Κλαύδιος Πτολεμαίος

 • Αρχαίο κείμενο

  Κλαυδίου Πτολεμαίου απόσπασμα από το 1ο βιβλίο των "Αποτελεσματικών"

   Περί των απλανών αστέρων

   

  Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως.
  0363, 007, 1, 9, 1, 1 Ἑξῆς δὲ ὄντος ἀκολούθου καὶ τὰς τῶν ἀπλανῶν ἀστέ-
  ρων φύσεις κατὰ τὸ ἰδίως αὐτῶν ποιητικὸν ἐπιδραμεῖν,
  ἐκθησόμεθα καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν τετηρημένας ἰδιοτροπίας
  κατὰ τὸ ὅμοιον ταῖς τῶν πλανωμένων φύσεσι τὸν ἐμφα-
  νισμὸν ποιούμενοι· καὶ πρῶτον τῶν περὶ αὐτὸν τὸν διὰ
  μέσων κύκλον ἐχόντων τὰς μορφώσεις.
  0363, 007, 1, 9, 2, 1 Τοῦ <Κριοῦ> τοίνυν οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ ποιητικὸν
  ὁμοίως ἔχουσι κεκραμένον τῇ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ τοῦ
  Κρόνου δυνάμει·
  οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῇ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῇ
  τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ ὀπισθίῳ ποδὶ τῇ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῇ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 3, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ <Ταύρῳ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀπο-
  τομῆς ὁμοίαν ἔχουσι κρᾶσιν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῇ Πλειάδι τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως·
  τῶν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὁ μὲν λαμπρὸς τῆς Ὑάδος καὶ
  ὑπόκιρρος, καλούμενος δὲ Λαμπαύρας, τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς κέρασι τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 4, 1 Τῶν δὲ ἐν τοῖς <Διδύμοισ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν
  ποδῶν τῆς ὁμοίας κεκοινωνήκασι ποιότητος τῷ τε τοῦ
  Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ περὶ τοὺς μηροὺς λαμπροὶ τῷ τοῦ Κρόνου·
  τῶν δὲ ἐν ταῖς κεφαλαῖς δύο λαμπρῶν ὁ μὲν ἐν τῇ
  προηγουμένῃ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· καλεῖται δὲ καὶ Ἀπόλλω-
  νος· ὁ δὲ ἐν τῇ ἑπομένῃ τῷ τοῦ Ἄρεως· καλεῖται δὲ καὶ
  Ἡρακλέους.
  0363, 007, 1, 9, 5, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ <Καρκίνῳ> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν  
  ποδῶν δύο τῆς αὐτῆς ἐνεργείας εἰσὶ ποιητικοὶ τῷ τε
  τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ταῖς χηλαῖς τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ·
  ἡ δὲ ἐν τῷ στήθει νεφελοειδὴς συστροφὴ καλουμένη
  δὲ Φάτνη τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ·
  οἱ δὲ ἑκατέρωθεν αὐτῆς δύο καλούμενοι δὲ Ὄνοι τῷ
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ ἡλίῳ.
  0363, 007, 1, 9, 6, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Λέοντα> οἱ μὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
  δύο τὸ ὅμοιον ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ
  τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν τῷ τραχήλῳ τρεῖς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  ὁ δὲ ἐπὶ τῆς καρδίας λαμπρὸς καλούμενος δὲ Βασι-
  λίσκος τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός·
  οἱ δὲ ἐν τῇ ὀσφύι καὶ ὁ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς λαμπρὸς τῷ
  τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς μηροῖς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 7, 1 Τῶν δὲ κατὰ τὴν <Παρθένον> οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ
  καὶ ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου πτέρυγος ὅμοιον ἔχουσι τὸ
  ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ λοιποὶ τῆς πτέρυγος λαμπροὶ καὶ οἱ κατὰ τὰ
  περιζώματα τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφρο-
  δίτης·
  ὁ δὲ ἐν τῇ βορείῳ πτέρυγι λαμπρὸς καλούμενος δὲ
  Προτρυγητὴρ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·  
  ὁ δὲ καλούμενος Στάχυς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς ποσὶ καὶ τῷ σύρματι τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 8, 1 Τῶν δὲ <Χηλῶν> τοῦ <Σκορπίου> οἱ μὲν ἐν ἄκραις
  αὐταῖς ὡσαύτως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ.
  οἱ δὲ ἐν μέσαις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ
  Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 9, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι τοῦ <Σκορπίου> οἱ μὲν ἐν τῷ
  μετώπῳ λαμπροὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τρεῖς, ὧν ὁ μέσος ὑπόκιρρος καὶ
  λαμπρότερος, καλεῖται δὲ Ἀντάρης, τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Διός·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς σπονδύλοις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ κέντρου τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ
  Ἄρεως·
  ἡ δὲ ἑπομένη νεφελοειδὴς συστροφὴ τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῇ σελήνῃ.
  0363, 007, 1, 9, 10, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Τοξότην> οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀκίδος
  τοῦ βέλους ὅμοιον ἔχουσι τὸ ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῇ σελήνῃ·  
  οἱ δὲ περὶ τὸ τόξον καὶ τὴν λαβὴν τῆς χειρὸς τῷ τε
  τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως·
  ἡ δὲ ἐν τῷ προσώπῳ συστροφὴ τῷ τε ἡλίῳ καὶ τῷ
  τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν ταῖς πτέρυξι καὶ τῷ νώτῳ τῷ τοῦ Διὸς καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ <Κρόνου>·
  τὸ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τετράπλευρον τῷ τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου.
  0363, 007, 1, 9, 11, 1 Τῶν δὲ κατὰ τὸν <Αἰγόκερων> ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ
  τῶν κεράτων ὡσαύτως ἐνεργοῦσι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως·
  οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ
  τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ καὶ τῇ κοιλίᾳ τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 12, 1 Τῶν δὲ περὶ τὸν <Ὑδροχόον> οἱ μὲν ἐν τοῖς ὤμοις
  ὁμοίως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ
  σὺν τοῖς ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ τῷ ἱματίῳ·
  οἱ δὲ ἐπὶ τῶν μηρῶν μᾶλλον μὲν τῷ τοῦ Ἑρμοῦ,
  ἧττον δὲ τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῇ ῥύσει τοῦ ὕδατος τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 13, 1 Τῶν δὲ περὶ τοὺς <Ἰχθύασ> οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ
  νοτιωτέρου ἰχθύος τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·  
  οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου λίνου τῷ τοῦ
  Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ·
  οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἀκάνθῃ τοῦ βορείου ἰχθύος
  τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης·
  οἱ δὲ ἐν τῷ βορείῳ λίνῳ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Διός·
  ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ συνδέσμου λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἄρεως
  καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν βορειοτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 14, 1 Τῶν δὲ ἐν ταῖς βορειοτέραις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώσεσι
  οἱ μὲν περὶ τὴν Μικρὰν ἄρκτον λαμπροὶ τὴν ὁμοίαν
  ἔχουσι ποιότητα τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς
  Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὴν Μεγάλην ἄρκτον τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ ὑπὸ τὴν οὐρὰν αὐτῆς ἐν τῇ τοῦ Πλοκάμου
  συστροφῇ τῇ σελήνῃ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 15, 1 Οἱ δὲ ἐν τῷ Δράκοντι λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ τοῦ Κηφέως τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Διός.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Βοώτην τῷ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου· ὁ δὲ λαμπρὸς καὶ ὑπόκιρρος καλούμενος Ἀρ-
  κτοῦρος τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 16, 1 Οἱ δὲ ἐν τῷ Βορείῳ στεφάνῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης
  καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.  
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἐν γόνασι τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῇ Λύρᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Καὶ οἱ ἐν τῷ Ὄρνιθι ὡσαύτως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὴν Κασσιέπειαν τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 17, 1 Οἱ δὲ κατὰ τὸν Περσέα τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου· ἡ δὲ ἐν τῇ λαβῇ τῆς μαχαίρας συστροφὴ τῷ
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Ἡνιόχῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀφιοῦχον τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  0363, 007, 1, 9, 18, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸν Ὄφιν αὐτοῦ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀϊστὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα
  τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀετὸν τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Δελφῖνι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 19, 1 Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἵππον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῇ Ἀνδρομέδᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ τοῦ Τριγώνου τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν νοτιωτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 20, 1 Τῶν δὲ ἐν τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώμα-
  σιν ὁ μὲν ἐν τῷ στόματι τοῦ Νοτίου ἰχθύος λαμπρὸς  
  ὁμοίαν ἔχει τὴν ἐνέργειαν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ
  τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ περὶ τὸ Κῆτος τῷ τοῦ Κρόνου.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Ὠρίωνα οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ὤμων τῷ τε
  τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ λαμπροὶ τῷ
  τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  0363, 007, 1, 9, 21, 1 Τῶν δὲ ἐν τῷ Ποταμῷ ὁ μὲν ἔσχατος καὶ λαμπρὸς τῷ
  τοῦ Διός· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Λαγωῷ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ
  Ἑρμοῦ.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Κύνα οἱ μὲν ἄλλοι τῷ τῆς Ἀφροδί-
  της, ὁ δὲ περὶ τὸ στόμα λαμπρὸς τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἄρεως.
  0363, 007, 1, 9, 22, 1 Ὁ δὲ ἐν τῷ Πρόκυνι λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὕδρον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου
  καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Κρατῆρι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα
  τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  0363, 007, 1, 9, 23, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸν Κόρακα τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ
  Κρόνου.
  Οἱ δὲ τῆς Ἀργοῦς λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ
  τοῦ Διός.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Κένταυρον οἱ μὲν ἐπὶ τῷ ἀνθρωπείῳ
  σώματι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ
  ἐν τῷ ἵππῳ λαμπροὶ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Διός.
  0363, 007, 1, 9, 24, 1 Οἱ δὲ περὶ τὸ Θηρίον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.  
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Θυμιατηρίῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ
  ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Νοτίῳ στεφάνῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρό-
  νου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

 • Κλαύδιος Πτολεμαίος

  Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος γεννήθηκε το 90 στο Πηλούσιο της Κάτω Αιγύπτου ή στην Πτολεμαΐδα της Άνω Αιγύπτου και πέθανε το 168 μΧ. Ήταν Έλληνας αστρονόμος και μαθηματικός και φαίνεται εκ των έργων του πως για αυτά εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια από το 127 μΧ ως το 148 μΧ. Το σπουδαιότερο έργο του είναι η «Μαθηματική Σύνταξις» ή Αλμαγέστη με σύνολο 13 κεφάλαια, έργο για το οποίο έχουμε μιλήσει στις ιστοσελίδες μας στα θέματα της Αστρονομίας, έθεσε τα θεμέλια της τριγωνομετρίας, το έργο του Τετράβιβλος είναι μια πλήρης σύνοψη της αστρολογίας και το έργο του «Γεωγραφική Υφήγηση» δίνει σημαντικά και απόλυτα σοβαρά στοιχεία για τις χώρες της εποχής τότε. Ακόμα, έγραψε την «Οπτική», το «Περί αναλήμματος», το «Αρμονικά βιβλία γ», το «Φάσεις των Απλανών Αστέρων και συναγωγή επισημασιών», το «Περί κριτηρίου και ηγεμονικού» κλπ. Σχετικά με το βίο του, η πιο καθορισμένη πληροφόρηση έρχεται από τον ίδιο σε αναφορές του. Στη θεσπέσια αστρονομική πραγματεία του, την Αλμαγέστη, δίνει διάφορες πληροφορίες για ημερομηνίες.
  Ο Πτολεμαίος συνέθεσε και επέκτεινε το σύστημα του Ίππαρχου των επικύκλων και των έκκεντρων κύκλων για να εξηγήσει τη θεωρεία του για το Ηλιακό Σύστημα. Το Σύστημα του Πτολεμαίου εμπεριέχει τουλάχιστον 80 επίκυκλους για να εξηγήσει την κίνηση του Ήλιου, της Σελήνης και των πέντε γνωστών Πλανητών στην εποχή του. Πίστευε πως οι Πλανήτες και ο Ήλιος περιστρέφονται της Γης με στη σειρά Ερμής, Αφροδίτη, Ήλιος, Άρης, Δίας, Κρόνος και αυτό το Σύστημα είναι γνωστό σαν Γεωκεντρικό Σύστημα ή Πτολεμαϊκό Σύστημα. Στην Αλμαγέστη επίσης έχει περικλύσει έναν κατάλογο Αστέρων με 48 αστερισμούς των οποίων τα ονόματα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα.

  Ωστόσο, εκτός από τη θεσπέσια πραγματεία του περί Αστρονομίας, ο Πτολεμαίος έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη Γεωγραφία και τη Χαρτογράφηση. Γνώριζε πως η Γη είναι σφαιρική και είναι ο πρώτος που έκανε προβολή της σφαίρας σε ένα επίπεδο. Τα Γεωγραφικά Μήκη του Πτολεμαίου είναι σε μοίρες και πρώτα λεπτά, δίνοντας 360 μοίρες για τον κύκλο και 60 λεπτά για τη μοίρα. Τα Γεωγραφικά Μήκη από Βορρά προς Νότο έχουν μετρηθεί από τον Ισημερινό και τα Γεωγραφικά Πλάτη από Ανατολή προς Δύση έχουν μετρηθεί με ροπή προς ανατολάς. Το έργο του έχει άτλαντες που καλούνται όπως "Πέμπτος Χάρτης της Ευρώπης", "Τρίτος Χάρτης της Ασίας", κλπ.
  Στις σελίδες αυτές, θα αναφερθώ αποκλειστικά με την πραγματεία του, «Τετράβιβλος», δίνοντας επιπλέον τις απαραίτητες πληροφορίες από την Πραγματεία του Γεωγραφία (ή Πατριδογνωσία). Πριν εισέλθω στο κυρίως κείμενο, παραθέτω τα γεωγραφικά στοιχεία του.

  Οι Τροπικοί Κύκλοι

  Είναι οι παράλληλοι προς τον Ισημερινό δύο κύκλοι της Ουράνιας Σφαίρας και οι αντίστοιχοι κύκλοι της Γης. Είναι εκάτερος σε απόσταση 23ο 27’ από τον Ισημερινό και ονομάζονται προς το Βορρά, Βόρειος Τροπικός ή Τροπικός του Καρκίνου ή Θερινός Τροπικός, ο δε προς το Νότο, Νότιος Τροπικός ή Τροπικός του Αιγόκερω.

  Τα μέρη του Κατοικημένου Κόσμου (Οικουμένη), χωρίζονταν από τον Πτολεμαίο με συντεταγμένες από το Βορρά προς το Νότο (Γεωγραφικό Μήκος) και είναι μετρημένες όπως ακριβώς και σε μας τώρα, δηλαδή από τον Ισημερινό. Οι συντεταγμένες του από Ανατολή προς Δύση (Γεωγραφικά Πλάτη) έχουν σαν αρχή ένα σημείο στη Δύση που πιθανά να αντιστοιχεί στην περιοχή των Μακαρίων Νήσων. Ο κατοικημένος Κόσμος που ορίζεται από τον Ισημερινό ως τον Τροπικό του Καρκίνου κατοικείται γενικά από τους Αιθίοπες. Ο κατοικημένος Κόσμος στους Βορειότερους Παραλλήλους, που τελείωνε στη νήσο Θούλη (63ο Βόρεια) η οποία ήταν το έσχατο όριο στην Ευρώπη και πιστεύεται πως είναι η Ισλανδία ή τα νησιά Σέτλαντ (Σετλάνδαι νήσοι) ή η Νορβηγία, κατοικείται από τους Σκύθες. Στους Νοτιότερους Παραλλήλους ορίζει την των Αιθιόπων χώρα καλούμενη Αγίσυμβα και το Πράσων ακρωτήριο, σαν το νοτιότατο πέρας. Ο κατοικημένος Κόσμος χωρίζεται σε βόρειο και νότιο τμήμα με Βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος από τις Ηράκλειες Στήλες, το σημερινό Γιβραλτάρ (στη Μεσόγειο Θάλασσα στην Ισπανία) σε Γεωγραφικό Πλάτος περίπου 36ο Βόρεια ως τον Ισσικό Κόλπο ή Κόλπο της Αλεξανδρέττας και το όρος Ταύρος (και τα δύο στη νότια Τουρκία), περίπου 36ο Γεωγραφικό Πλάτος Βόρεια. Και σε ανατολικό και δυτικό τμήμα, με Ανατολικό Γεωγραφικό Μήκος που ορίζεται από την Ερυθρά Θάλασσα (Αραβικός Κόλπος) ως το Αιγαίο Πέλαγος, τον Πόντο, την Αζοφική Θάλασσα ή Μαιώτιδα Λίμνη και έτσι προκύπτουν τέσσερα μέρη. Ουσιαστικά τα σημεία που ορίζουν τα τμήματα δεν είναι ακριβώς προσανατολισμένα και γι αυτό αναφέρει τα τμήματά του, με τις ενδιάμεσες κατευθύνσεις. Ακόμα, υπολογίζει τα εσωτερικά τμήματα των μεγάλων ή εξωτερικών τμημάτων τοποθετημένα στο κέντρο του κατοικημένου Κόσμου. Έτσι, υπάρχουν τέσσερα εξωτερικά και τέσσερα εσωτερικά τμήματα. Δηλαδή:

  Το 1ο τέταρτο το ΒΔ,

  είναι όλη η περιοχή της Κελτίας, ήτοι η Ευρώπη.
  Έχει τις χώρες. Βρετανία, η εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία ή Ιταλική Γαλατία, Γερμανία, Βαστάρνες, Κισαλπίνη Γαλατία, Απουλία, Σικελία, Τυρρηνία, Κελτική, Ισπανία. Τα εσωτερικά μέρη του ΒΔ του 1ου τετάρτου. Θράκη, Μακεδονία, Ιλλυρία, Ελλάς, Αχαΐα, Κρήτη, νήσοι Κυκλάδες, παράλια Μικράς Ασίας, Κύπρος.

  Το 2ο τέταρτο απέναντι, το ΝΑ

  είναι η ανατολική Αιθιοπία, ήτοι νότιο της Μεγάλης Ασίας.
   Έχει τις χώρες. Ινδία, Αριανή, Γεδρωσία, Παρθία, Μηδία, Περσία, Βαβυλωνία, Μεσοποταμία, Ασσυρία. Τα εσωτερικά μέρη του ΝΑ του 2ου τετάρτου. Ιδουμαία, Κοίλη Συρία, Ιουδαία, Φοινίκη, Χαλδαία, Ουρούκ, Ευδαίμων Αραβία.

  Το 3ο τέταρτο δίπλα, το ΒΑ

  είναι η Σκυθία, ήτοι το βόρειο της Μεγάλης Ασίας.
  Έχει τις χώρες. Υρκανία, Αρμενία, Ματιανή, Βακτρία, Κασπερίη, Σηρίκη, Σαυρομάτες, Ωξός, Σογδιανή. Τα εσωτερικά μέρη του ΒΑ του 3ου τετάρτου. Βιθυνία, Φρυγία, Κολχίδα, Συρία, Κομμαγηνή, Καππαδοκία, Λυδία, Λυκία, Κιλικία, Παμφυλία.

  Το 4ο τέταρτο από κάτω, το ΝΔ

  η δυτική Αιθιοπία, ήτοι γενικά καλούμενη Λιβύη.
  Έχει τις χώρες. Νουμιδία, Καρθαγένη, Αφρική, Φαζανία, Νασαμώνες, Γαραμαντική, Μαυριτανία, Γαιτουλία, Μεταγονίτης Τα εσωτερικά μέρη του ΝΔ του 4ου τετάρτου. Κυρηναϊκή, Μαρμαρική, Αίγυπτος, Θήβαι, Όασις, Τρωγλοδυτική, Αραβία, Αζανία, Εσωτερική Αιθιοπία.

  Το 1ο τέταρτο το ΒΔ

  είναι όλη η περιοχή της Κελτίας, ήτοι η Ευρώπη.
  Έχει τις χώρες: Η Βρετανία και η Καληδονία (Σκωτία).
  Η εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία ή η Ιταλική Γαλατία. Στη Ρωμαϊκή αρχαιότητα, περιορισμένη περιοχή από τις Άλπεις την Μεσόγειο Θάλασσα, τα Πυρηναία Όρη, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τον ποταμό Ρήνο. Σήμερα, εμπεριέχει την Γαλλία και το Βέλγιο, παραπλεύρως με τμήματα από την Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία. Γερμανία. Η χώρα διαχωριζόταν από την Γαλλία (Γκάλλια), τη Ραιτία και την Παννονία, δυτικά με τον Ρήνο και νότια με τον Δούναβη ποταμό. Βαστάρνες. Αρχαίος Γερμανικός λαός περί τον Βιστούλα χώρα. Εμφανίστηκαν το 182 πΧ διεσπαρμένοι παρά τον Τεισία Ποταμό, Ουγγαρία γύρω από τα Καρπάθια Όρη και σε μεγάλη έκταση στον Κάτω Δούναβη. Ο λαός που πρώτος κατοίκησε σε αυτό το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Σαρματίας αντιστοιχώντας στα τμήματα της Πολωνίας και Πρωσίας. Ιταλία. Οριζόταν νότια της Ουμβρίας, βόρεια της Καμπανίας, ανατολικά των Απεννίνων Όρων, δυτικά από την Τυρρηνική Θάλασσα. Είναι η σημερινή περιοχή Λάτιο της Ιταλίας. Κισαλπίνη Γαλατία. Στους αρχαίους Ρωμαϊκούς χρόνους ήταν το τμήμα της βόρειας Ιταλίας μεταξύ των Απεννίνων Όρων και των Άλπεων, αποικισμένο από τις Κέλτικες φυλές. Απουλία. Νοτιοανατολική Ιταλία. Είναι στον κόλπο Τάραντα, ένας ορμίσκος από το Ιόνιο και την Αδριατική Θάλασσα, απέναντι από την Αλβανία. Σικελία. Νησί στα νότια της σημερινής Ιταλίας.
  Τυρρηνία στα Λατινικά «Ετρουρία – Etruria». Αρχαία χώρα της Ιταλικής χερσονήσου, στην κεντρώα Ιταλία. Τα βόρεια σύνορα ήταν ο ποταμός Μάγρας ή Μάκρης που τη χώριζε από τη Λιγουρία και από τα Απέννινα Όρη προς την Κισαλπίνη Γαλατία. Τα νότια σύνορα ήταν ο Τίβερης ποταμός που τη χώριζε από την Ομβρία και το Λάτιο. Το μήκος των ακτών της χώρας από το στόμιο του ποταμού Μάγρα μέχρι τις εκβολές του Τίβερη. Τα ανατολικά σύνορα ήταν το μήκος του Τίβερη. Κελτία. Η Πέραν των Άλπεων Γαλατία ή εκτός Ιταλίας. Λατινικά η Κελτία ονομάζεται και Γκάλλια (Γαλλία). Η Κελτική ή Κελτία είναι αρχαία χώρα βορειοανατολικά του Σηκουάνα, του Μάρνη και από τα όρη Βόσγια. Βορειοδυτικά και δυτικά είχε τον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά τον Ρήνο και τις Άλπεις, νότια τους ποταμούς Ροδανό, Γαρούνα, τον Κόλπο του Λέοντα και τα Πυρηναία Όρη. Ονομάστηκε Gallia (Γαλλία) από τον Καίσαρα το 52 πΧ και διαιρέθηκε στην Ναρβωνίτιδα, Βελκική, Ακουϊτανία, Κελτική ή Λουγδουνησία. Ισπανία. Ήταν μια χώρα στα νοτιοδυτικά της Ευρώπης. Σήμερα είναι η σημερινή Ισπανία και η Πορτογαλία. Τα σύνορά της ήταν βορειοανατολικά τα Νότια Πυρηναία, βόρεια ο Βισκαϊκός Κόλπος, δυτικά ο Ατλαντικός Ωκεανός, στα νότια ο Ατλαντικός Ωκεανός, το Γιβραλτάρ και η Μεσόγειος Θάλασσα και στα ανατολικά η Μεσόγειος Θάλασσα.
  Τα εσωτερικά μέρη.

  Θράκη. Περιοχή η οποία είχε στα νότια τα παράλια του Αιγαίου Πελάγους, στα βόρεια τον ποταμό Ίστρο (σήμερα Δούναβη), δυτικά τη Μακεδονία και ανατολικά τα παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη Θάλασσα).
  Μακεδονία. Περιγράφεται στους αρχαίους, σαν μια μεγάλη έκταση, περιβαλλόμενη στις τρεις πλευρές από ψηλά βουνά. Τα πρωτεύοντα βουνά ήταν ο Σκάρδος, στο νοτιοδυτικό σύνορο, προς την Ιλλυρία και τη Δαρδανία. Περαιτέρω ανατολικά τα όρη Όρβηλος και Σκόμιος (Βίτος), τα οποία την χώριζαν από τη Μοισία. Και η οροσειρά της Ροδόπης, η οποία εκτεινόταν από το Βίτο στην νοτιοανατολική κατεύθυνση, διαμορφώνοντας τα σύνορα μεταξύ Μακεδονίας και Θράκης. Στα νότια σύνορα ήταν τα Καμβούνια όρη και το όρος Όλυμπος.

  Ιλλυρία ή Ιλυρίς. Κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αδριατικής από τον Κόλπο της Ιστρίας προς το βορρά μέχρι των Ακροκεραυνίων Όρων στο νότο. Περιελάμβανε την Παιονία, τη Δακία, τη Δαλματία, τη Μοισία και δεν έφθανε πέρα του Σαύου και του Σάρδου. Μια περιοχή δυτικά στη Βαλκανική Χερσόνησο από το Δούναβη ως την Ήπειρο (Ελλάς).
  Ελλάς. Το αρχικό όνομα δόθηκε σε μια περιοχή και πόλη της Θεσσαλίας σε διαίρεση της Φθιώτιδας και περαιτέρω επεκτάθηκε σε όλη τη Θεσσαλία, και τελικά, υιοθετήθηκε σαν ένα γενικό ουσιαστικό όνομα για όλη τη σημερινή Ελλάδα. Η Ελλάς είναι μια χερσόνησος το ανατολικότερο από τα τρία τμήματα από τη νότια Ευρώπη μέσα στη Μεσόγειο Θάλασσα.
  Αχαΐα. Η Αχαΐα είναι το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου που συγκρατούταν από το βουνό Ερύμανθος και το βουνό Κυλλήνη και στα νότια σύνορα ήταν η Αρκαδία και στα δυτικά η Ηλίς.
  Κρήτη. Η νήσος Κρήτη.
  Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες νήσοι (Ελλάς).
  Παράλια της Μικράς Ασίας.
  Κύπρος. Στη Μεσόγειο Θάλασσα, νότια της Τουρκίας.
   

  Το 2ο τέταρτο απέναντι, το ΝΑ

  είναι η ανατολική Αιθιοπία, ήτοι νότιο της Μεγάλης Ασίας. Έχει τις χώρες.
  Ινδία Αριανή. Αρχαίο κεντρικό τμήμα της Ασίας από του Τίγρη μέχρι του Ινδού ποταμών και από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι την Κασπία, το σημερινό Οροπέδιο του Ιράν. Είχε τις χώρες της Γεδρωσίας, της Καραμανίας, της Αραχωσίας, των Δραγγών και τις ορεινές περιοχές των λεγομένων Παρσανισαδών Αρείων ή Πάρθων. Το όνομά της απορρέει από το «Αρεία» και εφαρμόστηκε στις ανατολικές επαρχίες της Περσικής Αυτοκρατορίας περιλαμβάνοντας την Αρεία, Παρθία, την Παροπαμίση, την Αραχωσία, τη Δραγγία, τη Γεδρωσία και τη Καραμανία.
  Γεδρωσία. Η Γεδρωσία είναι αρχαία χώρα της Ασίας, στο σημερινό Βελουχιστάν. Η πιο απόμακρη επαρχία της Περσικής Αυτοκρατορίας στα νοτιοανατολικά και μία από τις υποδιαιρέσεις της Αριανής, με σύνορα στα δυτικά την Καραμανία, στα βόρεια την Δραγγία και την Αραχωσία, στα ανατολικά την Ινδία ή τη χώρα γύρω της χαμηλότερης πορείας του Ινδού ποταμού που καλείται Ινδοσκυθία και στα νότια με την Ερυθραία Θάλασσα (Αραβική Θάλασσα στον Ινδικό Ωκεανό).
  Παρθία ή Παρθυαία. Ήταν νοτιοανατολικά της Κασπίας από την οροσειρά Ελμπούρζ ανατολικά ήτοι προς την Χεράτ (σημερινό Αφγανιστάν), βόρεια από την κοιλάδα Υρκανίας (σημερινό Γκοργκάν ή Τζορτζάν) περί το Αστραμπάτ και υπό της Τουρανικής Ερήμου, στα νότια από Αλμυρά Ερήμου κεντρικό Ιράν. Σήμερα, είναι η μεγάλη Περσική επαρχία, Χορασάν στο Ιράν και το Αφγανιστάν.
  Μηδία. Αρχαία χώρα της Ασίας βορειοανατολικά του Ιράν. Ήταν μεταξύ της Αρμενίας, Ασσυρίας, Περσίας, Παρθίας, Υρκανίας. Σήμερα είναι στη θέση του Ιράκ – Αντζεμί.
  Περσία. Νότια συνόρευε με την Μηδία, στα ανατολικά με την Καρμανία, στα δυτικά με τον Περσικό Κόλπο και στα νοτιοδυτικά με την Επαρχία Σουσιάνη. Στο κέντρο της χώρας, 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του σημερινού Σιράζ, σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων, σε ένα ήπιο και υγιεινό κλίμα, τοποθετήθηκε η πρωτεύουσα Περσέπολις. Μετά από τα Σούσα, η Περσέπολις ήταν η πιο όμορφη πόλη στη χώρα. Η ευρύτερη ορεινή περιοχή του Ιράν, από τον Τίγρη ως τον Ινδό, από τον Ινδικό Ωκεανό ως τον Ώξο και από την Κασπία Θάλασσα, διαχωρίζονταν στα μισά από μια μεγάλη αλμυρή έρημο στα κεντροδυτικά του Ιράν με τις χώρες της Μηδίας και της Περσίας και στα βορειοανατολικό Ιράν με την Σογδιανή, την Χωρασμία, τη Βακτρία, την Αρεία και την Αραχωσία. Αυτές οι διαιρέσεις ενώνονταν μόνο στο βορρά από μια στενή κατοικημένη λωρίδα, την Υρκανία. Οι αρχαίοι γεωγράφοι τις περιελάμβαναν με τον όρο Αριανή, το ανατολικό Ιράν. Η σημερινή Περσία πλήρως περικλείει μόνο το δυτικό Ιράν και εκτείνεται προς ανατολάς όχι μακριά πέρα από την ανατολική άκρη της αλμυρής ερήμου. Το μεγαλύτερο κομμάτι του αρχαίου ανατολικού Ιράν έχει καταληφθεί από τους Αφγανούς και τους Τουρκομάνους.
  Βαβυλωνία. Είναι η αρχαία Περσία. Παλαιό βασίλειο στη Μεσοποταμία γνωστό σαν Σουμερία. Ήταν μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, νότια της σημερινής Βαγδάτης στο Ιράκ.
  Μεσοποταμία. Το όνομα Μεσοποταμία είναι από το Ελληνικό «η γη μεταξύ των ποταμών». Ήταν στη δυτική Ασία, μεταξύ των Τίγρη και Ευφράτη, νοτιοανατολικά της Τουρκίας και ανατολικά της Συρίας.
  Ασσυρία. Τα σύνορά της ήταν βόρεια και βορειοδυτικά τα Αρμενικά Όρη και το όρος Ζάγρος, νοτιοανατολικά ο ποταμός Ζάβατος, δυτικά ο ποταμός Τίγρης και περιλαμβανόταν μεταξύ των 35ο ως 37ο σε βόρειο Γεωγραφικό Πλάτος. Η αρχαία αυτή χώρα στην Ασία ήταν στα σημερινά βόρεια σύνορα του Ιράν.

  Τα εσωτερικά μέρη

  Ιδουμαία ή Εδώμ. Τα σύνορα της αρχαίας χώρας ήταν στα βόρεια η Ιουδαία, στα νότια η Πετραία Αραβία, στα ανατολικά η Νεκρά Θάλασσα. Είναι η περιοχή των βουνών που επεκτείνεται από τη Νεκρά Θάλασσα, στο ανατολικό κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας.
  Κοίλη Συρία. Αρχαία περιοχή μεταξύ του Λιβάνου και του Αντιλιβάνου.
  Ιουδαία. Η σημερινή Παλαιστίνη.
  Φοινίκη. Αρχαίο όνομα της ανατολικής παραλίας της Μεσογείου, στα νότια της Συρίας. Σήμερα, κατά ένα μεγάλο μέρος, ο Λίβανος.
  Χαλδαία. Η αρχαία χώρα ήταν μεταξύ του Ευφράτη και του Τίγρη ποταμών στον Περσικό Κόλπο. Το νοτιότατο τμήμα της Βαβυλωνίας. Ο Ξενοφώντας μνημονεύει τη Χαλδαία στα βουνά βόρεια της Μεσοποταμίας. Η αρχική περιοχή ήταν πιθανά στα βουνά της Αρμενίας και του Κουρδιστάν, πόθεν κατέβηκαν προς τα κάτω μέσα στις πεδιάδες της Μεσοποταμίας και της Βαβυλωνίας.
  Ουρούκ ή Ορχόη ή Ορέχ. Σήμερα ονομάζεται Ουάρκα. Βρισκόταν στη Μεσοποταμία, στη δυτική όχθη της παλαιάς κοίτης του Ευφράτη ποταμού. Από τους Σουμέριους καλούταν Ουρούκ και από τους Έλληνες Ορχόη.
  Ευδαίμων Αραβία. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αραβικής Χερσονήσου. Σήμερα περιλαμβάνει την Υεμένη, το τμήμα Χαντραμάουτ. Κατ’ άλλους και το Ομάν.

  Το 3ο τέταρτο δίπλα, το ΒΑ

  είναι η Σκυθία, ήτοι το βόρειο της Μεγάλης Ασίας. Έχει τις χώρες.
  Υρκανία. Μια επαρχία της αρχαίας Περσικής Αυτοκρατορίας, στις νότιες και νοτιοανατολικές ακτές της Κασπίας ή Υρκανικής Θάλασσας και διαχωρισμένη από τα βουνά στα δυτικά, νότια και ανατολικά από την Μηδία, την Παρθία και την Μαργιανή. Ήκμασε περισσότερο κάτω από τους Πάρθους, οι οποίοι βασίλευαν συχνά κατοικώντας την κατά τη διάρκεια του θέρους.
  Αρμενία. Μια χώρα της Ασίας που είναι μεταξύ της Μικράς Ασίας και της Κασπίας Θάλασσας, σε ένα υψηλό οροπέδιο, καλυπτόμενη από την οροσειρά του Καυκάσου, βρεχόμενη από τους ποταμούς Κύρος ή Κούρας και Αράξης και περιλαμβάνοντας τις πηγές του Τίγρη και Ευφράτη. Η χώρα χωρίστηκε σε Μεγάλη και Μικρή Αρμενία.
  Ματιανή. Το πιο νοτιοδυτικό τμήμα της Μηδίας, κατά μήκος των βουνών που διαχωρίζουν τη Μηδία από την Ασσυρία. Απ’ αυτήν πήγαζαν ο Αράξης και ο Γύνδης ποταμός. Είχε την ομώνυμο λιμνοθάλασσα. Είναι γνωστή στους αρχαίους Έλληνες με τον όνομα Σπάντα. Σήμερα καλείται Ουρμία.
  Βακτρία ή Βακτριανή. Τα σύνορά της ήταν βόρεια με Ώξος που τη διαχώριζε από τη Σογδιανή, ανατολικά Οροσειρά Ιμαούς (σήμερα Βελούχ Ντάγ), νότια Ινδικός Καύκασος (σήμερα Ιντού Κουχ) που τη διαχώριζε από την Αριανή, δυτικά Μαργιανή. Είναι το σημερινό Τουρκεστάν και βόρειο Αφγανιστάν. Κατ’ άλλους είναι ένα τμήμα του Αφγανιστάν, του Ουρμπεκιστάν, του Ταζκισταν.
  Κασπερίη. Είναι το Κασμίρ. Το όνομα Κασμίρ υποδηλώνει γη αφυδατωμένη από νερό. Η λέξη "Κα" σημαίνει «νερό» και το «σμιρ» σημαίνει «αποξηραίνω». Οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν "Κασπερία".
  Σηρίκη. Έτσι, αποκαλούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες την Κίνα. Ήταν γνωστή για το μεταξοσκώληκα, από τον οποίο καλούταν «σηρ». Η Σηρίκη του Πτολεμαίου ανταποκρίνεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Κίνας και στο γειτονικό τμήμα του Θιβέτ και της Κινεζικής Ταρταρίας.
  Σαυρομάτες. Νομαδικός λαός της Ασίας. Αλλιώς λεγόταν Σαρμάτες. Η χώρα τους Σαρματία, εκτεινόταν βόρεια του Εύξεινου Πόντου, από τη Βαλτική, τον ποταμό Βιστούλα και τα Σαρματικά Όρη μέχρι του Βόλγα και της Κασπίας Θάλασσας. Υπήρχε η Σαρματία στην Ασία και η Σαρματία στην Ευρώπη. Οι κάτοικοι καλούνταν Σαρμάτες ή Σαυρομάτες και από πλευράς μυθικής είναι επιμιξία των Σκυθών με τις Αμαζόνες. Η Σαρματική Έρημος είναι η σημερινή μέση Ρωσία και ο Σαρματικός Ωκεανός είναι η σημερινή Βαλτική Θάλασσα.
  Ωξός. Οι πηγές του ποταμού Ώξου βρίσκονται πλησίον των παγετώνων και των λιμνών του όρους Παμίρ. Αποτελείται από τρεις βραχίονες. Τον Ερυθρό ποταμό, τον Λευκό ποταμό και τον Πάντζ. Εκβάλει το Ουζμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν στη λίμνη Αράλη. Είναι ένας μεγάλος ποταμός στην Κεντρική Ασία, μεταξύ της Σογδιανής στα βόρεια και της Βακρίας και της Μαργιανή στα νότια. Ρίχνεται στην Κασπία Θάλασσα.
  Σογδιανή. Η βορειότατη και ανατολική επαρχία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Τα σύνορά της οριζόταν νότια με τον Ώξο ποταμό από την Βακτριανή και την Μαργιανή, βόρεια με τον Υαξάρτη ποταμό και τα Σόγδια όρη, βορειοδυτικά από τη μεγάλη έρημο της Λίμνης Αράλης, ανατολικά με τα Ιμαλάια, επίσης ανατολικά και νότια από τη Σκυθία. Περικλείει τμήματα του Τουρκεστάν και του Ουζμπεκιστάν.

  Τα εσωτερικά μέρη

  Βιθυνία. Η αρχαία χώρα βορειοδυτικά στη Μικρά Ασία, μεταξύ του Ρυνδάκου και Παρθενίου ή Σαγγάριου ποταμού, στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, της Θάλασσας του Μαρμαρά (Προποντίς) και του Θρακικού Βοσπόρου (πορθμός Βοσπόρου). Βόρεια είχε τον Εύξεινο Πόντο, νότια την Φρυγία, ανατολικά την Παφλαγονία και δυτικά τη Μυσία.
  Φρυγία. Αρχαία χώρα στη Μικρά Ασία. Σημερινή κεντρική Τουρκία. Τα σύνορά της ήταν βόρεια με τη Βιθυνία, νότια με τη Μυσία, τη Λυδία και την Καρία, νότια με την Καβαλίδα και την Πισιδία, ανατολικά με τη Γαλατία και τη Λυκαονία. Χωριζόταν σε Μικρή και Μεγάλη Φρυγία. Η Μικρή Φρυγία ήταν η παραλία της Θάλασσας του Μαρμαρά και ο Ελλήσποντος ως την Τροία και η Μεγάλη Φρυγία ήταν η σημερινή περιοχή της Άγκυρας.
  Κολχίδα ή Κολχίς.Μια χώρα στην Ασία που έχει την Ιβηρία στα ανατολικά, τον Εύξεινο Πόντο στα δυτικά, το Καύκασο στο βορρά και την Αρμενία στο νότο. Το φημισμένο μέρος που οι Αργοναύτες πήγαν για το Χρυσόμαλλο Δέρας. Σήμερα είναι το τμήμα της Γεωργίας στα παράλια στον Εύξεινο Πόντο με την ονομασία Κολχίντσκαγια.
  Συρία. Η χώρα που ορίζεται από τον Τίγρη ποταμό στα ανατολικά, τα Αρμενικά Όρη και την Κιλικία στο νότο, τη Μεσόγειο Θάλασσα στα δυτικά και την Αραβική Έρημο στα νότια.
  Κομμαγηνή. Το βασίλειο της Κομμαγηνής ήταν η πιο βόρεια περιοχή της Συρίας, στα δυτικά του Ευφράτη και νότια του Ταύρου, αυτό που σήμερα είναι Νότια Τουρκία. Το βασίλειο τελικά καταστράφηκε από το Ρωμαίο Αυτοκράτορα Βεσπασιανό, το 72 μΧ γιατί ήταν πολύ φιλικό με τους Πάρθους.
  Καππαδοκία. Η ανατολικότερα αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας από την έρημο της Λυκαονίας περί το Αργαίο Όρος, από τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα) ως τα βουνά Ταύρος.
  Λυδία. Αρχαία χώρα στη Μικρά Ασία. Ονομαζόταν επίσης Μαιονία. Βρισκόταν στις κοιλάδες του Έρμους ποταμού και Μαιάνδρου ποταμού στα σύνορά της με την Καρία. Τα σύνορά της ήταν δυτικά με το Αιγαίο πέλαγος, βόρεια με τη Μυσία, ανατολικά με τη Φρυγία, νότια με την Καρία. Το ανατολικό μέρος της ονομαζόταν Κατακεκαυμένη διότι ήταν ηφαιστειώδες με συχνούς σεισμούς. Τα παράλιά της προς το Αιγαίο πέλαγος και στα βόρεια της Καρίας ήταν η Ιωνία με την Ιωνική δωδεκάπολη. Σήμερα, το βασικό τμήμα της Λυδίας βρίσκεται απέναντι από τη Χίο. Άλλωστε, το όνομά της Μαιονία το βρίσκουμε στον Όμηρο, οποίος μερικές φορές μιλούσε σαν Μαιονίτης και αυτό το όνομα ήταν μετά εφαρμοσμένο ειδικά στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Λυδίας και τότε, σε αντιδιαστολή με αυτό, το όνομα Λυδία, ήταν για το βορειοδυτικό τμήμα.
  Λυκία. Αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας από το Καρπάθιο πέλαγος ως το Παμφύλιο πέλαγος.
  Κιλικία. Αρχαία χώρα στη Μικρά Ασία. Η νοτιοανατολικότερη χώρα. Εκτεινόταν από τον Παμφύλιο Κόλπο μέχρι το όρος Αμανός (Αργαίο) ανατολικά, βόρεια μέχρι του Ταύρου που την χώριζε από τη Λυκαονία και την Καππαδοκία. Το δυτικό της τμήμα καλυπτόταν από τις αποφύσεις του όρους Ταύρου και ονομαζόταν Τραχεία Κιλικία ή Τραχειώτης.
  Παμφυλία. Μικρή αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας. Είναι μια μικρή αψίδα κατά μήκος του Κόλπου της Παμφυλίας (Κόλπος της Αττάλειας) στη νότια Μικρά Ασία, ανατολικά της Λυκίας κατά μήκος της Μεσογείου Θάλασσας, νότια της Πισιδίας και δυτικά της Κιλικίας.  Η Παμφυλία, την οποία ονόμασαν έτσι οι Έλληνες, δηλαδή "όλα τα είδη των φυλών", είναι η χώρα όπου γεννήθηκε ο Έρως του Αρμενίου το γένος Παμφύλου, ο ήρωας του μύθου, που ο Σωκράτης αναφέρει στο τέλος των Δημοκρατικών, στο οποίο ένας πεθαμένος πολεμιστής επιτράπηκε να γυρίσει στη γη μετά την επίσκεψή του στον Κάτω Κόσμο.

  Το 4ο τέταρτο από κάτω, το ΝΔ

  η δυτική Αιθιοπία, ήτοι γενικά καλούμενη Λιβύη. Έχει τις χώρες.
  Νουμιδία. Αρχαία Ρωμαϊκή ονομασία του τμήματος της βόρειας Αφρικής, σημερινής Αλγερίας. Τα σύνορά της ήταν στα ανατολικά η Αφρική, στα βόρεια η Μεσόγειος Θάλασσα, στα νότια η Γαιτουλία και στα δυτικά η Μαυριτανία.
  Καρθαγένη. Χώρα της βορείου Αφρικής, η σημερινή Τυνησία.
  Αφρική. Τα στοιχεία είναι από την Αφρική από το Δεύτερο Χάρτη της Λιβύας. Το δυτικό μέρος της Αφρικής τερματίζεται από την Μαυριτανία. Η βόρεια πλευρά τερματίζεται από εκείνο το μέρος της Αφρικανικής θάλασσας η οποία φθάνει μέχρι τη Μεγάλη Σύρτη. Το ανατολικό μέρος αρχίζει από τη στροφή στη Σύρτη, οριζόμενη από τη γραμμή που πάει προς τα νότια κατά μήκος της Κυρηναϊκής.
  Φαζανία ή Φεζάν. Μια επαρχία της Λιβύης εσωτερικά νότια της Τριπολίτιδας. Χαρακτηριστικό της είναι οι πολλές οάσεις. Κάτοικοί της είναι οι Γαραμάντες. Βρίσκεται περίπου στη σημερινή θέση της.
  Νασαμώνες. Λαός της Λιβύης. Κατοικούσαν στη νοτιοανατολική παραλία της Μεγάλης Σύρτις. Ο Ηρόδοτος λέει, υπάρχει μια αποικία των Αιγυπτίων και των Αιθιόπων. Αυτοί ζούσαν περί του Άμμωνα όπου όταν επισκέφθηκε το μέρος ο Μέγας Αλέξανδρος τον επευφήμησαν σαν υιό του Άμμωνα Δία, και σε εκείνο το τμήμα της Λιβύης στο οποίο ο ναός του Άμμωνα Δία έστεκε και είναι νομάδες που ζούσαν μια ποιμενική ζωή.
  Γαραμαντική. Οι Γαραμάντες ήταν οι κάτοικοί της. Βεβρερικές φυλές στην ανατολική όαση της Σαχάρας. Κάτοικοι της Φαζακίας. Είναι ο πλέον νότιος λαός γνωστός στους αρχαίους στη βόρεια Αφρική, κατοικώντας μακριά νότια από την Μεγάλη Σύρτη. Μνημονεύονται από τον Ηρόδοτο σαν σπουδαίοι άνθρωποι.
  Μαυριτανία. Η δυτική πλευρά της Μαυριτανίας ορίζεται από την Εξώτερη Θάλασσα που καλείται Δυτικός Ωκεανός (Ατλαντικός Ωκεανός). Εκτείνεται από το Στενό του Ηρακλή στα όρη του Μεγάλου Άτλαντα προς τα δυτικά, από τη Μεσόγειο Θάλασσα προς το βορρά, τη Νουμιδία προς την ανατολή και τη Γαιτουλία προς τη δύση.
  Γαιτουλία. Η ενδοχώρα της βόρειας Αφρικής που κατοικούσαν οι Γαίτουλοι. Δυτικά της Μαυριτανίας, της Νουμιδίας και η περιοχή που πλαισιώνεται στη Μεγάλη Σύρτη και Μικρή Σύρτη. Οι Γαίτουλοι δεν είναι Αιθίοπες αλλά μια Λιβυκή φυλή.
  Μεταγονίτης. Οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν Μεταγόνες ένα λαό της Νουμιδίας που ανήκε στους Νομάδες, οι οποίοι άλλαζαν συχνά τα βοσκοτόπια τους και μετέφεραν τα σπίτια τους τριγύρω στη χώρα με άμαξες. Πιθανά, ταυτίζονται με τους Μάκκες και Μαρουσίους, νομάδες της χώρας.

  Τα εσωτερικά μέρη

  Κυρηναϊκή. Από τον Τρίτο Χάρτη της Λιβύας. Η Κυρηναϊκή ήταν η Αφρικανική παραλία κατά μήκος της Μεσογείου Θάλασσας, από την Καρθαγένη ως το Νείλο. Τερματιζόταν στα δυτικά από τη Μεγάλη Σύρτη και από την Αφρική. Στα ανατολικά συνόρευε με ένα τμήμα της Μαρμαρικής, προς τα νότια από τη Λιβυκή έρημο. Εδώ είναι οι επαρχίες και τα βουνά που καλούνται Βουνά του Ηρακλή. Η Κυρηναϊκή είναι μια Ελληνική αποικία. Η πόλη της Κυρήνης θεμελιώθηκε από τον Μίνωα, απόγονο των Αργοναυτών. Την ανακάλυψαν περίπου το 630 πΧ οι Έλληνες. Οι Έλληνες εγκαθίδρυσαν αργότερα άλλες τέσσερις πόλεις, μεταξύ των οποίων οι Εσπερίδες που αργότερα ονομάστηκε Βερενίκη. Σήμερα είναι ο Κόλπος της Σύρτης στα δυτικά.
  Μαρμαρική. Βραχώδης και κάπως αμμώδης έκταση της βορείου Αφρικής που εκτεινόταν από την Αίγυπτο μέχρι τον κόλπο Μεγάλη Σύρτις. Βορειοδυτικά εκτεινόταν το υψίπεδο της Κυρηναϊκής κα νότια έφθανε μέχρι του Αμμωνίου.
  Αίγυπτος. Ένα τμήμα της βορειοανατολικής Αφρικής που έφθανε μέχρι την Παλαιστίνη, την Πετραία Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα. Στα νότια η Αιθιοπία διαχωριζόταν με το με τον Πρώτο Καταρράκτη του Νείλου, στα δυτικά από τη Μεγάλη Λιβυκή Έρημο.
  Θήβαι. Μεγάλη Πόλη του Δία, βρισκόταν στην Άνω Αίγυπτο, στις όχθες του Νείλου. Λεγόταν επίσης Νο Αμμών, που σημαίνει Πόλη του Άμμωνα. Το κράτος έφθανε μέχρι την Νουβία της Αιθιοπίας.

  Όασις. Η Μεγαλύτερη Όαση και ήταν στην Άνω Αίγυπτο.
  Τρωγλοδυτική. Η περιοχή τους εκτεινόταν παραπλεύρως της δυτικής πλευράς της Ερυθράς Θάλασσας στην νοτιοανατολική Αφρική, από περίπου 26ο ως 19ο Γεωγραφικού Πλάτους, κοντά στη σημερινή περιοχή Νουβία, εκ της οποίας η Άνω Νουβία ανήκει στην Αίγυπτο και η Κάτω Νουβία στο Σουδάν.
  Αραβία. Είναι η χώρα δυτικά και νότια της Μεσοποταμίας. Το βορειοδυτικό τμήμα, η σημερινή Ιορδανία και η Πετραία Αραβία, αυτή που διοικούταν από την Πέτρα, ήταν από την Ερυθρά Θάλασσα, τη χερσόνησο του Σινά, τη Μηδία μέχρι τον Περσικό Κόλπο. Είναι η βόρεια ζώνη της οποίας το όνομα προήλθε από την αραβική λέξη «χάτζρ» που σημαίνει «λίθος».
  Αζανία. Το όνομα «Αζανία» δόθηκε από τους κλασικούς γεωγράφους στην Ανατολική Αφρική από το Πράσων Ακρωτήριο στον Κόλπο της Προσοδής ως το νότιο όριο του γνωστού κόσμου, περίπου Γεωγραφικού Μήκους 10 Νότια... Ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα πΧ έγραψε: "όπου ο Μεσημβρινός κλίνει προς το ηλιοβασίλεμα η Αιθιοπική επικράτεια φθάνει, υπάρχει ένα ακραίο τμήμα από κατοικημένο κόσμο...παράγει πολύ χρυσό, τεράστιοι ελέφαντες, άγρια κτήνη κάθε είδους, ……" (III:114). Αυτή η περιοχή είναι νότια και ανατολικά της Αφρικής. Κάποιοι την καλούν "Αζανία". Ετυμολογικά, το όνομα προέρχεται από μια ελληνική λέξη, πιθανά παραγόμενη από την αραβική Adzan (μεταφρασμένο), ένα όνομα για την Ανατολική Αφρική (zan επίσης εμφανίζεται σαν ένα πρόθεμα στο Zanzibar και σαν ένα ένθετο στο Tanzania). Αραβικά Zanj σημαίνει Αφρικανός με σκούρο δέρμα. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν το όνομα 'Αζανία' για τη θαλάσσια περιοχή καθορισμένη στα ανατολικά της Αφρικής... από το ακρωτήριο Αρώματα, Γεωγραφικό Μήκος 11 Βόρεια ως εκείνο το ακρωτήριο των Ραπτών, Γεωγραφικό Μήκος 2 Νότια.
  Εσωτερική Αιθιοπία. Από τον Τέταρτο Χάρτη της Λιβύας ορίζεται αν η κάτω από τη περιοχή όλη της Λιβύας, τερματίζεται προς τα Βόρεια από το Μεγάλο Κόλπο της εξωτερικής θάλασσας ως το ακρωτήριο των Ραπτών, από ένα τμήμα του Δυτικού Ωκεανού που είναι κοντά στο Μεγάλο Κόλπο, από μια άγνωστη γη προς τα δυτικά και νότια, προς τα ανατολικά από το Βερβερικό Κόλπο, που είναι κοντά στη αβαθή θάλασσα, από το ακρωτήριο των Ραπτών ακόμα από το ακρωτήριο Πράσων και την άγνωστη γη. Γύρω από τον όρμο, ζουν οι ανθρωποφάγοι Αιθίοπες και προς τα δυτικά είναι τα όρη της Σελήνης, από τα οποία οι λίμνες του Νείλου λαμβάνουν χιονισμένα νερά.

  Σημειώσεις:

  Αιγαίο Πέλαγος. Σαν Αιγαίο Πέλαγος ο Πτολεμαίος θεωρεί το Αιγαίο Πέλαγος ότι έχει τη νήσο Λέσβο, ένα Αιολικό νησί. Ενώ το Ικάριο Πέλαγος έχει τα νησιά, Ικαρία, Χίο και την πόλη της, τη Σάμο και την πόλη της. Τα νησιά του Μυρτώο Πελάγους και οι πόλεις της νήσου Αμοργού, η Κως και η πόλη της, η Αστυπάλαια και η πόλη της. Τα νησιά του Ρόδιου Πελάγους και του Καρπάθιου πελάγους που είναι η Σύμη, η Κάσος και η πόλη της.
  Αραβική Θάλασσα. Το βορειοδυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού οριζόμενο ανατολικά από τις Ινδίες, Βόρεια από το Βελουχιστάν, Νότια από το Ιράν, Δυτικά από την Αραβία και της ανατολικότερης προεξοχής της Αφρικής, προς το Νότο από τον ανοιχτό Ινδικό Ωκεανό.
  Αραχωσία. Είναι αρχαία χώρα νοτιοανατολικά του Περσικού κράτους νότια της Γεδρωσίας, νυν Κανδαράχη, μέρος της Αριανής κατά Στράβωνα.
  Ινδοσκυθία. Παλαιά ονομασία της περί των Βομβάη περιοχών εκατέρωθεν του Γάγγη εκτεινομένη.
  Ισαυρία. Ανατολικά Λυκαονία, βόρεια Φρυγία, δυτικά Πισιδία, νότια Κιλικία.
  Καρία. Είναι η ΝΔ γωνία της Μικράς Ασίας. Σύνορα, δυτικά και νότια με το Αιγαίο Πέλαγος, βόρεια με τη Λυδία, ανατολικά με τη Λυκία, Καβαλίδα και Φρυγία. Επεκτεινόταν από τη Μεσωγίδα μέχρι την παραλία Περαία Ροδία. (Η Χερσόνησος Ροδία ήταν μια μικρή προβολή της Λυκίας, απέναντι βόρεια της Ρόδου που ονομαζόταν επίσης Τραχεία Ροδία). Από τη Λυκία χωριζόταν με τον Ινδό Ποταμό. Στα νοτιοδυτικά παράλια ήταν η Δωρίς.
  Καρμανία. Αρχαία χώρα της Περσίας ονομαζόμενη σήμερα Κερμάν ή Κιρμάν. Τα σύνορά της ήταν βόρεια με την Παρθία, νότια με την Ερυθρά Θάλασσα και τη Γεδρωσία, δυτικά με την Περσία και τη Μηδία.
  Κασπία Θάλασσα. Είχε την αρχαία ονομασία Υρκανία Θάλασσα. Οι Κάσπιοι ήταν ορεινός λαός των αρχαίων Ινδιών. Σήμερα είναι οι Γουράνοι.
  Λυκαονία. Νότιο κεντρικό τμήμα της Μικρά Ασιατικής Ερήμου.
  Μοισία. Αρχαία χώρα μεταξύ της οροσειράς του Αίμου και του Δούναβη ποταμού. Περίπου στην σημερινή Σερβία και Βουλγαρία σύμφωνα με τις εκτάσεις που είχαν κατά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
  Μυσία. Ανατολικά με Βιθυνία δια του Ρυνδάνου ποταμού, βόρεια με την Προποντίδα και τον Ελλήσποντο, δυτικά με το Αιγαίο, νότια με τον Κάϊτο ποταμό και το όρος Τήμνο. Η από του Ελλησπόντου μέχρι της Βιθυνίας παραλιακή έκταση καλούταν Φρυγία η κατά τον Ελλήσποντο ή Μικρά Φρυγία. Στη δυτική πλευρά της Μυσίας ήταν η Ομηρική Τρωάς διήκουσα από τον Ελλήσποντο μέχρι της Προποντίδας προς βορρά μέχρι του Αδραμυττητού Κόλπου στο νότο. Στα παράλια στο Αιγαίο ήταν η Αιολίς με τις δώδεκα αιολικές αποικίες της.
  Νουβία. Είναι ένα τμήμα της κοιλάδας του Νείλου στη νότια Αίγυπτο και ένα τμήμα από το βόρειο Σουδάν. Στο νότο τα σύνορά του είναι η περιοχή του τωρινού Ασουάν, στην Αίγυπτο. Εκτείνεται νότια κατά μήκος του Νείλου, περίπου στο σημερινό Χαρτούμ, Σουδάν. Σήμερα, τμήματα της Νουβίας βρίσκονται στο Σουδάν, γνωστά σαν "Άνω Νουβία".
  Παιονία. Αρχαία χώρα της Μακεδονίας περιλαμβάνουσα αρχικώς από της ιδρύσεως του Μακεδονικού κράτους, ολόκληρο τη Μακεδονία μέχρι των Σελλών της Ηπείρου και των Δολόπων της Θεσσαλίας.
  Παννονία. Χώρα της Κεντρικής Ευρώπης στη δεξιά όχθη του Δούναβη από του Κετίου όρους (Βίνερβαλντ) μέχρι του παραποτάμου Τεισία, ορισμένη δυτικά από τον Νωρικό, από την Ιστρία, νότια από την Ιλλυρία, νοτιοανατολικά από τη Μοισία. Σε γενικές γραμμές συμπίπτει με την δυτική Ουγγαρία.
  Παροπαμίσος. Ο αρχαίος Ινδικός Καύκασος ο τωρινός Ινδοκούς. Εκτεινόταν μεταξύ Αραχωσίας προς νότο και της Βακτριανής προς βορρά.
  Παφλαγονία. Αρχαία χώρα με σύνορα ανατολικά τον Πόντο δια του Άλυος Ποταμού, δυτικά τη Γαλατία δια του Παρθενίου ή Σαγγάριου ποταμού.
  Περσική Αυτοκρατορία. Οι χώρες της Περσικές αυτοκρατορίας και τα σημερινά εδάφη.
  Σουσιανή = Αχβάζ και Χουζιστάν.
  Μηδία = Αζερμπαϊστάν και Ιράκ Ατζεμί.
  Αρεία = νότιο Χορασάν και Χεράζ.
  Υρκανία = Γκουργκάν και Μαζανταράν.
  Παρθία = βόρειο και δυτικό Χορασάν.
  Μαργιανή = Μερβ.
  Βακτριανή = Μπαλχ.
  Σογδιανή = Υπερωξόνειος χώρα ή Βουχάρα.
  Χωρασμία = Χουαρέζμ.
  Καρμανία = Κερμάν.
  Περσίς = Φαρς.
  Γεδρωσία = Μοκράν.
  Δραγγιανή = Σεϊστάν ή Σετζιστάν.
  Πισιδία. Δυτικός Ταύρος. Μεταξύ της Λυκίας και Παμφυλίας στο νότο, Κιλικίας και Λυκαονίας στα ανατολικά, Φρυγίας στα βόρεια, Καβαλίδας δυτικά. Η Πισιδία ήταν μεταξύ των δύο νοτιότατων ακρωτηρίων της Μικράς Ασίας, του Ανεμουρίου (Αναμούρ) ανατολικά και της Ιεράς Άκρας δυτικά. Χωριζόταν από την Κιλικία με τον Μέλανα Ποταμό.
  Πόντος. Αρχαία χώρα στη Μικρά Ασία, μεταξύ του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη Θάλασσα) και Κολχίδας βόρεια, της Μικρής Αρμενίας ανατολικά, της Παφλαγονίας δυτικά και της Καππαδοκίας νότια.
  Ραιτία ή Ραιτική. Η Αρχαία χώρα των Ραιτών, ήταν επαρχία του ρωμαϊκού κράτους, βόρια από την Ουϊνδελικία, νότια από τις Άλπεις και της υπέρ ταύτας Γαλλίας, ανατολικά υπό της Βενετίας και του Νορικού και περιλαμβάνουσα εδάφη της σημερινής νοτίου Γερμανίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας. Ραιτικές Άλπεις. Είναι το τμήμα των Κεντρικών ή Ελβετικών Άλπεων εκτεινόμενο κατά μήκος αμφοτέρων των όχθων του ποταμού Ίν, μέχρι του δυτικού Τυρόλου.
  Σκυθία. Η Σκυθία είναι η σημερινή Ρουμανία, η περιοχή βόρεια της Μαύρης Θάλασσας, μέχρι του Παμίρ. Το Παμίρ είναι ένα μεγάλο υψίπεδο στην Κεντρική Ασία που αποτελεί τον πυρήνα του ορεινού συστήματός της. Σήμερα, στην περιοχή αντιστοιχούν η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η ανατολική Ρωσία, όλα τα βουνά του Τουρκιστάν, του Τατζικιστάν και του ανατολικού Αφγανιστάν.
  Σουσιάνη. Χώρα της Μ. Ασίας στην κοιλάδα των Τίγρη και Ευφράτη Ποταμών στον Περσικό Κόλπο. Ταυρική.
  Χερσόνησος στη νότια Μαύρη Θάλασσα, σήμερα Κριμαία, τμήμα της Σκυθίας.
  Χορασμία ή αλλιώς Χορέζμ. Περσική επαρχία. Σήμερα είναι τμήμα του Ουζμπεκιστάν.


  Χάρτες των Χωρών


  Τα μέρη του Κόσμου - Ερμηνεία του αρχαίου κειμένου

  3. Εις τις Οικειότητες μεταξύ των Χωρών και των Τριπλοτήτων και των Αστέρων.

  Τώρα από τους τέσσερις τριγωνικούς σχηματισμούς αναγνωρισμένους στο Ζωδιακό, όπως έχουμε παρουσιάσει ανωτέρω, αυτός που αποτελείται από τον Κριό, Λέοντα, Τοξότη είναι βορειοδυτικός, και εξουσιάζεται κυρίως από Δία εξ αιτίας του βόρειου αέρα, αλλά ο Άρης ενώνει στην κυβέρνησή του λόγω του νοτιοδυτικού αέρα.
  Αυτός που αποτελείται από τον Ταύρο, Παρθένο και Αιγόκερω είναι νοτιοανατολικός και πάλι κυβερνάται πρώτιστα από την Αφροδίτη εξ αιτίας του νότιου αέρα, αλλά από κοινού από τον Κρόνο λόγω του ανατολικού αέρα. Εκείνος που αποτελείται από τους Διδύμους, το Ζυγό και τον Υδροχόο είναι βορειοανατολικός και κυβερνάται πρώτιστα από τον Κρόνο λόγω του ανατολικού αέρα, και από κοινού από Δία λόγω του βόρειου αέρα. Το τρίγωνο του Καρκίνου, του Σκορπιού και των Ιχθύων είναι νοτιοδυτικό και κυβερνάται πρώτιστα, λόγω του δυτικού αέρα, από τον Άρη, ο οποίος ενώνεται με την Αφροδίτη ως συγκυβερνήτης εξ αιτίας του νότιου αέρα.
  Καθώς έτσι είναι αυτό και δεδομένου ότι ο κατοικημένος κόσμος μας (οικουμένη) διαιρείται σε τέσσερα τέταρτα, ίσα σε αριθμό με τα τρίγωνα και διαιρείται στο Γεωγραφικό Πλάτος με τη θάλασσά μας από τις Ηράκλειες Στήλες ως τον Ισσικό Κόλπο και της ορεινής κορυφογραμμής παρακείμενης στην ανατολή και δια αυτού, τα νότια και βόρεια μέρη του χωρίζονται και στο Γεωγραφικό Μήκος από τον Αραβικό Κόλπο, το Αιγαίο Πέλαγος, τον Πόντο και τη Μαιώτιδα Λίμνη, δια των οποίων τα ανατολικά και δυτικά μέρη είναι χωρισμένα, προκύπτουν τέσσερα τέταρτα και αυτά συμφωνούν στη θέση με τα τρίγωνα. Το πρώτο τέταρτο βρίσκεται στα βορειοδυτικά ολόκληρου του κατοικημένου κόσμου. Αγκαλιάζει την Κελτία και του δίνουμε το γενικό όνομα Ευρώπη. Απέναντι από αυτό είναι το νοτιοανατολικό τέταρτο που περιλαμβάνει την ανατολική Αιθιοπία, η οποία θα καλούταν νότιο μέρος της Μεγάλης Ασίας. Πάλι, το βορειοανατολικό τέταρτο ολόκληρου του κατοικημένου κόσμου είναι αυτό που περιέχει τη Σκυθία, η οποία επιπλέον είναι το βόρειο μέρος της Μεγάλης Ασίας και το τέταρτο απέναντι από αυτό και προς το νοτιοδυτικό αέρα, το τέταρτο της δυτικής Αιθιοπίας, είναι αυτό που καλούμε με το γενικό όρο Λιβύη.
  Πάλι, κάθε ένα από τα προαναφερθέντα τέταρτα, τα μέρη που τοποθετούνται πιο κοντά στο κέντρο του κατοικημένου κόσμου τοποθετούνται σε μια αντίθετη μορφή με αναφορά στα περιβάλλοντα τέταρτα, ακριβώς όπως είναι τα τελευταία σε σύγκριση με ολόκληρο τον κόσμο. Και εφόσον το Ευρωπαϊκό τέταρτο βρίσκεται στα βορειοδυτικά ολόκληρου του κόσμου, τα μέρη στο κέντρο, που συνδέονται με την αντίθετη γωνία, είναι προφανώς τοποθετημένα στο νοτιοανατολικό μέρος του τετάρτου. Το ίδιο πράγμα θεωρείται στα άλλα τέταρτα, έτσι ώστε κάθε ένα από αυτά συσχετίζεται με δύο αντίθετα τοποθετημένα τρίγωνα. Γιατί ενώ τα άλλα μέρη είναι σε αρμονία με τη γενική κλίση του τετάρτου, τα μέρη στο κέντρο του κόσμου μοιράζονται την συγγένεια με την αντίθετη κλίση και πάλι, των Αστέρων που κυβερνούν τα δικά τους τρίγωνά, σε όλους τις άλλες κατοικίες κυβερνούν μόνοι, αλλά στα μέρη γύρω από το κέντρο του κόσμου επιπλέον, η άλλη ομάδα και ο Ερμής επίσης, επειδή είναι στη μέση μεταξύ τους και κοινός για τα δύο τμήματα.
  Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το υπόλοιπο του πρώτου τετάρτου, εννοώ το Ευρωπαϊκό τέταρτο, τοποθετημένο στα βορειοδυτικά του κατοικημένου κόσμου, είναι σε συγγένεια με το βορειοδυτικό τρίγωνο, Κριός, Λέων και Τοξότης και κυβερνάται, όπως αναμένεται, από τους Κυρίους του Τριγώνου, Δία και Άρη, δυτικά. Από την άποψη ολόκληρων των εθνών αυτά τα μέρη αποτελούνται από τη Μεγάλη Βρετανία, την εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία, τη Γερμανία, την περιοχή που κατοικούσαν οι Βαστάρνες, την Ιταλία, την Κισαλπίνη Γαλατία, την Απουλία, τη Σικελία, την Τυρρηνία, την Κελτία και την Ισπανία. Όπως κάποιος αναμένει, το γενικό χαρακτηριστικό αυτών των εθνών, λόγω της υπεροχής του τριγώνου και των Αστέρων που ενώνονται στην κυβέρνησή του, να είναι ανεξάρτητα, με αγάπη στην ελευθερία, αφοσιωμένα στα όπλα, εργατικά, πολύ πολεμοχαρή, με ιδιότητες ηγεσίας, καθαρά και μεγαλόψυχα. Εντούτοις, λόγω της δυτικής Όψης του Δία και του Άρη και επιπλέον επειδή τα πρώτα μέρη του προαναφερθέντος τριγώνου είναι αρσενικά και τα τελευταία μέρη θηλυκά, είναι χωρίς πάθος για τις γυναίκες και υποτιμούν την ευχαρίστηση της αγάπης, αλλά είναι καλύτερα ικανοποιημένα με τις ανδρικές συναναστροφές και επιθυμούν τους άνδρες περισσότερο. Και δεν θεωρούν την πράξη αυτή ως ντροπή στον έρωτα, ούτε όντως γίνονται πραγματικά θηλυπρεπείς και μαλακοί με αυτόν τον τρόπο, επειδή η διάθεσή τους δεν είναι διεστραμμένη, αλλά διατηρούν γενναίες ψυχές, είναι χρήσιμοι, με καλή πίστη, αγάπη στις συγγένειες και καλοκάγαθοι. Από αυτές τις ίδιες χώρες η Μεγάλη Βρετανία, η εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία, η Γερμανία και η περιοχή που κατοικούσαν οι Βαστάρνες είναι σε πιο στενή συγγένεια με Κριό και τον Άρη. Επομένως ως επί το πλείστον οι κάτοικοί τους είναι πιο άγριοι, πιο πεισματάρηδες και κτηνώδεις. Αλλά η Ιταλία, η Κισαλπίνη Γαλατία, η Απουλία και η Σικελία έχουν τη συγγένειά τους με το Λέοντα και τον Ήλιο. Για αυτό το λόγο, αυτοί οι λαοί είναι πιο δεσποτικοί, γενναιόδωροι και συνεργάσιμοι. Η Τυρρηνία, η Κελτία και η Ισπανία υπόκεινται στον Τοξότη και το Δία, από όπου η ανεξαρτησία, η απλότητα και η αγάπη για την καθαρότητά τους.

  Τα μέρη αυτού του τετάρτου που είναι τοποθετημένα στο κέντρο του κατοικημένου κόσμου, η Θράκη, η Μακεδονία, η Ιλλυρία, η Ελλάδα, η Αχαΐα, η Κρήτη, και επιπλέον οι Κυκλάδες και οι παράκτιες περιοχές της Μικράς Ασία και η Κύπρος, τα οποία είναι το νοτιοανατολικό μέρος ολόκληρου του τετάρτου, έχουν επιπλέον συγγένεια με το νοτιοανατολικό τρίγωνο, Ταύρος, Παρθένος και Αιγόκερως και τους συγκυβερνήτες του Αφροδίτη, Κρόνο και Ερμή. Κατά συνέπεια οι κάτοικοι αυτών των χωρών παρουσιάζονται σε συμφωνία με αυτούς τους πλανήτες και είναι στο σώμα και την ψυχή μια σύνθεση μικτή. Έχουν επίσης ιδιότητες ηγεσίας και είναι ευγενείς και ανεξάρτητοι, λόγω του Άρη. Αγαπούν την ελευθερία και αυτο-κυβερνώνται, είναι δημοκρατικοί και δημιουργοί στη νομοθεσία, μέσω του Δία. Εραστές της μουσικής και της εκμάθησης, αφοσιωμένοι στους διαγωνισμούς και στους καθαρούς τρόπους ζωής, μέσω της Αφροδίτης. Κοινωνικοί, φιλικοί στους ξένους, αγαπούν τη δικαιοσύνη, αφοσιωμένοι στα γράμματα και πολύ αποτελεσματικοί στην ευγλωττία, μέσω του Ερμή και τους αρέσει ιδιαίτερα η εκτέλεση των μυστηρίων, λόγω της δυτικής Όψης της Αφροδίτης. Και πάλι, μέρος με μέρος, εκείνοι αυτής της ομάδας που ζουν στις Κυκλάδες, στις ακτές της Μικράς Ασία και στην Κύπρο είναι περισσότερο σε συγγένεια με τον Ταύρο και την Αφροδίτη. Για αυτόν τον λόγο είναι γενικά, πολυτελείς, καθαροί και προσεκτικοί στα σώματά τους. Οι κάτοικοι της Ελλάδας, της Αχαΐας και της Κρήτης εντούτοις, έχουν συγγένεια με την Παρθένο και τον Ερμή και είναι επομένως καλύτεροι στο διαλογισμό και αφοσιωμένοι στην εκμάθηση και ασκούν την ψυχή παρά το σώμα. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ιλλυρίας έχουν συγγένεια με τον Αιγόκερω και τον Κρόνο, έτσι αυτοί αν και κτητικοί, δεν είναι τόσο ήπιας φύσης, ούτε κοινωνικοί στις παραδόσεις και τις συνήθειές τους.

  Το δεύτερο τέταρτο, που αγκαλιάζει το νότιο μέρος της Μεγάλης Ασίας, τα άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Αριανής, της Γεδρωσίας, της Παρθίας, της Μηδίας, της Περσίας, της Βαβυλωνίας, της Μεσοποταμίας και της Ασσυρίας, το οποίο είναι τοποθετημένο στο νοτιοανατολικό σημείο ολόκληρου του κατοικημένου κόσμου, είναι όπως πρέπει να υποθέσομε, συγγενή στο νοτιοανατολικό τρίγωνο, Ταύρος, Παρθένος και Αιγόκερως και κυβερνάται από την Αφροδίτη και τον Κρόνο στις ανατολικές Όψεις. Επομένως κάποιος θα διαπίστωνε ότι οι φύσεις των κατοίκων τους προσαρμόζονται με τις κυβερνούσες ιδιοσυγκρασίες τέτοιων κυβερνητών. Γιατί σέβονται το άστρο της Αφροδίτης με το όνομα Ίσις και αυτού του Κρόνου ως ο Ήλιος Μίθρας. Οι περισσότεροι από αυτούς, μαντεύουν μελλοντικά γεγονότα. Και μεταξύ τους υπάρχει η πρακτική της καθαγίασης των γενετήσιων οργάνων λόγω της όψης των προαναφερθέντων Αστέρων, η οποία είναι παραγωγικής φύσης. Περαιτέρω, είναι φλογεροί, με σαρκικούς πόθους και τείνοντες στην ευχαρίστηση της αγάπης. Μέσω της επιρροής της Αφροδίτης είναι χορευτές, κάνουν άλματα, αφοσιωμένοι στον καλλωπισμό και μέσω του Κρόνου κάνουν πολυτελή τρόπο ζωής. Πραγματοποιούν σχέσεις με τις γυναίκες ανοιχτά και όχι μυστικά, λόγω της ανατολικής Όψης των Πλανητών, αλλά αντιπαθούν τέτοιες σχέσεις με αρσενικά. Για αυτούς τους λόγους οι περισσότεροι από αυτούς γεννούν παιδιά από τις μητέρες τους και προσκυνούν στο στήθος, λόγω της πρωινής ανόδου των Πλανητών και ένεκα της υπεροχής της καρδιάς, που είναι συγγενής με τη δύναμη του Ήλιου. Όσον αφορά στο υπόλοιπο, είναι γενικά πολυτελείς και θηλυπρεπείς στην ενδυμασία, στο στολισμό, στη διακόσμηση και σε όλες τις συνήθειες σχετικά με το σώμα, λόγω της Αφροδίτης. Στις ψυχές τους και σύμφωνα με την προτίμησή τους είναι μεγαλόψυχοι, ευγενείς, και πολεμοχαρείς, λόγω της συγγένειας με τον Κρόνο ανατολικά. Μέρος σε μέρος πάλι ηΠαρθία, η Μηδία και η Περσία είναι περισσότερο συγγενείς με τον Ταύρο και την Αφροδίτη. Ως εκ τούτου οι κάτοικοι χρησιμοποιούν κεντημένο ιματισμό, καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους εκτός από το θώρακα και είναι ανάλογα μια γενική κατάσταση πολυτελής και καθαρή. ΗΒαβυλωνία, η Μεσοποταμία και η Ασσυρία είναι συγγενείς με την Παρθένο και τον Ερμή και έτσι η μελέτη των μαθηματικών και η παρατήρηση των πέντε Πλανητών είναι ειδικά γνωρίσματα αυτών των λαών. Η Ινδία, ηΑριανή και η Γεδρωσία έχουν συγγένεια τον Αιγόκερω και τον Κρόνο. Επομένως οι κάτοικοι αυτών των χωρών είναι άσχημοι, βρώμικοι και κτηνώδεις.

  Τα υπόλοιπα μέρη του τετάρτου, που τοποθετήθηκαν στο κέντρο του κατοικημένου κόσμου, η Ιδουμαία, η Κοίλη Συρία, η Ιουδαία, η Φοινίκη, η Χαλδαία, η Ορχόη και η Ευδαίμων Αραβία που είναι τοποθετημένα προς τα βορειοδυτικά ολόκληρου του τετάρτου, έχουν πρόσθετη συγγένεια με το βορειοδυτικό τρίγωνο, Κριός, Λέων και Τοξότης και επιπλέον, έχουν ως συγκυβερνήτες το Δία, τον Άρη και τον Ερμή. Επομένως αυτοί οι λαοί είναι, σε σύγκριση με άλλους, πιο ταλαντούχοι στο εμπόριο και στις συναλλαγές. Είναι πιο αδίστακτοι, αξιοκαταφρόνητοι, δειλοί, επίβουλοι, δουλικοί και γενικά ευμετάβλητοι, εξ αιτίας της Όψης των Αστέρων που αναφέρθηκαν. Από αυτούς πάλι, οι κάτοικοι τηςΙδουμαίας, της Κοίλης Συρίας και της Ιουδαίας είναι περισσότερο συγγενείς με τον Κριό και τον Άρη και επομένως αυτοί οι άνθρωποι είναι γενικά τολμηροί, ασεβείς και πονηροί. Οι κάτοικοι τηςΦοινίκης, της Χαλδαίας και της Ορχόης έχουν συγγένεια με τον Λέοντα και τον Ήλιο, έτσι ώστε είναι απλοί, ευγενικοί, εθισμένοι στην αστρολογία και πέρα από όλους τους ανθρώπους λάτρεις του Ήλιου. ΗΕυδαίμων Αραβίαέχει κατοίκους που είναι συγγενείς με τον Τοξότη και το Δία. Αυτό εξηγεί τη γονιμότητα της χώρας, σύμφωνα με το όνομά της και το μεγάλο αριθμό μπαχαρικών της, την επιείκεια των κατοίκων της και το ελεύθερο πνεύμα τους στην καθημερινή ζωή, στη συναλλαγή και στις επιχειρήσεις.

  Το τρίτο τέταρτο, που περιλαμβάνει το βόρειο μέρος της Μεγάλης Ασίας, τα άλλα μέρη που αγκαλιάζει, ηΥρκανία, η Αρμενία, η Ματιανή, η Βακτρία, η Κασπερίη, η Σηρίκη, η Σαυρομάτες, η Ωξός, η Σογδιανή τις περιοχές βόρειο-ανατολικά του κατοικημένου κόσμου (της οικουμένης) είναι σε συγγένεια με το βορειοανατολικό τρίγωνο, Δίδυμοι, Ζυγός και Υδροχόος και όπως αναμένεται, κυβερνάται από τον Κρόνο και το Δία στην ανατολική όψη. Επομένως οι κάτοικοι αυτών των περιοχών λατρεύουν το Δία και τον Κρόνο, έχουν πολύ πλούτο και χρυσό, είναι καθαροί, ευπρεπείς στη διαβίωσή τους, μελετούν και είναι έμπειροι σε θέματα θρησκείας, δίκαιοι και φιλελεύθεροι στους τρόπους, αγέρωχοι και ευγενείς στην ψυχή, μισούν το κακό, στοργικοί και έτοιμοι να πεθάνουν για τους φίλους τους σε μια δίκαιη και ιερή αιτία. Είναι αξιοπρεπείς και καθαροί στις σεξουαλικές σχέσεις, με πλουσιοπάροχο ιματισμό, ευχάριστοι και μεγαλόψυχοι. Αυτά τα πράγματα γενικά προκαλούνται από τον Κρόνο και το Δία στις ανατολικές όψεις. Από αυτά τα έθνη πάλι, ηΥρκανία, η Αρμενία και η Ματιανή είναι περισσότερο συγγενείς με τους Διδύμους και τον Ερμή. Άρα αναλόγως συγκινούνται πιο εύκολα και τείνουν στην ανεντιμότητα. Η Βακτρία, η Κασπερίη και η Σηρίκη καλύπτονται στο Ζυγό και την Αφροδίτη, έτσι ώστε οι λαοί τους είναι πλούσιοι και οπαδοί των μουσών και πιο πολυτελείς. Οι περιοχές Σαυρομάτες, Ωξός και Σογδιανή είναι σε συγγένεια με τον Υδροχόο και τον Κρόνο. Αυτά τα έθνη επομένως είναι πιο αγενή, άγονα και κτηνώδη.

  Τα υπόλοιπα μέρη αυτού του τετάρτου, που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του κατοικημένου κόσμου, η Βιθυνία, η Φρυγία, η Κολχίδα, η Συρία, η Κομμαγηνή, η Καππαδοκία, η Λυδία, η Λυκία, η Κιλικία και η Παμφυλία δεδομένου ότι είναι τοποθετημένα στο νοτιοδυτικό σημείο του τετάρτου, έχουν επιπλέον οικειότητα με το νοτιοδυτικό τέταρτο, τον Καρκίνο, το Σκορπιό και τους Ιχθείς και τους συγκυβερνήτες τους που είναι ο Άρης, η Αφροδίτη και ο Ερμής. Επομένως εκείνοι που ζουν σε αυτές τις χώρες λατρεύουν γενικά την Αφροδίτη ως μητέρα των Θεών, που την καλούν με διάφορα τοπικά ονόματα και τον Άρη ως Άδωνις, στο οποίο πάλι δίνουν άλλα ονόματα και γιορτάζουν στην τιμή τους ορισμένα μυστήρια που συνοδεύονται από θρήνους. Είναι υπερβολικά διαφθαρμένοι, δουλικοί, επίμοχθοι, ανέντιμοι, βρίσκονται σε κερδοσκοπικές αποστολές, λεηλατούν και παίρνουν τους αιχμαλώτους, υποδουλώνουν τους λαούς τους και συμμετέχουν σε καταστρεπτικούς πολέμους. Και λόγω της σύνδεσης με τον Άρη και την Αφροδίτη στην ανατολή, δεδομένου ότι ο Άρης είναι σε Έξαρση στον Αιγόκερω, ένα ζώδιο του τριγώνου της Αφροδίτης και η Αφροδίτη στους Ιχθείς ένα ζώδιο του τριγώνου του Άρη, συμβαίνει για αυτό οι γυναίκες τους να επιδεικνύουν εξ ολοκλήρου καλή θέληση στους συζύγους τους. Είναι στοργικές, φύλακες των οικιών, επιμελείς, χρήσιμες και από κάθε άποψη φιλόπονες και υπάκουες. Από αυτούς τους λαούς, πάλι, εκείνοι που ζουν στη Βιθυνία, στη Φρυγία και στην Κολχίδα είναι περισσότερο συγγενείς στον Καρκίνο και τη Σελήνη. Επομένως οι άνδρες είναι γενικά προσεκτικοί και υπάκουοι και οι περισσότερες από τις γυναίκες, μέσω της επιρροής της ανατολικής Σελήνης και της αρσενικής όψης, είναι αρρενωπές, διατάζουν και είναι πολεμοχαρείς, όπως οι Αμαζόνες, αποφεύγουν τις συναλλαγές με τους άνδρες, αγαπούν τα όπλα και από την παιδική ηλικία κάνουν αρσενικά όλα τα θηλυκά χαρακτηριστικά τους, με να κόψουν τα δεξιά στήθη τους χάριν των στρατιωτικών αναγκών και να τα εκθέτουν στη γραμμή μάχης, προκειμένου να επιδειχθεί η απουσία θηλυκότητας στις φύσεις τους. Οι πληθυσμοί της Συρίας, τηςΚομμαγηνής και της Καππαδοκίας είναι συγγενείς στο Σκορπιό και τον Άρη. Επομένως ανάμεσά τους βρίσκονται πολύ τολμηροί, κατεργάρηδες, προδότες και κουραστικοί. Οι άνθρωποι τηςΛυδίας, της Λυκίας, της Κιλικίας και της Παμφυλίαςέχουν συγγένεια με τους Ιχθείς και το Δία. Αυτοί είναι κατά συνέπεια πλουσιότεροι, εμπορικοί, κοινωνικοί, ελεύθεροι και αξιόπιστοι στις συμφωνίες τους.

  Το υπόλοιπο τέταρτο, το οποίο περιλαμβάνει αυτό που καλείται με το κοινό όνομα Λιβύη, τα μέρη συμπεριλαμβάνουν: Νουμιδία, Καρθαγένη, Αφρική, Φαζανία, Νασαμώνες, Γαραμαντική, Μαυριτανία, Γαιτουλία, Μεταγονίτη και των περιοχών που τοποθετούνται στο νοτιοδυτικό σημείο του κατοικημένου κόσμου, σχετίζεται με συγγένεια με το νοτιοδυτικό τρίγωνο, τον Καρκίνο, το Σκορπιό και τους Ιχθείς και κυβερνιέται ανάλογα από τον Άρη και Αφροδίτη στη δυτική όψη. Για αυτόν τον λόγο συμβαίνει οι περισσότεροι από τους κατοίκους, λόγω της προαναφερθείσας σύνδεσης αυτών των πλανητών, να κυβερνούνται από έναν άνδρα και μια σύζυγο που είναι αδελφός και αδελφή, ο άνδρας κυβερνά τους άνδρες και τη γυναίκα τις γυναίκες. Και μια διαδοχή αυτού του είδους διατηρείται. Είναι εξαιρετικά φλογεροί και διατεθειμένοι στο εμπόριο με τις γυναίκες, έτσι ώστε ακόμη και οι γάμοι τους προκαλούνται από βίαια απαγωγή, συχνά οι βασιλιάδες τους απολαμβάνουν την πρώτη νύχτα με τις νύφες και μεταξύ μερικών από αυτούς οι γυναίκες είναι κοινές για όλους τους άνδρες. Αφοσιώνονται στον καλλωπισμό τους και περιζώνουν τους εαυτούς τους με γυναικείους στολισμούς, μέσω της επιρροής της Αφροδίτης. Μέσω εκείνης του Άρη, εντούτοις, είναι ανδρικού πνεύματος, ανέντιμοι, μάγοι, τσαρλατάνοι, απατεώνες και απερίσκεπτοι. Από αυτούς τους ανθρώπους, πάλι, οι κάτοικοι της Νουμιδία, της Καρθαγένη και της Αφρικής είναι περισσότερο συγγενείς στον Καρκίνο και τη Σελήνη. Επομένως είναι κοινωνικοί, εμπορικοί, και ζουν σε μεγάλη αφθονία. Εκείνοι που κατοικούν στη Μαυριτανία, στη Γαιτουλία, στη Μεταγονίτη είναι συγγενείς στο Σκορπιό και στον Άρη. Είναι κατά συνέπεια πιο άγριοι και πολύ πολεμοχαρείς, κρεατοφάγοι, πολύ απερίσκεπτοι και περιφρονητικοί στη ζωή σε μια τέτοια έκταση τόσο που δεν εξισώνεται με κάποιο άλλο. Εκείνοι που ζουν στηΦαζανία, στη Γαραμαντική  και ο λαός των Νασαμώνων είναι συγγενείς στους Ιχθείς και το Δία. Ως εκ τούτου είναι ελεύθεροι και απλοί στους χαρακτήρες τους, πρόθυμοι να εργαστούν, ευφυείς, καθαροί, ανεξάρτητοι, κατά γενικό κανόνα και είναι λάτρεις του Δία ως Άμμωνα.

  Τα υπόλοιπα μέρη του τετάρτου, που είναι τοποθετημένα κοντά στο κέντρο του κατοικημένου κόσμου, ηΚυρηναϊκή, η Μαρμαρική, η Κάτω Αίγυπτος, αι Θήβαι, η Όασις, η Τρωγλοδυτική, η Αραβία, η Αζανία και η Εσωτερική Αιθιοπία τα οποία αντικρίζουν τα βόρειο-ανατολικά ολόκληρου του τετάρτου, έχουν μια πρόσθετη συγγένεια με το βορειοανατολικό τρίγωνο Δίδυμοι, Ζυγός και Υδροχόος και επομένως έχουν ως συγκυβερνήτες τον Κρόνο και το Δία και επιπλέον τον Ερμή. Κατά συνέπεια εκείνοι που ζουν σε αυτές τις χώρες, επειδή όλοι είναι στα κοινά, τρόπον τινά, υποτάσσονται στο δυτικό Κυβερνήτη των πέντε Πλανητών, είναι λάτρεις των Θεών, προληπτικοί, ρέποντες στην τελετή θρησκειών και αφοσιώνονται στο θρήνο. Θάβουν τους νεκρούς τους στη γη, βάζοντάς τους μακριά εκτός θέας, εξ αιτίας της δυτικής όψης των Πλανητών. Και ασκούν όλα τα είδη χρήσεων, συνήθειες, έθιμα, και ιεροτελεστίες στην υπηρεσία όλων των μεθόδων των Θεών. Κάτω από έλεγχο είναι ταπεινοί, φτωχοί,  συνεσταλμένοι, μακρόθυμοι, στην ηγεσία θαρραλέοι και μεγαλόψυχοι. Αλλά είναι πολυγαμικοί, πολύανδροι και ακόλαστοι, παντρεύονται ακόμη και τις αδελφές τους και οι άνδρες είναι ισχυροί γεννήτορες ενώ οι γυναίκες ισχυρές στη σύλληψη. Ακόμη το ίδιο και το έδαφός τους που είναι εύφορο. Επιπλέον, πολλά από τα αρσενικά είναι ασθενικά και θηλυπρεπή στην ψυχή και κάποιοι ακόμη συγκρατούν με περιφρόνηση τα όργανα της αναπαραγωγής, μέσω της επιρροής της όψης των επιβλαβών Πλανητών σε συνδυασμό με την Αφροδίτη δυτική. Από αυτούς τους λαούς οι κάτοικοι τηςΚυρηναϊκή και της Μαρμαρική και ιδιαίτερα της Κάτω Αιγύπτου, είναι περισσότερο συγγενείς στους Διδύμους και τον Ερμή. Σ’ αυτή την εκτίμηση είναι στοχαστικοί, ευφυείς και καλόβολοι σε όλα τα πράγματα, ειδικά στην αναζήτηση της Σοφίας και της Θρησκείας. Είναι μάγοι, εκτελεστές μυστικών μυστηρίων και γενικά ειδικευμένοι στα μαθηματικά. Οι περιοχές Θήβαι, Όασις καιΤρωγλοδυτική έχουν κατοίκους που είναι συγγενείς στο Ζυγό και την Αφροδίτη. Ως εκ τούτου είναι πιο φλογεροί και ζωηροί στη φύση και ζουν στην αφθονία. Οι πληθυσμοί της Αραβίας, της Αζανίας και της Εσωτερικής Αιθιοπίας είναι συγγενείς στον Υδροχόο και τον Κρόνο και για αυτό το λόγο τρώνε είναι σάρκες ζώων, ψάρια και είναι νομαδικοί, ζώντας μια άγρια, ανώμαλη, βάρβαρη ζωή.

  Ακολουθεί μια συνοπτική έκθεσή μας των συγγενειών των Πλανητών και των Ζωδίων του Ζωδιακού με τα διάφορα έθνη και των γενικών χαρακτηριστικών των τελευταίων.

  Θα εκθέσουμε επίσης, για έτοιμη χρήση, έναν κατάλογο των διάφορων εθνών που είναι σε συγγένεια, απλώς σημειώνοντας το καθένα από τα Ζώδια, σύμφωνα με αυτό που μόλις ειπώθηκε, έτσι:

  Κριός: Βρετανία, Εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία, Γερμανία, Βαστάρνες. Στο κέντρο, Κοίλη Συρία, Ιδουμαία, Ιουδαία.

  Ταύρος: Παρθία, Μηδία, Περσία. Στο κέντρο, Κυκλάδες, Κύπρος, παράλια Μικράς Ασίας.

  Δίδυμοι: Υρκανία, Αρμενία, Ματιανή. Στο κέντρο, Κυρηναϊκή, Μαρμαρική, Κάτω Αίγυπτος.

  Καρκίνος: Νουμιδία, Καρθαγένη, Αφρική. Στο κέντρο, Βιθυνία, Φρυγία, Κολχίδα.

  Λέων: Ιταλία, Κισαλπίνη Γαλατία, Σικελία, Απουλία. Στο κέντρο Φοινίκη, Χαλδαία, Ορέχ. Παρθένος: Μεσοποταμία, Βαβυλωνία, Ασσυρία. Στο κέντρο, Ελλάς, Αχαΐα, Κρήτη.

  Ζυγός: Βακτρία, Κασπερίη, Σηρίκη. Στο κέντρο, Θήβαι, Όασις, Τρωγλοδυτική. Σκορπιός: Μεταγονίτης, Μαυριτανία, Γαιτουλία. Στο κέντρο Συρία, Κομμαγηνή, Καππαδοκία.  

  Τοξότης: Τυρρηνία, Κελτική, Ισπανία. Στο κέντρο Ευδαίμων Αραβία.

  Αιγόκερως: Ινδία, Αριανή, Γεδρωσία. Στο κέντρο Θράκη, Μακεδονία, Ιλλυρία.  

  Υδροχόος: Σαυρομάτες, Ωξός, Σογδιανή. Στο κέντρο Αραβία, Αζανία, Εσωτερική Αιθιοπία.

  Ιχθείς: Φαζανία, Νασαμώνες, Γαραμαντική. Στο κέντρο Λυδία, Λυκία, Κιλικία, Παμφυλία. 

  Τώρα που το εκτεθέν αντικείμενο είναι προσιτό, είναι λογικό να συνδεθεί με το τμήμα της περαιτέρω εκτίμησης – ότι έχει κάθε ένας από τους Απλανείς Αστέρες συγγένεια με τις χώρες με τις οποίες τα τμήματα του Ζωδιακού εμφανίζονται να ασκούν συμπάθεια, οι οποίες χώρες έχουν τις ίδιες κλίσεις όπως οι Απλανείς Αστέρες επάνω στον κύκλο που κινείται μέσω των πόλων του Ζωδιακού. Επιπροσθέτως, ότι στην περίπτωση των μητροπολιτικών πόλεων, εκείνες οι περιοχές του Ζωδιακού είναι πιο συμπαθητικές μέσω των οποίων ο Ήλιος και η Σελήνη και από τα κέντρα ειδικά ο Ωροσκόπος, διέρχονταν στην πρώτη θεμελίωση της πόλης, όπως σε μια γέννηση. Αλλά σε περιπτώσεις στις οποίες οι ακριβείς χρόνοι της θεμελίωσης δεν είναι αποκαλυπτόμενοι, οι περιοχές είναι συμπαθητικές σε όποιο πέφτει το Μεσουράνημα των γεννήσεων εκείνων οι οποίοι υποστήριξαν ή κράτησαν αξίωμα ή ήταν στη συμπεριφορά δεσποτικοί σαν βασιλιάς ή έκαναν βασιλιά τότε.


  Αρχαίο κείμενο

  Περὶ τῆς τῶν χωρῶν πρὸς τὰ τρίγωνα καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας συνοικειώσεως.
  Ἤδη δέ τινες καὶ ἐν ἑκάστοις τούτων τῶν ὅλων μερῶν %μορίοισ& ἰδιότροποι περιστάσεις ἠθῶν καὶ νομίμων φυσικῶς ἐξηκολούθησαν. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν τοῦ περιέχοντος καταστημάτων καὶ ἐν τοῖς ὡς ἐπίπαν κατειλεγμένοις θερμοῖς ἢ ψυχροῖς ἢ εὐκράτοις καὶ κατὰ μέρος ἰδιάζουσι τόποι καὶ χῶραί τινες ἐν τῷ μᾶλλον ἢ ἧττον ἤτοι διὰ θέσεως τάξιν ἢ διὰ ὕψος ἢ ταπεινότητα ἢ διὰ παράθεσιν, ἔτι δὲ ὡς ἱππικοί τινες μᾶλλον διὰ τὸ τῆς χώρας πεδινὸν καὶ ναυτικοὶ διὰ τὴν τῆς θαλάσσης ἐγγύτητα καὶ ἥμεροι διὰ τὴν τῆς χώρας εὐθηνίαν, οὕτως καὶ ἐκ τῆς πρὸς τοὺς ἀστέρας καὶ τὰ δωδεκατημόρια φυσικῆς τῶν κατὰ μέρος κλιμάτων συνοικειώσεως ἰδιοτρόπους ἄν τις εὕροι φύσεις παρ' ἑκάστοις, καὶ αὐτὰς δὲ ὡς ἐπίπαν, οὐχ ὡς καὶ καθ' ἕνα ἕκαστον πάντως ἐνυπαρχούσας. ἀναγκαῖον οὖν, ἐφ' ὅσον ἂν εἴη χρήσιμον, πρὸς τὰς κατὰ μέρος ἐπισκέψεις κεφαλαιωδῶς ἐπελθεῖν.
  τεσσάρων δὴ τριγωνικῶν σχημάτων ἐν τῷ ζῳδιακῷ θεωρουμένων δέδεικται διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἡμῖν, ὅτι τὸ μὲν κατὰ τὸν Κριὸν καὶ τὸν Λέοντα καὶ τὸν Τοξότην βορρολιβικόν τέ ἐστι καὶ οἰκοδεσποτεῖται μὲν προηγουμένως ὑπὸ τοῦ τοῦ Διὸς διὰ τὸ βόρειον, συνοικοδεσποτεῖται δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ τοῦ Ἄρεως διὰ τὸ λιβικόν· τὸ δὲ κατὰ τὸν Ταῦρον καὶ τὴν Παρθένον καὶ τὸν Αἰγόκερων νοταπηλιωτικόν τέ ἐστι καὶ οἰκοδεσποτεῖται μὲν πάλιν προηγουμένως ὑπὸ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης διὰ τὸ νότιον, συνοικοδεσποτεῖται δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ Κρόνου διὰ τὸ ἀπηλιωτικόν· τὸ δὲ κατὰ τοὺς Διδύμους καὶ τὰς Χηλὰς καὶ τὸν Ὑδροχόον βορραπηλιωτικόν τέ ἐστι καὶ οἰκοδεσποτεῖται μὲν προηγουμένως ὑπὸ τοῦ Κρόνου διὰ τὸ ἀπηλιωτικόν, συνοικοδεσποτεῖται δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ Διὸς διὰ τὸ βόρειον· τὸ δὲ κατὰ τὸν Καρκίνον καὶ τὸν Σκορπίον καὶ τοὺς Ἰχθύας νοτολιβικόν τέ ἐστι καὶ οἰκοδεσποτεῖται μὲν πάλιν προηγουμένως ὑπὸ τοῦ τοῦ Ἄρεως διὰ τὸ λιβικόν, συνοικοδεσποτεῖται δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης διὰ τὸ νότιον.
  τούτων δὴ οὕτως ἐχόντων, διαιρουμένης δὲ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης εἰς τέσσαρα τεταρτημόρια τοῖς τριγώνοις ἰσάριθμα κατὰ μὲν πλάτος ὑπό τε τῆς καθ' ἡμᾶς θαλάσσης ἀπὸ τοῦ Ἡρακλείου πορθμοῦ μέχρι τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου καὶ τῆς ἐφεξῆς πρὸς ἀνατολὰς ὀρεινῆς ῥάχεως, ὑφ' ὧν χωρίζεται τό τε νότιον καὶ τὸ βόρειον αὐτῆς μέρος, κατὰ δὲ μῆκος ὑπὸ τοῦ Ἀραβικοῦ κόλπου καὶ Αἰγαίου πελάγους καὶ Πόντου καὶ τῆς Μαιώτιδος λίμνης, ὑφ' ὧν χωρίζεται τό τε ἀπηλιωτικὸν καὶ τὸ λιβικὸν μέρος, γίνεται τεταρτημόρια τέσσαρα, σύμφωνα τῇ θέσει τῶν τριγώνων· ἓν μὲν τὸ πρὸς βορρόλιβα τῆς ὅλης οἰκουμένης κείμενον, τὸ κατὰ τὴν Κελτογαλατίαν, ὃ δὴ κοινῶς Εὐρώπην καλοῦμεν· τούτῳ δὲ ἀντικείμενον καὶ πρὸς νοταπηλιώτην τὸ κατὰ τὴν Ἑῴαν Αἰθιοπίαν, ὃ δὴ τῆς Μεγάλης Ἀσίας νότιον ἂν μέρος καλοῖτο· καὶ πάλιν τὸ μὲν πρὸς βορραπηλιώτην τῆς ὅλης οἰκουμένης τὸ κατὰ τὴν Σκυθίαν, ὃ δὴ καὶ αὐτὸ βόρειον μέρος τῆς Μεγάλης Ἀσίας γίνεται· τὸ δὲ ἀντικείμενον τούτῳ καὶ πρὸς λιβόνοτον ἄνεμον, τὸ κατὰ τὴν Ἑσπερίαν Αἰθιοπίαν, ὃ δὴ κοινῶς Λιβύην καλοῦμεν. πάλιν δὲ καὶ ἑκάστου τῶν προκειμένων τεταρτημορίων τὰ πρὸς τῷ μέσῳ μᾶλλον ἐσχηματισμένα τῆς ὅλης οἰκουμένης τὴν ἐναντίαν λαμβάνει θέσιν πρὸς αὐτὸ τὸ περιέχον τεταρτημόριον ἥνπερ ἐκεῖνο πρὸς ὅλην τὴν οἰκουμένην· τοῦ γὰρ κατὰ τὴν Εὐρώπην πρὸς βορρόλιβα κειμένου τῆς ὅλης οἰκουμένης τὰ περὶ τὸ μέσον αὐτοῦ καὶ ἀντιγώνια πρὸς νοταπηλιώτην αὐτοῦ τοῦ τεταρτημορίου τὴν θέσιν ἔχοντα φαίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ὡς ἐκ τούτων ἕκαστον τῶν τεταρτημορίων δυσὶ καὶ τοῖς ἀντικειμένοις τριγώνοις συνοικειοῦσθαι, τῶν μὲν ἄλλων μερῶν πρὸς τὴν καθόλου πρόσνευσιν ἐφαρμοζομένων, τῶν δὲ περὶ τὸ μέσον πρὸς τὴν κατ' αὐτὸ τὸ μέρος ἀντικειμένην, συμπαραλαμβανομένων πρὸς τὴν οἰκείωσιν καὶ τῶν ἐν τοῖς οἰκείοις τριγώνοις τὴν οἰκοδεσποτείαν ἐχόντων ἀστέρων, ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων οἰκήσεων πάλιν αὐτῶν μόνων, ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τὸ μέσον τῆς οἰκουμένης κἀκείνων καὶ ἔτι τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ διὰ τὸ μέσον καὶ κοινὸν αὐτὸν ὑπάρχειν τῶν αἱρέσεων.
  ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης διατάξεως τὰ μὲν ἄλλα μέρη τοῦ πρώτου τῶν τεταρτημορίων, λέγω δὲ τοῦ κατὰ τὴν Εὐρώπην, τὰ πρὸς βορρόλιβα κείμενα τῆς ὅλης οἰκουμένης συνοικειοῦται μὲν τῷ βορρολιβικῷ τριγώνῳ τῷ κατὰ Κριὸν καὶ Λέοντα καὶ Τοξότην, οἰκοδεσποτεῖται δὲ εἰκότως ὑπὸ τῶν κυρίων τοῦ τριγώνου Διὸς καὶ Ἄρεως ἑσπερίων. ἔστι δὲ ταῦτα καθ' ὅλα ἔθνη λαμβανόμενα Βρεττανία Γαλατία Γερμανία Βασταρνία Ἰταλία Γαλλία Ἀπουλία Σικελία Τυρρηνία Κελτικὴ Σπανία. εἰκότως δὲ τοῖς προκειμένοις ἔθνεσιν ὡς ἐπίπαν συνέπεσε, διά τε τὸ ἀρχικὸν τοῦ τριγώνου καὶ τοὺς συνοικοδεσποτήσαντας ἀστέρας ἀνυποτάκτοις τε εἶναι καὶ φιλελευθέροις καὶ φιλόπλοις καὶ φιλοπόνοις καὶ πολεμικωτάτοις καὶ ἡγεμονικοῖς καὶ καθαρίοις καὶ μεγαλοψύχοις.
  διὰ μέντοι τὸν ἑσπέριον συσχηματισμὸν Διὸς καὶ Ἄρεως καὶ ἔτι διὰ τὸ τοῦ προκειμένου τριγώνου τὰ μὲν ἐμπρόσθια ἠρρενῶσθαι, τὰ δὲ ὀπίσθια τεθηλῦσθαι πρὸς μὲν τὰς γυναῖκας ἀζήλοις αὐτοῖς εἶναι συνέπεσε καὶ καταφρονητικοῖς τῶν ἀφροδισίων, πρὸς δὲ τὴν τῶν ἀρρένων συνουσίαν κατακορεστέροις τε καὶ μᾶλλον ζηλοτύ- ποις αὐτοῖς τε τοῖς διατιθεμένοις μήτε αἰσχρὸν ἡγεῖσθαι τὸ γινόμενον μήτε ὡς ἀληθῶς ἀνάνδροις διὰ τοῦτο καὶ μαλακοῖς ἀποβαίνειν ἕνεκεν τοῦ μὴ παθητικῶς διατίθεσθαι, συντηρεῖν δὲ τὰς ψυχὰς ἐπάνδρους καὶ κοινωνικὰς καὶ πιστὰς καὶ φιλοικείους καὶ εὐεργετικάς. καὶ τούτων δὲ αὐτῶν τῶν χωρῶν Βρεττανία μὲν καὶ Γαλατία καὶ Γερμανία καὶ Βασταρνία μᾶλλον τῷ Κριῷ συνοικειοῦνται καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως, ὅθεν ὡς ἐπίπαν οἱ ἐν αὐταῖς ἀγριώτεροι καὶ αὐθαδέστεροι καὶ θηριώδεις τυγχάνουσιν· Ἰταλία δὲ καὶ Ἀπουλία καὶ Σικελία καὶ Γαλλία τῷ Λέοντι καὶ τῷ ἡλίῳ, διόπερ ἡγεμονικοὶ μᾶλλον οὗτοι καὶ εὐεργετικοὶ καὶ κοινωνικοί· Τυρρηνία δὲ καὶ Κελτικὴ καὶ Σπανία τῷ Τοξότῃ καὶ τῷ τοῦ Διός, ὅθεν τὸ φιλελεύθερον αὐτοῖς καὶ ἁπλοῦν καὶ φιλοκάθαρον.
  τὰ δὲ ἐν τούτῳ μὲν ὄντα τῷ τεταρτημορίῳ μέρη, περὶ δὲ τὸ μέσον ἐσχηματισμένα τῆς οἰκουμένης, Θρᾴκη τε καὶ Μακεδονία καὶ Ἰλλυρία καὶ Ἑλλὰς καὶ Ἀχαΐα καὶ Κρήτη, ἔτι δὲ καὶ %αἱ& Κυκλάδες καὶ τὰ Παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Κύπρος, πρὸς νοταπηλιώτην κείμενα τοῦ ὅλου τεταρτημορίου, προσλαμβάνει τὴν συνοικείωσιν τοῦ νοταπηλιωτικοῦ τριγώνου τοῦ τε κατὰ τὸν Ταῦρον καὶ τὴν Παρθένον καὶ τὸν Αἰγόκερων, ἔτι δὲ συνοικοδεσποτοῦντας τόν τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τὸν τοῦ Κρόνου καὶ ἔτι τὸν τοῦ Ἑρμοῦ, ὅθεν οἱ κατοικοῦντες τὰς χώρας ἐκείνας συγκατεσχηματισμένοι μᾶλλον ἀπεφάνθησαν καὶ κεκραμένοι τοῖς τε σώμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς, ἡγεμονικοὶ μὲν καὶ αὐτοὶ τυγχάνοντες καὶ γενναῖοι καὶ ἀνυπότακτοι διὰ τὸν τοῦ Ἄρεως, φιλελεύθεροι δὲ καὶ αὐτόνομοι καὶ δημοκρατικοὶ καὶ νομοθετικοὶ διὰ τὸν τοῦ Διός, φιλόμουσοι δὲ καὶ φιλομαθεῖς καὶ φιλαγωνισταὶ καὶ καθάριοι ταῖς διαίταις, διὰ τὸν τῆς Ἀφροδίτης κοινωνικοί τε καὶ φιλόξενοι καὶ φιλοδίκαιοι καὶ φιλογράμματοι καὶ ἐν λόγοις πρακτικώτατοι διὰ τὸν τοῦ Ἑρμοῦ, μυστηρίων δὲ μάλιστα συντελεστικοὶ διὰ τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἑσπέριον σχηματισμόν. πάλιν δὲ κατὰ μέρος καὶ τούτων αὐτῶν οἱ μὲν περὶ τὰς Κυκλάδας καὶ τὰ Παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Κύπρον τῷ τε Ταύρῳ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης μᾶλλον συνοικειοῦνται, ὅθεν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τρυφηταί εἰσι καὶ καθάριοι καὶ τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν ποιούμενοι· οἱ δὲ περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀχαΐαν καὶ τὴν Κρήτην τῇ τε Παρθένῳ καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ, διὸ μᾶλλον λογικοὶ τυγχάνουσι καὶ φιλομαθεῖς καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἀσκοῦντες πρὸ τοῦ σώματος· οἱ δὲ περὶ τὴν Μακεδονίαν καὶ Θρᾴκην καὶ Ἰλλυρίαν τῷ τε Αἰγόκερῳ καὶ τῷ τοῦ Κρόνου, διὸ φιλοκτήματοι μέν, οὐχ ἥμεροι δὲ οὕτως οὐδὲ κοινωνικοὶ τοῖς νομίμοις.
  τοῦ δὲ δευτέρου τεταρτημορίου τοῦ κατὰ τὸ νότιον μέρος τῆς Μεγάλης Ἀσίας τὰ μὲν ἄλλα μέρη τὰ περιέχοντα Ἰνδικὴν Ἀριανὴν Γεδρουσίαν Παρθίαν Μηδίαν Περσίδα Βαβυλωνίαν Μεσοποταμίαν Ἀσσυρίαν καὶ τὴν θέσιν ἔχοντα πρὸς νοταπηλιώτην τῆς ὅλης οἰκουμένης εἰκότως καὶ αὐτὰ συνοικειοῦται μὲν τῷ νοταπηλιωτικῷ τριγώνῳ Ταύρου καὶ Παρθένου καὶ Αἰγόκερω· οἰκοδεσποτεῖται δὲ ὑπὸ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ τοῦ Κρόνου ἐπὶ ἑῴων σχημάτων. διόπερ καὶ τὰς φύσεις τῶν ἐν αὐτοῖς ἀκολούθως ἄν τις εὕροι τοῖς ὑπὸ τῶν οὕτως οἰκοδεσποτησάντων ἀποτελουμένας. σέβουσί τε γὰρ τὸν μὲν τῆς Ἀφροδίτης Ἶσιν ὀνομάζοντες, τὸν δὲ τοῦ Κρόνου Μίθραν ἢ Ἥλιον καὶ προθεσπίζουσιν οἱ πολλοὶ τὰ μέλλοντα· καθιεροῦταί τε παρ' αὐτοῖς τὰ γεννητικὰ μόρια διὰ τὸν τῶν προκειμένων ἀστέρων συσχηματισμὸν σπερματικὸν ὄντα φύσει. ἔτι δὲ θερμοὶ καὶ ὀχευτικοὶ καὶ καταφερεῖς πρὸς τὰ ἀφροδίσια τυγχάνουσιν ὀρχηστικοί τε καὶ πηδηταὶ καὶ φιλόκοσμοι μὲν διὰ τὸν τῆς Ἀφροδίτης, ἁπλοδίαιτοι δὲ διὰ τὸν τοῦ Κρόνου. ἀναφανδὸν δὲ ποιοῦνται καὶ οὐ κρύβδην τὰς πρὸς τὰς γυναῖκας συνουσίας διὰ τὸ ἑῷον τοῦ σχηματισμοῦ, τὰς δὲ πρὸς τοὺς ἄρρενας ὑπερεχθαίρουσι διὰ ταῦτα. καὶ τοῖς πλείστοις αὐτῶν συνέπεσεν ἐκ τῶν μητέρων τεκνοῦν καὶ τὰς προςκυνήσεις τῷ στήθει ποιεῖσθαι διὰ τὰς ἑῴας ἀνατολὰς καὶ τὸ τῆς καρδίας ἡγεμονικὸν οἰκείως ἔχον πρὸς τὴν ἡλιακὴν δύναμιν. εἰσὶ δὲ ὡς ἐπίπαν καὶ τὰ μὲν ἄλλα περὶ τὰς στολὰς καὶ τοὺς κόσμους καὶ ὅλως τὰς σωματικὰς σχέσεις τρυφεροὶ καὶ τεθηλυσμένοι διὰ τὸν τῆς Ἀφροδίτης, τὰς δὲ ψυχὰς καὶ τὰς προαιρέσεις μεγαλόφρονες καὶ γενναῖοι καὶ πολεμικοὶ διὰ τὸ οἰκείως ἔχειν τὸν τοῦ Κρόνου πρὸς τὸ τῶν ἀνατολῶν σχῆμα.
  κατὰ μέρος δὲ πάλιν τῷ μὲν Ταύρῳ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης μᾶλλον συνοικειοῦται ἥ τε Παρθία καὶ Μηδία καὶ Περσίς, ὅθεν οἱ ἐνταῦθα στολαῖς τε ἀνθιναῖς χρῶνται κατακαλύπτοντες ἑαυτοὺς ὅλους πλὴν τοῦ στήθους, καὶ ὅλως εἰσὶν ἁβροδίαιτοι καὶ καθάριοι. τῇ δὲ Παρθένῳ καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ τὰ περὶ τὴν Βαβυλωνίαν καὶ Μεσοποταμίαν καὶ Ἀσσυρίαν, διὸ καὶ παρὰ τοῖς ἐνταῦθα τὸ μαθηματικὸν καὶ παρατηρητικὸν τῶν πέντε ἀστέρων ἐξαίρετον συνέπεσε, τῷ δὲ Αἰγόκερῳ καὶ τῷ τοῦ Κρόνου τὰ περὶ τὴν Ἰνδικὴν καὶ Ἀριανὴν καὶ Γεδρουσίαν, ὅθεν καὶ τὸ τῶν νεμομένων τὰς χώρας ἐκείνας ἄμορφον καὶ ἀκάθαρτον καὶ θηριῶδες.
  τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ τεταρτημορίου μέρη περὶ τὸ μέσον ἐσχηματισμένα τῆς ὅλης οἰκουμένης, Ἰδουμαία Κοίλη Συρία Ἰουδαία Φοινίκη Χαλδαϊκὴ Ὀρχηνία Ἀραβία εὐδαίμων καὶ τὴν θέσιν ἔχοντα πρὸς βορρόλιβα τοῦ ὅλου τεταρτημορίου προσλαμβάνει πάλιν τὴν συνοικείωσιν τοῦ βορρολιβικοῦ τριγώνου, Κριοῦ Λέοντος Τοξότου, ἔχει δὲ συνοικοδεσπότας τόν τε τοῦ Διὸς καὶ τὸν τοῦ Ἄρεως καὶ ἔτι τὸν τοῦ Ἑρμοῦ. διὸ μᾶλλον οὗτοι τῶν ἄλλων ἐμπορικώτεροι καὶ συναλλακτικώτεροι, πανουργότεροι δὲ καὶ δειλοκαταφρόνητοι καὶ ἐπιβουλευτικοὶ καὶ δουλόψυχοι καὶ ὅλως ἀλλοπρόσαλλοι διὰ τὸν τῶν προκειμένων ἀστέρων συσχηματισμόν. καὶ τούτων δὲ πάλιν οἱ μὲν περὶ τὴν Κοίλην Συρίαν καὶ Ἰδουμαίαν καὶ Ἰουδαίαν τῷ τε Κριῷ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως μᾶλλον συνοικειοῦνται, διόπερ ὡς ἐπίπαν θρασεῖς τέ εἰσι καὶ ἄθεοι καὶ ἐπιβουλευτικοί· Φοίνικες δὲ καὶ Χαλδαῖοι καὶ Ὀρχήνιοι τῷ Λέοντι καὶ τῷ ἡλίῳ διόπερ ἁπλούστεροι καὶ φιλάνθρωποι καὶ φιλαστρόλογοι καὶ μάλιστα πάντων σέβοντες τὸν ἥλιον· οἱ δὲ κατὰ τὴν Ἀραβίαν τὴν εὐδαίμονα τῷ Τοξότῃ καὶ τῷ τοῦ Διός, ὅθεν ἀκολούθως τῇ προσηγορίᾳ τό τε τῆς χώρας εὔφορον συνέπεσε καὶ τὸ τῶν ἀρωμάτων πλῆθος καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων εὐάρμοστον πρός τε διαγωγὰς ἐλεύθερον καὶ συναλλαγὰς καὶ πραγματείας.
  τοῦ δὲ τρίτου τεταρτημορίου τοῦ κατὰ τὸ βόρειον μέρος τῆς Μεγάλης Ἀσίας τὰ μὲν ἄλλα μέρη τὰ περιέχοντα Ὑρκανίαν Ἀρμενίαν Ματιανὴν Βακτριανὴν Κασπειρίαν Σηρικὴν Σαυροματικὴν Ὠξιανὴν Σουγδιανὴν καὶ πρὸς βορραπηλιώτην κείμενα τῆς ὅλης οἰκουμένης συνοικειοῦται μὲν τῷ βορραπηλιωτικῷ τριγώνῳ Διδύμων καὶ Ζυγοῦ καὶ Ὑδροχόου, οἰκοδεσποτεῖται δὲ εἰκότως ὑπό τε τοῦ %τοῦ& Κρόνου καὶ τοῦ τοῦ Διὸς ἐπὶ σχημάτων ἀνατολικῶν. διόπερ οἱ ταύτας ἔχοντες τὰς χώρας σέβουσι μὲν Δία καὶ Ἥλιον, πλουσιώτατοι δέ εἰσι καὶ πολύχρυσοι περί τε τὰς διαίτας καθάριοι καὶ εὐάγωγοι, σοφοὶ δὲ περὶ τὰ θεῖα καὶ μάγοι καὶ τὰ ἤθη δίκαιοι καὶ ἐλεύθεροι καὶ τὰς ψυχὰς μεγάλοι καὶ γενναῖοι, μισοπόνηροι δὲ καὶ φιλοστοργότατοι καὶ ὑπεραποθνῄσκοντες ἑτοίμως τῶν οἰκείων ἕνεκεν τοῦ καλοῦ καὶ ὁσίου πρός τε τὰς ἀφροδισίους χρήσεις σεμνοὶ καὶ καθάριοι καὶ περὶ τὰς ἐσθῆτας πολυτελεῖς χαριστικοί τε καὶ μεγαλόφρονες, ἅπερ ὡς ἐπίπαν ὁ τοῦ Κρόνου καὶ τοῦ Διὸς ἀνατολικὸς συσχηματισμὸς ἀπεργάζεται. καὶ τούτων δὲ πάλιν τῶν ἐθνῶν τὰ μὲν περὶ τὴν Ὑρκανίαν καὶ Ἀρμενίαν καὶ Ματιανὴν μᾶλλον συνοικειοῦται τοῖς τε Διδύμοις καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ, διόπερ εὐκινητότεροι μᾶλλον καὶ ὑποπόνηροι· τὰ δὲ περὶ τὴν Βακτριανὴν καὶ Κασπειρίαν καὶ Σηρικὴν τῷ τε Ζυγῷ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης, ὅθεν οἱ κατέχοντες τὰς χώρας πλουσιώτατοι καὶ φιλόμουσοι καὶ μᾶλλον ἁβροδίαιτοι· τὰ δὲ περὶ τὴν Σαυροματικὴν καὶ Ὠξιανὴν καὶ Σουγδιανὴν τῷ τε Ὑδροχόῳ καὶ τῷ τοῦ Κρόνου, διὸ καὶ ταῦτα τὰ ἔθνη μᾶλλον ἀνήμερα καὶ αὐστηρὰ καὶ θηριώδη.
  τὰ δὲ λοιπὰ τούτου τοῦ τεταρτημορίου καὶ περὶ τὸ μέσον κείμενα τῆς ὅλης οἰκουμένης, Βιθυνία Φρυγία Κολχικὴ Συρία Κομμαγηνὴ Καππαδοκία Λυδία Κιλικία Παμφυλία, τὴν θέσιν ἔχοντα πρὸς λιβόνοτον αὐτοῦ τοῦ τεταρτημορίου, προσλαμβάνει τὴν συνοικείωσιν τοῦ νοτολιβικοῦ τεταρτημορίου Καρκίνου Σκορπίου Ἰχθύων καὶ συνοικοδεσπότας τόν τε τοῦ Ἄρεως καὶ τὸν τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἔτι τὸν τοῦ Ἑρμοῦ. διόπερ οἱ περὶ τὰς χώρας ταύτας σέβουσι μὲν ὡς ἐπίπαν τὸν τῆς Ἀφροδίτης ὡς μητέρα θεῶν ποικίλοις καὶ ἐγχωρίοις ὀνόμασι προσαγορεύοντες καὶ τὸν τοῦ Ἄρεως ὡς Ἄδωνιν ἢ ἄλλως πως πάλιν ὀνομάζοντες καὶ μυστήριά τινα μετὰ θρήνων ἀποδίδοντες αὐτοῖς· περίκακοι δέ εἰσι καὶ δουλόψυχοι καὶ πονικοὶ καὶ ὑποπόνηροι καὶ ἐν μισθοφορικαῖς στρατείαις καὶ ἁρπαγαῖς καὶ αἰχμαλωσίαις γινόμενοι καταδουλούμενοί τε ἑαυτοὺς καὶ πολεμικαῖς ἀπωλείαις περιπίπτοντες· διὰ δὲ τὸν τοῦ Ἄρεως καὶ τὸν τῆς Ἀφροδίτης κατὰ ἀνατολικὴν συναρμογήν, ὅτι ἐν μὲν τῷ τῆς Ἀφροδίτης τριγωνικῷ ζῳδίῳ τῷ Αἰγόκερῳ ὁ τοῦ Ἄρεως ὑψοῦται, ἐν δὲ τῷ τοῦ Ἄρεως τριγωνικῷ ζῳδίῳ τοῖς Ἰχθύσι ὁ τῆς Ἀφροδίτης ὑψοῦται, διὰ τοῦτο τὰς γυναῖκας συνέβη πᾶσαν εὔνοιαν πρὸς τοὺς ἄνδρας ἐνδείκνυσθαι, φιλοστόργους τε οὔσας καὶ οἰκουροὺς καὶ ἐργατικὰς καὶ ὑπηρετικὰς καὶ ὅλως πονικὰς καὶ ὑποτεταγμένας. καὶ τούτων δὲ πάλιν οἱ μὲν περὶ τὴν Βιθυνίαν καὶ Φρυγίαν καὶ Κολχικὴν συνοικειοῦνται μᾶλλον τῷ τε Καρκίνῳ καὶ τῇ σελήνῃ. διόπερ οἱ μὲν ἄνδρες ὡς ἐπίπαν εἰσὶν εὐλαβεῖς καὶ ὑποτακτικοί, τῶν δὲ γυναικῶν αἱ πλεῖσται διὰ τὸ τῆς σελήνης ἀνατολικὸν καὶ ἠρρενωμένον σχῆμα ἔπανδροι καὶ ἀρχικαὶ καὶ πολεμικαὶ καθάπερ αἱ Ἀμαζόνες, φεύγουσαι μὲν τὰς τῶν ἀνδρῶν συνουσίας, φίλοπλοι δὲ οὖσαι καὶ ἀρρενοποιοῦσαι τὰ θηλυκὰ πάντα ἀπὸ βρέφους ἀποκοπῇ τῶν δεξιῶν μαστῶν χάριν τῶν στρατιωτικῶν χρειῶν καὶ ἀπογυμνοῦσαι ταῦτα τὰ μέρη κατὰ τὰς παρατάξεις πρὸς ἐπίδειξιν τοῦ ἀθηλύντου τῆς φύσεως. οἱ δὲ περὶ τὴν Συρίαν καὶ Κομμαγηνὴν καὶ Καππαδοκίαν τῷ τε Σκορπίῳ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως, διὸ πολὺ παρ' αὐτοῖς συνέπεσε τὸ θρασὺ καὶ πονηρὸν καὶ ἐπιβουλευτικὸν καὶ ἐπίπονον· οἱ δὲ περὶ τὴν Λυδίαν καὶ Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν τοῖς τε Ἰχθύσι καὶ τῷ τοῦ Διός, ὅθεν οὗτοι μᾶλλον πολυκτήμονές τε καὶ ἐμπορικοὶ καὶ κοινωνικοὶ καὶ ἐλεύθεροι καὶ πιστοὶ περὶ τὰς συναλλαγάς.
  τοῦ δὲ λοιποῦ τεταρτημορίου τοῦ κατὰ τὴν κοινῶς καλουμένην Λιβύην τὰ μὲν ἄλλα τὰ περιέχοντα Νουμιδίαν Καρχηδονίαν Ἀφρικὴν Φαζανίαν Νασαμονῖτιν Γαραμαντικὴν Μαυριτανίαν Γαιτουλίαν Μεταγωνῖτιν καὶ τὴν θέσιν ἔχοντα πρὸς λιβόνοτον τῆς ὅλης οἰκουμένης συνοικειοῦται μὲν τῷ νοτολιβικῷ τριγώνῳ Καρκίνου Σκορπίου Ἰχθύων, οἰκοδεσποτεῖται δὲ εἰκότως ὑπό τε τοῦ τοῦ Ἄρεως καὶ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἐπὶ σχήματος ἑσπερίου. διόπερ συνέπεσε τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἕνεκεν τῆς εἰρημένης τῶν ἀστέρων συναρμογῆς ὑπὸ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς δυεῖν ὁμομητρίων ἀδελφῶν βασιλεύεσθαι, τοῦ μὲν ἀνδρὸς τῶν ἀνδρῶν ἄρχοντος, τῆς δὲ γυναικὸς τῶν γυναικῶν, συντηρουμένης τῆς τοιαύτης διαδοχῆς. θερμοί τέ εἰσι σφόδρα καὶ καταφερεῖς πρὸς τὰς γυναικῶν συνουσίας, ὡς καὶ τοὺς γάμους δι' ἁρπαγῶν γίνεσθαι καὶ πολλαχῇ ταῖς γαμουμέναις τοὺς βασιλεῖς πρώτους συνέρχεσθαι, παρ' ἐνίοις δὲ καὶ κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖκας πάντων. φιλοκαλλωπισταὶ δὲ τυγχάνουσι καὶ κόσμους γυναικείους περιζώννυνται διὰ τὸν τῆς Ἀφροδίτης, ἔπανδροι μέντοι ταῖς ψυχαῖς καὶ ὑποπόνηροι καὶ μαγευτικοί, νοθευταὶ δὲ καὶ παράβολοι καὶ ῥιψοκίνδυνοι διὰ τὸν τοῦ Ἄρεως. τούτων δὲ πάλιν οἱ μὲν περὶ τὴν Νουμιδίαν καὶ Καρχηδονίαν καὶ Ἀφρικὴν συνοικειοῦνται μᾶλλον τῷ τε Καρκίνῳ καὶ τῇ σελήνῃ, διόπερ οὗτοι κοινωνικοί τε καὶ ἐμπορικοὶ τυγχάνουσι καὶ ἐν εὐθηνίᾳ πάσῃ διατελοῦντες· οἱ δὲ περὶ τὴν Μεταγωνῖτιν καὶ Μαυριτανίαν καὶ Γαιτουλίαν τῷ τε Σκορπίῳ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως, ὅθεν οὗτοι θηριωδέστεροί τέ εἰσι καὶ μαχιμώτατοι καὶ κρεωφάγοι καὶ σφόδρα ῥιψοκίνδυνοι καὶ καταφρονητικοὶ τοῦ ζῆν, ὡς μηδὲ ἀλλήλων ἀπέχεσθαι· οἱ δὲ περὶ τὴν Φαζανίαν καὶ Νασαμωνῖτιν καὶ Γαραμαντικὴν τοῖς τε Ἰχθύσι καὶ τῷ τοῦ Διός, διόπερ ἐλεύθεροί τε καὶ ἁπλοῖ τοῖς ἤθεσι καὶ φιλεργοὶ καὶ εὐγνώμονες καθάριοί τε καὶ ἀνυπότακτοί εἰσιν ὡς ἐπίπαν καὶ τὸν τοῦ Διὸς ὡς Ἄμμωνα θρησκεύοντες.
  τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ τεταρτημορίου μέρη καὶ πρὸς τὸ μέσον ἐσχηματισμένα τῆς ὅλης οἰκουμένης, Κυρηναϊκὴ Μαρμαρικὴ Αἴγυπτος Θηβαῒς Ὄασις Τρωγλοδυτικὴ Ἀραβία Ἀζανία μέση Αἰθιοπία πρὸς βορραπηλιώτην τετραμ- μένα τοῦ ὅλου τεταρτημορίου προσλαμβάνει τὴν συνοικείωσιν τοῦ βορραπηλιωτικοῦ τριγώνου Διδύμων Ζυγοῦ Ὑδροχόου καὶ συνοικοδεσπότας διὰ τοῦτο τόν τε τοῦ Κρόνου καὶ τὸν τοῦ Διὸς καὶ ἔτι τὸν τοῦ Ἑρμοῦ. ὅθεν οἱ κατὰ ταύτας τὰς χώρας κεκοινωνηκότες σχεδὸν τῆς τῶν πέντε πλανήτων οἰκοδεσποτείας ἑσπερίου φιλόθεοι μὲν γεγόνασι καὶ δεισιδαίμονες καὶ θεοπρόσπλοκοι καὶ φιλόθρηνοι καὶ τοὺς ἀποθνῄσκοντας γῇ κρύπτοντες καὶ ἀφανίζοντες διὰ τὸ ἑσπέριον σχῆμα, παντοίοις δὲ ἔθεσι καὶ νομίμοις καὶ θεῶν παντοίων θρησκείαις χρώμενοι καὶ ἐν μὲν ταῖς ὑποταγαῖς ταπεινοὶ καὶ δειλοὶ καὶ μικρολόγοι καὶ ὑπομονητικοί, ἐν δὲ ταῖς ἡγεμονίαις εὔψυχοι καὶ μεγαλόφρονες, πολυγύναιοι δὲ καὶ πολύανδροι καὶ καταφερεῖς καὶ ταῖς ἀδελφαῖς συναρμοζόμενοι καὶ πολύσποροι μὲν οἱ ἄνδρες, εὐσύλληπτοι δὲ αἱ γυναῖκες, ἀκολούθως τῷ τῆς χώρας γονίμῳ, πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἀρρένων σαθροὶ καὶ τεθηλυσμένοι ταῖς ψυχαῖς, ἔνιοι δὲ καὶ τῶν γεννητικῶν μορίων καταφρονοῦντες διὰ τὸν τῶν κακοποιῶν μετὰ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἑσπέριον σχηματισμόν. καὶ τούτων δὲ οἱ μὲν περὶ τὴν Κυρηναϊκὴν καὶ Μαρμαρικὴν καὶ μάλιστα οἱ περὶ τὴν κάτω χώραν τῆς Αἰγύπτου μᾶλλον συνοικειοῦνται τοῖς τε Ἰχθύσι καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ, διόπερ οὗτοι διανοητικοί τε καὶ συνετοὶ καὶ εὐεπίβολοι τυγχάνουσι περὶ πάντα καὶ μάλιστα περὶ τὴν τῶν σοφῶν καὶ θείων εὕρεσιν μαγευτικοί τε καὶ κρυφίων μυστηρίων ἐπιτελεστικοὶ καὶ ὅλως ἱκανοὶ περὶ τὰ μαθήματα· οἱ δὲ περὶ τὴν Θηβαΐδα καὶ Ὄασιν καὶ Τρωγλοδυτικὴν τῷ τε Ζυγῷ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης, ὅθεν καὶ αὐτοὶ θερμότεροί εἰσι τὰς φύσεις καὶ κεκινημένοι καὶ ἐν εὐφορίαις ἔχοντες τὰς διαγωγάς· οἱ δὲ περὶ τὴν Ἀραβίαν καὶ Ἀζανίαν καὶ μέσην Αἰθιοπίαν τῷ Ὑδροχόῳ καὶ τῷ τοῦ Κρόνου, διὸ καὶ οὗτοι κρεωφάγοι τε καὶ ἰχθυοφάγοι καὶ νομάδες εἰσίν, ἄγριον καὶ θηριώδη βίον ζῶντες.

   


   Σχετικά με την δύναμη των Απλανών Αστέρων

  Καθότι είναι ορισμένο στη σειρά να εξιστορηθούν οι φύσεις των Απλανών Αστέρων σε σχέση με τις ειδικές δυνάμεις τους, θα εκθέσουμε τους χαρακτήρες τους που έχουν παρατηρηθεί σε μια αναφορά όπως αυτήν των φύσεων των πλανητών και αρχικά εκείνους που καταλαμβάνουν τις εικόνες στον ίδιο τον Ζωδιακό.

  Οι Αστέρες στο κεφάλι του Κριού

  λοιπόν έχουν μια επίδραση όπως τη δύναμη του Άρη και του Κρόνου μικτά. Εκείνοι στο στόμα όπως τη δύναμη του Ερμή και συγκρατημένα όπως του Κρόνου. Αυτοί στο οπίσθιο πόδι όπως του Άρη και εκείνοι στην ουρά όπως της Αφροδίτης.

  Εκείνοι του Ταύρου

  οι Αστέρες παραπλεύρως της γραμμής όπου αποκόπτεται έχουν μια θερμοκρασία όπως αυτήν της Αφροδίτης και σε ένα ποσοστό όπως αυτή του Κρόνου. Εκείνοι στις Πλειάδες, όπως εκείνη της Σελήνης και του Δία. Οι Αστέρες στο κεφάλι, ο ένας από τις Υάδες που είναι ο λαμπερότερος και κάπως κοκκινωπός, αποκαλούμενος Λαμπαδίας, έχει μια θερμοκρασία όπως αυτή του Άρη. Οι άλλοι, όπως αυτή του Κρόνου και συγκρατημένα όπως αυτή του Ερμή. Αυτοί στις άκρες των κέρατων, όπως αυτή του Άρη.

  Από τους Αστέρες τους Διδύμους

  εκείνοι στα πόδια μοιράζονται την ίδια ποιότητα με τον Ερμή και σε έναν λιγότερο βαθμό, σαν την Αφροδίτη. Οι φωτεινότεροι Αστέρες στους μηρούς, όπως τον Κρόνο. Οι δύο φωτεινοί Αστέρες στα κεφάλια, ο ένας στο κεφάλι προκαταβολικά όπως τον Ερμή, που επίσης καλείται Απόλλων, ο άλλος στο κεφάλι που ακολουθεί, όπως τον Άρη που καλείται επίσης ο Αστέρας του Ηρακλή.

  Από τους Αστέρες στον Καρκίνο

  οι δύο στα μάτια παράγουν την ίδια επίδραση με τον Ερμή και σε έναν λιγότερο βαθμό σαν τον Άρη. Εκείνοι στα νύχια, όπως τον Κρόνο και τον Ερμή. Η νεφελοειδής συστροφή (συστάδα ή σμήνος) στο στήθος που καλείται Φάτνη, όπως τον Άρη και τη Σελήνη. Και οι δύο εκατέρωθεν των πλευρών, που καλούνται οι Όνοι, όπως τον Άρη και τον Ήλιο.

   Από εκείνους στον Λέοντα

  οι δύο στο κεφάλι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως ο Κρόνος και σε έναν λιγότερο βαθμό, σαν τον Άρη. Οι τρεις στο λαιμό, όπως τον Κρόνο και σε έναν λιγότερο βαθμό, σαν τον Ερμή. Ο φωτεινός Αστέρας επάνω στην καρδιά καλείται Ρήγουλος, σαν τον Άρη και το Δία. Εκείνοι στο ισχίο και ο φωτεινός Αστέρας στην ουρά, όπως τον Κρόνο και την Αφροδίτη. Εκείνοι στους μηρούς, όπως την Αφροδίτη και έναν λιγότερο βαθμό σαν τον Ερμή.

  Από τους Αστέρες στην Παρθένο

  εκείνοι στο κεφάλι και αυτός επάνω στην άκρη του νότιου φτερού έχουν μια επίδραση όπως αυτή του Ερμή και σε λιγότερο βαθμό όπως του Άρη. Οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες του φτερού και εκείνοι στην ζώνη όπως αυτήν του Ερμή και σε ένα μέτρο όπως την Αφροδίτη. Ο φωτεινός Αστέρας στο βόρειο φτερό που καλείται Προτρυγητήρ, όπως εκείνη του Κρόνου και του Ερμή. Ο καλούμενος Στάχυς, όπως αυτή της Αφροδίτης και σε έναν λιγότερο βαθμό σαν του Άρη. Εκείνοι στις άκρες των ποδιών και στην ουρά του ρούχου όπως αυτή του Ερμή και ένα βαθμό λιγότερο σαν του Άρη.

   Από εκείνους τους Αστέρες στα Νύχια του Σκορπιού

  αυτούς στα πολύ άκρα του σώματος ασκούν την ίδια επιρροή όπως κάνουν ο Δίας και ο Ερμής. Εκείνοι στα μεσαία τμήματα, το ίδιο όπως κάνει ο Κρόνος και σε έναν λιγότερο βαθμό όπως ο Άρης. Από τους Αστέρες στο σώμα του Σκορπιού, οι φωτεινοί Αστέρες στο μέτωπο ενεργούν με τον ίδιο τρόπο όπως κάνει ο Άρης και σε κάποιο βαθμό όπως ο Κρόνος. Οι τρεις στο σώμα, ο μεσαίος ο οποίος είναι καστανόξανθος και μάλλον φωτεινός και καλείται Αντάρης, όπως ο Άρης και σε κάποιο βαθμό, όπως ο Δίας. Εκείνοι στις αρθρώσεις, όπως ο Κρόνος και σε κάποιο βαθμό σαν την Αφροδίτη. Εκείνοι στο κεντρί, όπως ο Ερμής και ο Άρης. Και η αποκαλούμενη νεφελοειδής συστροφή «η Ουρά του Σκορπιού», όπως ο Άρης και η Σελήνη. 

  Από τους Αστέρες στον Τοξότη

  εκείνοι στο σημείο του βέλους του έχουν μια επίδραση όπως αυτή του Άρη και της Σελήνης. Εκείνοι στο τόξο και στη λαβή του χεριού του, όπως αυτή του Δία και του Άρη. Η συστροφή στο μέτωπό του, όπως αυτή του Ήλιου και του Άρη. Εκείνοι στο μανδύα και στην πλάτη του, όπως αυτή του Δία και σε έναν λιγότερο βαθμό, σαν του Ερμή. Εκείνοι στα πόδια του, όπως αυτή του Δία και του Κρόνου. Το τετράγωνο επάνω στην ουρά, όπως αυτή της Αφροδίτης και σε έναν λιγότερο βαθμό, όπως του Κρόνου.

  Από τους Αστέρες στον Αιγόκερω

  εκείνοι στα κέρατα ενεργούν με τον ίδιο τρόπο όπως η Αφροδίτη και στον ίδιο βαθμό όπως ο Άρης. Εκείνοι στο στόμα, όπως ο Κρόνος και στον ίδιο βαθμό όπως η Αφροδίτη. Εκείνοι στα πόδια και την κοιλιά, όπως ο Άρης και ο Ερμής. Και εκείνοι στην ουρά, όπως ο Κρόνος και ο Δίας.

  Από τους Αστέρες στον Υδροχόο

  εκείνοι στους ώμους ασκούν μια επιρροή όπως αυτή του Κρόνου και του Ερμή, μαζί με εκείνους στον αριστερό βραχίονα και στο μανδύα. Εκείνοι στους μηρούς, όπως αυτή του Ερμή σε έναν μεγαλύτερο βαθμό και όπως αυτόν του Κρόνου σε έναν μικρότερο βαθμό. Εκείνοι στη ροή του ύδατος, όπως αυτή του Κρόνου και στον ίδιο βαθμό, όπως αυτή του Δία. 

  Από τους Αστέρες στους Ιχθείς

  εκείνοι στην κεφαλή στον νότιο Ιχθύ ενεργούν με τον ίδιο τρόπο όπως ο Ερμής και κάπως όπως ο Κρόνος. Εκείνοι στο σώμα, όπως ο Δίας και ο Ερμής. Εκείνοι στην ουρά και το νότιο λώρο, όπως ο Κρόνος και σε κάποιο βαθμό όπως ο Ερμής. Εκείνοι στο σώμα και τη σπονδυλική στήλη των βόρειων Ιχθύων, όπως ο Δίας και σε κάποιο βαθμό όπως η Αφροδίτη. Εκείνοι στο βόρειο μέρος του λώρου, όπως ο Κρόνος και ο Δίας. Και ο φωτεινός Αστέρας στη σύνδεση όπως ο Άρης και σε κάποιο βαθμό όπως ο Ερμής.


  Από τους Αστέρες στις διαμορφώσεις βόρεια του Ζωδιακού

  οι φωτεινοί Αστέρες στην Μικρή Άρκτο έχουν μια παρόμοια ποιότητα σε αυτή του Κρόνου και σε έναν λιγότερο βαθμό με αυτή της Αφροδίτης.
  Εκείνοι στην Μεγάλη Άρκτο, με αυτή του Άρη.
  Και η συστροφή της Κόμης Βερενίκης κάτω από την ουρά της Μεγάλης Άρκτου, σε αυτή της Σελήνης και της Αφροδίτης.
  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Δράκοντα με αυτή του Κρόνου, του Άρη και του Δία.
  Εκείνοι στον Κηφέα, με αυτή του Κρόνου και του Δία.
  Εκείνοι στο Βοώτη με αυτή του Ερμή και του Κρόνου. Ο φωτεινός καστανόξανθος Αστέρας με αυτή του Δία και του Άρη και ο Αστέρας καλείται Αρκτούρος.
  Ο Αστέρας στο Βόρειο Στέφανο, με αυτή της Αφροδίτης και του Ερμή.
  Εκείνοι στον Ηρακλή, με αυτή του Ερμή.
  Εκείνοι στη Λύρα με αυτή της Αφροδίτης και του Ερμή, και επιπλέον εκείνοι στον Κύκνο.
  Οι Αστέρες στην Κασσιόπη έχουν την επίδραση του Κρόνου και της Αφροδίτης.
  Εκείνοι στον Περσέα, του Δία και του Κρόνου. Η συστροφή στη λαβή του ξίφους, με αυτή του Άρη και του Ερμή.
  Οι φωτεινοί Αστέρες στον Ηνίοχο, με αυτή του Άρη και του Ερμή.
  Εκείνοι στον Οφιούχο με του Κρόνου και μέχρι ενός ορισμένου βαθμού με αυτή της Αφροδίτης.
  Εκείνοι στον Όφι με αυτή του Κρόνου και του Άρη.
  Εκείνοι στο Βέλος με του Άρη και μέχρι ενός ορισμένου βαθμού όπως η Αφροδίτη.
  Εκείνοι στον Αετό όπως του Άρη και του Δία.
  Εκείνοι στο Δελφίνι, όπως του Κρόνου και του Άρη.
  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Ιππάριο, όπως του Άρη και του Ερμή.
  Εκείνοι στην Ανδρομέδα όπως η Αφροδίτη.
  Εκείνοι στο Βόρειο Τρίγωνο όπως του Ερμή.

  Από τους Αστέρες στο σχηματισμό νότια του Ζωδιακού

  ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα του Νότιου Ιχθύος έχει μια επιρροή παρόμοια με αυτήν της Αφροδίτης και του Ερμή.
  Εκείνοι στο Κήτος, παρόμοια με αυτή του Κρόνου.
  Από εκείνους στον Ωρίωνα, οι Αστέρες στους ώμους του, παρόμοια με αυτή του Άρη και του Ερμή και οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες παρόμοια με αυτή του Δία και του Κρόνου.
  Από τους Αστέρες στον Ηριδανό ο τελευταίος φωτεινός έχει μια επιρροή όπως αυτή του Δία και οι άλλοι όπως αυτή του Κρόνου.
  Οι Αστέρες στο Λαγωό, όπως αυτή του Κρόνου και του Ερμή.
  Ο Μικρός Κύων έχει όμοιους με αυτήν της Αφροδίτης και ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα, όπως αυτή του Δία και σε έναν λιγότερο βαθμό όπως του Άρη. Ο φωτεινός Αστέρας Προκύων όπως αυτή του Ερμή και σε έναν λιγότερο βαθμό, όπως αυτή του Άρη.
  Οι φωτεινοί Αστέρες στην Ύδρα όπως αυτή του Κρόνου και της Αφροδίτης.
  Εκείνοι στον Κρατήρα όπως αυτή της Αφροδίτης και σε έναν λιγότερο βαθμό όπως του Ερμή.
  Ο Κόραξ έχει όπως όμοιους με αυτήν του Άρη και του Κρόνου.
  Η Αργώ έχει φωτεινούς αστέρες όμοιους με αυτήν του Κρόνου και του Δία.
  Από εκείνους στον Κένταυρο αυτοί στο ανθρώπινο σώμα, όπως αυτή της Αφροδίτης και του Ερμή και οι φωτεινοί Αστέρες στο αλογίσιο σώμα όπως αυτή της Αφροδίτης και του Δία.
  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Λύκο, όπως αυτή του Κρόνου και σε λιγότερο βαθμό όπως του Άρη.
  Εκείνοι στο Βωμό, όπως αυτή της Αφροδίτης και σε έναν μικρότερο βαθμό όπως του Ερμή.
  Και οι φωτεινοί αστέρες στο Νότιο Στέφανο, όπως αυτή του Κρόνου και του Ερμή.
  Τέτοιες λοιπόν, είναι οι παρατηρήσεις των αποτελεσμάτων των Αστέρων των ίδιων όπως γίνηκαν από τους προκατόχους μας.

  Αρχαίο Κείμενο

  Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως.
  Ἑξῆς δὲ ὄντος ἀκολούθου καὶ τὰς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων φύσεις κατὰ τὸ ἰδίως αὐτῶν ποιητικὸν ἐπιδραμεῖν, ἐκθησόμεθα καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν τετηρημένας ἰδιοτροπίας κατὰ τὸ ὅμοιον ταῖς τῶν πλανωμένων φύσεσι τὸν ἐμφανισμὸν ποιούμενοι· καὶ πρῶτον τῶν περὶ αὐτὸν τὸν διὰ μέσων κύκλον ἐχόντων τὰς μορφώσεις.
  Τοῦ Κριοῦ τοίνυν οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ ποιητικὸν ὁμοίως ἔχουσι κεκραμένον τῇ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ τοῦ Κρόνου δυνάμει· οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῇ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῇ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῷ ὀπισθίῳ ποδὶ τῇ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῇ τῆς Ἀφροδίτης.
  Τῶν δὲ ἐν τῷ Ταύρῳ ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀποτομῆς ὁμοίαν ἔχουσι κρᾶσιν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῇ Πλειάδι τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· τῶν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὁ μὲν λαμπρὸς τῆς Ὑάδος καὶ ὑπόκιρρος, καλούμενος δὲ Λαμπαύρας, τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς κέρασι τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Τῶν δὲ ἐν τοῖς Διδύμοισ ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ποδῶν τῆς ὁμοίας κεκοινωνήκασι ποιότητος τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ περὶ τοὺς μηροὺς λαμπροὶ τῷ τοῦ Κρόνου· τῶν δὲ ἐν ταῖς κεφαλαῖς δύο λαμπρῶν ὁ μὲν ἐν τῇ προηγουμένῃ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· καλεῖται δὲ καὶ Ἀπόλλωνος· ὁ δὲ ἐν τῇ ἑπομένῃ τῷ τοῦ Ἄρεως· καλεῖται δὲ καὶ Ἡρακλέους.
  Τῶν δὲ ἐν τῷ Καρκίνῳ ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ποδῶν δύο τῆς αὐτῆς ἐνεργείας εἰσὶ ποιητικοὶ τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν ταῖς χηλαῖς τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· ἡ δὲ ἐν τῷ στήθει νεφελοειδὴς συστροφὴ καλουμένη δὲ Φάτνη τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ· οἱ δὲ ἑκατέρωθεν αὐτῆς δύο καλούμενοι δὲ Ὄνοι τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ ἡλίῳ.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Λέοντα οἱ μὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς δύο τὸ ὅμοιον ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν τῷ τραχήλῳ τρεῖς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· ὁ δὲ ἐπὶ τῆς καρδίας λαμπρὸς καλούμενος δὲ Βασιλίσκος τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός· οἱ δὲ ἐν τῇ ὀσφύι καὶ ὁ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ ἐν τοῖς μηροῖς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Τῶν δὲ κατὰ τὴν Παρθένον οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ὁ ἐπ' ἄκρας τῆς νοτίου πτέρυγος ὅμοιον ἔχουσι τὸ ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ λοιποὶ τῆς πτέρυγος λαμπροὶ καὶ οἱ κατὰ τὰ περιζώματα τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· ὁ δὲ ἐν τῇ βορείῳ πτέρυγι λαμπρὸς καλούμενος δὲ Προτρυγητὴρ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· ὁ δὲ καλούμενος Στάχυς τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν ἄκροις τοῖς ποσὶ καὶ τῷ σύρματι τῷ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Τῶν δὲ Χηλῶν τοῦ Σκορπίου οἱ μὲν ἐν ἄκραις αὐταῖς ὡσαύτως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. οἱ δὲ ἐν μέσαις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι τοῦ Σκορπίου οἱ μὲν ἐν τῷ μετώπῳ λαμπροὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τρεῖς, ὧν ὁ μέσος ὑπόκιρρος καὶ λαμπρότερος, καλεῖται δὲ Ἀντάρης, τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Διός· οἱ δὲ ἐν τοῖς σπονδύλοις τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ κέντρου τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· ἡ δὲ ἑπομένη νεφελοειδὴς συστροφὴ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Τοξότην οἱ μὲν ἐπὶ τῆς ἀκίδος τοῦ βέλους ὅμοιον ἔχουσι τὸ ποιητικὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῇ σελήνῃ· οἱ δὲ περὶ τὸ τόξον καὶ τὴν λαβὴν τῆς χειρὸς τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· ἡ δὲ ἐν τῷ προσώπῳ συστροφὴ τῷ τε ἡλίῳ καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν ταῖς πτέρυξι καὶ τῷ νώτῳ τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου· τὸ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τετράπλευρον τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου.
  Τῶν δὲ κατὰ τὸν Αἰγόκερων ἀστέρων οἱ μὲν ἐπὶ τῶν κεράτων ὡσαύτως ἐνεργοῦσι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως· οἱ δὲ ἐν τῷ στόματι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ καὶ τῇ κοιλίᾳ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός.
  Τῶν δὲ περὶ τὸν Ὑδροχόον οἱ μὲν ἐν τοῖς ὤμοις ὁμοίως διατιθέασι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ σὺν τοῖς ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ τῷ ἱματίῳ· οἱ δὲ ἐπὶ τῶν μηρῶν μᾶλλον μὲν τῷ τοῦ Ἑρμοῦ, ἧττον δὲ τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῇ ῥύσει τοῦ ὕδατος τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Διός.
  Τῶν δὲ περὶ τοὺς Ἰχθύασ οἱ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ νοτιωτέρου ἰχθύος τὸ αὐτὸ ποιοῦσι τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Κρόνου· οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι τῷ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς καὶ ἐπὶ τοῦ νοτίου λίνου τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἀκάνθῃ τοῦ βορείου ἰχθύος τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης· οἱ δὲ ἐν τῷ βορείῳ λίνῳ τῷ τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός· ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ συνδέσμου λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν βορειοτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  Τῶν δὲ ἐν ταῖς βορειοτέραις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώσεσι οἱ μὲν περὶ τὴν Μικρὰν ἄρκτον λαμπροὶ τὴν ὁμοίαν ἔχουσι ποιότητα τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης. Οἱ δὲ περὶ τὴν Μεγάλην ἄρκτον τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ ὑπὸ τὴν οὐρὰν αὐτῆς ἐν τῇ τοῦ Πλοκάμου συστροφῇ τῇ σελήνῃ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Δράκοντι λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ τοῦ Κηφέως τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός. Οἱ δὲ περὶ τὸν Βοώτην τῷ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ τῷ τοῦ Κρόνου· ὁ δὲ λαμπρὸς καὶ ὑπόκιρρος καλούμενος Ἀρκτοῦρος τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός.
  Οἱ δὲ ἐν τῷ Βορείῳ στεφάνῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἐν γόνασι τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ ἐν τῇ Λύρᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Καὶ οἱ ἐν τῷ Ὄρνιθι ὡσαύτως. Οἱ δὲ κατὰ τὴν Κασσιέπειαν τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Περσέα τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου· ἡ δὲ ἐν τῇ λαβῇ τῆς μαχαίρας συστροφὴ τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ ἐν τῷ Ἡνιόχῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀφιοῦχον τῷ τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Ὄφιν αὐτοῦ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὀϊστὸν τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ ἠρέμα τῷ τῆς Ἀφροδίτης. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀετὸν τῷ τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Διός. Οἱ δὲ ἐν τῷ Δελφῖνι τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ἵππον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ ἐν τῇ Ἀνδρομέδᾳ τῷ τῆς Ἀφροδίτης. Οἱ δὲ τοῦ Τριγώνου τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

  Περὶ τῶν νοτιωτέρων τοῦ ζῳδιακοῦ.
  Τῶν δὲ ἐν τοῖς νοτιωτέροις τοῦ ζῳδιακοῦ μορφώμασιν ὁ μὲν ἐν τῷ στόματι τοῦ Νοτίου ἰχθύος λαμπρὸς ὁμοίαν ἔχει τὴν ἐνέργειαν τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ περὶ τὸ Κῆτος τῷ τοῦ Κρόνου. Τῶν δὲ περὶ τὸν Ὠρίωνα οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ὤμων τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ λοιποὶ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου.
  Τῶν δὲ ἐν τῷ Ποταμῷ ὁ μὲν ἔσχατος καὶ λαμπρὸς τῷ τοῦ Διός· οἱ δὲ λοιποὶ τῷ τοῦ Κρόνου. Οἱ δὲ ἐν τῷ Λαγωῷ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Τῶν δὲ περὶ τὸν Κύνα οἱ μὲν ἄλλοι τῷ τῆς Ἀφροδίτης, ὁ δὲ περὶ τὸ στόμα λαμπρὸς τῷ τοῦ Διὸς καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως.
  Ὁ δὲ ἐν τῷ Πρόκυνι λαμπρὸς τῷ τε τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ κατὰ τὸν Ὕδρον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης. Οἱ δὲ ἐν τῷ Κρατῆρι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.
  Οἱ δὲ περὶ τὸν Κόρακα τῷ τε τοῦ Ἄρεως καὶ τῷ τοῦ Κρόνου. Οἱ δὲ τῆς Ἀργοῦς λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Διός. Τῶν δὲ περὶ τὸν Κένταυρον οἱ μὲν ἐπὶ τῷ ἀνθρωπείῳ σώματι τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ· οἱ δὲ ἐν τῷ ἵππῳ λαμπροὶ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῷ τοῦ Διός.
  Οἱ δὲ περὶ τὸ Θηρίον λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἄρεως. Οἱ δὲ ἐν τῷ Θυμιατηρίῳ τῷ τε τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἠρέμα τῷ τοῦ Ἑρμοῦ. Οἱ δὲ ἐν τῷ Νοτίῳ στεφάνῳ λαμπροὶ τῷ τε τοῦ Κρόνου καὶ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ.

 • Οι Απλανείς Αστέρες του Ζωδιακού

  Απόσπασμα από το 1ο βιβλίο των "Αποτελεσματικών" του Κλαύδιου Πτολεμαίου
  Περί των απλανών αστέρων

  Οι Αστέρες στο κεφάλι του Κριού (Aries): α (Hamal ή Hemal ή Ras Hammel ή El Nath), β Sharatan ή Sheratan ή Al Sharatain), γ (Mesarthim ή Mesartim ή First Star in es).
  Εκείνοι στο στόμα: η, θ.
  Αυτοί στο οπίσθιο πόδι: δ (Botein), ο , π , ρ , σ .
  Εκείνοι στην ουρά: ε , ζ , τ .
  Εκείνοι του Ταύρου (Taurus), οι Αστέρες παραπλεύρως της γραμμής: ο , ξ , σ , φ . Εκείνοι στις Πλειάδες

  Pleiades (M 45/NGC 1432) : 16 (Calaeno Κελαινώ), 17 (Electra Ηλέκτρα), 19 (Taygeta Ταϋγέτη), 20 (Maia Μαία), 21 (Sterope Στερόπη), 23 (Merope Μερόπη), 25 (Alcyon Αλκυόνη), 27 (Atlas Άτλας), 28 (Pleione Πληιόνη).
   Οι Αστέρες στο κεφάλι, ο ένας από τις Υάδες (Hyades, Melotte 25) που είναι λαμπερότερος και κάπως κοκκινωπός, αποκαλούμενος Λαμπαδίας (α Ταύρου, που επίσης Αλντεμπαράν, Aldebaran ή Cor Tauri ή Plicium).

     

  Hyades, Melotte 25
   Οι Υάδες είναι μια ομάδα από 34 αστέρια που αποτελούν συστροφή. Προηγείται τούτων, ο αστέρας Λαμπαδίας του αστερισμού του Ταύρου, ο οποίος ουσιαστικά δεν ανήκει στη συστροφή αλλά λαμβάνεται έτσι γιατί απέχουν από αυτόν σε μια περιοχή 8° γύρω του.  
   Οι άλλοι: γ (Hyadum I), δ1 (Hyadum Ii), θ, ε (Ain, Oculus Boreus).
   Αυτοί στις άκρες των κέρατων, όπως αυτή του Άρη. β (Alnath ή El Nath ή Nath), ζ.  
   
   Από τους Αστέρες τους Διδύμους (Gemini), εκείνοι στα πόδια: 1 (Ppopus), γ (Alhena), η (Propus ή Praepes ή Tejat Prior), μ (Tejat Posterior ή Calx ή Pish Pai), ν, ξ (Alzirr). Οι φωτεινότεροι Αστέρες στους μηρούς: δ (Wasat ή Wesat), ε (Mebsuta), ζ (Mekbuda), λ, ω.
   Οι δύο φωτεινοί Αστέρες στα κεφάλια, ο ένας στο κεφάλι καλείται Απόλλων (α Διδύμων: Κάστωρ ή Castor ή Apollo). Ο άλλος στο κεφάλι που ακολουθεί, καλείται επίσης ο Αστέρας του Ηρακλή (β Διδύμων: Πολυδεύκης ή Pollux ή Hercules).  
   
   Από τους Αστέρες στον Καρκίνο (Cancer), οι δύο στα μάτια: μ, ν, ξ.
   Εκείνοι στα νύχια: α (Acebens ή Sertan ή Sartan), ι, κ, π, ρ, σ, τ.
   Η νεφελοειδής συστροφή (συστάδα) στο στήθος, που καλείται Φάτνη:

  (Μ44 Praesepe) Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι την καλούσαν Φάτνη συσχετίζοντάς την με τους δύο Όνους που έτρωγαν από αυτήν. Είναι γνωστή ακόμα με τα ονόματα «Μικρή Ομίχλη», «Μικρό Σύννεφο» και «Νεφελώδης Αστέρας». Ο Πτολεμαίος στην «Αλμαγέστη» την αποκαλεί «η Νεφελώδης Μάζα στο Στήθος του Καρκίνου».
   Και οι δύο εκατέρωθεν των πλευρών, που καλούνται Όνοι: γ (Βόρειος Όνος, Asellus Borealis), δ (Νότιος Όνος, Asellus Australis).  
   
   Από εκείνους στον Λέοντα (Leo), οι δύο στο κεφάλι: κ (Al Minliar Al Asad), λ (Altert).
   Οι τρεις στο λαιμό: ε (Janubiyyah ή Algenubi ή Al Ashfar), ζ (Adhafera ή Aldhafara ή Aldhafera), μ (Rasela Borealis ή Rasalas ή Ras Al Asad ή Al Shamaliyy ή Alshemali ή Al Ashfar).
   Ο φωτεινός Αστέρας επάνω στην καρδιά, καλείται Ρήγουλος. α leo (Ρήγουλος ή Βασιλίσκος ή Regulus ή Cor Leonis ή Rex ή Al Kalb as Asad ή Kabeleced)
   Εκείνοι στο ισχίο: γ (Algieba ή Algeiba ή Al Gieba), δ (Zosma ή Zozma ή Zozca ή Duhr ή Dhur ή Zubra).
   Και ο φωτεινός Αστέρας στην ουρά: β (Denebola ή Deneb Aleet).
   Εκείνοι στους μηρούς: θ (Chort), ι, σ, υ, φ, χ.  
   
   Από τους Αστέρες στην Παρθένο (Virgo), εκείνοι στο κεφάλι: ν, ξ, ο, π, ω.
   Και αυτός επάνω στην άκρη του νότιου φτερού: β (Zavijah ή Zavijava ή Zawijah ή Menelauva ή Alaraph).
   Οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες του φτερού: γ (Porrima ή ch), η (), θ, χ.
   Και εκείνοι στην ζώνη: δ (Auva ή Minelauva).
   Ο φωτεινός Αστέρας στο βόρειο φτερό, που καλείται Προτρυγητήρ ( ε vir Βιντεμιατρίξ ή Vindemiator ή Vindemiartix ή Vendemiatrix ή Almuredin ή Provindeniator ή Protrigetrix ή Protrygetor ή Alraph).
   Ο καλούμενος Στάχυς (α vir ή Spica ή Azimech ή Virginis ή Alaraph).
   Εκείνοι στις άκρες των ποδιών και στην ουρά του ρούχου: ι (Syrma), κ, λ, φ, τ, μ(Rijl Al Awwa) και ζ (Heze).  
   
   Από εκείνους τους Αστέρες στα Νύχια του Σκορπιού (Scorpius), αυτούς στα πολύ άκρα του σώματος: γ (Brachium), ψ.
   Εκείνοι στα μεσαία τμήματα: φ, χ, υ, ω
   Από τους Αστέρες στο σώμα του Σκορπιού, οι φωτεινοί Αστέρες στο μέτωπο: ν (Jabbah), β (Γραφιάς ή Graffias ή Grassias ή Acrab ή Akrab ή Elacrab), δ ().
   Οι τρεις στο σώμα, ο μεσαίος ο οποίος είναι καστανόξανθος και μάλλον φωτεινός και καλείται Αντάρης: α (Antares ή Cor Scorpii ή Kalb Al Akrab ή Vespertilio), σ (Alniyat ή Al Niyat), τ.
   Εκείνοι στις αρθρώσεις: ε, ζ, η, θ (Sargas), ι, κ, λ (Shaula), μ.
   Εκείνοι στο κεντρί: υ (Lesath ή Lesuth).
   Και η αποκαλούμενη νεφελοειδής συστροφή «η Ουρά του Σκορπιού» (Μ7, NGC 6475).

  Από τους Αστέρες στον Τοξότη (Sagittarius), εκείνοι στο σημείο του βέλους: γ (Nash, Alnasl ή  Alwazl ή Al Nushshabah ή Nushaba).
   Εκείνοι στο τόξο και στη λαβή του χεριού του: ε (Kaus Australis), λ (Kaus Borealis), δ (Kaus Meridionolis ή Kaus Media ή Media).
   Η συστροφή στο μέτωπό του, Mel 197 ή Messier 24
  |
  Εκείνοι στο μανδύα και στην πλάτη του: ξ, π(Albaldah ή Al Basdahu), σ(Sadira), ζ (Ascella), φ, τ.
   Εκείνοι στα πόδια του: α (Rukbat ή Rucha ή Rukbat ή al Rami ή Alrami), β1 (Arkab Posterior ή Arkab ή Urkab), β2 (Arkab Prior ή Arkab ή Urkab), γ, η, θ, κ.
   Το τετράγωνο επάνω στην ουρά, οι αστέρες ω ( Terebellum ή 58 Τοξότη), 59 Τοξότη, 60 Τοξότη και 62 Τοξότη.  
   
   Από τους Αστέρες στον Αιγόκερω (Capricornus), εκείνοι στα κέρατα: α1 (Prima Giedi ή Algied Prima ή Algedi), α2 (Secunda ή Algiedi Secunda ή Gredi ή Algedi), β (Dabih), β1 (Dabih Major), β2 (Dabih Minor), ν (Alshat).
   Εκείνοι στο στόμα: ο, π, ρ, σ.
   Εκείνοι στα πόδια και την κοιλιά: ε, ζ, η, θ, ι, κ, φ, χ.
   Και εκείνοι στην ουρά: γ (Nashira), δ (Deneb Algedi), λ, μ.  
   
   Από τους Αστέρες στον Υδροχόο (Aquarius), εκείνοι στους ώμους, μαζί με εκείνους στον αριστερό βραχίονα και στο μανδύα: α (Sadalmelik ή Sadalmelek ή Sadlamulk ή El Melik ή Saad el Melik), β (Sadalsuud ή Sadalsud ή Sad es Saud ή Sadalsund ή Saad el Sund), γ (Sadalachbia ή Sadachbia), ζ, κ (Situla), π, ε (Albali ή Al Bali), θ (Ancha), μ, ν, ξ, ο, φ.
   Εκείνοι στους μηρούς: δ (Skat ή Scheat ή Sheat), λ, τ.
   Εκείνοι στη ροή του ύδατος: φ, χ, ψ1, ψ2, ψ3, ω.  
   
   Από τους Αστέρες στους Ιχθείς (Pisces), εκείνοι στην κεφαλή στον νότιο Ιχθύ: β (Fum al Samakah)
   Εκείνοι στο σώμα: γ, θ, ι, κ, λ, χ.
   Εκείνοι στην ουρά και το νότιο λώρο: ω, ε, δ, ζ, μ, ν, ξ.
   Εκείνοι στο σώμα και τη σπονδυλική στήλη των βόρειων Ιχθύων: σ, τ, φ, χ, ψ.
   Εκείνοι στο βόρειο μέρος του λώρου: η, ο (Torculs ή Septentrionalis), π, ρ.
   Και ο φωτεινός Αστέρας στη σύνδεση, α ( Alricha ή Alrischa ή Alrescha ή Al Pischa ή Al Richa ή Rescha ή Okda ή Kaitan).  
   
   
   Στους Απλανείς Αστέρες στις διαμορφώσεις βόρεια του Ζωδιακού
   
   Οι φωτεινοί Αστέρες στην Μικρή Άρκτο(Ursa Minor): α (Πολικός - Polaris ή Alruccabah ή Cynosura ή Phoenice ή Lode Star ή Pole Star ή Tramontana ή Angel Stern ή Navigatoria ή Star of Arcady ή Yilduz ή Mismar), β (Κουκάμπ - Kochab ή Kakab ή Kocab ή Φύλακας του Πόλου - Guards of the Pole), γ (Φαϊρκάντ - Pherkad ή Pherkad Major), δ (Γίλντουν - Yildun ή Gildun ή Vildiur).  
   
   Εκείνοι στην Μεγάλη Άρκτο (Ursa Major): α (Ντούμπη - Dubh ή Dubhe ή Dubb Ak ή Alruccabah), β (Μηράκ - Merak ή Mirak), γ (Φεκντά - Phekda ή Phad ή Phecda ή Phegda ή Phekha), δ (Μητζρήζ - Megrez ή Kaffa), ε (Αλιότ - Alioth ή Aliath), ζ (Μιζάρ - Mizar ή Mizat ή Mirza μαζί με τον Αλκόρι - Alcor ή Saidak), η (Αλκάντι Μπενετνάς - Alkaid Benetnasch ή Benetnash ή Benetnasch ή Elkeid), θ (Al Haud), ι (Ταϊλίθα - Talitha Borealis ή Dnoces), κ (Talitha Australis), λ (Τάνια Μπορεάλις - Tania Borealis), μ (Τάνια Οστράλις - Tania Australis), ν (Αλούλα Μπορεάλις - Alula Borealis), ξ (Αλούλα Οστράλις - Alula Australis), ο (Μεουσίντα - Muscida), π1 (Μεουσίντα - Muscida), π2 (Μεουσίντα - Muscida).  
   
   Και η συστροφή της Κόμης Βερενίκης (Coma Berenices): (Melotte 111) κάτω από την ουρά της Μεγάλης Άρκτου (αστέρες : Alkaid, Mizar και Alioth).  
   
   Οι φωτεινοί Αστέρες στο Δράκοντα (Draco): α (Tuban ή Adib ή Dragon’ Tail), β (Rastaban ή Alwaid ή Asuia ή Rastaben), γ (Αλτανίν - Eltanin ή Etanin ή Ettanin ή Rastaban ή Rasaben ή Zenith Star), δ (Notus Secundus ή Altais ή Aldib), ε (Tyl), ζ (Kaou Pih), ι (Ed Asich ή Eldsich ή Al Shiba ή Al Dhihi), λ (Giauzar), μ (Arrakis ή Errakis ή Al Rakis ή El Rakis), ν (Kuma), ξ (Grumium ή Geman Nodus I), σ (Alsafi ή Athafi), ψ (Dziban ή Dsiban).  
   
   Εκείνοι στον Κηφέα (Cepheus): α (Αλνταρουμίν - Alderamin ή Alderaimin), β (Αλφίρκ - Alfirk ή Alphirk), γ (Αλ Ράγια - Alrai ή Arrai ή Errai ή Er Rai), μ (Garnet Star), ξ (AlKurhah ή Alkirdah ή Κουράχ - Kurhah) , ρ (Αλ Κάλμπ Αλ Ράι - Al Kalb al Rai).  
   
   Εκείνοι στο Βοώτη (Bootes): β (Nekkar ή Nakkar ή Merez ή Meres), δ (Alkalurops ή Inkalunis ή Kalurus ή Clava ή Venabulum), ε (Izar ή Mirac ή Mirak ή Mirach ή Mizar ή Pulcherrima), ζ, η (Mufrid ή Muphrid ή Mufride ή Myphride), θ (Asellus Primus), ι (Asellus Secondus), κ (Asellus Tertius), λ, μ1 (Alkalurops), ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, 38 (Merga ή Marrha ή El Mara el Musalsela ή Falx Italica).
   Ο φωτεινός καστανόξανθος Αστέρας καλείται Αρκτούρος. α (Αρκτούρος - Arcturus ή Haris - el - sema).  
   
   Ο Αστέρας στο Βόρειο Στέφανο (Corona Borealis): α (Μαργαρίτης ή Γκέμμα - Gemma ή Alphecca ή Alphekka ή Alphacca ή Gnosia, the Jewel ή Gnosia Stella Coronae ή Ashtaroth), β (Nusakan), γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, τ, υ.  
   
   Εκείνοι στον Ηρακλή (Hercules): α (Ras Algethi ή Rasalgethi ή Rasalegti), β (Κορνεφόρος - Kornephoros ή Korneforos ή Rutilius), γ, δ (Sarin), ζ, η, ι, κ (Marfik ή Marsik ή Mirfak ή Marfak), λ (Maasim ή Maasym ή Masym ή Misam), μ, ν, ξ, ο, σ, τ, φ, ω (Cujan ή Kajan ή Cajam ή Caiam).  
   
   Εκείνοι στη Λύρα (Lyra): α (Βέγας - Vega ή Wega ή Harp Star), β (Sheliak ή Shelyak ή Shiliak), γ (Sulafat ή Sulaphat), δ, ε, ζ, η (Aladfar), θ, ι, μ (Al Athfar ή Alathfar), ν.  
   
   Και επιπλέον εκείνοι στον Κύκνο (Cygnus): α (Ντεμέμπ - Deneb ή Deneb Cygni ή Deneb el Alige ή Arided ή Aridif ή Gallina ή Arrioph), β (Αλμπιρίο - Albireo), γ (Σαντίρ - Sadir ή Sador ή Sadr), δ, ε (Τζινάχ - Geinah Cygni ή Gienah), η, ι, κ, λ, ν, ο, π1 (Azelfafage) φ, χ, ω, ω2 (Ruchba).  
   
   Οι Αστέρες στην Κασσιόπη (Cassiopeia): α (Shedir ή Shedar ή Schedar), β (Caph ή Kaff ή Al Senam ή Al Nakah), γ (Tsih), δ (Ruchbah ή Rucba ή Rucha ή Ksora), ε (Segin), ζ, η (Achird), θ (Marfak), ι, μ, ξ, ο, π, ρ, σ, υ, φ, χ.  
   
   Εκείνοι στον Περσέα (Perseus): α (Per Mirfak ή Marfak ή Mirphak ή Mirfak ή Algenib), β (Αλγκόλ - Algol ή Algol ή Gorgona ή Gorgonea Prima ή Demon Star ή El Ghoul), η (Miram), ξ (Menkib ή Menkihib ή Menchib), ο (Atik ή Ati ή Al Atik), π (Gorgonea Secunda), ρ (Gorgonea Tertia), ω(Gorgonea Quarta). Η συστροφή στη λαβή του ξίφους. Γοργόνιο Melotte 20.

  Οι φωτεινοί Αστέρες στον Ηνίοχο (Auriga): α (Αίξ - Capella), β (Menkalinan ή Menkalina), δ (Prijipati), ε (Almaaz ή Al Anz), ζ (Haedi ή Sadatoni ή Saclateni), η (Hoedus II ή the Kids), θ, ι (Kabdhilinan ή Hassaleh In Becvar ή Hassaleh), κ, λ, μ, ν, ο, π, τ, φ, ψ.  

  Εκείνοι στον Οφιούχο (Ophiuchus): α (Ras Alhague ή Rasalhague), β (Cheleb ή Celbalrai), γ, δ (Yed Prior ή Yad ή Yed ή Jed), ε (Yed Posterior), ζ, η (Sabik), θ, κ, λ (Marfik ή Marfic ή Marcic), μ, ν, ξ, σ, υ.  

  Εκείνοι στον Όφι (Serpens): α (Ουνουκαλχί - Unukalhai ή Unuk Elhaia ή Unuk Al Hay ή Unuk ή Unukalhay ή Cor Serpentis), β (Chow), ε, ζ, θ (Alya ή Alga), ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, ρ, τ, υ, φ, χ, ω.  

  Εκείνοι στο Βέλος (Sagitta): α (Sham ή Al Sahm), β, γ, δ, ε, ζ, η.  

  Εκείνοι στον Αετό (Aquila): α (Αλτάϊρ - Altair ή Afair), β (Alshain ή Alschairn), γ (Tarazed ή Reda), δ, ε (Deneb El Okab ή Deneb), ζ (Deneb El Okab ή Deneb), η, θ, ι (Al Thalimain), λ (Al Talimain), μ, ν, σ.  

  Εκείνοι στο Δελφίνι (Delphinus): α (Sualocin ή Scalovin ή Svalocin ή Nicolaus), β (Rotanev ή Rotanen ή Venator), δ, ε (Deneb Dulfim ή Deneb el Delphinus ή Al Dhanab al Dulfim), ζ, η, θ, κ.  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Ιππάριο (Equuleus): α (Kitalpha ή Kitel Phard ή Kitalphar), β, γ, δ, ε.  

  Εκείνοι στην Ανδρομέδα (Andromeda): α (Αλφιράτζ - Alpheratz ή Alphrat ή Sirrah ή Sirah), β (Μιράχ - Mirach ή Merach ή Mirac ή Mirak ή al Mizar), γ (Almach ή Almaak ή Alamak ή Almak ή Al maach), δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ, μ, ν, ξ (Adhil), ο, π, ρ, σ, τ, υ.  

  Εκείνοι στο Βόρειο Τρίγωνο (Triangulum): α (Metallah ή Mothallah ή Caput Trianguli ή Atria ή Ras al Muthallah ή Elmuthalleth), β, γ, ε.  


  Στους Απλανείς Αστέρες στο σχηματισμό νότια του Ζωδιακού

  Ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα του Νότιου Ιχθύος (Piscis Austrinus): α (Fomalhaut, Os Piscis Meridiani, Os Piscis, Notil, Difta al Awwel, the First Frog).  

  Εκείνοι στο Κήτος (Cetus): α (Menkar ή Menkab), β (Diphda ή Deneb Kaitos), γ (Kaffaljidhmah), ζ (Baten Kaitos), ι (Schemali), ο (Θαυμάσιος - Mira).  

  Από εκείνους στον Ωρίωνα (Orion), οι Αστέρες στους ώμους του: α (Betelgease ή Betelguex ή Betelgeuze ή Beteiguex ή Al Mankib), γ (Μπελλατρίξ - Bellatrix ή the Amazon Star). Και οι άλλοι φωτεινοί Αστέρες: β (Rigel), δ (Mintaka), ε (Αλνιλάμ -Alnilam), ζ (Alnitak), θ1 (Τραπέζιο), ι (Na’ir al Saif), κ (Saiph), λ (Heka ή Meissa), υ (Thabit).  

  Από τους Αστέρες στον Ηριδανό (Eridanus) ο τελευταίος φωτεινός: α (Αχερνάρ - Achernar). Οι άλλοι, μερικοί των οποίων είναι: β(Cursa), γ(Zaurak), δ(Rana), η(Azha), θ(Acamar), ο1(Beid), ο2(Keid), τ2(Angetenar).  

  Οι Αστέρες στο Λαγωό (Lepus): α (Arneb), β (Nihal).  

  Ο Μικρός Κύων (Canis Minor): γ, δ, ε, ζ, η. Και ο φωτεινός Αστέρας στο στόμα: β (Gomeisa, Algomeyla, Gomelza) Ο φωτεινός Αστέρας Προκύων: α (Procyon, Elgomaisa, Antecanis).  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στην Ύδρα (Hydra): α (Αλφάρδ - Alphard ή Cor Hydrae ή Alfard ή Kalbelaphard), β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ (Minhar al Shuja), τ (Ukdah), υ, φ, χ, ω.  

  Εκείνοι στον Κρατήρα (Crater): α (Alkes), β, γ, δ, ε, ζ, η, ι, κ, λ.  

  Ο Κόραξ (Corvus) έχει: α (Alchibah ή Alchita ή Al Chiba ή Al Minliar al Ghurab), β (Kraz in Becvar ή Tso Hea), γ (Gienah Ghurab ή Gienah), δ (Algorab ή Algores ή Algoral ή Algorel), ε (Minkar), ζ.  

  Η Αργώ (Τρόπις - Carina, Πρύμνη - Puppis, Ιστία - Vela, Πυξίς- Pyxis, Περιστερά - Columba) έχει φωτεινούς αστέρες: α Τρόπις (Κάνωβος - Canopus ή Suhel ή Suhail), β Τρόπις (Miaplacidus), ε Τρόπις (Avior), ι Τρόπις (Scutulum ή Aspidiske), ζ Πρύμνη (Naos ή Shuhail Hadar), χ Πρύμνη (Asmidiske), γ Ιστία (Suhail ή Regor), κ Ιστία (Markab ή Marchab), γ Ιστία (Suhail al Muhlif ή Al Suhail al Muhlif), λ Ιστία (Suhail), φ Ιστία (Tseen Ke), α Περιστερά (Phact ή Phaet ή Phakt ή Phad), β Περιστερά (Wezn ή Wazn), λ Περιστερά (Tsze).  

  Από εκείνους στον Κένταυρο (Centaurus) αυτοί στο ανθρώπινο σώμα: ζ, η, θ (Menkent), κ, μ, ρ, υ, φ, χ, ψ. Και οι φωτεινοί Αστέρες στο αλογίσιο σώμα: α1 (Rigel Kentaurus ή Rigil Kent ή Toliman), β (Agena ή Hadar), γ, ε, λ, ξ2, π, ρ, σ, τ.  

  Οι φωτεινοί Αστέρες στο Λύκο (Lupus): α (Men), β, γ, δ, ζ, η, θ, κ, π, χ, ψ, φ.  

  Εκείνοι στο Βωμό (Ara): α (Choo ή Tchou), β, δ, ε, ζ, η, θ, κ, λ, μ.  

  Και οι φωτεινοί αστέρες στο Νότιο Στέφανο (Corona Australis): α (Alfecca Meridiana), β, γ, δ, ε, ζ, θ.

 • Υπολογιστής Εφημερίδων

  Μαθηματική Σύνταξις ή Αλμαγέστη.
  Αποτελεί το σημαντικότερο αστρονομικό έργο της Αρχαίας Περιόδου και ταυτόχρονα μια ουσιαστική πηγή πληροφόρησης γύρω από τα αστρονομικά δεδομένα της τότε περιόδου.
  Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος περί το 140 μΧ έγραψε μέσα σε αυτό το έργο του, τις αστρονομικές παρατηρήσεις παρελθουσών καταμετρήσεων άλλων αστρονόμων.Εδώ μπορείτε να δείτε ένα έτοιμο πρόγραμμα για τις θέσεις, σύμφωνα με τον Κλαύδιο Πτολεμαίο.
  Εδώ μπορείτε
  να δείτε όλες τις θέσεις των Αστέρων.Το αρχαίο κείμενο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.
  Το έργο μεταφράστηκε στα αραβικά. Ακολουθούν αποσπάσματα του έργου. Περί των 28 Σταθμών της Σελήνης, που δεν υπάρχει στο ελληνικό κείμενο.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

 • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

  Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

  Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest