουν και να έρχονται από το βάθος

 να ρίχνονται ανοικτές και επτά παρθένες να έρχονται εσωτερικά 

5002,001,4,663

επτά κόρες12 σε λινομέταξα, έχουσες ασπίδων

από το βάθος, ντυμένες με λινά ενδύματα και με πρόσωπα ασπίδων (δηλητηριώδες ερπετό). 

5002,001,4,664

πρόσωπα13. Αυτές ονομάζονται Τύχες

Καλούνται Τύχες 

5002,001,4,665

του ουρανού, κρατώντας χρυσά έπαθλα. Αυτά βλέποντας

(665) του ουρανού και κρατούν χρυσούς ράδβους. Όταν τις δεις, χαιρέτησέ τις σε αυτόν τον τρόπο:

5002,001,4,666

καλωσόρισε έτσι, "αγάλλεστε, οι επτά Τύχες του ουρανού,

«Χαίρεστε, Ω επτά Τύχες του ουρανού, 

5002,001,4,667

σεβάσμιες και χρηστές κόρες, θεϊκές και

Ω ευγενικές και καλές παρθένες, 

5002,001,4,668

ομοτράπεζες του μινιμιρροφορ, οι ιερώτατες

Ω καθαγιασμένες και συντρόφισσες του ΜΙΝΙΜΙΡΡΟΦΟΡ, 

5002,001,4,669

φύλακες των τεσσάρων μικρών στύλων.14

Ω μέγιστοι ιεροί φύλακες των τεσσάρων κιόνων!12

5002,001,4,670

Αγάλλεσαι, η πρώτη χρεψενθαης, αγάλλεσαι η δεύτερη

(670) Χαίρε σε σένα, την πρώτη, ΧΡΕΨΕΝΘΑΗΣ!

5002,001,4,671

μενεσχεης, αγάλλεσαι η τρίτη μεχραν, αγάλλεσαι η τέταρτη

Χαίρε σε σένα, τη δεύτερη, ΜΕΝΕΣΧΕΗΣ!

5002,001,4,672

 αραρμαχης15, αγάλλεσαι η πέμπτη εχομμιη, αγάλλεσαι η έκτη

Χαίρε σε σένα, την τρίτη, ΜΕΧΡΑΝ!

5002,001,4,673

τιχνονδαης, αγάλλεσαι η έβδομη Ερού, ρομβριης".

Χαίρε σε σένα, την τέταρτη, AΡΑΡΜΑΧΗΣ!

5002,001,4,674

βαδίζουν μπροστά και άλλοι επτά θεοί16 που έχουν

Χαίρε σε σένα, την πέμπτη, ΕΧΟΜΜΙΗ!

επτά Κυρίους του Πόλου στις γραμμές 674-693 και οι δύο ομάδες από την περιοχή των Απλανών Αστέρων και οι δύο απεικονισμένες στην Αιγυπτιακή μορφή

5002,001,4,675

πρόσωπα μαύρων ταύρων, στις λινές 

Χαίρε σε σένα, την έκτη, ΤΙΧΝΟΝΔΑΗΣ!

 

5002,001,4,676

ποδιές κρατώντας επτά στέμματα χρυσά.

Χαίρε σε σένα, την έβδομη, ΕΡΟΥ ΡΟΜΒΡΙΗΣ!

5002,001,4,677

Αυτοί είναι οι ονομαζόμενοι εξουσιαστές του Πόλου

Εκεί επίσης έρχονται εμπρός άλλοι επτά θεοί, οι οποίοι έχουν πρόσωπα μαύρου ταύρου, σε λινές 

5002,001,4,678

του ουρανού, τους οποίους καλωσορίζεις όμοια

(675) λεοντές και σε κατοχή των επτά χρυσών διαδημάτων. Είναι οι επονομαζόμενοι Κύριοι του Πόλου του ουρανού, τους οποίους πρέπει να χαιρετήσεις με τον ίδιο τρόπο, καθέναν από αυτούς με το δικό του όνομα: «Χαίρεστε, Ω φύλακες του άξονα, Ω ιεροί και γενναίοι νέοι, οι οποίοι στρέφουν  

5002,001,4,679

καθέναν στο όνομα καθενός αυτών, "Αγάλλεστε, οι φύλακες

5002,001,4,680

του μικρού άξονα, οι θεϊκοί και ρωμαλέοι νέοι, οι 

(680) σε μια εντολή τον περιστρεφόμενο άξονα του θόλου του ουρανού, οι οποίοι στέλνουν έξω βροντή και αστραπή και τινάγματα σεισμών και κεραυνούς εναντίον των κρατών των βέβηλων ανθρώπων, αλλά σε μένα, ο οποίος είμαι ευσεβής και θεοσεβής, στείλε υγεία και σθένος του σώματος 

5002,001,4,681

στρέφοντες κάτω από μία εντολή, τον περιστρεφόμενο

(685) και οξύτητα ακοής και όρασης και ηρεμία στις παρούσες καλές ώρες αυτής της ημέρας, Ω Κύριοί μου και παντοδύναμοι κυβερνήτες Θεών!

5002,001,4,682

άξονα του κύκλου του ουρανού και βροντές και

Χαίρε σε σένα, τον πρώτο, ΑΪΕΡΩΝΘΙ!

5002,001,4,683

αστραπές και ριπές σεισμών και κεραυνών 

Χαίρε σε σένα, το δεύτερο, ΜΕΡΧΕΙΜΕΡΟΣ!

5002,001,4,684

εκπέπομπες προς ασεβή έθνη, σε εμένα τον θρήσκο  

Χαίρε σε σένα, τον τρίτο, ΑΡΧΙΧΙΟΥΡ!

5002,001,4,685

και θεοσεβούμενο, (στείλτε) υγεία και σωματική

 

5002,001,4,686

ακεραιότητα, ευρωστία και ακοής και όρασης,

5002,001,4,687

νηφαλιότητα στις τωρινές χρηστές ώρες της 

5002,001,4,688

σημερινής ημέρας, οι δεσπότες μου και

5002,001,4,689

πανίσχυροι Θεοί. Αγάλλεσαι ο πρώτος αϊερωνθι,

5002,001,4,690

αγάλλεσαι ο δεύτερος μερχειμερος, αγάλλεσαι ο τρίτος αχριχιουρ

(690) Χαίρε σε σένα, τον τέταρτο, ΜΕΣΑΡΓΙΛΤΩ!

5002,001,4,691

αγάλλεσαι ο τέταρτος μεσαργιλτω, αγάλλεσαι ο πέμπτος

Χαίρε σε σένα, τον πέμπτο, ΧΙΧΡΩΑΛΙΘΩ!

5002,001,4,692

χιχρωαλιθω, αγάλλεσαι ο έκτος ερμιχθαθωψ, αγάλλεσαι

Χαίρε σε σένα, τον έκτο, ΕΡΜΙΧΘΑΘΩΨ!

5002,001,4,693

ο έβδομος εορασιχη". Όταν πάρουν την θέση εκεί

Χαίρε σε σένα, τον έβδομο, ΕΟΡΑΣΙΧΗ!"

Υψηλότερο Θεό στις γραμμές 692-724, απεικονισμένος ομοίως με τον ίδιο το Μίθρα.

5002,001,4,694

και εκεί σε διάταξη, κοίταξε χωρίς να κουνάς ούτε τα βλέφαρα και θα δεις

Τώρα όταν αυτοί πάρουν τις θέσεις τους, εδώ και εκεί, στη σειρά, κοίταξε στον αέρα και θα δεις αστραπές-κεραυνούς να έρχονται κάτω και φώτα να αστράφτουν 

 

5002,001,4,695

να κατεβαίνουν αστραπές και φώτα αστραφτερά

(695) και η γη να σείεται 

5002,001,4,696

και (θα δεις) σειόμενη τη γη και να

και ένας θεός να κατέρχεται, ένας θεός εξαιρετικά μεγάλος, 

5002,001,4,697

να κατεβαίνει θεός πελώριος, έχωντας φωτινή

έχοντας μια φωτεινή εμφάνιση νεανία, με χρυσά μαλλιά, 

5002,001,4,698

την μορφή, νεώτερο, με χρυσά μαλλιά,

με έναν άσπρο χιτώνα και ένα χρυσό στέμμα και 

5002,001,4,699

σε χιτώνα λευκό και χρυσό στέμμα και

παντελόνια,13 και να κρατά στο δεξιό του χέρι ένα χρυσό  

5002,001,4,700

βράκες17, βαστώντας δυνατά στο δεξί χέρι ώμο

(700) ώμο από ένα νεαρό ταύρο: 

5002,001,4,701

μοσχαριού χρυσό, ο οποίος είναι η Άρκτος18, η μετατοπίζουσα

αυτός είναι η Άρκτος14 η οποία μετακινεί 

5002,001,4,702

και μεταβάλλουσα το στερέωμα, αναλόγως την ώρα

και στρέφει του ουρανό πέριξ, μετακινεί προς τα πάνω 

5002,001,4,703

αναστρέφουσα και στρέφουσα. Ακολούθως θα δεις

και προς τα κάτω σε συμφωνία με την ώρα. Τότε θα δεις αστραπές-κεραυνούς 

5002,001,4,704

από αυτό, από τα μάτια αστραπές και από το 

να πηδούν από τα μάτια του και αστέρες από το σώμα του. Και αμέσως 

5002,001,4,705

σώμα αστέρες να ξεπηδούν. Εσύ αμέσως

(705) βγάλε ένα μακρύ ήχο μυκηθμού,

5002,001,4,706

εκτενή μηκυθμό, παιδεύοντας την κοιλιά

 τεντώνοντας την κοιλία σου, 

5002,001,4,707

για να διεγείρεις τις πέντε αισθήσεις, εκτενή 

ότι μπορείς να προκαλέσεις τις πέντε αισθήσεις: μακρύς 

5002,001,4,708

σε διατήρηση, μουγκάνιζε και φίλα πολύ πάλι

μυκηθμός μέχρι το τέλος και πάλι φίλησε 

5002,001,4,709

τα φυλακτά και λέγοντας, "μοκριμο φεριμοφερερι

τα φυλακτήρια και πες: «MOKΡIMO ΦEΡIMOΦEΡEΡI, ζωή μου, _ μείνε!

5002,001,4,710

ζωή μου, του τάδε, μείνε εσύ, κατοίκησε στην

Κατοίκησε μέσα 

5002,001,4,711

ψυχή μου, μην με εγκαταλείψεις, γιατί σε προστάζει

(710) στη ψυχή μου! Μην με εγκαταλείπεις, γιατί ένας σε εκλιπαρεί, ΕΝΘΟ ΦΕΝΕΝ ΘΡΟΠΙΩΘ.»

5002,001,4,712

ενθο φενεν θροπιωθ". Και κοίταξε χωρίς να κουνάς ούτε τα βλέφαρα στο Θεό

Και κοίταξε επίμονα πάνω στο θεό ενώ μυκάσαι εκτεταμένα και χαιρέτησέ τον με αυτόν τον τρόπο:

5002,001,4,713

κάνοντας εκτενή μηκυθμό και καλωσόρισε έτσι

«Χαίρε, Ω Κύριε, Ω Αφέντη του ύδατος!

5002,001,4,714

"δεσπότη, αγάλλεσαι, απόλυτε άρχοντα του ύδατος, αγάλλεσαι αρχίζοντα

Χαίρε, Ω O Ιδρυτή της Γης!

5002,001,4,715

τη γη, αγάλλεσαι κυρίαρχε πνοής, ο έχω λάμψη φωτεινή,

Χαίρε, Ω Κυβερνήτα του ανέμου!

5002,001,4,716

προπροφεγγη, εμεθιρι αρτεντεπι

Ω Λαμπερέ Φωτοδότη 

5002,001,4,717

θηθ μιμεω υεναρω φυρχερω ψηρι

(715) , ΠΡΟΠΡΟΦΕΓΓΗ  ΕΜΕΘΙΡΙ ΑΡΤΕNTEΠI ΘΗΘ MIMEΩ YENAΡΩ ΦYΡΧEΡΩ ΨΗΡΙ ΔΑΡΙΩ ΦΡΗ ΦΡΗΛΑ!

5002,001,4,718

δαριω. Φρη Φρηλβα. Δώσε χρησμούς, δεσπότη,

Δώσε αποκάλυψη, Ω Κύριε, σχετικά με το θέμα του _.

5002,001,4,719

όσον αφορά το γεγονός του τάδε. Δεσπότη, για δεύτερη 

Ω Κύριε, καίτοι γεννήθηκα πάλι, εκπνέω. Καίτοι αναπτύσσομαι και έχοντας αναπτυχθεί, 

5002,001,4,720

φορά γεννημένος πεθαίνω, αναπτυσσόμενος και αναπτυχθής

(720) πεθαίνω. Καίτοι όντας γεννημένος από  

5002,001,4,721

πεθαίνω, γενόμενος από γέννηση ζωοποιό19,

μια γενετήσια ζωντανή γέννηση, διαβαίνω πάνω,

5002,001,4,722

σε αφανισμό ελευθερωμένος από τα δεσμά βαδίζω

απελευθερωμένος στο θάνατο – όπως έχεις ιδρύσει, όπως έχεις διατάξει και έχεις εγκαθιδρύσει το μυστήριο.15

5002,001,4,723

όπως εσύ ίδρυσες, όπως εσύ θεσμοθέτησες και

Είμαι ΦΕΡOYΡA MIOYΡI.»

5002,001,4,724

έκανες δόγμα ιερό. Εγώ είμαι φερουρα

Αφού είπες αυτά τα πράγματα, αυτός αμέσως θα ανταποκριθεί με μια αποκάλυψη 

724-750 στο μυστήριο της ανόδου

5002,001,4,725

μιουρι". Αυτά αφού πεις αμέσως μετά θα

(725). Τώρα θα αναπτυχθείς αδύναμος στη ψυχή 

 

5002,001,4,726

δώσει χρησμούς. Χαλαρός λίγο θα είσαι στην ψυχή και

και δεν θα είναι στον εαυτό σου, όταν αυτός απαντήσει σε σένα. 

5002,001,4,727

δεν θα είσαι στον εαυτό σου, όταν σου απαντά.

Αυτός θα πει το χρησμό σε σένα σε στίχους και μετά την ομιλία θα αναχωρήσει. 

5002,001,4,728

Σου λέει δια μέσου στίχων την προφητεία και λέγοντας

Αλλά εσύ παραμένεις σιωπηλός, καίτοι θα είσαι ικανός για να κατανοήσεις όλες αυτές 

5002,001,4,729

αποχωρεί, εσύ στέκεις άναυδος, καθώς 

τις υποθέσεις δια του εαυτού σου, γιατί σε έναν αργότερο χρόνο 

5002,001,4,730

όλα αυτά θα περιλάβεις αφ' εαυτού και τότε

(730) θα θυμηθείς αλάνθαστα τα πράγματα που 

5002,001,4,731

θα ενθυμάσαι απαραβίαστα αυτά τα λεγόμενα

ειπώθηκαν δια του μεγάλου θεού, 

5002,001,4,732

από τον ισχυρό Θεό, ακόμη και αν είναι από μύριους

ακόμη και αν ο χρησμός περιλαμβάνει μυριάδες στίχων. 

5002,001,4,733

στίχους η προφητεία. Αν επιθυμεις και σε μαζί μυημένο 

Αν επίσης επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις μια συν-μυημένο, έτσι αυτός μόνος μπορεί να ακούει 

5002,001,4,734

να χρησμοδοτήσει ώστε τα αγορευμένα αυτός

μαζί σου τα ειπωμένα πράγματα, άφησέ τον μένει αγνός μαζί σου για 

5002,001,4,735

μόνο μαζί με εσένα να ακούει, να εξαγνιστεί μαζί σου επτά

(735) μέρες και συγκράτησέ τον από κρέας και το λουτήρα. 

5002,001,4,736

μέρες και να απέχει από ζωντανά και μπάνιο.  

Και ακόμα αν είσαι μόνος και αναλαμβάνεις 

5002,001,4,737

Και αν είσαι μόνος και επιλαμβάνεσαι αυτά που ειπώθηκαν

τα πράγματα που μεταδόθηκαν δια του θεού, 

5002,001,4,738

από τον Θεό, μιλάς σαν σε έκσταση

μιλάς ως σαν να προφητεύεις σε έκσταση. Και αν επίσης  

5002,001,4,739

προφητεύοντας. Και αν θα παρουσιάσεις σε αυτόν 

επιθυμείς να τον αποκαλύψεις, τότε κρίνε

5002,001,4,740

που θέλεις, κρίνε αν είναι κατάλληλος βεβαίως, σαν 

κατά πόσον αυτός είναι πλήρως άξιος σαν ένας άνθρωπος 

5002,001,4,741

άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τον τρόπο, σαν

(740): ευχαρίστησέ τον ακριβώς όπως αν στη θέση του θα ήσουν

5002,001,4,742

εξεταζόμενος για χάρη αυτού εις την θεοποίηση, την

 κρινόμενος στο θέμα της περάσματος στην αθανασία 

5002,001,4,743

πρώτη επίκληση υπαγόρευσε σε αυτόν, της οποίας η αρχή,

και ψιθύρισε σε αυτόν την πρώτη προσευχή, της οποίας η αρχή είναι 

5002,001,4,744

"Γέννηση πρώτη της δικής μου γέννησης˙ αεηιουω".

«Πρώτη γέννηση της γέννησής μου, ΑΕΗΙΟΥΩ.»  

5002,001,4,745

Τα εξής σαν μυημένος λέγε πάνω στο

Και πες τα διαδοχικά πράγματα σαν μια μύηση, πάνω από το δικό του

5002,001,4,746

κεφάλι του με αδύναμη φωνή για να μην ακούσει,

(745) κεφάλι, με μια απλή φωνή, έτσι αυτός δεν ακούει τίποτα, 

5002,001,4,747

επαλείφοντας το μέτωπό του στην ιεροτελεστία. Γίνεται

καθώς αλείφεις το πρόσωπό του με το μυστήριο. Αυτό 

5002,001,4,748

η θεοποίηση αυτή τρεις φορές τον χρόνο.

η απαθανάτιση συμβαίνει τρεις φορές το έτος. 

5002,001,4,749

Αν θέλει κάποιος, ώ τέκνο,

Αν κάποιος, Ω παιδί άπειρος, μετά τη διδασκαλία, επιθυμεί να παρακούσει, τότε για αυτόν, αυτό δεν θα είναι επί μακρόν

5002,001,4,750

μετά την προσταγή να παρακούσει, σε αυτόν

(750) σε αποτέλεσμα. Διδασκαλία για το τυπικό:

σύνολο οδηγιών γραμμές 750-834 για τη χρήση του μυστηρίου

5002,001,4,751

δεν υπάρχει περαιτέρω. Διδασκαλία για το έργο (τυπικό). Πάρε

Πάρε ένα ηλιακό σκαραβαίο ο οποίος

οδηγίες για χρήση του μυστηρίου παρουσιάζουν ένα ιερό σκαραβαίο τελετή του Ηλίου στις γραμμές 751-799 

5002,001,4,752

σκαραβαίο ηλιακό20 που έχει τις δώδεκα ακτίνες,

έχει 12 ακτίνες,

 

5002,001,4,753

εκτέλεσε μέσα σε μπουκαλάκι γαλάζιο βαθουλό

16 και ρίξε τον στο βάθος, τουρκουάζ κούπας, 

5002,001,4,754

όταν η Σελήνη βάλλεται σε απογύμνωση21,

την ώρα που η Σελήνη είναι αφανής.17 

5002,001,4,755

ρίχνοντας μέσα σε αυτό συνάμα, σπόρο από τη μήτρα λωτού22

Βάλε μαζί με αυτόν το σπόρο από λωτό, 

5002,001,4,756

και μέλι, αφού λειώσεις κάνε μικρή ζύμη και αμέσως

(755) και μέλι και μετά άλεσέ τον, ετοιμάζοντας ένα κέικ. 

5002,001,4,757

θα τον δεις να έρχεται και να τρώει,

Και μόλις τον δεις (δηλαδή τον σκαραβαίο) να κινείται προς τα μπρος και να τρώει, 

5002,001,4,758

και όταν φάει αμέσως πεθαίνει. Αυτόν τον

και όταν αυτό έχει καεί, θα πεθάνει αμέσως. 

5002,001,4,759

σκοτωμένο βάλε σε δοχείο γυάλινο με άρωμα όμορφο 

Σήκωσέ το και ρίξε το σε ένα γυάλινο σκεύος από εξαίσιο λάδι τριαντάφυλλου, όσο επιθυμείς. Και  

5002,001,4,760

πολύ από τριαντάφυλλα, όσο θέλεις, και αφού 

(760) άλειψε με καθαγιασμένη άμμο  

5002,001,4,761

απλώσεις καθαρή αφιερωμένη στο Θεό άμμο, τοποθέτησε

κατά κάποιο τρόπο αμόλυντο, βάλε το σκεύος σε αυτό, και πες τη μέθοδο 

5002,001,4,762

το δοχείο και πες το όνομα πάνω από το αγγείο για

πάνω από το σκεύος για επτά μέρες, ενώ ο ήλιος είναι στο μεσουράνημα:

5002,001,4,763

επτά μέρες, όταν ο Ήλιος μεσουρανεί, "εγώ

«Σε έχω καθαγιάσει, ότι η ουσία του μπορεί να είναι ωφέλιμη σε μένα, στον _ μόνο, 

5002,001,4,764

σε εκτέλεσα, για να γίνει σε μένα ωφέλιμη η δική σου 

IE IA Η EΗ OY EIA, ότι μπορείς να επιβεβαιώσεις ωφέλεια σε μένα 

5002,001,4,765

ουσία, στον τάδε μόνο, ιε ια η εη ου εια. Σε μένα μόνο

(765) μόνο. Γιατί είμαι ΦΩΡ ΦΟΡΑ ΦΩΣ ΦΟΤΙΖΑΑΣ (άλλοι: ΦΩΡ ΦΩΡ ΟΦΟΘΕΙ ΞΑΑΣ).»

5002,001,4,766

να χρησιμεύσεις. Γιατί εγώ είμαι φωρ φορα

Την έβδομη μέρα σήκωσε τον σκαραβαίο και κάψε 

5002,001,4,767

φως φοτιζαας" (άλλοι φωρ φωρ οφοθει ξαας)23.

τον με Μύρα και κρασί από 

5002,001,4,768

Στην έβδομη μέρα κρατώντας τον σκαραβαίο,

Mendes και εκλεκτό λινό ύφασμα και φύλαξέ το 

5002,001,4,769

ενταφίασε σε μύρρο (σμύρνα) και Μενδήσιο κρασί και βύσσινο24

στην άκρη σε ένα ανθισμένο χωράφι με φασόλια. 

5002,001,4,770

φύλαξε σε αγρό φυτεμένο με ζωντανά κουκιά. 

(770) Όταν, μετά έχεις προσκαλέσει φίλους και 

5002,001,4,771

αφού φιλέψεις και συμφάγεις μαζί με άλλους, την αλοιφή

συμμετέχετε σε πολυτελές γεύμα μαζί, 

5002,001,4,772

αποθήκευσε καθαρά για την θεοποίηση.

φύλαξέ το κατά κάποιο τρόπο αμόλυντο, η αλοιφή για την απαθανάτιση. 

5002,001,4,773

Αν θέλεις να δείξεις σε άλλον, να έχεις από το καλούμενο

Αν θέλεις να δείξεις αυτό σε κάποιον επίσης, πάρε το χυμό από το φυτό που καλείται «ΚΕΝΤΡΙΤΙΣ», 

5002,001,4,774

βότανο κεντρίτις, το εκχύλισμα που αλείφεις 

και επάλειψέ το, μαζί με το λάδι τριαντάφυλλου,  

5002,001,4,775

ολόγυρα το μέτωπο, αυτού που επιθυμεί, μαζί με έλαιο

άνωθεν των ματιών ενός που επιθυμεί. 

5002,001,4,776

τριαντάφυλλου και θα δει υπερβολικά φανερά έτσι που να σε καταπλήξει.

(775) Και αυτός θα δει τόσο καθαρά που θα σε εκπλήξει. Δεν έχω βρει μια μεγαλύτερη μαγική 

5002,001,4,777

Από αυτό δεν βρήκα μεγαλύτερη μελέτη στον κόσμο.

επίκληση παρά αυτή στον κόσμο. Ρώτησε το θεό για αυτό που θέλεις, και αυτός θα σου δώσει.18

5002,001,4,778

Παρακάλεσε τον Θεό, αυτά που επιθυμείς και θα 

Τώρα παρουσίαση19 προηγουμένως ο μεγάλος θεός είναι όμοιος αυτό: 

5002,001,4,779

σου δώσει. Η παρουσίαση του μεγάλου Θεού25 είναι

αποκτώντας το άνωθεν μνημονευμένο φυτό 

5002,001,4,780

η εξής. Κρατώντας το προκείμενο φυτό κεντρίτιν,

(780) κεντρίτις, στη σύνοδο (δηλαδή του Ηλίου και της Σελήνης)20 εμφανιζόμενη στο Λέοντα,

λήψη του φυτού κεντρίτις και την διαμόρφωση των φυλακτηρίων στις γραμμές 799-831

5002,001,4,781

στη σύνοδο που γίνεται στον Λέοντα26

πάρε το χυμό και μετά αναμιγνύοντάς τον με μέλι, μύρο, 

 

5002,001,4,782

μάζεψε το εκχύλισμα και ανακάτωσε με μέλι και 

γράψε σε ένα φύλλο από το δένδρο ροδακινιάς  

5002,001,4,783

σμύρνα και γράψε σε φύλλο ροδακινιάς το

τον τύπο με τα οκτώ γράμματα, όπως μνημονεύεται πιο κάτω. 

5002,001,4,784

οκταγράμματο όνομα, όπως επίκειται και πρότερο

Και κράτα τον εαυτό σου αγνό για τρεις μέρες πριν, εκθέσου ενωρίς το πρωί προς την Ανατολή,

5002,001,4,785

αφού εξαγνιστείς τρεις μέρες, έλα το πρωί πριν την ανατολή,

(785) χάιδεψε χωρίς να ακουμπάς το φύλλο ενώ κοιτάς τον Ήλιο

5002,001,4,786

γλείψε τελείως το φύλλο κοιτάζοντας στον Ήλιο και

 και τότε αυτός (δηλαδή ο ήλιος θεός) θα σε ακούσει 

5002,001,4,787

έτσι θα εισακούσει εντελώς (ο Θεός). Άρχισε να τον

προσεκτικά. Άρχισε να καθαγιάζεις αυτό στη θεία Νέα Σελήνη,21 στο Λέοντα. 

5002,001,4,788

(σκαραβαίο) ιερουργείς στην Νέα Σελήνη στο Λέοντα σύμφωνα με το Θεό27.

Τώρα, αυτός είναι ο τρόπος:

5002,001,4,789

Το όνομα είναι αυτό, "ϊεε οο ϊαϊ". Τούτο

«ϊEE 00 ϊAϊ.»

5002,001,4,790

αφαίρεσε γλύφοντας, για να προστατευτείς και το φύλλο

Χάιδεψε αυτό πάνω, ώστε ότι μπορείς να είσαι προστατευμένος και κυλίνδρωσε το φύλλο 

5002,001,4,791

αφού περιτυλίξεις βύθισε μέσα στο έλαιο τριαντάφυλλου. Συχνά

(790) , ρίχνοντάς το μέσα στο λάδι τριαντάφυλλου. Πολλές φορές 

5002,001,4,792

χρησιμοποιώντας την μαγική επίκληση θαύμασα

έχω χρησιμοποιήσει την μαγική επίκληση και έχω θαυμάσει πάρα πολύ. 

5002,001,4,793

υπερβολικά. Μου είπε ο Θεός, "μη χρησιμοποιείς περισσότερο

Αλλά ο θεός μου είπε: «Χρησιμοποίηση την αλοιφή όχι επί μακρόν, 

5002,001,4,794

την αλοιφή, αλλά ρίψε στον ποταμό, είναι απαραίτητο

αλλά μετά ρίξε την μέσα στο ποτάμι, συμβουλεύει ενώ ενδύομαι το μεγάλο μυστήριο 

5002,001,4,795

για να προφητεύσεις να κομίζεις τη μεγάλη ιεροτελεστία

(795) του σκαραβαίου αναζωογονούμενο 

5002,001,4,796

του σκαραβαίου του αναζωογονούμενου

με βοήθεια των εικοσιπέντε ζωντανών πτηνών,22 

5002,001,4,797

δια μέσου των εικοσιπέντε ζωντανών όρνεων, για να

και συμβουλεύει μία φορά το μήνα, στην Πανσέληνο, σε αντικατάσταση των τριών φορών το έτος.» 

5002,001,4,798

προφητεύσεις μια φορά το μήνα κατά την Πανσέληνο, 

Το φυτό κεντρίτις αναπτύσσεται από το μήνα 

5002,001,4,799

αντί των τριών φορών το έτος". Το φυτό κεντρίτις 

του ΠΑΫΝΙ, στις περιοχές της 

5002,001,4,800

φυτεύεται από το μήνα Παϋνί στις θέσεις της 

(800) μαύρης γης και είναι όμοιο

5002,001,4,801

μαύρης γης, είναι όμοιο με τον όρθιο

 στην κάθετη ιεροβοτάνη (βερβένα). 

5002,001,4,802

περιστερεώνα28. Η γνώση αυτή έτσι γίνεται:

Αυτό πώς αναγνωρίζεται: μια πτέρυγα ίβεως είναι 

5002,001,4,803

σε φτερό ίβεως αλείφεται, το μαύρο άκρο 

εμβαπτισμένη στη μαύρη άκρη του και κηλιδωμένη με το χυμό και  

5002,001,4,804

αφού χαλάρωσε σε χυμό και αμέσως

τα φτερά να μειώνονται όταν αγγιχτούν. Μετά ο Κύριος 

5002,001,4,805

στο άγγιγμα πέφτουν κάτω τα φτερά. Αυτό αφού

(805) υπογραμμίζει αυτό, αυτό βρέθηκε στον Μενελαϊτη στην Φαλαγρύ, στα υψώματα του ποταμού, κοντά στο φυτό του Βησάδος.

5002,001,4,806

το υπέδειξε ο δεσπότης, βρέθηκε στον Μενελαΐτη29

Είναι από ένα μοναδικό βλαστό και 

5002,001,4,807

στην Φαλαγρύ προς τα αναχώματα

ερυθρωπός κάτω στην ρίζα και  

5002,001,4,808

κοντά στο φυτό του Βησάδος. Έχει μόνο έναν

τα φύλλα είναι μάλλον ζαρωμένα και

5002,001,4,809

βλαστό και είναι ολοκόκκινο πρώτα στη ρίζα

έχουν φρούτο  

5002,001,4,810

και τα φύλλα είναι σγουρότερα και όμοιον έχει

(810) όμοιο με την άκρη του άγριου σπαραγγιού. 

5002,001,4,811

τον καρπό με το τσαμπί του άγριου σπαραγγιού. 

Είναι όμοιο με το επονομαζόμενο ταλάπη,  

5002,001,4,812

Είναι παρομοίως με το ονομαζόμενο

σαν το άγριο τεύτλο (παντζάρι, κοκκινολούλι, σακχαρότευτλο).   

5002,001,4,813

ταλάπη, όπως το άγριο τεύτλο (πατζάρι).

Τώρα τα φυλακτήρια απαιτούν αυτήν την διαδικασία:

5002,001,4,814

Τα φυλακτά έχουν αυτήν την μέθοδο.

αντέγραψε την δεξιά μία σε δέρμα

5002,001,4,815

Το δεξιό γράψε σε λεπτό δέρμα  

(815) από μαύρο πρόβατο, με μελάνι από μύρο 

5002,001,4,816

μαύρου προβάτου με μελάνι από σμύρνα

και μετά δέσε το με τένοντες από το ίδιο ζώο, 

5002,001,4,817

και αφού το δέσεις με νεύρα του ίδιου του ζώου,

φόρεσέ το. Και αντίγραψε την αριστερή μία 

5002,001,4,818

κρέμασε σαν φυλακτό, το αριστερό σε λεπτό δέρμα

σε δέρμα από άσπρο πρόβατο και χρησιμοποίησε 

5002,001,4,819

λευκού προβάτου και χρησιμοποίησε τον ίδιο

την ίδια διαδικασία. 

5002,001,4,820

τρόπο. Το αριστερό είναι ακέραιο του "προσθυμηρι"

Η αριστερή μία είναι λίαν γεμάτη από «ΠΡΟΣΘΥΜΗΡΙ» 

5002,001,4,821

και έχει το σημείωμα:

(820), και έχει αυτό το κείμενο: 

5002,001,4,822

"καθώς αυτός είπε, από το χαντάκι πέρασε τα μονόνυχα άλογα" ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 10 γραμμή 564

«Έτσι μιλώντας, αυτός οδήγησε διαμέσου του τάφρου τα άλογα με τις μονές οπλές.» (Il. X. 564) «Και οι άνθρωποι λαχανιασμένοι μεταξύ οδυνηρές σφαγές.» (Il. X. 521) «Και αυτοί έπλυναν χωριστά τον υπερβολικό ιδρώτα τους στη θάλασσα.» (Il. X. 572) «Θα τολμήσεις να υψώνεις πάνω την ισχυρή λόγχη σου ενάντια στο Δία (Ζευς).» (IL. VIII.424) 

5002,001,4,823

τους άνδρες να ψυχοραγούν σε αφόρητους τόπους που κείτοντο οι νεκροί ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 10 γραμμή 521

 

5002,001,4,824

"οι ίδιοι δε, τον μεγάλο ιδρώτα στη θάλασσα να πλύνουν" ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 10 γραμμή 572

5002,001,4,825

 "αν τολμήσεις δόρυ θεόρατο στο Δία να σηκώσεις." ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 8 γραμμή 424

5002,001,4,826

Ανέβηκε ο Ζευς σε βουνό έχοντας χρυσό μοσχάρι

(825) Ο Ζευς ανέρχεται το βουνό με το χρυσό νεαρό ταύρο 

5002,001,4,827

και ασημένιο μαχαίρι μεγάλο.  Σε κάθε μέρος

και ένα ασημένιο ξιφίδιο. Πάνω σε όλα αυτός έδωσε μια μορφή,

5002,001,4,828

προικοδότησε, μόνο στην Αμάρα δεν έδωσε,

 μόνο στο ΑΜΑΡΑ δεν έδωσε, αλλά είπε: 

5002,001,4,829

(αλλά) είπε, "ελεθεύρωσε αυτό που έχεις και τότε θα λάβεις

«Άφησε ότι έχεις και τότε θα λάβεις, ΨΙΝΩΘΕΡ 

5002,001,4,830

ψινωθερ νωψιθερ θερνωψι" τα συνηθισμένα.

ΝΩΨΙΘΕΡ ΘΕΡΝΩΨΙ» (και τα λοιπά, όπως σου αρέσει). 

5002,001,4,831

"ο Άρης πόσα άντεξε, ενίοτε σαν Ώτος δυνατός και Εφιάλτης" ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 5 γραμμή 385

(830) «Έτσι ο Άρης υπόφερε, όταν ο Ωτος και ο ισχυρός Εφιάλτης23 ... αυτόν. (Il. V. 385) μαγική επίκληση για αναχαίτιση οργής: «Θα τολμάς να υψώνεις πάνω στην ισχυρή λόγχη ενάντια στο Δία (Ζευς).» (Il. VIII.424) Για τους φίλους: «Ας ... κυριεύει ... , για να μη γίνομε μια πληγή ευθυμίας για τους εχθρούς μας.» (Il. X. 193)

5002,001,4,832

Για συγκράτηση του θυμού.

 

δύο πρόσθετες μαγικές επικλήσεις στις γραμμές 832-835

5002,001,4,833

 "αν τολμήσεις δόρυ θεόρατο στο Δία να σηκώσεις." ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 8 γραμμή 424

5002,001,4,834

 

5002,001,4,835

"ας μην δαμάσει, να μην γίνομε πηγή χαράς για τους εχθρούς μας." ΙΛΙΑΣ: βιβλίο 10 γραμμή 193

5002,001,4,836

Από 53 έτη και 9 μήνες, έλαβε τα χρονικά διαστήματα 

Από 53 έτη 9 μήνες στον Ερμή διάρκεσε η περίοδος 

γραμμές 836-850 από αστρολογικούς υπολογισμούς. Το τμήμα εμφανίζεται να είναι ένα τμήμα από μια αστρολογική εργασία για την επιρροή των πλανητών επάνω στις περιόδους ζωής. 

5002,001,4,837

ο Ερμής πάνω σε 10 έτη και 9 μήνες, από των οποίων

ως 10 έτη και 9 μήνες, από την οποία 

 

5002,001,4,838

στον εαυτό του διανέμει 20 μήνες, έτσι είναι 55 έτη και 

αυτός όρισε στον ίδιο 20 μήνες, που θα ήταν 55 έτη  

5002,001,4,839

5 μήνες, έπειτα στην Αφροδίτη 8 μήνες, έτσι είναι

5 μήνες, κατόπιν στην Αφροδίτη 8 μήνες, που θα

5002,001,4,840

εδώ 56 έτη και 1 μήνας, έπειτα στον Ήλιο 19 μήνες,

ήταν έτσι 56 έτη 1 μήνας, κατόπιν στον Ήλιο 19 μήνες, 

5002,001,4,841

έτσι είναι 57 έτη και 8 μήνες. Σε αυτά τα χρονικά διαστήματα

που θα ήταν 57 έτη 8 μήνες. 

5002,001,4,842

που είναι διανεμημένα στον Ήλιο, αυτό συμβαίνει

Σε αυτήν την περίοδο που ορίζεται στον Ήλιο,  

5002,001,4,843

στους 19 μήνες, δώσε την προσοχή σου σε ότι αναζητάς.

που είναι στους 19 μήνες, αφιέρωσε τον εαυτό σου σε αυτό που επιδιώκεις.

5002,001,4,844

Μετά τούτο διανέμει στον Άρη 15 μήνες, έτσι είναι

Μετά από αυτό, αυτός όρισε στον Άρη 15 μήνες, που θα ήταν  

5002,001,4,845

57 έτη και 11 μήνες. Αυτά είναι εχθρικά χρονικά διαστήματα.

58 έτη 11 μήνες. Αυτή είναι μια εχθρική περίοδος.

5002,001,4,846

Έπειτα στην Σελήνη 25 μήνες, έτσι είναι 61 έτη. Αυτά

Κατόπιν στη Σελήνη 25 μήνες, που θα ήταν 61 έτη. 

5002,001,4,847

τα χρονικά διαστήματα είναι καλά. Έπειτα στον Δία 12 μήνες, έτσι

Είναι καλοί. Κατόπιν στο Δία 12 μήνες, 

5002,001,4,848

είναι 62 έτη. Αυτά τα διαστήματα είναι καλά. Έπειτα στον Κρόνο 30 μήνες,

που θα ήταν 62 έτη. Είναι καλοί. Κατόπιν στον Κρόνο 

5002,001,4,849

έτσι είναι 64 έτη και 6 μήνες. Αυτά είναι κακά για το σώμα,

30 μήνες, που θα ήταν 64 έτη ½. 

5002,001,4,850

εις τα οποία είναι οι μεταβατικές περίοδοι ζωής του ανθρώπου.

Είναι κακοί για το σώμα. Μέσα σε αυτούς είναι επίσης τα επικίνδυνα σημεία. 

 

Ώτος=γιος του Ποσειδώνα και της Ιφιμέδειας. [Έτσι, αλλά αυτό το όνομα του γίγαντα είναι συνήθως δοσμένο σαν Εφιάλτης. Αυτός και ο αδελφός του Ώτος, φυλάκισαν τον Άρη σε ένα μπρούτζινο (ορειχάλκινο) πιθάρι.]

Κλιμακτήρ= μεταβατική περίοδος ζωής του ανθρώπου

1

485 Λόγος είναι η επίκληση

2

489 «Πνεύμα», «Πνοή», «Άνεμος», ένα από τα τέσσερα στοιχεία. 

3

495 Εδώ ο μύστης ήταν υποχρεωμένος να εισάγει το δικό του όνομα και αυτό της μητέρας του. Αυτός ο τρόπος εμφανίζεται αρκετές φορές στη Λειτουργία.

4

500 meterta fvy. Σε άλλο αντίγραφο της επίκλησης αναφέρεται meyarya fhrih

5

545 Κινητικά, περιστρεφόμενα ουράνια σώματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις ανθρώπινες εργασίες (απασχολήσεις) και προΐστανται πάνω στις μέρες.

6

558 Ως παράδειγμα για αυτήν την κοινή απεικόνιση στους λίθους, μπορούμε να δούμε το χαραγμένο πολύτιμο λίθο του Αρποκράτη με το δάχτυλό του στο στόμα του.

7

561 Ο ήχος που παράγεται από τον ποππυσμό είναι όμοιος με αυτόν που κάνει στο στόμα στο σκαστό φιλί, είναι σφύριγμα με τα χείλη και ρούφηγμα του αέρα.

8

573 Επανάληψη των προηγούμενων λαλουμένων.

9

589 "τετραλιζώματος". Πιθανά να διαβάζεται "τετραριζώματος". Η ανάγνωση του χειρογράφου υποδηλώνει "διαζώματος".

10

593 Μια παραλλαγή του θείου ονόματος ΙΑΩ. Βλέπε επίσης ΑΙΩ, κάτωθεν, στη γραμμή 598.

11

620 Δηλώνει τον συνδυασμό των επτά βαθμίδων της μύησης, των πλανητικών Θεών και της ανάβασης στα μυστήρια του Μίθρα.

12

663 Υπάρχει ένα ψηφιδωτό με επτά πύλες στην Οστία και είναι αφιέρωμα με τον όρο "επτάπυλος" που αφορά στον Μίθρα. Οι επτά κόρες παραπέμπουν στις επτά Χαθώρ της Αιγυπτιακής θρησκείας. 

13

664 Φαίνεται πως είναι μια Αιγυπτιακή ιδέα, καθόσον τα τρία φίδια (ασπίδες) τοποθετούνται για την λέξη "θεά". Μια Αιγυπτιακή Μοίρα έχει πρόσωπο φιδιού.

14

669 Η παραπομπή στους τέσσερις κίονες που υποστηρίζουν τον ουρανό, μοιάζει να είναι Αιγυπτιακής προέλευσης.

15

672 Ο Αιγύπτιος Άρμαχις, ο Ώρος όστις είναι στον Ορίζοντα. Ο Ηρόδοτος λέγει πως ο Ώρος είναι ο Θεός Απόλλων.

16

674 Οι επτά νεαροί άνδρες, είναι οι επτά βαθμίδες των μυήσεων, που καθένας τους κηδεμονεύει μια πλανητική θεότητα. Οι επτά Κύριοι του Πόλου στις γραμμές 674-693, ομάδα από την περιοχή των Απλανών Αστέρων, απεικονισμένη στην Αιγυπτιακή μορφή.

17

700 Ανατολική ενδυμασία, ιδιαίτερα Περσική. Περιγραφή του Θεού Μίθρα.

18

701 Ο Αστερισμός που ονομάστηκε Μεγάλη Άρκτος ήταν γνωστή στην Αίγυπτο σαν το Ταύρο ή το μπροστινό πόδι του Ταύρου.

19

721 Σύμφωνα με τον Dieterich, εδώ τελειώνει η Λειτουργία του Μίθρα.

20

752 Ο σκαραβαίος απεικονίζει τον ανατέλλοντα ήλιο.

21

754 Αυτή η ενδιαφέρουσα φράση, "στην κατάληψη της Σελήνης", πιθανά υποδεικνύει τη Νέα Σελήνη.

22

755 Ο λωτός παριστάνει τη συμπάθεια, κρυφός πριν την ηλιακή ακτινοβολία, ξεδιπλώνεται κατά κάποιο τρόπο, σιγά-σιγά μόλις φανεί το ηλιακό φως.

23

767 Άλλοι λένε "φωρ φωρ οφοθει ξαας".

24

769 Ζμύρνα ή μύρρα. Είναι η σμύρνα, ο ευώδης χυμός της Αραβικής μυρσίνης. Είναι ρητίνη αρωματική που βγαίνει από το ομώνυμο φυτό. Αλλιώς λέγεται βαλσαμόδεντρο ή βάλσαμο ή σμύρνα. Ο Μένδης είναι νομός (επαρχία) της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι ονομάζουν τον τράγο "Μένδης" και έτσι ονομάζουν και τον Θεό Πάνα. Οι Μενδήσιοι σέβονται και τιμούν τις αίγες, είτε αρσενικές, είτε θηλυκές. Μεγάλο πένθος ακολουθεί το θάνατό τους, σε όλο την επαρχία. Βύσσινος, ο λινομέταξος. Αυτό που είναι φτιαγμένο από λεπτό βαμβάκι της Αιγύπτου.

25

779 Παρουσίαση ή εισαγωγή στο μεγάλο Θεό για τη χάρη της απόκτησης φιλίας και επικοινωνίας με το θεό.

26

781 Είναι τη Νέα Σελήνη που γίνεται στο ζώδιο του Λέοντα.

27

788 Η Νέα Σελήνη του Θεού αναφορικά στους ουρανούς, έγινε από το θεό, σε αντίθεση με τη Νέα Σελήνη αναφορικά στο ημερολόγιο, που έγινε από τον άνθρωπο.

28

802 Ο ορθός περιστερεών είναι το φυτό ιεροβοτάνη ή βερβένα.

29

806 Ο Μενελαΐτης είναι επαρχία της Αιγύπτου, δεξιά της Κανωβικής τάφρου και ονομάζεται έτσι από τον αδελφό του Πτολεμαίου του πρώτου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας και όλων των σελίδων που συνδέονται με δεσμούς (links) με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993 Copyright © by Φάιζα Κωδωνά 1997-2014. All rights reserved.