Ο Ουέττιος Ουάλης έγραψε την Ανθολογία, συνολικά εννέα βιβλία, το μόνο έργο που παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τον συγγραφέα του, μεταξύ των ετών 152 ως 162 μΧ. Στα Λατινικά το όνομά του είναι Balens και στα Αραβικά Βάλης. Όπως λέγει ο Βεργίλιος, επί Ρωμαίων συνηθίζεται να τρέπεται το Β στη δίφθογγο Ου, για παράδειγμα τον Βαλεντιανόν ονομάζουν Ουαλεντιανό, τον Βάλην ονομάζουν Ουάλην. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια, στις 8 Φεβρουαρίου 120 μΧ. Λέγεται πως η σύλληψή του έγινε στις 13 Μαΐου 119. Σε ηλικία 35 ετών πήγε στην Αίγυπτο σε αναζήτηση της απόκρυφης γνώσης.

Σχετικά με τα Όρια

(Περὶ ὁρίων)

Κριός Δίας 6 Αφροδίτη 6 Ερμής 8 Άρης 5 Κρόνος 5 1 
Είναι πενήντα. Οι μοίρες του Δία είναι μέτριες, υγιείς, πολύκαρπες, ευεργετικές. Της Αφροδίτης εύθυμες, προσεγμένες, λαμπρές, πλήρεις, αγνές, με καλή όψη. Του Ερμή είναι αμφιρρεπείς, μεταβλητές και φύσει αρμόδιες, ακλόνητες, γεμάτες ανέμους, χαλάζι, βροντές και κεραυνούς. Του Άρη είναι βλαβερές, φλογερές, αβέβαιες, κάνουν τους ανθρώπους κακοποιούς. Του Κρόνου είναι παγερές, στείρες, φθονερές, επιβλαβείς.
Πεντήκοντα Κριὸς καὶ μοῖραι πρῶται Διός εἰσιν, εὔκρατοι, εὔρωστοι, πολύσπερμοι, ἀγαθοποιοί· αἱ δὲ  Ἀφροδίτης, ἱλαραί, εὔτεχνοι, διαυγεῖς, ἄρτιοι, καθαροί, εὔχροοι. αἱ δὲ ἐχόμεναι Ἑρμοῦ ἐπαμφοτερίζουσαι, μεταβολικαὶ καὶ εὐφυεῖς, ἀκίνητοι, ἀνεμώδεις χαλαζώδεις βροντώδεις κεραυνοβόλοι. αἱ δὲ ε Ἄρεος φθοροποιοὶ διάπυροι ἄστατοι ἀνθρώπων κακούργων προπετῶν καὶ αἱ δὲ ἑξῆς ε Κρόνου κατάψυχροι στειρώδεις βάσκανοι ἐπισινεῖς.
Ταύρος Αφροδίτη 8 Ερμής 6 Δίας 8 Κρόνος 5 Άρης 3  2
Οι μοίρες της Αφροδίτης είναι εύφορες, γόνιμες, ρευστές, πάνε προς το μέτριο. Οι μοίρες του Ερμή έξυπνες, φρόνιμες, ταραχοποιές, με λίγους σπόρους, με κακές σταγόνες, προκαλούν θάνατο. Οι μοίρες του Κρόνου εντελώς άκαρπες, χωρίς παραγωγή, με απάτη, επιλήψιμες, θεατρόφιλες, χωρίς διασκέδαση, κουραστικές. Οι μοίρες του Άρη είναι αρσενικές, απολυταρχικές, φλογερές, δυσάρεστες, θανάσιμες, ιερόσυλες, αχρειότατες, όχι ασήμαντες αλλά καταστροφιές και όχι μακρόβιες.
Ταύρου δὲ αἱ μὲν πρῶται η Ἀφροδίτης πολύσπερμοι πολύγονοι ὑγραὶ καταφερεῖς ἔλεγχοι μεσωνικώτεραι. αἱ δὲ ἑξῆς Ἑρμοῦ συνεταὶ φρόνιμοι κακοῦργοι ὀλιγόσποροι κακόψιδες θανατοποιαί. αἱ δὲ ἑξῆς η Διὸς μεγαλόφρονες ἔπανδροι εὐερμεῖς ἀρ χοντικαὶ καὶ εὐεργετικαὶ μεγαλόψυχοι εὔκρατοι φιλαιδεῖς. αἱ δὲ τέταρται ε Κρόνου κατάστειροι ἄγονοι εὐνουχικαὶ ἀγυρτικαὶ ἐπίψογοι θεατρώδεις ἀνεύφραντοι ἐπίμοχθοι. αἱ δὲ ἐπὶ πᾶσι γ Ἄρεως ἀρρενικαὶ τυραννικαὶ πυρώδεις χαλεπαὶ φονικαὶ ἱερόσυλοι παμπόνηροι, οὐκ ἄσημοι δέ, πλὴν φθοροποιοὶ καὶ οὐ πολυχρόνιοι.
 
Δίδυμοι Ερμής 6 Δίας 6 Αφροδίτη 5 Άρης 7 Κρόνος 6  3
Οι μοίρες του Ερμή είναι γαλήνιες, μέτριες, φρόνιμες, πολύτεχνες, έχουν γνώση, μεθοδικές, φημισμένες, εύφορες. Οι μοίρες του Δία κατάλληλες για αγώνα, μέτριες, γαλήνιες, εύφορες, θρεπτικές, ευεργετικές. Οι μοίρες της Αφροδίτης χαριτωμένες, φιλόμουσες, προφορικές, ποιητικές, βραβευμένες, λαϊκές, χαρμόσυνες, εύφορες. Οι μοίρες του Άρη είναι πολύπονες, χωρίς αδέλφια, με λίγα παιδιά, ζουν μόνιμα στον τόπο, επιτήδειες, βλαβερές, βάναυσες, ασχολούμενες με πολλά. Οι μοίρες του Κρόνου είναι μέτριες, κυβερνητικές, κτητικές, νοητικές, πασίγνωστες, διαπρεπείς, με περίσκεψη διαφορετικές, με ευστοχία, πολύ δοξασμένες.
Τῶν δὲ Διδύμων αἱ μὲν πρῶται Ἑρμοῦ εὔκρατοι εὔδιοι συνετοὶ πολύτεχνοι ἐπιστημονικαὶ πρακτικαὶ ἀοίδιμοι πολύσπερμοι. αἱ δ' ἑξῆς Διὸς ἀγωνιστικοὶ εὔκρατοι εὔδιοι πολύσπερμοι εὐτραφεῖς εὐεργετικαί. αἱ δὲ τρίται ε Ἀφροδίτης ἀνθηραὶ μουσικαὶ ἀκροαματικαὶ ποιητικαὶ στεφανηφόροι ὀχλικαὶ εὐφρόσυναι πολύσπερμοι. αἱ δὲ τέταρται ζ Ἄρεως πολύμοχθοι ἀνάδελφοι σπανότεκνοι ἐπιδημητικαὶ εὔποροι φθαρτικαὶ ὠμαὶ πολυπράγμονες. αἱ δὲ ἑξῆς ἐπὶ πᾶσι Κρόνου εὔκρατοι διοικητικαὶ κτητικαὶ νοητικαὶ πολύγνωστοι ἐπίσημοι, συνέσει διάφοροι, μεγάλων κατορθωτικαί, εὐδοξότατοι.
Καρκίνος Άρης 7 Αφροδίτη 6 Ερμής 6 Δίας 7 Κρόνος 4  4
Οι μοίρες του Άρη είναι ακαραίες, με διαφορετικές κινήσεις μεταξύ τους, άνισες, αντίθετης βούλησης, σε κατάσταση μανίας, εύφορες, ευτελείς, φθοροποιές και τελικά πονηρές. Οι μοίρες της Αφροδίτης είναι εύφορες, επιλήψιμες, νοτισμένες, μεταβλητές, καλλιτεχνικές, λαϊκές και αποτελούμενες από μείγμα των πάντων. Οι μοίρες του Ερμή εύστοχες, ικανές να αρπάζουν τα δημόσια εισοδήματα, ηγεμονικές, να εισπράττουν τους τελωνιακούς δασμούς, πασίγνωστες, εύπορες και με αφθονία. Οι μοίρες του Δία είναι βασιλικές, αυτοκρατορικές, ένδοξες, με πολλές δίκες, μεγαλόψυχες, μέτριες, ηγεμονικές και στο σύνολο καλές. Οι μοίρες του Κρόνου καθότι το όλον είναι νερό, γεμάτες αστάθεια, λιγοστές και τελικά ανεπαρκείς.
Τοῦ δὲ Καρκίνου αἱ πρῶται ζ Ἄρεως κεραυνοβόλοι ἄλλεσι κεκινημένοι ἀνώμαλοι ἐναντιόβουλοι μανιώδεις πολύσπερμοι σπανιστικαὶ φθαρτικαὶ ἐπὶ τέλους φαῦλαι. αἱ δὲ ἑξῆς Ἀφροδίτης πολύσπερμοι ἐπίψογοι κάθυγροι μεταβολικαὶ τεχνικαὶ ὀχλικαὶ καὶ πάμμικτοι. αἱ δὲ ἑπόμεναι Ἑρμοῦ ἀκριβεῖς ἁρπακτικαὶ δημοσίων ἡγητικαὶ τελωνικαὶ δημώδεις εὔποροι περιουσιαστικαί. αἱ δὲ τέταρται ζ Διὸς βασιλικαὶ αὐτοκρατορικαὶ ἔνδοξοι πολύδικοι μεγαλόφρονες εὔκρατοι ἀρχικαὶ καὶ τῷ ὅλῳ καλαί. αἱ δ' ἐπὶ πᾶσι δ Κρόνου, καθ' ὃ τὸ πᾶν ἐστιν ὕδωρ, κάθυγροι καὶ σπανιστικαὶ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τὸ τέλος ἐνδεητικαί.
Λέων Δίας 6 Αφροδίτη 5 Κρόνος 7 Ερμής 7 Άρης 6  5
Οι μοίρες του Δία είναι πεπειραμένες, αρσενικές, αυτοκρατορικές και σε κάθε περίπτωση ηγεμονικές, δραστήριες, έξοχες, δεν έχουν τίποτα το ευκαταφρότητο. Οι μοίρες της Αφροδίτης είναι πολύ ήπιες, λυτές, πολύ συνετές, τερπνές. Οι μοίρες του Κρόνου έχουν πολύ πείρα, φοβερές, απέριτες, έξυπνες, εύκολες, αξιοπερίεργες, με πολλά παιδιά, ερευνητικές στα μυστικά και κρυφά, στείρες και άγονες. Οι μοίρες του Ερμή είναι προφορικές, λαϊκές, λόγιες, περιγραφικές, εξιστουρούσες, έννομες, φρόνιμες. Είναι και αυτές στείρες και άγονες, δίνουν μακροβιότητα στους ανθρώπους. Οι μοίρες του Άρη είναι χυδαιότατες, θηριώδεις, καταστρεπτικές, υποκείμενες σε βλάβες, οκνηρές, μεμπτές και ανεπιτυχείς.
Τοῦ δὲ Λέοντος αἱ πρῶται εἰσὶ Διός, ἔμπειροι ἀρρενικαὶ αὐτοκρατορικαὶ πάντως τε ἡγεμονικαὶ πρακτικαὶ ἔξοχοι οὐδὲν ταπεινὸν ἔχουσαι. αἱ δὲ ἑξῆς ε Ἀφροδίτης εὐκρατότεραι ἀνειμέναι πολύσοφοι ἀπολαυστικαί. αἱ δὲ τρίται ζ Κρόνου πολύπειροι φοβητικαὶ φυσικαὶ εὐφυεῖς στεναὶ μυστικαὶ πολύτεκνοι ζητητικαὶ τῶν ἀποκεκρυμμένων, στειρώδεις δὲ καὶ ἄσποροι. αἱ δὲ ἑξῆς Ἑρμοῦ ἀκροαματικαὶ ὀχλικαὶ σχολαργικαὶ ἀφηγητικαὶ νομικαὶ συνεταί. καὶ αὗται ἄσποροι, πολυχρονίων δὲ ἀνθρώπων. αἱ δὲ ἐπὶ πᾶσιν Ἄρεως φαυλόταται τερατώδεις φθαρτικαὶ ἐπισινεῖς νωθραὶ ἐπίψογοι καὶ ἀτυχεῖς.
Παρθένος Ερμής 7 Αφροδίτη 10 Δίας 4 Άρης 7 Κρόνος 2  6
Οι μοίρες του Ερμή πολύ άριστες, πολύ συνετές, δίκαιες, επιφορτίζονται σε μεγάλα πράγματα, πολύ έξυπνες και πάντα γενναίες και έξοχες. Μόνο προς τις σαρκικές ηδονές δεν είναι ευτυχισμένες, γενικώς όλη η Παρθένος, προ πάντων αυτές οι μοίρες και της Αφροδίτης. Αυτές οι μοίρες (του Ερμή) κατηγορούνται εύκολα, ενώ της Αφροδίτης κάνουν σφάλματα. Στο σύνολο, περισσότερο από όλους εγκαταλείπουν το θεσπέσιο της εκπαίδευσης. Οι μοίρες της Αφροδίτης είναι επιλήψιμες, γεμάτες σφάλματα στους γάμους, ξεπέφτουν για αυτά, είναι ευτυχισμένες για ότι ανήκει στο θέατρο. Γύρω από τα πάθη είναι πολύ αισχρές, περισσότερο από την βεβαίωση του Κρόνου, από τον Ερμή απιστία, από τον Δία πολλές αμαρτίες σαν αποδεχόμενες, ακόμη και καταδίκες, από τον Ήλιο μυστικές πράξεις, από τη Σελήνη εμπόδια στον κομματισμό. Αν από κακοποιούς θεωρηθούν, κατασκευάζουν αρχηγία. Οι μοίρες του Δία (κάνουν άτομα) που αγαπούν την γεωργία, δίκαια, απόκεντρα, όχι αμόρφωτα. Είναι και της επιτροπείας, πολύκαρπες και εύκολες. Οι μοίρες του Άρη είναι αρσενικές, δυσάρεστες, λαϊκών ταραχών, θορύβων την νύχτα, μύστες των αφύσικων πλαστογραφιών. Αυτές οι μοίρες καταφρονούν τους ανθρώπους, σε συνδέσεις και διαμελισμούς και οδηγούν τους ανθρώπους σε δοκιμασίες και φυλάκιση. Οι μοίρες του Κρόνου είναι αποτροπιαστικές, καταστρεπτικές, παγερές, βραχύβιες, περιγελούν τους ανθρώπους.
Τῆς δὲ Παρθένου αἱ πρῶται μοῖραι ζ Ἑρμοῦ ὑψηλόταται διοικητικαὶ πολύσοφοι ἐπιεικεῖς, ἐπὶ πραγμάτων τάσσουσαι μεγάλων, συνετώταται καὶ πάντα γενναῖαι καὶ ἔξοχοι· μόνον πρὸς τὰ ἀφροδίσια οὐκ εὐτυχεῖς, καθόλου μὲν ὅλης τῆς Παρθένου, μάλιστα δὲ αὗται αἱ μοῖραι καὶ %αἱ& Ἀφροδίτης· αὗται μὲν γὰρ εὐκατηγορήτων εἰσίν, αἱ δὲ Ἀφροδίτης ἁμαρτανόντων· ἐν παντὶ δὲ τὸ ἔξοχον μάλιστα προδώσουσιν ἐν τῷ παιδευτικῷ. αἱ δὲ ἑξῆς ι Ἀφροδίτης ἐπίψογοι, ἁμαρτωλοὶ περὶ γάμους, περιπίπτουσαι διὰ ταῦτα, περὶ δὲ τὰ θεατρικὰ εὐτυχεῖς· περὶ δὲ πάθη αἴσχιστοι, μάλιστα δὲ Κρόνου συμμαρτυροῦντος· Ἑρμοῦ δὲ μοιχείας, Διὸς δὲ πλήθη ἁμαρτιῶν ὡς συγχωρουμένων, ἔτι δὲ κατακρίσεις· Ἡλίου δὲ λαθρίδιοι πράξεις, Σελήνης ἐναντιώματα ἀντιπολιτεῖαι· ἐὰν δὲ ὑπὸ τῶν κακοποιῶν ὁραθῇ, προΐστασθαι ποιεῖ. αἱ δὲ τρίται δ Διὸς φιλογεωργὼν ἐπιεικῶν ἀνακεχωρηκότων οὐκ ἀπαιδεύτων· εἰσὶ δὲ καὶ ἐπιτροπικαὶ καὶ πολύσπερμοι καὶ εὐκατόρθωτοι. αἱ δὲ τέταρται ζ Ἄρεως εἰσὶν ἄρρενες χαλεπαὶ δημοτικῶν ὀχλαγωγῶν καὶ νυκτιρέμβων † μυσταιτῶν πλαστογράφων ἐπιθετῶν· αὗται αἱ μοῖραι ὑβρίζουσι τοὺς ἀνθρώπους, εἰς δεσμοὺς καὶ μελοκοπίας καὶ βασάνους καὶ φυλακὰς ἄγουσιν. αἱ δὲ λοιπαὶ β Κρόνου τερατώδεις κατάψυχροι φθαρτικαὶ ὀλιγοχρόνιοι ἐμπαιζομένων ἀνθρώπων.
Ζυγός Κρόνος 6 Ερμής 5 Δίας 8 Αφροδίτη 7 Άρης 4  7
Οι μοίρες του Κρόνου είναι λαμπρές, πνευματικά ανώτερες, ενεργητικές κατ' εξοχήν την ημέρα, την δε νύχτα ακόμα περισσότερο. Είναι ακόμα στείρες, γεμάτες αστάθεια, καταστρεπτικές. Οι μοίρες του Ερμή είναι της αγοράς, των βιοτεχνιών και του εμπορίου, συναλλάσσονται με τις επιστήμες και συντάσσονται με τα μαθηματικά. Οι μοίρες του Δία παράγουν πλούτο, αλλά και κακότυχοι, χωρίς διασκέδαση, αποταμιεύουν, είναι χωρίς φαντασία, φιλάργυροι, κακόγουστοι, χλευαστικοί. Χωρίς σωστή ανατροφή. Οι μοίρες της Αφροδίτης αγαπούν το ωραίο, κατασκευάζουν με επιμέλεια είτε επεξεργάζονται, όπως εξεζητημένοι ζωγράφοι, αγαλματοποιοί, γενικώς είναι μετρικές, ευλαβικές, ήρεμες, αργά γίνονται ευτυχισμένες, προάγουν εκ τύχης, γύρω από το γάμο έχουν μεγάλη ευτυχία, γενικά ευτυχία. Οι μοίρες του Άρη είναι επιβλητικές, αρχηγοί στρατιωτικών ταγμάτων, καλότυχοι σε κάθε επάγγελμα του Άρη και με την ψυχή και ακίνδυνα και δυνατά και με περηφάνια, δεν έχει καλούς αδελφούς, ούτε πολλούς αδελφούς.
Τοῦ δὲ Ζυγοῦ αἱ πρῶται Κρόνου βασιλικαὶ ὑψηλαὶ πρακτικαὶ μάλιστα ἡμέρας, νυκτὸς δὲ ἐπιπρασσόντων· εἰσὶ δὲ στειρώδεις κάθυγροι φθαρτικαί. αἱ δὲ ἑξῆς ε Ἑρμοῦ ἀγοραῖοι ἐργαστηρια καὶ ἐμπορικαὶ γραμμάτων συναλλακτικῶν καὶ ἀριθμῶν συνακτικαί, καθόλου δίκαιοι συνεταί. αἱ δὲ τρίται η Διὸς πλουτοποιοί, ἀλλὰ ἐφ' ὧν γε δυσπραγῶν, ἀνεύφραντοι ἀποθησαυριζομένων ἀνεπιφάντων ῥυπαροβίων ἀφιλοκάλων μωμητικῶν· οὐ μὴν εὔπαιδες. αἱ δὲ τέταρται Ἀφροδίτης ζ φιλοκάλων φιλοτέχνων ἢ καὶ τεχντῶν, οἷον ἐπιπλαστῶν ζωγράφων τορευτῶν, καθόλου δὲ ῥυθμικῶν θεοσεβῶν πραέων βραδέως εὐτυχούντων προβιβαζομένων αὐτομάτως, περὶ δὲ γάμους εὐτυχοῦντας μεγάλως, ἐπὶ πᾶσιν εὐδαιμόνων. αἱ δὲ λοιπαὶ δ Ἄρεως ἡγεμονικῶν ταξιάρχων εὐτυχῶν περὶ πᾶσαν Ἄρεως τέχνην καὶ δια θυμῶν τε καὶ ἀσφαλῶν καὶ ἐγκρατῶν καὶ μεγαλοφρόνων, οὐκ εὐαδέλφων δὲ οὐδὲ πολυαδέλφων.
Σκορπιός Άρης 7 Αφροδίτη 4 Ερμής 8 Δίας 6 Κρόνος 6  8
Οι μοίρες του Άρη είναι με θόρυβο, εύστροφες, ακατάστατες, ευέξαπτες, ελεύθερα φλύαρες, περήφανες, με λίγα τέκνα, πολλούς αδελφούς, αφύσικες στην τύχη, φλογερές, αρμόδιες στις γεννήσεις στον στρατό και την αποδημία. Οι μοίρες της Αφροδίτης είναι ευτυχισμένες στο γάμο, φιλόθεες, αγαπημένες από όλους, αγαπούν τα παιδιά τους, επινοητικές, προ πάντων συλλέγουν χρήματα, έχουν ευχάριστο βίο. Οι μοίρες του Ερμή ανήκουν στους οπλίτες, είναι αποφασιστικές, βραβευμένες και σχετικά με τους λόγους κοφτεροί, αποφασιστικοί, εξαιρετικοί. Είναι εύφορες, καθόλου κακόβουλες στην σκέψη προ πάντων ενάντια σε όσους ενοχλούν ή δρουν φορτικά. Οι μοίρες του Δία περίτεχνες, καλότυχων ποιμεναρχών, δοξασμένων σε χρυσές πορφύρες εξουσίες ομοίως με τα δικά τους μεγαλεία των γεννήσεων, ωφέλιμες, γενικά καλοκάγαθες, θεοσεβείς. Οι μοίρες του Κρόνου είναι περιοριστικές, με λίγα τέκνα, μισούν τους δικούς τους, με λίγα ή καθόλου αδέλφια, μάγοι, πάσχοντες από μελαγχολία, μισούν τις γυναίκες, έχουν κρυφές καταστροφές, γενικά πολύ περιοριστικές, πολύ μεμψιμοιρία. Τις μισούν και οι Θεοί και οι άνθρωποι. Υποστηρίζονται από όσους υπερτερούν, αγνοούνται από τους ταπεινόφρονες.
Τοῦ δὲ Σκορπίου αἱ πρῶται ζ μοῖραι εἰσὶν Ἄρεως τεθορυβημέναι εὐκίνητοι ἄστατοι ὀργίλοι ἐλευθερόγλωσσοι μεγαλόφρονες σπανότεκνοι πολυάδελφοι, ἀνώμαλοι ταῖς τύχαις, διάπυροι, εὔθετοι ταῖς εἰς στρατιὰν καὶ ἐκδημίαν γενέσεσιν. αἱ δὲ ἑξῆς δ Ἀφροδίτης εὐτυχῶν ἐπὶ γάμοις, θεοσεβῶν, φιλουμένων ὑπὸ πάντων, φιλοτέκνων, εὐπόρων, περὶ πάντας ἐκλελεγμένων, ἡδυβίων. αἱ δὲ τρίται η Ἑρμοῦ ὁπλικαὶ ἀγωνιστικαὶ στεφανηφόρων καὶ περὶ λόγων πικρῶν ἀγωνιστικῶν ἀκαταφρονήτων· εἰσὶ δὲ καὶ αὗται πολύσποροι· καθόλου δὲ κακεντρεχῶν τῇ διανοίᾳ, μάλιστα κατὰ τῶν πειραζόντων ἢ τῶν πονηρὰ δρώντων. αἱ δὲ τέταρται Διὸς πολυτέχνων εὐτυχῶν ἀρχιερέων, δοξαζομένων χρυσῷ πορφύραις ἀρχαῖς κατὰ τὰ ἴδια μεγέθη τῶν γενέσεων, εὐεργετικῶν, καθόλου φιλανθρώπων φιλοθέων. αἱ δ' ἐπὶ πάσαις Κρόνου κολαστικῶν σπανοτέκνων σπαναδέλφων μισοϊδίων φαρμακευτῶν μελαγχολικῶν μισογυναίων κρυπτὰ σίνη ἐχόντων καθόλου κολαστικωτάτων μεμψιμοιροτάτων· μισοῦνται δὲ καὶ ὑπὸ θεῶν καὶ ὑπὸ ἀνθρώπων· οὗτοι δὲ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας ἀντερείδονται, ὑπὸ δὲ τῶν ταπεινῶν καταφρονοῦνται.
Τοξότης Δίας 12 Αφροδίτη 5 Ερμής 4 Κρόνος 5 Άρης 4  9
Οι μοίρες του Δία είναι των δραστήριων ανθρώπων. Είναι υγρές, μέτριες, εξ ολοκλήρου κάθε επάγγελμα και έργο, εύφορες αλλά σπανίως με πολλά τέκνα και πολλά αδέλφια. Οι μοίρες της Αφροδίτης είναι μέτριες, δοξασμένες, νικηφόρες, βραβευμένες, θεοσεβούμενες, με τιμημένους άνδρες στο λαό και στους ηγεμόνες, με καλά τέκνα και καλά αδέλφια, όσον αφορά τις γυναίκες γίνονται περισσότερες. Οι μοίρες του Ερμή αγαπούν την παιδεία και τους λόγους, είναι εξαιρετικά εγκρατείς, έμπειροι παντοτινά γεννημένων φιλομαθών, γενικά εξαιρετικοί γύρω από την επιστημοσύνη και την σκέψη, με αγάπη για την μάθηση, όταν κλίνει ο Ερμής, όταν ο Άρης συνεπείς φιλοπόλεμοι. Οι μοίρες του Κρόνου προσθέτουν στειρότητα, είναι βλαπτικές, πολύ ψυχρές, επιβλαβείς, (δίνουν) αχρείους ανθρώπους και για όλα δυστυχισμένοι. Οι μοίρες του Άρη είναι θερμές, τολμηρές, αλαζονικές, αδιάντροπες, φθοροποιές, παρά μόνο γεμάτες κίνηση σε όλα. Όλες οι μοίρες στον Τοξότη είναι ποικιλόμορφες γύρω από το καθετί.
Τοῦ δὲ Τοξότου αἱ πρῶται ιβ Διὸς εἰσὶν ἀνθρώπων πρακτικῶν· εἰσὶ δὲ ὑγραὶ σὺν τῷ εὐκράτῳ, ὅλως δὲ παμποίκιλοι περὶ πᾶσαν τέχνην καὶ πρᾶξιν, πολύσπερμοι μὲν καὶ πολύτεκνοι πολυάδελφοι, σπανιστικοὶ δέ. αἱ δὲ ἑξῆς ε εἰσὶν Ἀφροδίτης, εὔκρατοι ἔνδοξοι νικητικαὶ στεφανηφόροι θεοσεβεῖς, τιμωμένων ἀνδρῶν ἐν ὄχλοις καὶ παρ' ἡγεμόσιν, εὔτεκνοί τε καὶ εὐάδελφοι περί τε γυναῖκας πλείονας γενέσθαι. αἱ δὲ τρίται μοῖραι δ Ἑρμοῦ φιλολόγων περισσοφρόνων πραγματικῶν αἰώνια γεννώντων φιλοσόφων, καθόλου ἐξοχὰς ἐχόντων περὶ ἐπιστήμην καὶ φρόνησιν, φιλιστόρων, ἐπὰν ὁ Ἑρμῆς προσνεύσῃ· ἐπὰν δὲ ὁ Ἄρης, φιλόπλων τακτικῶν. αἱ δὲ ε ἑξῆς Κρόνῳ ἐπιβάλλουσι, στειρωτικαὶ καὶ σινωτικαὶ κατάψυχροι βλαπτικαὶ φαύλων ἀνθρώπων καὶ περὶ πάντα δυστυχούντων. αἱ δὲ ἑξῆς δ Ἄρεώς εἰσιν, ἔνθερμοι ῥιψοκίνδυνοιὑβριστικαὶ ἀναιδεῖς φθαρτικαί, πλὴν τὸ πολυκίνητον ἔχουσαι ἐν παντί. πᾶσαι δὲ ἐν τῷ Τοξότῃ ποικίλαι περὶ πάντα τὰ πράγματα.
Αιγόκερως  Ερμής 7
 Δίας 7
Αφροδίτη 8
 Κρόνος 4
Άρης 4
 10
Οι μοίρες του Ερμή είναι κατάλληλες για το θέατρο, αρμόζουν σε σάτυρο, έχουν την ικανότητα της μίμησης, δημιουργούν ψεύτες, πόρνες, μαστροπούς, αυτά που ανήκουν σε άλλους επιθυμούν, είναι κακόφημες, στερούμενες φυσικών προσόντων για όλα, είναι ευχάριστες και εφευρετικές, όχι όμως εξαιρετικές. Οι μοίρες του Δία άλλοτε σε υψηλότητα και άλλοτε σε ταπεινοσύνη κάνουν δόξα και κακό όνομα, πλούτο και φτώχια, προσφορά και διακωμώδηση, στείρους αυτούς που γεννούν θηλυκά τέκνα ή τερατογονίες ασήμαντες προσωπικές. Οι μοίρες της Αφροδίτης ακόλαστες, ασελγείς και κατηφορικές, άβουλες, αξιοκατάκριτες, ευμετάβλητες γύρω από τέλος, δεν πεθαίνουν με ένδοξο θάνατο, ούτε έχουν σταθερότητα στους γάμους. Οι μοίρες του Κρόνου είναι λιτές, χωρίς διασκέδαση, με μεταβολή, δυστυχείς στα τέκνα, δυστυχείς στα αδέλφια, βάναυσες, καταστρεπτικές, πολύ ψυχρές, ασυνάρτητες, φθονερές, αργοπορημένες, πονηρές. Οι μοίρες του Άρη είναι εξέχουσες, κυριαρχικές, δεσποτικές, σε όλα περιβάλλουν την αυταρχικότητα, ευτελείς από τους δικούς τους συγγενείς και καταστρέφουν τους ανθρώπους, μεταναστεύουν, αγαπούν τις έριδες, ως το τέλος αμφισβητούμενοι.
Τοῦ δὲ Αἰγόκερω αἱ πρῶται ζ Ἑρμοῦ εἰσι, θεατρικαὶ σατυρικαὶ μιμητικαὶ ψευστικαὶ πορνικαὶ προαγωγοί, τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμηταὶ καὶ ἄδοξοι, ἀφυεῖς δὲ περὶ πάντα καὶ εὐχάριστοι καὶ εὔποροι, οὐχ ὑψηλαὶ δέ. αἱ δὲ ἑξῆς ζ Διὸς ἐν ὑψηλοταπεινώματι ποιοῦσαι δόξης τε καὶ ἀδοξίας, πλούτου καὶ πενίας, ἐπιδόσεων καὶ θεατρισμῶν, στειρώδεις θηλυγόνοι ἢ τερατογόνοι μικροπρεπεῖς ἰδιωτικαί. αἱ δὲ ἑξῆς η Ἀφροδίτης ἀσώτων λάγνων καὶ κατωφερῶν ἀκρίτων ἐπιψόγων, εὐμεταβόλων περὶ τὰ τέλη, οὐκ εὐθανατούντων οὐδὲ περὶ τοὺς γάμους εὐσταθῶν. αἱ δὲ τέταρται δ Κρόνου αὐστηραὶ ἀνεύφραντοι ἀλλοιώδεις δύστεκνοι δυσάδελφοι ὠμαὶ φθαρτικαὶ κατάψυχροι ἀσύγκλωστοι βάσκανοι μελλητικαὶ καὶ δόλιοι. αἱ δ' ἐπὶ πᾶσιν δ Ἄρεως ὑψηλαὶ ἐξουσιαστικαὶ τυραννικαί, ἐπὶ παντὶ τὸ ἡγεμονικὸν περιτιθεῖσαι, σπανιστικαὶ τῶν ἰδίων συγγενῶν καὶ ἀναιρετικαὶ ἀνθρώπων, ἀποδημητικαὶ φίλεροι ἕως τέλους ἐρισταί.
Υδροχόος Ερμής 7 Αφροδίτη 6 Δίας 7 Άρης 5 Κρόνος 5  11
Οι μοίρες του Ερμή είναι για πλούτη, αγαπούν τους θησαυρούς, ευχαρίστως αποταμιεύουν σύμφωνα με την αναλογία της καταγωγής, είναι εύστροφα, επί του νόμου βασιζόμενα με ακριβή τήρηση όλων που πραγματεύεται ο νόμος, είναι επιβλητικά, με ταπεινή ψυχή, γεμάτα φροντίδα, αγαπούν την μόρφωση και την γνώση πολλών τεχνών, είναι διευθυντικά, σχετικά με την διαχείριση χρημάτων ή απόκτηση υλικών αγαθών, αγαπούν τους ανθρώπους. Οι μοίρες της Αφροδίτης δίνουν άτομα που ορθά αγαπούν, είναι θεοσεβούμενα, εκτός εργασίας επίπονης είναι ευκατάστατα, με ξαφνικά συμβάντα, με επινόηση και κατάλληλα για πλεύση. Είναι εύφορες οι μοίρες αυτές και συμβαίνει ο γεννημένος σε αυτές, με τις γριές να συνδέεται ή να βλάπτει ή να συνδέεται με τους ευνούχους, να προάγεται από άκληρους ή ηλικιωμένους. Οι μοίρες του Δία κάνουν άτομα ευτυχισμένα, ασήμαντα στο λόγο, μύχια, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς φαντασία, χωρίς αδελφούς και καλά παιδιά που είναι ευτυχισμένα μαζί τους. Οι μοίρες του Άρη είναι βλαβερές, κατ' εξοχήν με τα εσωτερικά, κάνουν τα άτομα να ασχολούνται με δίκες, είναι δυσάρεστα, αδύναμα, τεμπέλικα και εντελώς νωθρά, αλλά γρήγορα καταπιάνονται με τα κακούς. Οι μοίρες του Κρόνου είναι στείρες, γεμάτες αστάθεια, γεννούν άτομα για το κακό, είναι βλαπτικές και μάλιστα γύρω από τα μηνίγγια και ότι έχουν μέσα, προκαλούν υδρωπικία και σπασμούς μυϊκούς. Είναι μοίρες ευτελείς, που δίνουν καθόλου ή λίγα αδέλφια, λίγα παιδιά, κάνουν τα άτομα μοχθηρά και τελικά δεν είναι ευτυχισμένα.
Ὑδροχόου αἱ πρῶται ζ μοῖραι Ἑρμοῦ πλουσίων φιλοθησαύρων, ἡδέως ἀποθησαυριζόντων πρὸς τὰ μέτρα τῶν γενέσεων, συνετῶν νομικῶν συνακριβούντων πάντα, ἐπιτακτικῶν μικροψύχων πολυμερίμνων, φιλούντων παιδείαν καὶ πᾶσαν πολυτεχνίαν, διοικητικῶν οἰκονομικῶν φιλανθρώπων. αἱ δὲ ἑξῆς ἓξ Ἀφροδίτης καλῶς φιλουμένων θεοσεβῶν χωρὶς πόνου εὐπορούντων αἰφνιδιοτυχῶν εὐπόρων πλευστικῶν· εἰσὶ δὲ αὗται πολύσποροι μοῖραι, συμβαίνει δὲ τὸν κατ' αὐτὰς γενόμενον γραυσὶ συνέρχεσθαι ἢ ἐπισινέσιν ἢ εὐνούχοις συνέρχεσθαι, προβιβάζεσθαι δὲ ὑπὸ ἀσπέρμων ἢ προβεβηκότων. αἱ δὲ ἑξῆς ζ Διὸς εὐτυχεῖς μικρολόγοι ἐνδόμυχοι ἀφιλόδοξοι ἀνεπίφαντοι εὔπαιδες ἀφιλάδελφοι. αἱ δὲ ἑξῆς ε Ἄρεως ἐπισινεῖς μάλιστα περὶ τὰ ἐντός, δικασχολούμενοι, πονηρῶν ἀνθρώπων ἀδρανῶν καὶ ἐκλελυμένων, πλὴν ταχέως ἐπιχειρούντων τοῖς κακοῖς. αἱ δὲ λοιπαὶ ε Κρόνου στειρώδεις κάθυγροι δύσγονοι σινωτικαί, καὶ μάλιστα περὶ μήνιγγας καὶ τὰ ἐντὸς εἴδη καὶ ὕδρωπας καὶ σπασμούς, σπανιστικαὶ σπανάδελφοι σπανότεκνοι φθονεραί, ἐπὶ τῷ τέλει οὐκ εὐτυχεῖς.
Ιχθείς Αφροδίτη 12 Δίας 4 Ερμής 3 Άρης 9 Κρόνος 2  12
Οι μοίρες της Αφροδίτης είναι χαρούμενες, εύφορες, κλίνουσες, χαρμόσυνες και τα άτομα διάγουν ευχάριστο βίο, με χαρά και είναι γοητευτικά. Είναι αξιαγάπητα, ανεβαίνουν σε ανώτερα αξιώματα από τύχη, πολυαγαπημένα των Θεών. Οι μοίρες του Δία δίνουν άτομα που αγαπούν την παιδεία, την επιστήμη, υπερέχουν στις μάζες των ανθρώπων και στις ομιλίες όλων υπερτερούν, έχουν πολλά αδέλφια, πολυάριθμα μέλη και πολλούς αδελφούς. Οι μοίρες του Ερμή είναι εύφορες, τα άτομά τους είναι ηγεμονικά στους αξιοσέβαστους, έχουν πολλούς φίλους, μεγαλόδωρα, αγαπούν να εκτρέφουν, ευσπλαχνικά, θεοσεβούμενα, ήπια. Οι μοίρες του Άρη δίνουν δραστικότητα, άτομα που μάχονται στη θάλασσα, είναι οδηγοί και γενναιόκαρδοι. Σχετικά με τα μυστηριώδη είναι παραγωγικά και εκτελεστικά, έχουν την τάση της αρπαγής και αντίστροφα να μεταδίδουν κοινωνικά, είναι ευμετάβλητα και δεν αυτοκτονούν. Οι μοίρες του Κρόνου είναι βλαπτικές, γεμάτες αστάθεια, συνοδεύονται από σπασμούς, γύρω από όλα άτυχες.
Τῶν δὲ Ἰχθύων αἱ πρῶται ιβ Ἀφροδίτης, ἱλαραὶ πολύσπερμοι καταφερεῖς ἀπολαυστικαὶ καὶ ἡδύβιοι χαιρητικοὶ ἐπιχάριτοι ἐπέραστοι, αὐτομάτως προβιβάζουσαι, προσφιλεῖς θεοῖς. αἱ δὲ ἑξῆς δ Διὸς φιλολόγων ἐπιστημονικῶν, ἐν ὄχλοις διαπρεπόντων καὶ λόγοις πάντων περιγινομένων, πολυάδελφοι πολύγονοι πολύτεκνοι περισσομελεῖς περισσάδελφοι. αἱ δὲ ἑξῆς γ Ἑρμοῦ πολύσπερμοι ἀρχικαὶ ἐντίμων πολύφιλοι χαριστικαὶ φιλότροφοι ἐλεήμονες φιλόθεοι εὔκρατοι. αἱ δὲ θ Ἄρεως εἰσὶ πρακτικαὶ θαλασσομάχοι ἀφηγηταὶ καὶ εὐψυχεῖς, περὶ τὰ ἄρρητα ποιητικαί, ἁρπακτικαὶ καὶ πάλιν μεταδοτικαί, ποικίλαι οὐκ ἰδιοθάνατοι. αἱ δ' ἐπὶ πᾶσι β Κρόνου σινωτικαὶ κάθυγροι σπασματώδεις, περὶ πάντα ἀτυχεῖς.

Εκθέσαμε πράγματι με καθοδήγηση μεμονωμένα για κάθε μοίρα αυτό που εκπληρώνει, ο τοποθετημένος πλανήτης που επιδρά σε κάθε ζώδιο (Οικοδεσπότης) σε αυτές, να εκτελέσει το δικό του, δηλαδή το κακό ή το καλό. Τώρα θα εξηγήσω για τον Ωροσκόπο.
Αφού μάθεις ακριβώς πόσες μοίρες είναι ο Ήλιος στην γέννηση, βλέπε που πέφτει το Δωδεκατημόριο και εκεί όπου πέσει, αυτού το αριστερό τρίγωνο θα ωροσκοπεί ή τα όμοια ζώδια, αρσενικά ή θηλυκά, λαμβάνοντας υπόψη τη διάκριση στη γέννηση μεταξύ νύχτας και ημέρας. Το οποίον (παράδειγμα), υποθέτομε τον Ήλιο να είναι στις 22° Υδροχόου. Το Δωδεκατημόριό του καταλήγει στον Σκορπιό. (Ο Παύλος ο Αλεξανδρεύς λέγει πως βρίσκεις το Δωδεκατηρόριο έτσι: Πολλαπλασίασε την ακριβή μοίρα του αστέρα με το 13. Αφαίρεσε 30 για κάθε ζώδιο και το υπόλοιπο που θα βρεις, είναι το Δωδεκατημόριο του αστέρα. Στο παράδειγμα του Ουάλεντος, ο Ήλιος είναι 22° Υδροχόου. 22*13=286, αφαιρώντας 30 για κάθε ζώδιο έχομε 9 πλήρη ζώδια και 16° από το ζώδιο του Σκορπιού.)
Αυτού (του Σκορπιού) το αριστερό τρίγωνο είναι οι Ιχθείς. Αν είναι η γέννηση ημερινή, ο Ωροσκόπος είναι είτε στους Ιχθείς ή τον Ταύρο ή τον Καρκίνο. Αν είναι νυχτερινή, τα διαμετρικά αυτών. Ο Αιγόκερως θα είναι Ωροσκόπος κατά την πρώτη ώρα της νύχτας.
Όσες μοίρες είναι ο Ήλιος, να συμπεράνεις με ακρίβεια τις μέρες αυτές, να προσθέσεις την Αναφορά του ζωδίου μέσα στο οποίο τυχαίνει να είναι ο Ήλιος. Και χώρισε από την Σελήνη της γέννησης, δίνοντας για κάθε ζώδιο μία μοίρα. Εκεί όπου σταματήσεις, είναι ο Ωροσκόπος ή καθώς προανέφερα, στο αντίστοιχο σημείο. Για τις νυχτερινές γεννήσεις προσθέστε την αναφορά του ζωδίου της Σελήνης και χώρισε από τη θέση του Ήλιου στη γέννηση. Το οποίον στο προηγούμενο παράδειγμα, ο Ήλιος είναι στις 22° Υδροχόου, η Σελήνη στον Σκορπιό. Σε αυτές πρόσθεσα στην αναφορά του ζωδίου 37 (Σκορπιός). Γίνονται όλες μαζί 59. Αυτές χώρισα από τον Ήλιο, κατέληξα στον Αιγόκερω. Εκεί είναι ο Ωροσκόπος.
Από το μήνα Θωθ (Τουτ) μέχρι την ημέρα της γέννησης, βρες τον αριθμό των ημερών και πολλαπλασίασε με το δεκαπέντε και πρόσθεσε στον πρώτο αριθμό, βγάλε για ημερήσια από τον Αιγόκερω 30, για νυχτερινά από τους Ιχθύες. Αν πάλι τις ώρες πολλαπλασιάσεις με το 15 και προσθέσεις τις μοίρες του Ήλιου, χώριζε τα ημερήσια από αυτού του Ήλιου με αναφορά σύμφωνα το κλίμα (γεωγραφική θέση του τόπου ως προς τους πόλους) της γέννησης, τα νυχτερινά από τον Ωροσκόπο προς την αναφορά. Ο απόκρυφος και υποχρεωτικός Ωροσκόπος έτσι βρίσκεται. Στην ημερινή γέννηση θα ωροσκοπήσει κατάλληλο τρίγωνο του Ηλίου ή τα εξάγωνα τούτου, στην νυχτερινή γέννηση τα διαμετρικά αυτών. Ώστε και χωρίς τις ώρες να γνωρίζεις, ποιό από τα δύο είναι, νύχτα ή μέρα, βρίσκεις το ζώδιο που ωροσκοπεί.

Ἐκθέμενοι οὖν διδασκαλικῶς περὶ ἑκάστης μόνης μοίρας τί ἀποτελεῖ, τοῦ οἰκοδεσπότου αὐτοῖς ἐπικειμένου ἀποτελέσει τὸ ἴδιον ἤτοι φαῦλον ἢ ἀγαθόν. νυνὶ δὲ περὶ ὡροσκόπου ἐκθήσομαι.
Μαθὼν ἀκριβῶς πόσων μοιρῶν ἐστιν ὁ Ἥλιος ἐπὶ γενέσεως ἴδε, ποῦ τὸ δωδεκατημόριον ἐκπίπτει, καὶ οὗ ἂν ἐκπέσῃ, τούτου τὸ εὐώνυμον τρίγωνον ὡροσκοπήσει ἢ τὰ ὁμοιόπτωτα ζῴδια οἷον ἀρρενικὰ ἢ θηλυκά, νοοῦντός σου τὴν διαφορὰν νυκτὸς ἢ ἡμέρας. οἷον ἔστω Ἥλιος Ὑδροχόου μοίρᾳ κβ· τούτου τὸ δωδεκατημόριον κατέληξε Σκορπίῳ· τούτου τὸ εὐώνυμον τρίγωνόν εἰσιν Ἰχθύες. εἰ οὖν ἡμερινὴ ἦν ἡ γένεσις, ἔδει τοὺς Ἰχθύας ὡροσκοπεῖν ἢ Ταῦρον ἢ Καρκίνον· εἰ δὲ νυκτερινή, τὰ τούτων διάμετρα· Αἰγόκερως ὡροσκοπήσει κατὰ τὴν πρώτην ὥραν.
Ὅσων ἂν ᾖ μοιρῶν ὁ Ἥλιος, ἐπιγνοὺς ἀκριβῶς ἡμέρας ταύταις πρόσθες τὴν ἀναφορὰν τοῦ ζῳδίου, ἐν ᾧ ὁ Ἥλιος τυγχάνει, καὶ ἀπόλυε ἀπὸ τῆς κατὰ γένεσιν Σελήνης, ἑκάστῳ ζῳδίῳ ἀνὰ μίαν μοῖραν διδούς· ὅπου ἐὰν καταλήξῃ, ἐκεῖ ὁ ὡροσκόπος, ἢ καθὼς πρόκειται εἰς τὰ ὁμοιόπτωτα. νυκτὸς δὲ ἐπιθεὶς τὴν ἀναφορὰν τοῦ σεληνιακοῦ ζῳδίου ἀπόλυε ἀπὸ τοῦ κατὰ γένεσιν Ἡλίου.
οἷον ἐπὶ τοῦ προκειμένου παραδείγματος Ἥλιος Ὑδροχόῳ, Σελήνη Σκορπίῳ· ταύταις προσέθηκα τὴν ἀναφορὰν τοῦ ζῳδίου λζ· γίνονται νθ. ταύτας ἀπέλυσα ἀπὸ Ἡλίου, κατέληξεν Αἰγόκερῳ· ἐκεῖ ὁ ὡροσκόπος.
Ἀπὸ Θὼθ ἕως τῆς γενεσιακῆς ἡμέρας τὸ πλῆθος ἀναλαβὼν καὶ τὰς ὥρας πολυπλασιάσας ἐπὶ τὸν πεντεκαίδεκα καὶ προσθεὶς τῷ πρώτῳ ἀριθμῷ ἀπόλυε ἡμέρας μὲν ἀπὸ Αἰγόκερω ἀνὰ λ, νυκτὸς δὲ ἀπὸ Ἰχθύων. ἢ πάλιν τὰς ὥρας πολυπλασιάσας ἐπὶ τὸν ιε καὶ προσθεὶς τὰς τοῦ Ἡλίου μοίρας ἀπόλυε ἡμέρας μὲν ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ Ἡλίου πρὸς ἀναφορὰν κατὰ τὸ γεννητικὸν κλίμα, νυκτὸς δὲ ἀπὸ τοῦ ὡροσκόπου πρὸς ἀναφοράν. Μυστικὸς δὲ καὶ ἀναγκαστικὸς ὡροσκόπος οὕτως εὑρίσκεται· ἐπὶ μὲν ἡμερινῆς γενέσεως ὡροσκοπήσει τὸ σπόριμον τρίγωνον τοῦ Ἡλίου ἢ τὰ τούτου ἑξάγωνα, ἐπὶ δὲ νυκτερινῆς τὰ τούτων διάμετρα. ὥστε καὶ ἄτερ ὥρας ἐὰν ἐπιγνῷς, πότερον νὺξ ἢ ἡμέρα, εὑρήσεις τὸ ὡροσκοποῦν ζῴδιον.

Σχετικά με την αναφορά (ανατολή, ανύψωση) των ζωδίων

Από πόσες ώρες κάθε ζώδιο παίρνει για να ανυψωθεί, πρέπει να γίνει γνωστό από την αναφορά καθενός. Όπως ο Κριός εγείρεται σε 20, η δε ώρα έχει 15 Ισημερινά διαστήματα. Αν αφαιρέσεις από το 20, τα 15, το υπόλοιπο είναι 5, το οποίο είναι το ένα τρίτο των 15. Υψώνεται λοιπόν ο Κριός, σε μία ώρα και ένα τρίτο αυτής (1 και 1/3). Πόσο διάστημα σε κάθε μοίρα επιβάλλεται, το ξέρεις έτσι. Διπλασίασε την ανύψωση κάθε ζωδίου και αυτά έξι φορές. Γίνεται 240. Η μοίρα αντιστοιχεί σε 8 μήνες. Σε κάθε ζώδιο πόσο θα προσθέσεις ή αφαιρέσεις, έτσι είναι γνωστό. Δεδομένου ότι ο Κριός ανυψώνεται σε 20, ο Ζυγός σε 40, για να συμπληρωθούν τα 60. Διότι, σε όσα υψώνεται το κάθε ζώδιο, για να συμπληρωθούν 60, το διαμετρικό του συμπληρώνει. Και όσες ώρες καθένα, για την συμπλήρωση των 4 ωρών, το διαμετρικό όμοια. Και όσες μέρες και μήνες, για δύο έτη, το διαμετρικό συμπληρώνει. Διότι σε αυτό που είναι περισσότερο από όσο πρέπει καθένα, το διαμετρικό υπολείπεται. Σε αυτό που υπολείπεται, σε αυτό είναι περισσότερο το απέναντι. Η ανύψωση του Κριού είναι 20, στο οποίο προσθέτομε 4, το ένα πέμπτο δηλαδή. Έτσι, γίνεται 24 και είναι η ανύψωση του Ταύρου. Σε αυτό προσθέτομε 4 και γίνεται 28 και είναι των Διδύμων, 32 και είναι του Καρκίνου, 36 και είναι του Λέοντα, 40 και είναι της Παρθένου. Ο Ζυγός είναι 40. Έπειτα από τον Ζυγό αφαιρείς 4 και είναι 36 για τον Σκορπιό, 32 για τον Τοξότη, 28 για τον Αιγόκερω, 24 για τον Υδροχόο και 20 για τους Ιχθύες.
Περὶ ἀναφορᾶς τῶν ζῳδίων.
Πόσων δὲ ὡρῶν ἕκαστον ζῴδιον ἀναφέρεται, ἐκ τῆς ἑκάστου ἀναφορᾶς γνωστέον. οἷον ἐπεὶ ὁ Κριὸς ἀναφέρεται ἐν κ, ἡ δὲ ὥρα ἔχει χρόνους ἰσημερινοὺς ιε, ἐὰν ἀφέλῃς ἐκ τῶν κ τὰς ιε, λοιπὰ ε, ἅ ἐστι τρίτον μέρος τῶν ιε. ἀνενεχθήσεται οὖν ὁ Κριὸς ὥρᾳ α καὶ τρίτῳ. πόσον δὲ χρόνον ἑκάστη μοῖρα ἰσχύει, γνώσῃ οὕτως. δίπλωσον τὴν ἀναφορὰν ἑκάστου ζῳδίου καὶ ταῦτα ἑξάκις· γίνονται σμ· ἡ μοῖρα μῆνες η. ἕκαστον δὲ ζῴδιον πόσην πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν ἀναφορᾶς ἔχει, οὕτως γνωστέον. ἐπεὶ ὁ Κριὸς ἀναφέρεται ἐν κ, ὁ Ζυγὸς ἐν μ εἰς συμπλήρωσιν τῶν ξ. ὅσων γὰρ ἕκαστον ἀναφέρεται ζῴδιον, εἰς συμπλήρωσιν τῶν ξ τὸ κατὰ διάμετρον ζῴδιον ἐφέξει· καὶ ὅσων ὡρῶν ἕκαστον, εἰς συμπλήρωσιν τῶν δ ὡρῶν τὸ κατὰ διάμετρον· καὶ ὅσων ἡμερῶν καὶ μηνῶν, δυοῖν ἐτῶν τὸ κατὰ διάμετρον ἐφέξει. ᾧ γὰρ πλεονάζει ἕκαστον, τὸ κατὰ διάμετρον λείπεται· ᾧ δὲ λείπεται, τούτῳ πλεονάζει τὸ κατ' εὐθύ. ἀφεῖλον οὖν ἀπὸ τοῦ προκειμένου μεγίστου τὸ ἐλάχιστον, τοῦτ' ἔστιν ἀπὸ τῶν μ τὰ κ· λοιπὰ κ. τούτων τὸ πέμπτον γίνεται δ· ἡ προσθαφαίρεσις ἑκάστου ζῳδίου τέτταρα. ταῖς οὖν κ τοῦ Κριοῦ ἐὰν προσθῶμεν δ, γίνονται κδ· ἐν τούτοις ὁ Ταῦρος ἀνενεχθήσεται· οἱ δὲ Δίδυμοι ἐν κη, ὁ Καρκίνος ἐν λβ, ὁ Λέων ἐν λ, ἡ Παρθένος ἐν μ, ὁ Ζυγὸς μ. εἶτα ἀπὸ Σκορπίου ὁμοίως ἀφαιρήσεις δ ἕως Ἰχθύων. οὕτως καὶ καθ' ἕκαστον κλίμα ζητῶν ἐπιγνώσῃ.
<Ἄλλωσ>. ἔστω τὸν Λέοντα ἀναφέρεσθαι ἐν λ, ὁμοίως δὲ καὶ Σκορπίον, τὸν δὲ Ταῦρον καὶ τὸν Ὑδροχόον ἐν κδ· λοιπὰ ιβ, ὧν τὸ τρίτον δ· αὕτη προσθαφαίρεσις. οὕτως καὶ καθ' ἕκαστον κλίμα ζητῶν ἐπιγνώσεις. ἡ δὲ διαφορὰ τῶν κλιμάτων καὶ παραύξησις οὕτω γιγνώσκεται. ἐπεὶ ἐν τῷ πρώτῳ κλίματι ἀπὸ Καρκίνου ἕως Τοξότου συνάγονται ἀναφοραὶ σι, τὸ ἕκτον γίνεται λε· ἐν τούτοις ὁ Λέων ἀνενεχθήσεται. καὶ ὁμοίως κατὰ τὴν προκειμένην ἔφοδον, ἐὰν ἀφέλῃς τὰς κε τοῦ Ὑδροχόου καὶ τῶν λοιπῶν τὸ τρίτον λάβῃς, ἐπιγνώσεις τῶν ζῳδίων τὰς ἀναφοράς. ἐπεὶ οὖν ἑπτὰ κλίματα τυγχάνει, ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ ἀπὸ Καρκίνου συνάγονται ἀναφοραὶ σλδ, ἀφ' ὧν ἐὰν τὰ σι τοῦ πρώτου κλίματος ἀφέλωμεν, περιλειφθήσονται κδ ὑπεροχαί· ὧν τὸ , ἐπεὶ μεταξὺ κλίματα τυγχάνει, γίνονται δ. αὕτη αὔξησις ἑκάστου κλίματος πρὸς τὴν πῆξιν τοῦ ἀναφορικοῦ· ὡς εἶναι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ κλίματι ἀπὸ Καρκίνου ἕως Τοξότου ἀναφορὰς σι, ἐν δὲ τῷ β κλίματι σιδ, ἐν δὲ τῷ γ σιη, ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ σκβ, ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ σκ, ἐν δὲ τῷ σλ, ἐν δὲ τῷ ζ σλδ.

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest