Απόσπασμα από το έργο του "Αποτελεσματικά"

Ο Ηφαιστίωνας (415 μ.Χ.) ήταν αστρολόγος καταγόμενος από τις Θήβες της Αιγύπτου και έγραψε το γνωστό έργο Αποτελεσματικά στις αρχές του 5ου αιώνα.

Οι δεκανοί των δώδεκα ζωδίων

Πρώτος δεκανός λέγεται Χονταρέ. Έχουν παρατηρήσει πως αν δεν υπάρχει εναντίωση, όσοι έχουν ωροσκόπο στον πρώτο δεκανό θα ατυχήσουν στα νιάτα τους στο γάμο, αλλά αργότερα θα πετύχουν ευτυχισμένο δεύτερο γάμο και θα περάσουν καλά το τελευταίο μέρος της ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά στο σώμα τους είναι λεπτά στήθη χωρίς πολύ σάρκα, γάμπες λεπτές και άσαρκες. Θα έχουν σημάδι στην αριστερή πλευρά ή στην αριστερή μασχάλη. Τα σημαντικότερα χρόνια τους είναι το 4ο, το 9ο, το 12ο, το 21ο, το 33ο, το 49ο, το 52οο, το 64ο και το 74ο.
Δεύτερος δεκανός λέγεται Χονταχρέ. Όσοι ανήκουν εδώ θα ανατραφούν πλούσια, θα κακοπαθήσουν κάπως νωρίς στα νιάτα του, αργότερα θα γίνουν φρόνιμοι, θα έχουν καλή εκπαίδευση, θα ανεβούν σε υψηλά αξιώματα και θα έχουν καλά γεράματα. Έχουν μάτια μεγάλα και χυτά, είναι λίγο οξύθυμοι, το σώμα του θα αναπτύσσεται συμμετρικά με την ηλικία τους. Τα πιο κρίσιμα χρόνια της ζωής τους είναι 2ο, το 7ο, το 17ο, το 19ο, το 24ο, το 32ο, το 39ο, το 41ο, το 52ο, το 67ο, το 71ο και το 86ο.
Τρίτος δεκανός λέγεται Σικέτ. Με τον ωροσκόπο εδώ, θα υποφέρουν πολύ, δηλαδή θα ξενιτευτούν για πολλά χρόνια, θα χάσουν τους γονείς, οι ίδιοι θα είναι άχρηστοι, θα αποτύχουν στο γάμο τους. Αργότερα θα πάρουν γυναίκα που την είχε άλλος πριν. Θα κάνουν παιδιά μαζί της. Στα τελευταία της ζωής τους θα είναι ευτυχισμένοι. Είναι ανοιχτόχρωμοι και ωχροί, ευπρεπείς, αλλά θα υπάρξει από θεϊκή παρέμβαση, μεγάλη μακροβιότητα. Τα κρίσιμα έτη είναι 7ο, το 11ο, το 19ο, το 28ο, το 33ο, το 34ο, το 40ο, το 52ο, το 67ο, το 74ο, το 88ο και το 97ο.
Στο μεταξύ Κριού και Ταύρου διάστημα, αυτό που λέγεται μεσεμβόλημα, όσοι έχουν ωροσκόπο θα είναι κωφάλαλοι και ασήμαντοι. Θα πεθάνουν σε ένα από τα επικίνδυνα χρόνια του τρίτου δεκανού του Κριού.
Ἔτι δὲ καὶ ἑκάστου ζῳδίου τρεῖς ἀφώρισαν δεκανοὺς κατὰ δεκαμοιριαῖον διάστημα· καὶ ἔστιν ὁ μὲν πρῶτος Χονταρέ, ὁ δὲ δεύτερος Χονταχρέ, ὁ τρίτος Σικέτ. ἐπετήρησαν δὲ κατὰ τὸ ὁλοσχερὲς οὐκ ἀντιπραττούσης ἑτέρας αἰτίας τοὺς μὲν ἔχοντας ὡροσκοποῦντα τὸν πρῶτον δεκανὸν δυσγαμεῖν ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ, ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ εὐγαμεῖν καὶ τέλους καλοῦ τεύξεσθαι. τὰ δὲ σημεῖα· λεπτὰ τὰ στήθη μὴ σεσαρκωμένα, αἱ κνῆμαι γυμναὶ καὶ ἄσαρκοι· ἕξει σημεῖον περὶ τὸ ἀριστερὸν ἢ ὑπὸ τὴν ἀριστερὰν μασχάλην. κλιμακτῆρες δὲ ἀνεγράφησαν αὐτοῦ ἔτος δ, θ, ιβ, κα, λγ, μθ, νβ, ξδ, οδ.
τοὺς δὲ τὸν δεύτερον ἔχοντας ὡροσκοποῦντα πλουσίως μὲν τραφήσεσθαι μετὰ τοῦ κακοπαθεῖν πως ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ, φρονίμους δὲ εἶναι καὶ πεπαιδευμένους καὶ προστήσεσθαι πολλῶν καὶ καλοῦ τέλους τυχεῖν. τὰ δὲ σημεῖα· οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ μεγάλοι κεχυμένοι, ὀλίγον ὀξύθυμος ἔσται, ἴση ἡ ἡλικία καὶ τὸ μῆκος σύμμετρον. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἀνεγράφησαν αὐτοῦ ἔτος β, ζ, ιζ, ιθ, κδ, λβ, λθ, μα, νβ, ξδ, οα, πς. τοὺς δὲ τὸν τρίτον ἔχοντας ὡροσκοποῦντα κακοπαθεῖν καὶ ξενιτεύειν πολλὰ καὶ χωρίζειν τοὺς γονεῖς θανάτῳ καὶ ἄχρηστα ἔχειν τὰ αὐτῶν καὶ λυπεῖσθαι εἰς γάμον, ὕστερον δὲ λαβεῖν προεφθαρμένην γυναῖκα καὶ τεκνώσειν καὶ τὸ τέλος τοῦ βίου εὐθύμως ἕξειν. τὰ δὲ σημεῖα· γεννᾶται μὲν ξανθὸς καὶ ὠχρός, γενήσεται εὐπρεπὴς τὸ μέγεθος· μῶμος ἔσται ἐν τῷ μήκει αὐτοῦ ἐκ θεῶν ἐνεργείας. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἔτος ζ, ια, ιθ, κη, λγ, λε, μ, νβ, ξζ, οδ, πη, ζ. τὸ δὲ μεταξὺ Κριοῦ καὶ Ταύρου, ὅπερ μεσεμβόλημα καλεῖται, εἴ τις ἔχει ὡροσκόπον, οὗτος ἄλαλος καὶ κωφὸς καὶ ἄσημος· τελευτήσει ἐπὶ τῶν αὐτῶν κλιμακτήρων τῶν τοῦ τρίτου δεκανοῦ τοῦ Κριοῦ.

 

Ο πρώτος δεκανός λέγεται Χώου, ο δεύτερος Έρω και ο τρίτος Ρομβρόμαρε.
Αυτός που έχει ωροσκόπο στον πρώτο δεκανό είναι χαριτωμένος, θα έχει πολλούς φίλους και θα ζήσει ευχάριστα τη ζωή του, αλλά και με πολλή δουλειά. Θα χωρίσει στον πρώτο του γάμο και θα παντρευτεί ξανά με γυναίκα όχι παρθένο και θα ευτυχήσει μαζί της. Τα χαρακτηριστικά στο δεκανό είναι μεγάλο κεφάλι μεγάλα μάτια, συμμετρικά μέλη στο σώμα, μεγάλα χείλη. Θα έχει σημάδια στον αυχένα ένα άλλο στον πισινό και ένα τρίτο στη δεξιά πλευρά. Τα επικίνδυνα χρόνια είναι το 1ο, το 4ο, το 9ο, 11ο, 22ο, 33ο, 49ο, 56ο, το 69ο και το 72ο.
Όποιος έχει ωροσκόπο στο δεύτερο δεκανό θα είναι πλούσιος, αρχοντικός, έξυπνος και θα επιτύχει στο γάμο του. Θα έχει αξιώματα, θα τιμηθεί ως μέλος επιτροπών και παρακαταθηκών. Τα χαρακτηριστικά του είναι πλατύ μέτωπο, ευρύτατο στήθος, ωραία μάτια, πλατιά αυτιά, τρίχες στους ώμους. Έχει μαύρο σημάδι στα πλάγια τοιχώματα της κοιλιάς ή κάτω από το μαστό. Θα έχει τάση προς νευροπάθεια. Τα επικίνδυνα χρόνια είναι το 7ο, το 13ο, το 22ο, το 31ο, το 43ο, το 56ο, το 61ο, το 74ο, το 84ο και το 91ο.
Όσοι ανήκουν στο τρίτο δεκανό, θα γεννηθούν από ηλικιωμένους γονείς, που αργότερα θα χωρίσουν. Δεν θα τα πάνε καλά με την περιουσία τους, θα ξενιτευτούν και θα δοκιμάσουν ναυάγια. Θα αποκτήσουν φήμη επονείδιστη και θα τους κατηγορήσουν με πάθος. Θα ευνουχιστούν και δεν θα απολαύσουν τις ηδονές της φυσικής συνουσίας. δεν θα αποκτήσουν ποτέ κανένα αξίωμα και μερικοί από αυτούς θα πεθάνουν νωρίς. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ωραίοι, τερπνοί στο πρόσωπο, σαν γυναίκες, αλλά θα έχουν κουσούρι στο αριστερό μάτι ή ένα από τα δύο πόδια. θα έχουν ωραία φρύδια, μέσο ανάστημα και λεπτό σώμα. Τα επικίνδυνα χρόνια της ζωής τους είναι το 9ο, το 12ο, το 23ο, το 31ο, το 46ο, το 59ο, το 61ο και το 74ο.
Οἱ δὲ δεκανοὶ αὐτοῦ τρεῖς· Χώου ὁ πρῶτος, Ἔρω ὁ δεύτερος, Ῥομβρόμαρε ὁ τρίτος. ὁ οὖν ἔχων ὡροσκοποῦντα τὸν πρῶτον ἔσται μὲν ἐπιχαρής, πολύφιλος καὶ ἡδύβιος, ἐπίμοχθος δὲ καὶ μετὰ τὸ ἀποβαλεῖν τὸν πρῶτον γάμον γαμήσει προεφθαρμένην καὶ μεγάλη εὐδαιμονία ἔσται αὐτῷ. τὰ δὲ σημεῖα· ἡ κεφαλὴ μεγάλη, οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ μεγάλοι, τὸ μέγεθος σύμμετρον, τὰ χείλη μεγάλα· σημεῖον ἔσται περὶ τὸν αὐχένα καὶ ἄλλο περὶ τὸν κόλπον καὶ ἕτερον περὶ τὴν δεξιὰν πλευράν. οἱ δὲ κλιμακτῆρες αὐτοῦ ἔτος α, δ, θ, ια, κβ, λγ, μθ, ν, ξθ, οβ. ὁ δὲ ἔχων τὸν δεύτερον ὡροσκοποῦντα ἔσται πλούσιος, ἀρχοντικός, ἀγχίνους καὶ εὔγαμος, ἐπιτροπῶν καὶ παρακαταθηκῶν ἀξιούμενος. τὸ δὲ σημεῖον· τὸ πρόσωπον πλατύ, τὰ στέρνα εὐρύτατα, ὀφθαλμὸς εὐειδής, τὰ ὦτα πλατέα, περὶ τοὺς ὤμους τετρίχωται· σημεῖον μέλαν περὶ τὰς λαγόνας ἢ ὑπὸ τὸν μαστὸν καὶ περὶ τὰ νευρικὰ τάσις. οἱ δὲ κλιμακτῆρες αὐτοῦ ἔτος ζ, ιγ, κβ, λα, μγ, νς, ξα, οδ, πδ, α. οἱ δὲ ἔχοντες τὸν τρίτον ἔσονται ἐκ μεγάλων γονέων καὶ αὐτοὺς διαστήσουσι καὶ τὰ αὐτῶν οὐ καλῶς διοικήσουσι καὶ ἐκδημοῦσι καὶ ναυαγίων πειρῶνται καὶ ἐπονειδίστως καὶ ἐμπαθῶς διαλαλοῦνται καὶ σινοῦνται ἐπὶ τὸν συνουσιαστικὸν τόπον καὶ ἀναπόλαυστοι γίνονται τῶν κατὰ φυσικὴν συνουσίαν ἡδονῶν καὶ τοῦ ἀξιωματικοῦ προσχήματος μεθίστανται καὶ ἄωροί τινες αὐτῶν ἀποθνῄσκουσιν. τὰ δὲ σημεῖα αὐτῶν· τῷ προσώπῳ εὐειδεῖς καὶ ἐπιτερπεῖς, ἐοικότες γυναικί, ἀλλὰ μῶμον ἕξουσιν ἐν τῷ ἀριστερῷ ὀφθαλμῷ ἢ περὶ τὸν ἕνα τῶν ποδῶν· εὔοφρυς, μέσος τὸ μέγεθος καὶ λεπτός. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες αὐτοῦ ἔτος θ, ιβ, κγ, λα, μς, νθ, ξα, οδ. Ταύρου τὸ μεσεμβόλημα καὶ Διδύμων· ὁ ἔχων τὸν ὡροσκόπον ἐν τούτῳ ἕξει δύο φύσεις· ἄσπερμος, ἀπρεπὴς καὶ τοῖς μέλεσιν ἄπλαστος καὶ ἀειδής. Όποιος έχει τον ωροσκόπο στο μεσοδιάστημα μεταξύ Ταύρου και Διδύμων θα έχει δύο φύσεις. Δεν θα έχει σπέρμα και θα είναι αναξιοπρεπής και στα μέλη του σώματος θα είναι κακοφτιαγμένος και άσχημος.

 

Οι τρεις δεκανοί ονομάζονται Θοσόλκ, Ούαρε και Φούαρι.
Όποιος έχει ωροσκόπο στον πρώτο δεκανό των Διδύμων θα γίνει έξυπνος και πεπαιδευμένος, γλεντζές, ερωτικός θα σιχαίνεται την πονηριά, θα λυπάται για μικροπράγματα, θα ζήσει τη ζωή του σε τόπους που έχουν νερό και θα έχει άτακτο ερωτικό βίο, θα παντρευτεί από έρωτα ή φιλία και θα ασχοληθεί με τα μαθήματα του ουρανού (αστρονομία, αστρολογία). Τα χαρακτηριστικά του: Θα έχει σγουρά μαλλιά, πανύψηλος και θα έχει στο κεφάλι του δύο κορυφές και ένα δάχτυλο παραπάνω στο ένα χέρι. Τα αξιοσημείωτα χρόνια της ζωής του θα είναι το 1ο, το 9ο, το 24ο, το 34ο, το 43ο, το 53ο, το 65ο και το 73ο.

Αυτός που θα έχει ωροσκόπο στο δεύτερο δεκαήμερο των Διδύμων θα γεννηθεί από πλούσιους γονείς, Που θα τους χάσει νωρίς από θάνατο και θα ελαττώσει την περιουσία τους αργότερα όμως θα ξεπεράσει τούς γονείς του από δικό τον πλουτισμό και θα τιμηθεί με ιερατικά αξιώματα, θα πλουτήσει και θα πάρει γυναίκα από το ίδιο του το αίμα και μετά από μερικές ερωτικές αταξίες στα νιάτα του θα έχει καλό τέλος. Τα χαρακτηριστικά του: θα έχει μέτριο ανάστημα, ωραίο πρόσωπο, γεμάτο σώμα, θ έχει σημάδι στη μασχάλη. Οι κλιμακτήρες του θα είναι τα έτη: 7ο, 12ο, 19ο, 21ο, 26ο, 36ο, 43ο, 56ο, 65ο, 84ο και 92ο.
Αυτός που θα γεννηθεί το τρίτο δεκαήμερο των Διδύμων θα περάσει πολλά βάσανα στα νιάτα του, θα χωρίσουν οι γονείς του και θα τούς μειώσει την περιουσία, τον περισσότερο καιρό του θα τον περάσει στην ξενιτιά, θα είναι βλάσφημος εξαιτίας των ζημιών που θα πάθει και θα ατυχήσει και στο θέμα της γυναίκας, θα πάρει ανάξιά του και όχι παρθένα. Τα χαρακτηριστικά του: λεπτοπρόσωπος με μικρά μάτια, ξανθωπός και καυχησιάρης. Οι κλιμακτήρες τον θεού θα είναι τα έτη: 7ο, 12ο, 21ο, 32ο, 43ο, 52ο, 64ο, 750 και 82ο.
Αυτός που θα έχει ωροσκόπο στο μεσοδιάστημα μεταξύ Διδύμων και Καρκίνου θα έχει προβλήματα όρασης και ίσως θα πάθει και λεύκωμα και επειδή τον τόπο αυτόν τον εποπτεύει ο Δίας, θά πάθει ζημιά μόνο το ένα μάτι του.

Οἱ δὲ τρεῖς δεκανοί εἰσιν οὗτοι· Θοσόλκ ὁ πρῶτος, Οὔαρε ὁ δεύτερος, Φούορι ὁ τρίτος. ὁ ἔχων τὸν πρῶτον ὡροσκοποῦντα ἔσται ἀγχίνους καὶ πεπαιδευμένος, φιλευφρόσυνος, ἐρωτικός, μισοπόνηρος, μικρόλυπος, τὸ ζῆν ἐν παρύγροις τόποις ἔχων, καὶ ἀκαταστατήσει κατὰ γυναῖκα καὶ ἐξ ἔρωτος ἢ φιλίας λήψεται γυναῖκα καὶ οὐρανίων μαθημάτων ἅψεται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· οὐλόκομος ἔσται, εὐμήκης τὴν ἡλικίαν, δύο περιστροφὰς ἕξει ἐν τῇ κεφαλῇ,
περισσὸν δάκτυλον τῆς χειρός. οἱ δὲ κλιμακτῆρες αὐτοῦ ἔτος α, θ, κδ, λδ, μγ, νγ, ξε, ογ. ὁ δὲ ἔχων τὸν δεύτερον ἀχθήσεται μὲν πλουσίως, διαστήσει δὲ τοὺς γονεῖς θανάτῳ καὶ τὰ αὐτῶν μειώσει καὶ ἔσται λαμπρότερος τῶν γονέων δι' ἑαυτοῦ κτώμενος καὶ ἐν ἱεροῖς τιμηθήσεται καὶ εὐχρημάτιστος ἔσται καὶ λήψεται γυναῖκα ἀφ' αἵματος καὶ μετὰ τὸ ἀκαταστατῆσαι ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ τεύξεται καλῶν. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μέσος τὴν ἡλικίαν ἔσται, εὐειδὴς τὸ πρόσωπον, μέγας τὸ  σῶμα· σημεῖον ὑπὸ τὴν μασχάλην. εἰσὶ δὲ κλιμακτῆρες αὐτοῦ ἔτος ζ, ιβ, ιθ, κα, κ, λ, μγ, ν, ξε, πδ, β. ὁ δὲ τρίτον ἔχων κακοπαθήσας ἐπὶ τῆς νεότητος διαστήσει τοὺς γονεῖς καὶ τὰ αὐτῶν μειώσει, ἐπὶ ξένης δὲ τὰ πλεῖστα οἰκήσει καὶ ἔσται βλάσφημος διὰ ζημίας, ἐν δὲ τοῖς κατὰ γυναῖκα ἐπίψογος ἔσται καὶ λαμβάνει γυναῖκα ἀναξίαν αὑτοῦ ἢ καὶ προεσκυλμένην. τὰ δὲ σημεῖα· λεπτοπρόσωπος ἔσται καὶ μικρόφθαλμος, ξανθὸς τὸ σῶμα, καυχήμων ἔσται. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος ζ, ιβ, κα, λβ, μγ, νβ, ξδ, οδ, π, β. ὁ δὲ ἔχων τὸ μεσεμβόλημα Διδύμων καὶ Καρκίνου περὶ τὰ ὁρατικὰ σινωθήσεται ἢ καὶ λευκώματα ἕξει, τοῦ δὲ Διὸς ὁρῶντος τὸν τόπον τοῦ ἑνὸς ὀφθαλμοῦ τὸ σίνος ἔσται. 

 

Οι τρεις δεκανοί είναι: ο πρώτος Σωθίς, ο δεύτερος Σίτ και ο τρίτος Χνουμίς.
Αυτός που γεννιέται στον πρώτο δεκαήμερο του Καρκίνου θα γίνει καλός άνθρωπος, ήσυχος, θα εμπνέει εμπιστοσύνη σ' ό,τι λέει, πολυάσχολος, με πολλούς φίλους, θα αποκτήσει πολλά με την ευφυΐα του και θα επιβληθεί στους εχθρούς του δεν θα πάει καλά στον πρώτο του γάμο μετά όμως θα ευνοηθεί από την τύχη και θα βρει καλή γυναίκα. Τα χαρακτηριστικά του: σωματώδης, με ωραία μαλλιά και κατσαρά, όμορφα μάτια, τα φρύδια επίσης, προς τα πάνω ή μύτη, πλατύς στους ώμους, εξέχουν τα νεύρα των ποδιών του έχει σημάδι στη μασχάλη ή κάτω από τον μαστό και ένα άλλο σημάδι στο δεξί αγκώνα. Οι κλιμακτήρες του δεκαημέρου αυτού είναι τα χρόνια: 9ο, 11ο, 21ο, 33ο, 490, 56ο, 63ο, 71ο και 86ο.
Όποιος γεννιέται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Καρκίνου θα ανατραφεί πλουσιοπάροχα και θα ξεπεράσει τους γονείς του θα γνωρίσει θανάτους αδελφών του, θα γίνει διάσημος, θα δοξασθεί από τον κόσμο και θα νομοθετήσει, θα παντρευτεί καλά σε δεύτερο γάμο και θα πάρει λύπες από τα παιδιά του. Τα σωματικά του χαρακτηριστικά: μέτριο ύψος, μελαχρινός, αραιή γενειάδα, μικρά στήθη, έχει μαύρο σημάδι στον ομφαλό, θα ευχαριστεί τούς ανθρώπους με τα λόγια, όχι όμως τόσο με τα έργα. Τα κρίσιμα χρόνια του βίου του: το 4ο, το 7ο, το 12ο, το 23ο, το 42ο, το 54ο, το 62ο, το 730, το 88ο.
Αυτός που γεννιέται στο τρίτο δεκαήμερο του Καρκίνου θα είναι φρόνιμος, θα ανατραφεί ταπεινά, θα ορφανέψει από τον ένα γονιό, θα ελαττώσει όσα κληρονομήσει από τον πατέρα του, θα αγαπήσει τους φίλους του και θα κακοπαθήσει στα νιάτα του. Θα ατυχήσει στο γάμο του, θα στρατευθεί και θα επιζήσει, θα πάρει τραύμα από σιδερένιο όπλο και στα τελευταία του θα ευτυχήσει. Τα χαρακτηριστικά του σώματός του: μέτριο ανάστημα, παχουλός, λιπαρός, ξανθωπός, λευκός, μεγάλα φρύδια, πλατιά στήθη, θα έχει κοιλιά και πόνους στην περιοχή των σπλάχνων. Τα κρίσιμα χρόνια του είναι: το 4ο, το 7ο, το 12ο, το 24ο, το 33ο, το 49ο, το 69ο, το 72ο και το 86ο.
Να μην ξεχνάμε δε ότι, όπως δείχνει ή διαίρεση των ζωδίων, ο Καρκίνος κατέχει την περιοχή του στομαχιού, που συμπίπτει με το στήθος του κόσμου και φυλάσσεται από τον Χνουμίν.
Το δε μεσοδιάστημα μεταξύ Καρκίνου και Λέοντος βγάζει ανθρώπους μανιακούς, που δεν τούς συνοδεύει κανένα αγαθοποιό άστρο, αυτοί οι άνθρωποι διώχνονται από τους γονείς και τους συγγενείς και καταλήγουν να ζουν με τα ζώα, τα δε αγαθοποιά άστρα τους επιβλέπουν και τους προκαλούν ζημιές και παθήματα.
Οἱ δὲ τρεῖς αὐτοῦ δεκανοί· Σωθὶς ὁ πρῶτος, Σὶτ ὁ δεύτερος, Χνουμὶς ὁ τρίτος. ὁ οὖν γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου δεκανοῦ ἔσται ἀγαθός, ἥσυχος, πιστευόμενος ἐφ' οἷς λέγει, πολυμέριμνος, πολύφιλος, ἐξ ἐπινοίας πολλὰ κτώμενος καὶ ἐχθρῶν περιγινόμενος, τὰ δὲ κατὰ γυναῖκα ἕξει ἐπίψογα καὶ γαμήσας θάπτει ἐπὶ νεότητος, ὕστερον δὲ εὐνοηθήσεται καὶ ἐσχάτην καλὴν ἕξει. τὰ δὲ σημεῖα· εὐμήκης τὸ μέγεθος, ἡ θρὶξ ὡραία καὶ συνεστραμμένη, οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπιτερπεῖς, αἱ ὀφρύες ὁμοίως, ἡ ῥὶς ὑψηλή, εὐρὺς τοὺς ὤμους, τὰ νεῦρα τῶν ποδῶν ἐξέχει· σημεῖον ὑπὸ τὴν μασχάλην ἢ ὑπὸ τὸν μαστὸν καὶ ἄλλο σημεῖον ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος ἔσται. οἱ δὲ κλιμακτῆρες τοῦ δεκανοῦ ἔτος θ, ια, κα, λγ, μθ, νς, ξγ, οα, πς. ὁ δὲ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ δευτέρου δεκανοῦ τραφήσεται πλουσίως καὶ τῶν γονέων βελτίων καὶ θανάτους ἀδελφῶν ὄψεται καὶ δημοσιωθήσεται καὶ δοξασθήσεται ὑπὸ ὄχλων καὶ νόμους πιστευθήσεται, ἀκαταστατήσει δὲ ἐν τοῖς κατὰ γυναῖκα καὶ ἐπὶ τέκνοις λυπηθήσεται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μικρομεγέθης, μελανόχρους, ψιλὸν τὸ γένειον, τὰ στήθη μικρά, σημεῖον μέλαν εὑρεθήσεται ἐπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ, λόγῳ τοὺς ἀνθρώπους εὐφραίνων, ἔργῳ δὲ οὐδὲ ὅλως. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἔτος δ, ζ, ιβ, κγ, μβ, νδ, ξβ, ογ, πη. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἔσται φρόνιμος καὶ τραφήσεται ἀγεννῶς καὶ διαστήσει τοὺς γονεῖς θανάτῳ καὶ μειώσει τὰ πατρῷα καὶ ἔσται φιλόφιλος καὶ κακοπαθήσει ἐπὶ τῆς νεότητος, ἐν δὲ τοῖς κατὰ γυναῖκα ψόγους ἕξει καὶ ἐν στρατιωτικῇ πράξει διαζήσει καὶ λήψεται σιδήρου πεῖραν καὶ ἐσχάτης ἀγαθῆς τεύξεται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μέση ἡλικία, εὐτραφής, λιπαρός, ξανθός, λευκός, αἱ ὀφρύες μεγάλαι, τὰ στήθη πλατέα, προγάστωρ ἔσται, πόνους ἕξει περὶ τὰ σπλάγχνα. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες ἔτος δ, ζ, ιβ, κδ, λγ, μθ, νβ, ξγ, ξθ, οβ, πς. μὴ λαθέτω δὲ ὡς εἰκότως εἰς φυλακτήριον τοῦ στομάχου παραδέχονται τὸν Χνουμὶν ὡς κύριον ὄντα τοῦ στήθους τοῦ κόσμου καθὼς ἡ διαίρεσις τῶν ζῳδίων περιέχει. τὸ δὲ μεσεμβόλημα Καρκίνου καὶ Λέοντος ποιεῖ ἐμμανεῖς, μηδενὸς δὲ τῶν ἀγαθοποιῶν μαρτυροῦντος καὶ ὑπὸ τῶν γονέων καὶ τῶν συγγενῶν οἱ τοιοῦτοι ἐκβάλλονται καὶ μετὰ τῶν τετραπόδων ζῶσιν, οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἐπιθεωρήσαντες σίνος ποιοῦσι καὶ πάθος.

 

Οι τρεις δεκανοί του είναι: Πρώτος ο Χαρχνούμης, δεύτερος ο Ηπη και τρίτος ο Φούπη.
Αυτός που γεννιέται στο πρώτο δεκαήμερο του Λέοντα θα συνοδεύεται από πλήθος ανθρώπων, θα γίνει γνωστός, θα είναι χαρακτήρας οξύς και δεν θα τον αψηφούν οι άλλοι. Θα ευεργετεί όσους υποτάσσονται σε αυτόν και θα τους προστατεύει. Θα αποκτήσει πολλά αγαθά, αλλά θα του βγει σκάρτη η γυναίκα. Τα σωματικά του χαρακτηριστικά θα είναι ως εξής: σωματώδης με ωραίο πρόσωπο, κοκκινωπός, μεγάλα μάτια, συμμετρική μύτη, με λεπτές κνήμες, θα του συμβεί πόνος στο ένα πόδι και φούσκωμα στο στομάχι. Τα κρίσιμα χρόνια του βίου του είναι το 10ο, το 11ο, το 23ο, το 32ο, το 47ο, το 57ο, το 69ο το 71ο, το 74ο και το 88ο.
Όποιος γεννηθεί στο δεύτερο δεκαήμερο, θα είναι τύπος δυνάστη βασιλιά. Θα αναγορευθεί απόλυτος μονάρχης, θα υποτάξει πολλούς, θα χτίσει πόλεις και πολλοί θα γίνουν φόρου υποτελείς σε αυτόν. Θα γνωρίσει τον Θεό, θα αποχτήσει χρυσάφι, η γνώμη του θα είναι θεϊκή και θα τιμηθεί σαν ίσος με τον Θεό. Τα σημάδια στο σώμα του είναι μεγάλο ανάστημα, πλατύ στέρνο, από τους μηρούς και μέχρι τα πόδια λεπταίνει, έχει τα χρώματα του λιονταριού, είναι ελκυστικός στην ομιλία, θα του συμβεί νευραλγία και βίαιος θάνατος. Τα κρίσιμα χρόνια του είναι το 9ο, το 21ο, το 34ο, το 46ο, το 52ο και το 70ο.
Για το τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα, θα ανατραφεί μέσα στα πλούτη, θα γίνει συνετός, θα σπουδάσει και θα αποχτήσει πολλούς φίλους. Θα υποστεί σωματικές βλάβες και θα του μείνουν σημάδια. Θα εμπλακεί σε αγώνες εξουσίας και θα επιβουλευτούν τη δύναμή του. Στο τέλος θα επικρατήσει στους εχθρούς του, θα αποχτήσει πολλά αγαθά και χρήματα και θα τον αγαπήσουν οι Θεοί και οι γυναίκες. Θα πάθει κάποια αναπηρία στα χέρια ή τα πόδια. Τα δε σωματικά του χαρακτηριστικά θα είναι τα εξής: μέτριο ανάστημα, κοκκινωπός στο πρόσωπο, τα μάτια χυτά προς τα κάτω, ασυγκράτητος με τις γυναίκες. Τα κρίσιμα έτη της ζωής του είναι τα εξής: 7ο, 13ο, 23ο, 43ο, 52ο, 66ο, 74ο και 89ο.
Όποιος γεννιέται στο μεσοδιάστημα θα είναι θελκτικός και κοντά στους Θεούς. Μερικοί πεθαίνουν άγαμοι.
Οἱ δὲ δεκανοὶ αὐτοῦ τρεῖς· Χαρχνούμις ὁ πρῶτος, Ἤπη ὁ δεύτερος, Φούπη ὁ τρίτος. ὁ γεννώμενος οὖν ἐπὶ τοῦ πρώτου ὑπὸ ὄχλων δορυφορεῖται καὶ ἀκουσθήσεται καὶ ἔσται ὀξὺς καὶ ἀκαταφρόνητος, εὐεργετῶν τοὺς ὑποτασσομένους καὶ πολλοὺς σκεπάσει καὶ κτήσεται, εὐεπίψογος δὲ διὰ γυναῖκα. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· εὐμήκης τὴν ἡλικίαν, τὸ πρόσωπον ὡραῖος, ἐρυθρός, οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι, εὔρινος, αἱ κνῆμαι λεπταί, πόνος ἔσται περὶ τὸν πόδα καὶ ἐμπνευμάτωσις αὐτῷ ἔσται. οἱ δὲ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος α, ια, κγ, λβ, μ, νζ, ξθ, οβ, οδ, πη. ὁ δὲ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ δευτέρου ἔσται δυνάστης, βασιλεύς, αὐτοκράτωρ ἀναγορευθήσεται καὶ πολλοὺς ὑποτάσσει καὶ κτίσει πόλεις, καὶ φορολογήσουσιν αὐτῷ πολλοί, καὶ θεογνωσία ἐπ' αὐτῷ καὶ εὕρεσις χρυσοῦ καὶ ἔνθεος αὐτοῦ ἡ γνώμη καὶ ἰσόθεος τιμή. τὰ δὲ σημεῖα· εὐμεγέθης, εὐρύστερνος, ἐκ τῶν μηρῶν εἰς τοὺς πόδας ἰσχναίνεται, λεοντόχρους τὴν χροιάν, ἡδὺς διαλεγόμενος, πόνος ἔσται αὐτῷ περὶ τὰ νευρικά. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος θ, κα, λδ, μς, νβ, ο· ὁ θάνατος ὀξύς. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος τραφήσεται πλουσίως καὶ ἔσται φρόνιμος, πεπαιδευμένος, πολύφιλος, σωματικὰς δὲ βλάβας ἕξει καὶ περισφραγισμοὺς καὶ ἀγῶνας βασιλικοὺς καὶ ἐπιβουλὰς ἐξουσιαστικάς, ὕστερον δὲ αὐτῶν περιέσται καὶ κυριεύσει κτημάτων καὶ εὐχρημάτιστος ὑπὸ θεῶν καὶ ὑπὸ γυναικῶν εὐνοηθήσεται, σινωθήσεται δὲ περὶ τὰ ἄκρα. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μέσος τὴν ἡλικίαν, ἐρυθρὸς τὸ πρόσωπον, οἱ ὀφθαλμοὶ κεχυμένοι, ἔκλυτος περὶ τὰ γύναια. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἔτος ζ, ιγ, κγ, μγ, νβ, ξς, οδ, πθ· τελευτήσει δὲ ἐπὶ τῆς ἰδίας καὶ ταφήσεται. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ μεσεμβολήματος γεννώμενος ἔσται ἁρποκρατικὸς καὶ ἐγγὺς θεῶν ἔσται, τινὲς δὲ καὶ ἄγαμοι τελευτῶσιν.  

 

Οι τρεις δεκανοί της Παρθένου είναι ο Τωμ, ο Ουεστεβκώτ και ο Αφόσο.
Όποιος γεννιέται στο πρώτο δεκαήμερο θα είναι καλός, θα γελάει πολύ και θα έχει πολλούς φίλους. Στα νιάτα του θα ζήσει μέσα στην καλοπέραση και χωρίς σύντροφο, γιατί δεν θα μείνει κοντά σε ένα μόνο άτομο και την φροντίδα του θα την αναλάβει ο δικός Θεός και η τύχη. Θα είναι φιλάσθενος και θα περάσει από ιατροφαρμακευτική αγωγή. Όταν ωριμάσει θα ευνοηθεί στην ανεύρεση καλού συντρόφου και θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του, καλά. Τα σωματικά του χαρακτηριστικά είναι, ψηλό ανάστημα, τολμηρός στην ψυχή, με ωραίο πρόσωπο και ερωτικά μάτια, η μύτη μικρή και κάπως παχιά, θα έχει σημάδι γύρω από το στήθος. Τα κλιμακτήρια έτη του είναι το 6ο, το 12ο, το 23ο, το 41ο, το 57ο, το 63ο, το 72ο και το 86ο.
Όποιος γεννιέται στο δεύτερο δεκαήμερο, θα είναι φρόνιμος, ευφυής, πεπαιδευμένος, δυνατός, χαριτωμένος. Θα αποχτήσει περιουσία, αδιαφορώντας για την πατρική κληρονομιά. Αν η Αφροδίτη συμπιέσει με το δεκαήμερο αυτό, θα ευεργετηθεί με μουσική και αρμονία και θα αγαπηθεί πολύ. Τα σωματικά του χαρακτηριστικά είναι ωραίο σώμα, λεπτό πρόσωπο, θα έχει ευλάβεια προς τα θεία, θα κάνει μεγάλο όνομα, θα ασκήσει εξουσία πάνω σε πολλούς ανθρώπους. Ακόμη θα είναι συνετός, θα γράφει καλά, θα έχει ωραία φωνή και θα περάσει καλά και τα χρόνια των γηρατειών του. Τα κρίσιμα χρόνια της ζωής του είναι το 4ο, το 9ο, το 16ο, το 22ο, το 35ο, το 43ο, το 57ο, το 63ο, το 76ο, το 82ο και το 96ο.
Όποιος γεννιέται στο τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου θα είναι πλούσιος, πεπαιδευμένος, σώφρων, δίκαιος, θα κοιτάζει την δουλειά του, θα είναι ευσεβής, γενναιόδωρος και επιτυχημένος. θα λυπηθεί και από την πλευρά της γυναίκας και από την πλευρά των παιδιών του και στο τέλος όλα θα του πάνε καλά. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά είναι μέσο ανάστημα, μικρό κεφάλι, ωραία μύτη. Δεν θα του λείψει το ψωμί μέχρι τα τελευταία του. Θα ζήσει λίγα χρόνια και θα πεθάνει από σιδερένιο όπλο. Τα κρίσιμα χρόνια της ζωής του είναι το 9ο, το 18ο, το 24ο, το 35ο και αν ζήσει περισσότερο το 52ο, το 66ο, το 74ο και το 86ο.
Και όποιος γεννιέται στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ Παρθένου και Ζυγού, δεν θα προκόψει και θα πηγαίνει με άνδρες. Αν είναι γυναίκα, θα γίνει λεσβία και θα παίζει το ρόλο του άνδρα.
Οἱ δὲ τρεῖς αὐτοῦ δεκανοί· Τὼμ ὁ πρῶτος, Οὐεστεβκὼτ ὁ δεύτερος, Ἀφόσο ὁ τρίτος. ὁ γεννώμενος οὖν ἐπὶ τοῦ πρώτου δεκανοῦ ἔσται ἀγαθός, φιλόγελως, πολύφιλος, ἐν τρυφῇ διάξει ἀγύναιος διὰ τὸ μὴ ἐπὶ μιᾶς μένειν καὶ κηδεμονίαν αὐτοῦ ποιήσεται ὁ οἰκεῖος αὐτοῦ δαίμων καὶ τύχη, ἔσται δὲ ἐπίνοσος, τεύξεται δὲ καὶ ἰατρικῶν βοηθημάτων καὶ μετὰ τὴν νεότητα εὐνοηθήσεται ἀπὸ γυναικὸς καὶ ἐσχάτης καλῆς τεύξεται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ μῆκος ὑψηλόν, εὔτολμος τὴν ψυχήν, τὸ πρόσωπον εὐειδής, οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπέραστοι, ἡ ῥὶς σιμὴ καὶ παχεῖα ὀλίγον· σημεῖον ἕξει περὶ τὸν κόλπον. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος ς, ιβ, κγ, μα, νζ, ξγ, οβ, πς. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γεννώμενος ἔσται φρόνιμος, ἀγχίνους, πεπαιδευμένος, ὀξύς, χαρίεις, ἰδιοκτήμων, καταφρονῶν τῶν πατρῴων, ἐὰν δὲ Ἀφροδίτη συμπαθήσῃ τῷ δεκανῷ διὰ μουσικῆς καὶ ἁρμονίας εὐεργετεῖται καὶ φιλεῖται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· εὐπρεπὴς τὸ μέγεθος, τὸ πρόσωπον λεπτός, εὐλαβὴς περὶ τὰ θεῖα, ὄνομα δὲ ἕξει μέγα, ἄρξει πολλῶν, φρόνιμος ἔσται καὶ εὐγράμματος καὶ εὔφωνος καὶ ἐσχάτην καλὴν ἕξει. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος δ, θ, ις, κβ, λε, μγ, νζ, ξγ, ος, πβ, 9ς. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἔσται πλούσιος καὶ πεπαιδευμένος, σώφρων, δίκαιος, ἰδιοπράγμων, εὐσεβής, εὐμετάδοτος καὶ ἐπιτυχής, διὰ δὲ τέκνα καὶ γυναῖκα λυπεῖται, ἐσχάτης δὲ καλῆς τεύξεται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μέση ἡλικία, μικροκέφαλος, εὔρινος, οὐ λείψει αὐτὸν ἄρτος ἕως θανάτου, ὀλιγοχρόνιος ἔσται καὶ θάνατον διὰ σιδήρου ἕξει. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος θ, ιη, κδ, λε, νβ, ξς, οδ, πς. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ μεσεμβολήματος γεννώμενος ἔσται ἀπόκοπος ἢ ἀνδράσι συνερχόμενος, εἰ δὲ γυνὴ εἴη ἔσται τριβὰς καὶ γυναικὶ συνερχομένη καὶ ἀνδρῶν ἔργα ἐκτελεῖ. 

 

Οι τρεις δεκανοί λέγονται, ο πρώτος Σουχωέ, ο δεύτερος Πτηχούτ και ο τρίτος Χονταρέ.
Όποιος γεννιέται στον πρώτο δεκανό θα είναι παιδί από άλλο γάμο, οι γονείς του θα χωρίσουν και θα δοκιμαστεί στα νιάτα του με βάσανα αι στενοχώριες. Θα αφήσει την πατρίδα του θα ζήσει με ξένους ανθρώπους αλλού και αφού περάσει πολλά δεινά, θα ξαναγυρίσει στην πατρίδα του, θα βελτιωθεί η ζωή του και θα δει τα παιδιά του να προκόβουν. Τα σημάδια του είναι πως θα πάρει όνομα δεσποτικό, θα έχει τραύμα και ουλή στο κεφάλι, θα έχει κόψιμο στο ένα χέρι και στο ένα πόδι, παρά το ότι θα γκρεμιστεί από ψηλά, δεν θα πεθάνει. Τα κρίσιμα έτη της ζωής του είναι το 9ο, το 16ο, το 22ο, το 36ο, το 49ο, το 59, το 66ο και το 77ο.
Όποιος γεννιέται στο δεύτερο δεκανό θα είναι λαμπρός, πλούσιος, αρχοντικός, θα φύγει από την πατρίδα του με μεγάλες ελπίδες και με αρχοντικές δωρεές και τιμές. Θα πετύχει καλή γυναίκα, θα αποχτήσει παιδιά, θα βρει πολλά καλά στη ζωή του και θα δει τα παιδιά του να προκόβουν. Τα σημάδια του είναι ευθύκορμος, μαυριδερός, το τρίχωμα αραιό, θα έχει μαύρο σημάδι στο στήθος και άλλο στη μέση και θα ταλαιπωρηθεί απ' αυτό. Τα κρίσιμα χρόνια της ζωής του είναι 9ο, 12ο, 14ο, 36ο, 41ο, 58ο, 63ο, 74 και 88ο.
Όποιος γεννιέται στον τρίτο δεκανό θα είναι σπλαχνικός, ευοίωνος, γενναιόψυχος. Θα έχει πολλούς φίλους, θα ασχοληθεί με τα κοινά, θα γίνει γνωστός σε πολλούς τόπους, θα αποχτήσει πολλά χρήματα από εύνοια των θεών. Θα πάει καλά στο γάμο του, θα παντρευτεί γυναίκα που πριν την είχε άλλος και θα αποχτήσει παιδιά. τα σημάδια του είναι ανοιχτόχρωμος, θα έχει ψεγάδι στα μάτια, θα αναθρέψει και θετό γιό και θα υποφέρει από νευραλγία. Τα κρίσιμα έτη της ζωής του είναι το 1ο, το 9ο, το 11ο, το 23ο, το 36ο, το 42ο, το 59ο, το 68ο και το 79ο.
Όποιος γεννηθεί στο μεσοδιάστημα θα πιάνει στο σώμα έλκη ή σήψεις ή ρευματισμούς και συρίγγια ή υδρωπικία και κρεατοελιές και βρογχοκήλη και σκληρώματα στο δέρμα και και κιρσούς.
Οἱ δὲ δεκανοὶ τρεῖς· ὁ πρῶτος Σουχωέ, ὁ δεύτερος Πτηχούτ, ὁ τρίτος Χονταρέ. ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔσται πρόγονος καὶ διαστήσει τοὺς γονεῖς καὶ ἐν ζημίαις καὶ λύπαις ἐξετασθήσεται καὶ καταλείψει τὴν πατρίδα καὶ ἔσται μετὰ ἀλλοφύλων ἀνθρώπων καὶ πολλοὺς πόνους ὑποστὰς αὖθις ἐπανέρχεται εἰς τὴν πατρίδα καὶ βελτιωθήσεται καὶ ὄψεται τέκνων προκοπάς. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· ὄνομα δεσπότου ἕξει, τραῦμα καὶ οὐλὴ ἔσται ἐν τῇ κεφαλῇ, πυρίκαυστος ἔσται περὶ τὴν χεῖρα καὶ περὶ τὸν πόδα, ἐξ ὑψηλοῦ τόπου κατακρημνισθεὶς οὐ τελευτήσει. οἱ δὲ κλιμακτῆρες τοῦ θεοῦ ἔτος θ, ις, κβ, λς, μθ, νθ, ξς, οζ. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γεννώμενος λαμπρός, πλούσιος, ἀρχοντικὸς καὶ ἐπὶ ἐλπίσιν ἐκδημῶν καὶ βασιλικαῖς δωρεαῖς καὶ τιμαῖς, συμβίῳ δὲ ἀγαθῇ περιπίπτει ὁ τοιοῦτος καὶ τέκνων γονὰς ἕξει, εὑρέματά τε εὑρίσκει καὶ τέκνων προκοπὰς θεωρεῖ. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ μέγεθος ἴσος, τὸ πρόσωπον μέλας, ἡ θρὶξ ἀραιά, σημεῖον μέλαν ἔσται ἐπὶ τοῦ μαστοῦ καὶ ἕτερον ἐπὶ τὴν ὀσφύν, καὶ καταπονηθήσεται ὑπ' αὐτοῦ. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες τοῦ θεοῦ ἔτος θ, ιβ, ιδ, λς, μα, νη, ξγ, οδ, πη. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἔσται σχέτλιος, εὐσχήμων, πλουσιόψυχος, πολύφιλος καὶ ἐν δημοσίαις ἀσχολίαις· ἔσται γνωστὸς ἐν τόποις πολλοῖς, εὐχρημάτιστος ὑπὸ θεῶν, ἀκαταστατήσει δὲ κατὰ γυναῖκα καὶ λήψεται προειλημμένην καὶ τεκνώσει, ἔνιοι δὲ καὶ στεφανηφοροῦσι καὶ ἄρχουσι πόλεων. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ πρόσωπον ξανθός, μῶμον ἕξει περὶ τοὺς ὀφθαλμούς, θετὸν υἱὸν ἔξωθεν ἀναθρέψει, πόνον ἕξει περὶ τὰ νευρικά. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες τοῦ θεοῦ ἔτος α, θ, ια, κγ, λς, μβ, νθ, ξη, οθ. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ μεσεμβολήματος γεννώμενος ἕξει ἑλκώσεις ἢ σηπεδόνας ἢ ῥευματισμοὺς καὶ σύριγγας ἢ καὶ ὕδερον καὶ φακώσεις καὶ βρογχοκήλας καὶ σκίρους ἢ κιρσούς. 

 

Οι τρεις δεκανοί του Σκορπιού είναι ο πρώτος Στωχνήνε, ο δεύτερος Σεσέ, ο τρίτος Σισιεμέ.
Όποιος γεννιέται στο πρώτο δεκαήμερο θα είναι ευφυής, πεπαιδευμένος, δίκαιος. Θα χωρίσουν οι γονείς του και θα υποστεί βλάβες και θα αλλάξει τρόπους ζωής. Μετά θα επιβληθεί σε πολλούς, θα κυριεύσει πολλούς τόπους και θα έχει πολλά αποκτήματα και πολλά θα χαρίσει. Όταν έρθει σε αυτόν η Αφροδίτη, θα γίνει τεχνίτης στο χρυσό και τον άργυρο και θα ευνοηθεί σε απόχτηση χρημάτων και σε ερωτικές κατακτήσεις. Μερικοί θα πάνε με τις αδελφές του και θα κάνουν και παιδιά μαζί τους. Τα σημάδια του είναι ωραία εμφάνιση, τραύμα στο κεφάλι, μεγάλα μάτια, πλατιά στήθη και ώμοι. Θα έχουν σημάδι στο αριστερό πόδι και άλλο στο δεξί χέρι. Τα κρίσιμα έτη της ζωής είναι το 9ο, το 12ο, το 22ο, το 33ο, το 42ο, το 56ο, το 63ο, το 69ο, το 76, το 85ο και το 93ο.
Όποιος γεννιέται στον δεύτερο δεκανό του Σκορπιού θα γίνει μέγας, πλούσιος, αρχοντικός, πεπαιδευμένος, γλυκόλογος, σώφρων. Θα αποχτήσει πολλά αγαθά ο ίδιος, θα γίνει γνωστός σε πολύ κόσμο, θα τον υπηρετήσουν ακόμα και ελεύθεροι, θα ασχοληθεί με τη μουσική και πολλές άλλες τέχνες, ακόμη και την παλαίστρα. Καμιά φορά μπορεί να γίνει κανείς ναυτικός, κάποτε και διοικητής στρατοπέδου. Όταν έρθει ο Άρης στο δεκαήμερο αυτό, μπορεί να του προκαλέσει κοψίματα, εγκαύματα και σπασμούς στα χέρια ή τα πόδια. Τα σημάδια του είναι μέτριο ανάστημα μεγάλο κεφάλι, ωραίο πρόσωπο, μικρά και συμμετρικά μέλη. Θα έχει σημάδι γύρω από το στήθος και τη λεκάνη. τα κρίσιμα χρόνια του είναι το 7ο, το 11ο, το 22ο, το 33ο, το 42ο, το 57ο, το 61ο, το 73ο, το 84ο και το 89ο.
Όποιος γεννιέται στο τρίτο δεκαήμερο θα πέσει σε ζημιές και ανωμαλίες, σε ξενιτιές και σε περιπέτειες της τύχης του. Θα αρρωστήσει και ψυχικά και σωματικά και θα δοκιμάσει επιθέσεις των εχθρών του εναντίον του. Δεν θα πάει καλά ούτε στο θέμα του γάμου. Θα πηγαίνει ή με δούλες ή με παντρεμένες ή με βλαμμένα άτομα, και τα παιδιά του θα του προξενήσουν στενοχώριες. Μετά όμως από την νεότητα, θα αποχτήσει πολλά αγαθά και θα διοικήσει περιοχές και θα περάσει καλά τα τελευταία του. Αν έρθει η Αφροδίτη στο δεκαήμερό του, θα είναι αμφιφυλόφιλος, θα φημιστεί και θα διαπρέψει σε μουσική, ρυθμό, χρυσό και ασήμι. Τα σημάδια του είναι μικρόσωμος, μελαχρινός, λαίμαργος, με σωματικό ελάττωμα. Τέλος θα γίνει επίθεση κατά της ζωής του και θα πεθάνει από δηλητηριώδες φάρμακο. Τα κρίσιμα έτη της ζωής του είναι το 3ο, το 9ο, το 14ο, το 15ο, το 22ο, το 31ο, το 43ο, το 55ο, το 65ο, το 74ο, το 83ο και το 87ο.
Όποιος γεννηθεί στο μεσοδιάστημα μεταξύ Σκορπιού και Τοξότη θα διωχτεί από το σπίτι από τους γονείς του. Και αν έρθει σ' αυτό το μεσοδιάστημα ο Δίας, οι άνθρωποι αυτοί επιστρέφουν στο πατρικό τους σπίτι ή καταφεύγουν σε άλλους, οι οποίοι τους υιοθετούν.
Οἱ δὲ δεκανοὶ τρεῖς· ὁ πρῶτος Στωχνήνε, ὁ δὲ δεύτερος Σεσμέ, ὁ τρίτος Σισιεμέ. ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔσται ἀγχίνους, πεπαιδευμένος, δίκαιος καὶ διαστήσει τοὺς γονεῖς καὶ ἔσται ἐν ζημίαις καὶ τόπους ἀλλάσσει καὶ ὑπακουσθήσεται καὶ τόπων κυριεύσει καὶ κτημάτων καὶ πολλὰ χαρίζεται, ἐὰν δὲ ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἐπιθεωρήσῃ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου τεχνίτης ἤτοι χρημάτων καὶ ὑπὸ γυναικῶν εὐνοεῖται, τινὲς δὲ ἀδελφαῖς συνέρχονται καὶ τεκνοῦσιν. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ μέγεθος ἐπέραστος, τραῦμα ἕξει ἐν τῇ κεφαλῇ, οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι, τὰ στήθη καὶ οἱ ὦμοι πλατεῖς, σημεῖον ἔσται ἐν τῷ ἀριστερῷ ποδὶ καὶ ἄλλο ἐν τῇ δεξιᾷ χειρί. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος θ, ιβ, κβ, λγ, μβ, νς, ξγ, ξθ, ος, πε, 9γ. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γεννώμενος ἔσται μέγας, πλούσιος, ἀρχοντικός, πεπαιδευμένος, γλυκὺς τῷ λόγῳ, σώφρων, πολλὰ δι' ἑαυτοῦ κτώμενος, γνωστὸς πολλοῖς καὶ ὑπὸ ἐλευθέρων δουλευθήσεται, πολλῶν τεχνῶν καὶ μουσικῆς μεταλαμβάνει καὶ παλαίστρας, ἔσθ' ὅτε ναύκληρος γίνεται, ἐνίοτε δὲ καὶ στρατοπεδάρχης, ἐὰν δὲ ὁ δεκανὸς θεωρηθῇ παρὰ Ἄρεως τομὰς καὶ καύσεις καὶ σπασμοὺς περὶ τὰ ἄκρα ποιεῖ. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μέσος τὸ μέγεθος, κεφαλὴ μεγάλη, εὔμορφος τὴν ὄψιν, ἀστειομελής, ἔσται σημεῖον περὶ τὸν κόλπον καὶ τὴν ὀσφύν. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες ἔτος ζ, ια, κβ, λγ, μβ, νζ, ξα, ογ, πδ, πθ. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἔσται ἐν ζημίαις καὶ ἀνωμαλίαις καὶ ξενιτείαις καὶ τύχης μετεωρισμῷ καὶ ψυχικῶς καὶ σωματικῶς ἀρρωστήσει καὶ ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς πειραθήσεται, εἰς δὲ τὸ κατὰ γυναῖκα ἀκαταστατήσει #ἤτοι γὰρ δούλαις ἢ ὑπάνδροις ἢ σίνος ἐχούσαις μίγνυται$ καὶ ἐπὶ τέκνοις λυπηθήσεται, μετὰ δὲ τὴν πρώτην ἡλικίαν πολλὰ κτήσεται καὶ τόπων ἄλλων ἄρξει καὶ ἐσχάτης καλῆς τεύξεται, ἐὰν δὲ Ἀφροδίτη ἐπιθεωρήσῃ ἔσται ἐπαφρόδιτος καὶ φήμας καὶ πράξεις ἕξει διὰ μουσικῆς καὶ ῥυθμῶν καὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μικρομεγέθης, μέλας, λαίμαργος, μῶμος ἔσται περὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἐπιβουλευθήσεται καὶ φαρμάκῳ καὶ δηλητηρίῳ τελευτήσει. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἔτος γ, θ, ιδ, ιη, κβ, λα, μγ, νε, ξε, οδ, πγ, πζ. τὸ δὲ μεσεμβόλημα ποιεῖ ἐκβολιμαίους ὑπὸ τῶν γονέων, ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Διὸς ἐπιθεωρήσῃ παρασκευάζει ἀνακάμψαι πρὸς τοὺς γονεῖς ἢ πρὸς ἑτέρους οἳ τούτους τεκνοποιοῦνται. 

 

Τους τρεις δεκανούς τους λένε: Ρηουώ τον πρώτο, Σεσμέ τον δεύτερο και Κομμέ τον τρίτο.
Όποιος γεννιέται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Τοξότη θα χάνει και θα κερδίζει στη ζωή του, ακριβώς ο πως ο τοξότης ρίχνει (βέλη) και παίρνει άλλα, αλλά και από φθόνο των άλλων, θα γνωρίσει τον Θεό, θα γίνει πλούσιος, θα ζήσει θανάτους συγγενών και, αφού κινδυνεύσει, θα σωθεί από τους Θεούς. Θα κάνει πολλά μέλη στην οικογένεια του, θα αναθρέψει και πολλούς άλλους ανθρώπους από καλοσύνη και θα φτάσει στο επίπεδο των μεγιστάνων. Μερικοί θα αποχτήσουν και άλογα ή θα οριστούν επίτροποι ανηλίκων και θα γίνουν στρατηγοί και αγορανόμοι και αρχιερείς και θα ευνοηθούν από το άλλο φύλο. Τα σημάδια, θα έχουν πολύ ωραία εμφάνιση, όμορφα μάτια, μακριά μύτη, ωραία φρύδια, σημάδι στη μία πλευρά. Τα κρίσιμα χρόνια της ζωής είναι το 11ο, το 22ο, το 31, το 46ο, το 53ο, το 63ο, το 77ο και το 86ο.
Όποιος γεννιέται κατά το δεύτερο δεκαήμερο, θα δετά τους γονείς του να χωρίζουν και θα περάσει πολλά βάσανα και φτώχεια• θα ξενιτευτεί και πάλι θα επιστρέψει και θα ξεπεράσει αυτούς, που δεν θα προσδοκούσε να ξεπεράσει. Θα ταλαιπωρηθεί ψυχικά, αλλά θα πετύχει στο γάμο, θα πληγωθεί από αιχμηρό όπλο και θα αιμορραγήσει. Αν έρθει ένα από τα αγαθοποιά άστρα, θα σταματήσουν ότι αντιξοότητες και όσο θα μεγαλώνει θα βελτιώνεται ή ζωή του, θα ασχοληθεί με τέχνη σχετική με το χρυσάφι και το ασήμι ή με τα χρήματα. Τα σημάδια του θα είναι ωχρός στο πρόσωπο, τα φρύδια πλατεία, θα έχει σημάδι στο ένα στήθος και τα πισινά του θα είναι άσαρκα. Τα κρίσιμα χρόνια του θα είναι το 11ο, το 19ο, το 21ο, το 32ο, το 46ο, το 51ο, το 61, το 72ο, το 86ο και το 91ο.
Όποιος γεννιέται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Τοξότη, θα ανατραφεί πλουσιοπάροχα από σπουδαίους γονείς, θα έχει έντονη προσωπικότητα, πεπαιδευμένος, θα δημοσιεύσει (έργα του) και θα γίνει κύριος της ζωής και του θανάτου (πολλών), θα σταθεί κοντά σε άρχοντες και θα γίνει επίτροπος σε βασιλικά προστάγματα και στρατεύματα. Εάν το δεκαήμερο αυτό το επισκεφθεί ο Δίας, όσοι ανήκουν σ’ αυτό θα γίνουν ηγεμόνες, διάδοχοι βασιλέων και κατακτητές πόλεων. Αν το επισκεφθεί ο Κρόνος ή αν ανατείλει μέρα του Κρόνου, δημιουργεί αποστασίες, απώλεια χρημάτων και ακαταστασίες, εχθρότητες και επιβουλές δούλων. Τα σημάδια του είναι ψηλό ανάστημα, ωραίο πρόσωπο, το αριστερό μάτι λίγο χυτό , πλατύ στέρνο, γενναίος στην ψυχή, θα έχει σημάδι γύρω από την αριστερή κνήμη. Τα κρίσιμα χρονιά του είναι το 11ο, το 26ο, το 36ο, το 42ο, το 51ο, το 67ο και το 72ο.
Το μεσοδιάστημα δημιουργεί ανθρώπους με πολλά ελαττώματα στα νιάτα. Αν πρόκειται για γυναίκα, θα γίνει κοινή, θα πάει με πολλούς άντρες και θα αγαπηθεί και, αφού αλλάξει ζωή, θα περάσει καλά τα τελευταία της.
Οἱ δὲ τρεῖς αὐτοῦ δεκανοί· ὁ πρῶτος Ῥηουώ, ὁ δεύτερος Σεσμέ, ὁ τρίτος Κομμέ. ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου δεκανοῦ ἔσται ἔλλειμμα, ἀνάλωσις, ὡς ὁ Τοξότης ἀποβάλλων καὶ λαμβάνων, καὶ ἔναντι ζηλοτυπίας, ἔσται δὲ θεόγνωστος καὶ εὐχρημάτιστος καὶ ὄψεται συγγενῶν θανάτους καὶ κινδυνεύσας ὑπὸ θεῶν σωθήσεται, εἰσὶ δὲ οἱ γεννώμενοι περισσομελεῖς καὶ πολλοὺς θρέψουσι δι' ἀγαθότητα καὶ ἔσονται ἐγγὺς μεγιστάνων, οἱ δὲ καὶ ἱπποτροφοῦσιν ἢ ἐπιτροπεύουσι καὶ στρατηγοῦσι καὶ ἀγορανομοῦσι καὶ ἀρχιερεῖς γίνονται καὶ ὑπὸ γυναικῶν εὐνοοῦνται. τὰ δὲ σημεῖα· περικαλλῆ τὴν ἡλικίαν ἔχων, οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπέραστοι, μακρὰ ἡ ῥίς, εὔοφρυς, σημεῖον περὶ τὴν πλευρὰν ἕξει. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος ια, κβ, λα, μς, νγ, ξγ, οζ, πς. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δευτέρου δεκανοῦ γεννώμενος διαστήσει τοὺς γονεῖς καὶ ἔσται ἐν κακοπαθείαις καὶ πενίαις καὶ ξενιτεύσει καὶ ὑποδραμεῖται οὓς οὐ προσδοκᾷ καὶ ψυχικὸν μετεωρισμὸν ἕξει, ὑπὸ δὲ συμβίου εὐνοηθήσεται καὶ τομῆς πεῖραν ἕξει καὶ αἱμαγμοῦ, εἰ δέ τις τῶν ἀγαθοποιῶν ἐπιμαρτυρήσῃ τὰ κακὰ διαλύσει καὶ προβαινούσης τῆς ἡλικίας ἔσται βελτίων, πράττει δὲ τέχνας διὰ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου ἢ χρημάτων. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ πρόσωπον ὠχρός, αἱ ὀφρύες πλατεῖαι, σημεῖον ἐπὶ τῶν στηθῶν αὐτοῦ εὑρεθήσεται, ὁ νῶτος αὐτοῦ ἄσαρκος ἔσται. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος ια, ιθ, κα, λβ, μς, να, ξα, οβ, πς, 91. ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ τρίτου τραφήσεται ὡς πλούσιος καὶ ἔσται ἐκ μεγάλων γονέων, ὀξύς, πεπαιδευμένος καὶ δημοσιεύσει καὶ κύριος ἔσται ζωῆς καὶ θανάτου καὶ ἐγγὺς βασιλέων ἔσται καὶ ἐπιτροπεύσει βασιλικῶν προσταγμάτων καὶ στρατευμάτων, ἐὰν δὲ ὁ δεκανὸς μαρτυρηθῇ παρὰ Διὸς ποιεῖ ἡγεμόνας, βασιλέων διαδόχους, πόλεις ὑποτάσσοντας, ἐὰν δὲ ὁ δεκανὸς μαρτυρηθῇ παρὰ Κρόνου ἢ Κρόνου μοῖρα ἀνατέλλῃ ἀποστάσεις ὄχλων καὶ χρημάτων ἀποβολὴν ποιεῖ καὶ ἀκαταστασίαν καὶ ἔχθρας καὶ ἐπιβουλὰς δουλικάς. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ μῆκος μακρόν, τὸ πρόσωπον ἐπέραστος, ὁ ἀριστερὸς ὀφθαλμὸς ὑποκέχυται, τὰ στήθη εὐρύτερα, εὔτολμος τὴν ψυχήν, σημεῖον ἕξει περὶ τὴν ἀριστερὰν κνήμην. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος ια, κς, λς, μβ, να, ξζ, οβ· ὁ δὲ θάνατος ὀξύς. τὸ δὲ μεσεμβόλημα ποιεῖ ἐν νέᾳ ἡλικίᾳ ἐπίψογον, ἐὰν δὲ θηλείας ᾖ τὸ θέμα ἔσται ἐν ἑταιρίᾳ καὶ πολυκοινίᾳ καὶ μεγάλῳ ἀνδρὶ συγκοιμηθεῖσα φιληθήσεται καὶ ἔσται σὺν αὐτῷ ἀπαλλαγεῖσα τοῦ προτέρου καὶ ἐσχάτης καλῆς τεύξεται.  

 

Οι τρεις δεκανοί είναι οι εξής: Σμάτ ο πρώτος, Σρώ ο δεύτερος, Ίσρώ ο τρίτος.
Όποιος γεννιέται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αιγόκερω θα είναι πρωτότροφος ή πρωτότοκος (το πρώτο παιδί τής οικογένειας), φρόνιμος, βαθύς, πεπαιδευμένος, καλός χαρακτήρας, θα έχει το θάρρος του λόγου, θα υποτάσσει τους εχθρούς του, θα διατρέξει κίνδυνο από τούς δικούς του ανθρώπους και θα σωθεί, και στην πρώτη νεότητά του θα πάθει πολλές ζημιές και θα αποτύχει και στο γάμο. Εάν έρθει ό Δίας στο δεκαήμερο αυτό, θα δει αργότερα καλύτερες μέρες, θα έχει πολλά τυχερά ευρήματα και τα στερνά του θα είναι καλά. Τα σημάδια του είναι υψηλό ανάστημα, ευρύστερνος όταν θα περπατάει, θα νιώθει ότι κινούνται και τα νεύρα του, θα έχει μαύρο σημάδι (ελιά) στη μία μασχάλη. Τα κρίσιμα χρόνια του θα είναι το 1ο, το 4ο, το 9ο, το 11ο, το 17ο, το 22ο, το 31ο, το 42ο, το 56ο, το 63ο, το 72ο, το 81ο και το 89ο.
Όποιος γεννιέται κατά το δεύτερο δεκανό του Αιγόκερω θα μείνει ορφανός από τον ένα γονιό του και θα ελαττώσει την περιουσία τους• θα ζήσει μέσα στα βάσανα και στην ξενιτιά και θα συναναστραφεί μεγάλους ανθρώπους• θα είναι ευμετάβλητος στα ήθη και θα βγάζει τα προς το ζην ασχολουμένους με τη θάλασσα. Θα πάει κακά στο θέμα τού γάμου ή θα παντρευτεί αργά και θα διαβληθεί ότι πήγε με παντρεμένες γυναίκες και χήρες και δούλες. Μετά την πρώτη νεότητά του θα ωφεληθεί από μία γυναίκα και θα περάσει καλά το υπόλοιπο τής ζωής του. Τα σημάδια του είναι ωραίο παρουσιαστικό, υψηλό ανάστημα, όμορφο πρόσωπο ή μύτη προς τα πάνω, τα μάτια ηδονικά• στο χαρακτήρα όμως θα είναι κακοήθης, θερμός και πονηρός. Τα κρίσιμα χρόνια τής ζωής του θα είναι το 6ο, το 9ο, το 11ο, το 31ο, το 41ο, το 52ο, το 63ο, το 76ο και το 81ο.
Όποιος γεννιέται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Αιγόκερω, θα είναι παιδί μεγάλων και αρχοντικών γονιών, θα ανατραφεί πλούσια, θα γίνει πιστευτός σε πολλά• θα είναι πεπαιδευμένος, θα έχει πολλούς φίλους και έντονη προσωπικότητα, θα απεχθάνεται την πονηριά, αλλά θα είναι και ασελγής και κυκλοθυμικός• δεν θα τα πάει καλά στον Πρώτο του γάμο, αλλά αργότερα θα πετύχει καλή γυναίκα, θα αποχτήσει πολλά αγαθά και θα κατορθώσει πολλά. Τα σημάδια του: θα είναι ωχρός, θα έχει σημάδι στον αριστερό αγκώνα και τέντωμα κάπου στους μηρούς, και δεν θα ζήσει πάρα πολύ. Τα κρίσιμα χρόνια του θα είναι το 4ο, 7ο, το 11ο, το 22ο, 33ο, 46ο, 52ο, 63ο και το 72ο. Θα πεθάνει στην ξενιτιά.
Όσοι γεννιούνται στο μεσοδιάστημα μεταξύ Αιγόκερω και Υδροχόη, βγαίνουν πρόωρα και θα πεθάνουν από δάγκωμα θηρίου.
Οἱ δὲ τρεῖς αὐτοῦ δεκανοί· Σμὰτ ὁ πρῶτος, Σρὼ ὁ δεύτερος, Ἰσρὼ ὁ τρίτος. ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔσται πρωτότοκος ἢ πρωτότροφος, φρόνιμος, βαθύς, πεπαιδευμένος, ἀγαθός, εὐπαρρησίαστος, καὶ ὑποτάσσει τοὺς ἐχθρούς, ὑπὸ δὲ τῶν ἰδίων κινδυνεύσας σωθήσεται καὶ ἐν πολλαῖς ζημίαις ἔσται ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ, εἰς δὲ γυναῖκα ἀκαταστατήσει, ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Διὸς ἐπιμαρτυρήσῃ τῷ δεκανῷ ἀγαθοὺς χρόνους ἕξει καὶ εὑρέματα εὑρήσει καὶ κυριεύσει πολλῶν καὶ ἐσχάτης καλῆς τεύξεται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ μῆκος μακρόν, τὰ στήθη εὐρύτερα, περιπατοῦντος ἐν ὁδοῖς τὰ νευρικὰ αὐτοῦ κινεῖται, σημεῖον μέλαν ἕξει περὶ τὴν μασχάλην. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος α, δ, θ, ια, ιζ, κβ, λα, μβ, νς, ξγ, οβ, πα, πθ. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γεννώμενος διαστήσει τοὺς γονεῖς θανάτῳ καὶ τὰ αὐτῶν μειώσει καὶ ἐν ζημίαις καὶ ξενιτείαις ἔσται καὶ μετὰ μεγάλων ἀνδρῶν ἀνατραφήσεται ποικίλος ὢν τοῖς ἤθεσι καὶ δι' ὑγρῶν τὸ ζῆν ἔχων, ἀκαταστατήσει δὲ πρὸς γυναῖκα ἢ καὶ βραδυγαμήσει καὶ διαβληθήσεται ἐπὶ ὑπάνδροις καὶ χήραις καὶ δούλαις, μετὰ δὲ τὴν πρώτην ἡλικίαν ὠφεληθήσεται παρὰ γυναικὸς καὶ ἐσχάτης καλῆς τεύξεται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· ὡραῖος τὸ μῆκος καὶ μακρός, εὐπρεπὴς τὴν ὄψιν, ἡ ῥὶς ὑψηλή, οἱ ὀφθαλμοὶ ἐνήδονοι, ἀλλὰ κακοήθης καὶ θερμὸς καὶ πονηρός. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἔτος ς, θ, ια, κβ, λα, μα, νβ, ξγ, ος, πα. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἔσται ἐκ μεγάλων γονέων καὶ εὐγενῶν καὶ τραφήσεται πλουσίως καὶ πιστευθήσεται πολλὰ καὶ ἔσται πεπαιδευμένος καὶ πολύφιλος, ὀξύς, μισοπόνηρος, ἀσελγής, εὐμετάβλητος, ἀκαταστατήσει δὲ κατὰ γυναῖκα καὶ ὕστερον εὐνοηθήσεται ὑπ' αὐτῆς καὶ πολλὰ κτήσεται καὶ κυριεύσει πολλῶν. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· ὠχρὸς ἔσται, σημεῖον ἕξει περὶ τὸν ἀριστερὸν ἀγκῶνα καὶ περὶ τοὺς μηροὺς τάσεις καὶ ὀλίγον χρόνον βιώσεται. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος δ, ζ, ια, κβ, λγ, μς, νβ, ξγ, οβ· ὁ δὲ θάνατος ἐπὶ ξένης ἔσται. τὸ δὲ μεσεμβόλημα ποιεῖ ἐκβολιμαίους καὶ θηριοβρώτους. 

 

Οι τρεις δεκανοί είναι ο πρώτος ο Πτιάν, ο δεύτερος ο Αεύ, ο τρίτος ο Πτηβυού.
Όποιος γεννιέται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Υδροχόου θα γίνει μέγας, πλούσιος, πεπαιδευμένος, θα έχει πολλούς φίλους, θα έχει παρουσία, θα μισεί την πονηρία, θα διακρίνει το δίκαιο και πολλοί θα καταφεύγουν σ’ αυτόν λόγω τής δικαιοσύνης του• θα αξιωθεί να του κάνουν εικόνες και αγάλματα. Θα ευνοηθεί δε στο θέμα τής γυναίκας, αλλά θα δοκιμάσει θανάτους παιδιών του. Τα σημάδια του είναι, το πρόσωπό του θα είναι σύμμετρο, θα έχει σημάδι γύρω στο στήθος ή στο αριστερό πόδι και κάπου στο πλευρό• τα δάχτυλα των ποδιών του θα είναι κυρτά. Τα κρίσιμα χρόνια της ζωής του θα είναι το 7ο, το 11ο, το 19ο, το 22ο, το 31ο, το 57ο, το 62ο, το76ο, το 81 και το 92ο.
Όποιος γεννιέται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Υδροχόου θα υποφέρει σωματικώς και γενικά βιωτώς• θα κατηγορηθεί για εγκλήματα, δηλητηρίασης και συκοφαντίες και θα κινδυνεύσει από το ίδιο του το κεφάλι• επίσης στα νιάτα του, θα χάσει λεφτά, θα υποστεί πυρκαγιές, θα πάθει ναυάγια και δεν θα πάει καλά ούτε στο γάμο του• όλα αυτά στην πρώτη ηλικία τής ζωής του• ύστερα όμως θα αναπαυθεί και θα αποχτήσει πολλά αγαθά. Τα σημάδια του είναι όχι πολύ μεγαλόσωμος, μελαχρινός, αν ό ωροσκόπος του είναι ευνοϊκός θα έχει σημάδι γύρω στη λεκάνη και κάτω από τη μία μασχάλη και σε κάποιο σημείο του στήθους• τα δάχτυλα των ποδιών θα είναι αραιά. Τα κρίσιμα χρόνια τής ζωής του θα είναι το 12ο, το 26ο, το 33ο, το 44ο, το 56ο, το 65ο, το 73ο, το 84ο και το 95ο.
Όποιος πάλι γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο του Υδροχόου θα είναι γέννημα Θεού, θα αναδειχθεί μεγάλος και θα λατρευτεί μαζί με τούς θεούς• θα γίνει ανώτατος άρχοντας και όλοι θα τον ύπακούουν. Αυτά βέβαια θα γίνουν μόνο, αν αγαθά αστέρια έρθουν στην περιοχή του και απουσιάσουν τα κακά άστρα. Τα χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής: το ανάστημα μέτριο, κιτρινωπός στην όψη και ξανθωπός, θα έχει σημάδι στον δεξιό ώμο και κάτω από τη μία μασχάλη. Τα κρίσιμα χρόνια τής ζωής του θα είναι το 2ο, το 6ο, το 9ο, το 12ο, το 21ο, το 42ο, το 51ο, το 64ο, το 74ο και το 80ο.
Όποιος γεννηθεί στο μεσοδιάστημα μεταξύ Υδροχόου και Ιχθύων θα είναι τερατώδης, απόβλητος, σαν μικρός σάτυρος (νάνος) ή ερμαφρόδιτος, ολόλευκος (άλμπίνος), δίδυμος ή δικέφαλος.
Οἱ δὲ τρεῖς αὐτοῦ δεκανοί· Πτιαῦ ὁ πρῶτος, Ἀεὺ ὁ δεύτερος, Πτηβυοὺ ὁ τρίτος. ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔσται μέγας, πλούσιος, πεπαιδευμένος, πολύφιλος, παρρησιαστικός, μισοπόνηρος, δικαιοκρίτης, καὶ πολλοὶ ἐπ' αὐτὸν καταφεύγουσι διὰ τὸ δίκαιον αὐτοῦ καὶ εἰκόνων καὶ ἀνδριάντων ἀξιωθήσεται καὶ ὑπὸ γυναικὸς εὐνοηθήσεται, ὄψεται δὲ θανάτους τέκνων. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ πρόσωπον κεκερασμένον, σημεῖον εὑρεθήσεται περὶ τὸ στῆθος ἢ περὶ τὸν ἀριστερὸν πόδα καὶ περὶ τὴν πλευράν, οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἐπικαμπεῖς. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος ζ, ια, ιθ, κβ, λα, νζ, ξβ, ος, πα, 92. ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ δευτέρου κακοπαθήσει σωματικῶς καὶ ὅλως βιωτικῶς, ἐγκλήματα ἕξει καὶ φαρμακοποιΐας καὶ συκοφαντίας καὶ ὑπὸ τῆς κεφαλῆς κινδυνεύσει καὶ χρημάτων ἀποβολὴν καὶ ἐμπρήσεις καὶ ναυαγίας ἕξει καὶ ἀκαταστατήσει εἰς τὰ κατὰ γυναῖκα· ταῦτα ἕξει ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ, ὕστερον δὲ ἐν ἀναπαύσεσι γίνεται πολλὰ κτησάμενος. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· οὐ πάνυ εὐμεγέθης, μέλας τὸ χρῶμα, ἐπ' ἀγαθῷ τῷ οἴκῳ ἐν ᾧ ἐγεννήθη, σημεῖον ἔσται περὶ τὴν ὀσφὺν καὶ ὑπὸ τὴν μασχάλην καὶ περὶ τὰ στήθη καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν αὐτοῦ διεσταλμένοι. οἱ δὲ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος ιβ, κς, λγ, μδ, νς, ξε, ογ, πδ, 95. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἐκ θεῶν σπαρήσεται καὶ ἔσται μέγας καὶ μετὰ θεῶν θρησκευθήσεται καὶ ἔσται κοσμοκράτωρ καὶ πάντα αὐτῷ ὑπακούσεται, ἔσται δὲ ταῦτα ἐὰν καὶ ἀγαθοποιοὶ ἐπιμαρτυρήσωσι τῷ τόπῳ ἄνευ κακῶν παρουσίας. ἔσται δὲ αὐτοῦ τὰ σημεῖα· τὸ μῆκος οὐ πάνυ μακρόν, κιρρὸς καὶ ὑπόξανθος τὴν ὄψιν, σημεῖον ἕξει ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου καὶ ὑπὸ τὴν μασχάλην. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἔτος β, ς, θ, ιβ, κα, μβ, να, ξδ, οδ, π. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ μεσεμβολήματος γεννώμενος ἔσται τερατώδης, ἐκβολιμαῖος οἷον σατυρίσκος ἢ ἑρμαφρόδιτος, ὁλόλευκος, δίδυμος ἢ δικέφαλος. 

 

Τα τρία δεκαήμερά του λέγονται Βίου το πρώτο, Χονταρέ το δεύτερο και Πτιβιού το τρίτο.
Όποιος γεννιέται στο πρώτο δεκαήμερο των Ιχθύων, θα αναδειχθεί μέγας και θα αποχτήσει πολλούς οπαδούς. Θα είναι μονότονος (ντόμπρος, ευθύς) και θα ευεργετεί τους υποτασσόμενους σ’ αυτόν• τα παιδιά του θα του προξενήσουν λύπες• θα είναι θεοσεβής και πλούσιος• θα κινδυνεύσει ή ζωή του και θα σωθεί. Μερικοί θα χάσουν την πρώτη γυναίκα τους. Όταν περάσει τις αντιξοότητες του δεκαημέρου του, θα φτάσει σε μεγάλη ευτυχία και θα πετύχει στο θέμα του γάμου και θα αποχτήσει παιδιά. Τα χαρακτηριστικά του είναι ψηλόσωμος με ωραίο πρόσωπο, πλατείς ώμους• όταν βαδίζει θα ακούει ήχο των νεύρων του• θα έχει σημάδι στη μία μασχάλη και κάπου στα πόδια. Τα κρίσιμα χρόνια τού δεκανού αυτού των Ιχθύων θα είναι το 12ο, το 22ο, το 25ο, το 27ο, το 33ο, το 42ο, το 52ο, το 64ο, το 73ο και το 82ο.
Όποιος γεννιέται κατά το δεύτερο δεκαήμερο των Ιχθύων, θα ανατραφεί πλούσια, θα χωρίσουν οι γονείς του, θα ελαττώσει την περιουσία των γονιών του, αλλά θα αποχτήσει μόνος του πολλά αγαθά• θα είναι κατά κάποιο τρόπο επιχειρηματίας και εισοδηματίας, φιλάνθρωπος και πεπαιδευμένος• θα μάθει και τα μυστικά τού ουρανού, αστρολογία και θα είναι ήσυχος• θα πιστέψει στους ανθρώπους και θα πιστευτεί από αυτούς• θα χάσει τους φίλους του και τη γυναίκα που θα παντρευτεί, θα τη χωρίσει, γιατί αυτή θα επιβουλευτεί τη ζωή του. Θα αποχτήσει και πολλούς εχθρούς, στους οποίους τελικά θα επιβληθεί. Αν του τύχει και αγαθοποιό άστρο, θα παντρευτεί άλλη καλή γυναίκα, θα σταθεί γερά στα πόδια του και θα περάσει καλά τα στερνά του. Τα χαρακτηριστικά του είναι μέτριο ανάστημα, ωραία εμφάνιση, μαύρα αραιά μαλλιά, θα έχει σημάδι κάπου στο δεξί πόδι και στον ομφαλό. Τα κρίσιμα χρόνια τής ζωής του θα είναι το 4ο, το 7ο, το 10ο, το 16ο, το 20ο, το 31ο, το 42ο, το 51ο, το 61ο, το 72ο, το 77ο και 79ο.
Όποιος γεννιέται κατά το τρίτο δεκαήμερο θα είναι χαριτωμένος, πεπαιδευμένος, θα έχει πολλούς φίλους και τάση προς τις απολαύσεις• θα αποχτήσει δε σωματικό ελάττωμα και θα δει θάνατο ανθρώπων της οικογένειάς του και της γυναίκας του• τη ζωή του θα τη ζήσει στα ποτάμια και τη θάλασσα και θα ελαττώσει την περιουσία των γονιών του• θα συγκρουσθεί με ανθρώπους ανώτερους του και θα παντρευτεί μεγάλης ηλικίας γυναίκα. Αν έρθει αγαθοποιό άστρο, θα αποχτήσει πολλά αγαθά, που θα ξοδέψει στην ευζωία. Τα χαρακτηριστικά του είναι ανοιχτόχρωμος και τα μάτια του γατίσια. Τα κρίσιμα χρόνια της ζωής του είναι το 2ο, το 6ο, το 9ο, το 12ο, το 21ο, το 31ο, το 42ο, το 51ο, το 67ο, το 74ο και 80ο. ‘Ο θάνατός του θα είναι οξύς.
Όποιος πάλι γεννηθεί στο μεσοδιάστημα μεταξύ Ιχθύων και Κριού ή θα αυτοκτονήσει, με δηλητήριο ή με κρεμάλα, ή θα γκρεμιστεί ή θα τον φάνε τα θηρία ή θα αποκεφαλιστεί και δεν θα αξιωθεί ούτε να ταφεί.
Οἱ δὲ τρεῖς αὐτοῦ δεκανοί· ὁ πρῶτος Βίου, ὁ δεύτερος Χονταρέ, ὁ τρίτος Πτιβιοῦ. ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔσται μέγας καὶ ὄχλους ὑφ' αὑτὸν ἕξει, ἔσται δὲ μονότονος, τοὺς ὑποτασσομένους εὐποιῶν, λυπηθήσεται δὲ ἐπὶ τέκνοις, θεοσεβὴς δὲ ἔσται καὶ εὐχρημάτιστος καὶ κινδυνεύσει τῷ τραχήλῳ καὶ ἐκφεύξεται· τινῶν αἱ γυναῖκες ἀποστεροῦνται, διεκδραμὼν δὲ τὰς τοῦ δεκανοῦ ἀνωμαλίας ἀγαθοὺς καιροὺς ἕξει καὶ ὑπὸ γυναικὸς εὐνοηθήσεται καὶ τεκνώσει. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· εὐμήκης τὴν ἡλικίαν, τὸ πρόσωπον εὐειδής, τοὺς ὤμους εὐρὺς καὶ βαδίζοντος αὐτοῦ ψόφος ἐκ τῶν νεύρων ἀκούεται, σημεῖον ἕξει ὑπὸ τὴν μασχάλην καὶ τοὺς πόδας. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος ιβ, κβ, κε, κζ, λγ, μβ, νβ, ξδ, ογ, πβ. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γεννώμενος τραφήσεται πλουσίως καὶ διαστήσει τοὺς γονεῖς καὶ τὰ αὐτῶν μειωθήσεται καὶ δι' ἑαυτοῦ κτήσεται πολλά· ἔσται γὰρ ἐμπορικός πώς τις καὶ περίκτητος καὶ φιλάνθρωπος καὶ πεπαιδευμένος, εἰδὼς καὶ τὰ οὐράνια καὶ ἥσυχος καὶ πιστεύσει καὶ πιστευθήσεται καὶ ἀποστερηθήσεται ἀπὸ φίλων καὶ γαμήσει γυναῖκα ἣν καὶ ἐκβαλεῖ ἐπιβουλευθεὶς παρ' αὐτῆς, ἕξει δὲ πολλοὺς ἐχθροὺς οὓς καὶ ἐπόψεται, εἰ δὲ ἀγαθὸς ἐπίδῃ ἀστὴρ γαμήσει καλὴν γυναῖκα καὶ εὐσταθὴς ἔσται καὶ καλοῦ τέλους τεύξεται. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ μέγεθος οὐ πάνυ ὑψηλόν, εὐπρεπής, ἡ θρὶξ μέλαινα καὶ ἀραιά, σημεῖον ἕξει περὶ τὸν δεξιὸν αὐτοῦ πόδα καὶ περὶ τὸν ὀμφαλόν. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος δ, ζ, ι, ις, κ, λα, μβ, να, ξα, ξθ, οβ, οζ, οθ. ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἔσται κεχαριτωμένος καὶ πεπαιδευμένος, πολύφιλος, τρυφητής, ἕξει δὲ σίνος ἐν τῷ σώματι καὶ ὄψεται θάνατον οἰκείων καὶ γυναικός, ἕξει δὲ τὸ ζῆν ἐν ποταμοῖς καὶ θαλάσσῃ καὶ τὰ τῶν γονέων μειώσει, φιλονεικήσει δὲ πρὸς ὑπερέχοντας καὶ γαμήσει προβεβηκυῖαν, εἰ δὲ ἐπιθεωρήσει ἀγαθοποιὸς πολλὰ κτήσεται καὶ ἀναλώσει εἰς τρυφήν. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· ξανθοειδὴς ἔσται καὶ αἰλουρόφθαλμος. οἱ δὲ κλιμακτῆρες τοῦ θεοῦ ἔτος β, ς, θ, ιβ, κα, λα, μβ, να, ξζ, οδ, π· ὁ δὲ θάνατος ὀξύς. ἐπὶ δὲ τοῦ μεσεμβολήματος ὁ γεννώμενος αὐτόχειρ ἑαυτοῦ ἔσται ἢ καὶ ποτίμῳ φαρμάκῳ τελευτήσει ἢ καὶ ἀπάγξεται ἢ κατακρημνισθήσεται ἢ θηρίων βορὰ ἔσται ἢ ἀποκεφαλισθήσεται καὶ οὐδὲ ταφῆς ἀξιοῦται. οἱ δὲ αὐτοῦ κλιμακτῆρες τὸ πρὸ αὐτοῦ. 

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest