Οι Απλανείς Αστέρες και ο Τροπικός Ζωδιακός Κύκλος

 Στους πιο κάτω καταλόγους, η πρώτη στήλη είναι τα στοιχεία του αστέρα, η δεύτερη το Γεωγρ. Μήκος στο Ζωδιακό και η τρίτη ο Βαθμός Λαμπρότητας.

 

Αστέρες στον Κριό

ι Κήτος 00Κριός13 3.75
φ Ηριδανός 00Κριός17 3.78
Kerb τ  Πήγασος 00Κριός22 4.65
6 Σαύρα 00Κριός45 4.54
2 Σαύρα 01Κριός34 4.66
ζ Ωρολόγιον 01Κριός46 5.26
Deneb Kaitos β Κήτος 01Κριός53 2.24
ω Ιχθύς 01Κριός53 4.03
η Ωρολόγιον 03Κριός55 5.26
η Κηφεύς 03Κριός58 3.59
θ Κηφεύς 04Κριός11 4.28
5 Σαύρα 04Κριός32 4.61
4 Σαύρα 05Κριός11 4.64
δ Δίκτυον 06Κριός20 4.41
α Δίκτυον 06Κριός46 3.36
ο Ανδρομέδα 07Κριός05 var
κ Ηριδανός 07Κριός14 4.44
α Σαύρα 07Κριός27 3.85
ι Ωρολόγιον 07Κριός31 5.42
β Σαύρα 07Κριός57 4.58
Algenib γ Πήγασος 08Κριός28 2.87
Erakis μ Κηφεύς 09ΚριόςO1 4.10 var
η Κήτος 11Κριός03 3.60
Alderamin α Κηφεύς 12Κριός05 2.60
ε Κηφεύς 12Κριός21 4.23
ζ Κηφεύς 13Κριός17 3.62
δ Ιχθύς 13Κριός27 4.55
Alpheratz α Ανδρομέδα 13Κριός37 2.15
ν Κηφεύς 13Κριός40 4.46
λ Κηφεύς 15Κριός15 5.19
θ Κήτος 15Κριός32 3.83
ν Κάμινος 15Κριός38 4.74
Nodus 11 δ Δράκων 16Κριός30 3.24
ε Ιχθύς 16Κριός50 4.45
δ Κηφεύς 16Κριός55 var
τ Κήτος 17Κριός08 3.65
λ Ανδρομέδα 17Κριός35 4.00
ι Ηριδανός 18Κριός04 4.06
υ Κήτος 18Κριός43 4.18
ε Δίκτυον 18Κριός54 4.42
δ Ανδρομέδα 21Κριός07 3.48
Baton Kaitos ζ Κήτος 21Κριός15 3.92
π Ανδρομέδα 21Κριός59 4.44
Acamar θ Ηριδανός 22Κριός34 3.42
Kurdah ξ Κηφεύς 23Κριός32 4.60
ν Ιχθύς 24Κριός49 4.68
δ Δοράς 25Κριός34 4.52
Al Pherg η Ιχθύς 26Κριός07 3.72
ε Ηριδανός 26Κριός26 4.30
σ Ιχθύς 26Κριός31 5.46
ξ Ιχθύς 26Κριός49 4.84
ο Ιχθύς 27Κριός03 4.50
Vertex M31 NGC224 Ανδρομέδα 27Κριός09 4.80
τ Ιχθύς 27Κριός37 4.70
υ Ιχθύς 28Κριός05 4.67
μ Ανδρομέδα 28Κριός29 3.94
Alrisha α Ιχθύς 28Κριός40 3.94
Mirach β Ανδρομέδα 29Κριός42 2.37
Mira ο Κήτος 30Κριός49 3.00var

Αστέρες στον Ταύρο

τ Ηριδανός 01Ταύρος24 4.61
Angetenar τ Ηριδανός 01Ταύρος56 4.81
Tyl ε Δράκων 02Ταύρος01 3.99
Mesarthim γ Κριός 02Ταύρος29 4.83
ι Κηφεύς 02Ταύρος33 3.68
Sheratan β Κριός 03Ταύρος16 2.72
τ Ηριδανός 03Ταύρος50 4.16
y Ηριδανός 04Ταύρος13 4.58
ζ Κασσιόπη 04Ταύρος22 3.72
Caph β Κασσιόπη 04Ταύρος25 2.42
Alphirk β Κηφεύς 04Ταύρος52 3.32
φ Ανδρομέδα 05Ταύρος44 4.28
γ Δοράς 05Ταύρος50 4.36
Metallah α Τρίγωνο 06Ταύρος10 3.58
ξ Κήτος 06Ταύρος46 4.34
δ Κήτος 06Ταύρος52 4.04
Hamal α Κριός 06Ταύρος58 2.23
Scheider α Κασσιόπη 07Ταύρος05 2.47
α Δοράς 07Ταύρος07 3.47
Adhil ξ Ανδρομέδα 07Ταύρος10 5.00
Azha η Ηριδανός 08Ταύρος03 4.05
h Ηριδανός 08Ταύρος13 4.64
Kaffalijidhma γ Κήτος 08Ταύρος44 3.58
Achird η Κασσιόπη 08Ταύρος54 3.64
τ Ηριδανός 09Ταύρος24 3.95
φ Ηριδανός 09Ταύρος51 4.86
γ Ηριδανός 11Ταύρος03 4.24
μ Κήτος 11Ταύρος14 4.36
β Τρίγωνο 11Ταύρος39 3.08
γ Τρίγωνο 12Ταύρος49 4.07
Zibal ζ Ηριδανός 13Ταύρος07 4.90
Cih γ Κασσιόπη 13Ταύρος14 2.80 var
σ Ηριδανός 13Ταύρος17 5.12
τ   Ηριδανός 13Ταύρος30 4.32
Alamak γ Ανδρομέδα 13Ταύρος32 2.28
Menkar α Κήτος 13Ταύρος37 2.82
λ Κήτος 14Ταύρος24 4.69
α Ωρολόγιον 15Ταύρος07 3.83
τ  6 Ηριδανός 16Ταύρος40 4.33
Rucha δ Κασσιόπη 17Ταύρος14 2.80
ε Ηριδανός 17Ταύρος29 3.81
41 Κριός 17Ταύρος30 3.68
ζ Δοράς 17Ταύρος58 4.76
τ  8 Ηριδανός 18Ταύρος10 4.76
β Κάμινος 19Ταύρος14 4.50
δ Γλυφείον 19Ταύρος17 5.16
υ Δράκων 19Ταύρος38 4.91
Botein δ Κριός 20Ταύρος09 4.53
Rana δ Ηριδανός 20Ταύρος10 3.72
π Ηριδανός 20Ταύρος16 4.64
τ   9 Ηριδανός 20Ταύρος16 4.69
ο (1) Ταύρος 20Ταύρος28 3.80
ξ Ταύρος 21Ταύρος13 3.75
β Δοράς 21Ταύρος23 var
υ (41) Ηριδανός 21Ταύρος48 3.59
π Κηφεύς 22Ταύρος51 4.56
Zaurak γ Ηριδανός 23Ταύρος10 3.19
η Περσεύς 23Ταύρος30  
Capulus M34 NGC869 Περσεύς 23Ταύρος30 4.40
χ Περσεύς 23Ταύρος34 6.15
υ (43) Ηριδανός 23Ταύρος47 4.06
Segin ε Κασσιόπη 24Ταύρος07 3.44
α Γλυφείον 25Ταύρος27 4.52
Algol β Περσεύς 25Ταύρος28 2.10 var
Misam κ Περσεύς 27Ταύρος00 4.00
τ Περσεύς 27Ταύρος13 4.06
Miram η Περσεύς 28Ταύρος00 3.93
ι Περσεύς 28Ταύρος33 4.17
β Γλυφείον 28Ταύρος41 5.08
Electra 17 Ταύρος 28Ταύρος43 3.81
Beid ο 1 Ηριδανός 28Ταύρος44 4.14
Celaeno 16 Ταύρος 28Ταύρος44 5.43
υ Ηριδανός 28Ταύρος48 4.59
Taygη 19 Ταύρος 28Ταύρος52 4.37
Maia 20 Ταύρος 28Ταύρος59 4.02
Merope 23 Ταύρος 29Ταύρος00 4.25
Asterope 21 Ταύρος 29Ταύρος03 5.85
Theemin υ Ηριδανός 29Ταύρος11 3.88
Alcyone η Ταύρος 29Ταύρος18 2.96
γ Περσεύς 29Ταύρος20 3.08
Alrai γ Κηφεύς 29Ταύρος24 3.42
Keid o 2 Ηριδανός 29Ταύρος32 4.48
Atlas 27 Ταύρος 29Ταύρος39 3.80
Pleione 28 Ταύρος 29Ταύρος41 5.10 var
λ Ταύρος 29Ταύρος56 var

Αστέρες στους Διδύμους

Atiks ο Περσεύς 00Δίδυμοι26 3.80
ο Περσεύς 00Δίδυμοι26 5.04
Mirfak α Περσεύς 01Δίδυμοι23 1.90
ζ Περσεύς 02Δίδυμοι26 2.91
ν Περσεύς 03Δίδυμοι08 3.93
δ Περσεύς 04Δίδυμοι06 3.10
Menkib ξ Περσεύς 04Δίδυμοι17 4.05
Sceptrum 53 Ηριδανός 04Δίδυμοι33 3.98
ε Περσεύς 04Δίδυμοι59 2.96
Prima Hyadum γ Ταύρος 05Δίδυμοι06 3.86
ν Ηριδανός 06Δίδυμοι07 4.12
Hyadum 11 δ Ταύρος 06Δίδυμοι10 3.93
θ Ταύρος 07Δίδυμοι15 4.04
γ Γλυφείον 07Δίδυμοι42 4.62
Ain ε Ταύρος 07Δίδυμοι46 3.63
μ Ηριδανός 08Δίδυμοι38 4.18
υ Περσεύς 08Δίδυμοι48 4.03
λ Περσεύς 09Δίδυμοι03 4.33
Aldebaran α Ταύρος 09Δίδυμοι05 1.06
μ Περσεύς 10Δίδυμοι06 4.28
ω Ηριδανός 10Δίδυμοι21 4.45
ψ Δράκων 10Δίδυμοι24 4.24
Tabit π 3 Ωρίων 11Δίδυμοι13 3.31
ε Λαγωός 11Δίδυμοι21 3.29
π 4 Ωρίων 11Δίδυμοι24 3.78
π 2 Ωρίων 11Δίδυμοι40 4.35
π 5 Ωρίων 11Δίδυμοι48 var
π 6 Ωρίων 12Δίδυμοι50 4.73
Cursa β Ηριδανός 14Δίδυμοι35 2.92
μ Λαγωός 14Δίδυμοι42 3.30
χ Δράκων 15Δίδυμοι19 3.69
Hasseleh ι Ηνίοχος 15Δίδυμοι56 2.90
ι Ταύρος 16Δίδυμοι05 4.70
Rigel β Ωρίων 16Δίδυμοι08 0.12
τ Ωρίων 17Δίδυμοι09 3.68
Hoedus 1 ζ Ηνίοχος 17Δίδυμοι56 3.08 var
ε Περιστερά 18Δίδυμοι00 3.92
ε Ηνίοχος 18Δίδυμοι09 var
7 Καμηλοπάρδαλις 18Δίδυμοι34 4.44
Hoedus 11 η Ηνίοχος 18Δίδυμοι45 3.28
Nihal β Λαγωός 18Δίδυμοι58 2.96
η Ωρίων 19Δίδυμοι28 var
Bellatrix γ Ωρίων 20Δίδυμοι15 1.70
α Καμηλοπάρδαλις 20Δίδυμοι17 4.38
β Καμηλοπάρδαλις 20Δίδυμοι34 4.22
Arneb α Λαγωός 20Δίδυμοι41 2.69
Capella α Ηνίοχος 21Δίδυμοι10 0.08
ν Ωρίων 21Δίδυμοι13 4.64
Phact α Περιστερά 21Δίδυμοι28 2.75
γ Οκρίβας 21Δίδυμοι29 4.38
Mintaka δ Ωρίων 21Δίδυμοι40 2.48
ο (114) Ταύρος 21Δίδυμοι48 4.83
β Οκρίβας 21Δίδυμοι51 3.94
Elnath β Ταύρος 21Δίδυμοι53 1.78
θ Ωρίων 22Δίδυμοι17 5.36
Hatysa ι Ωρίων 22Δίδυμοι18 2.87
Nebula NGC1976 Ωρίων 22Δίδυμοι18 4.00
Alnilam ε Ωρίων 22Δίδυμοι46 1.75
Meissa λ Ωρίων 23Δίδυμοι00 3.66
σ Ωρίων 23Δίδυμοι24 3.78
Alnitak ζ Ωρίων 23Δίδυμοι59 2.05
Al Hecka ζ Ταύρος 24Δίδυμοι05 3.00
γ Λαγωός 24Δίδυμοι09 3.80
ζ Λαγωός 25Δίδυμοι17 3.67
Saiph κ Ωρίων 25Δίδυμοι42 2.20
Wazn β Περιστερά 25Δίδυμοι43 3.22
δ Λαγωός 26Δίδυμοι28 3.90
υ Ηνίοχος 27Δίδυμοι28 4.99
Polaris α Άρκτος Μικρή 27Δίδυμοι52 2.12
χ Ωρίων 27Δίδυμοι59 4.62
Betelgeuse α Ωρίων 28Δίδυμοι03 0.50 var
η Λαγωός 28Δίδυμοι12 3.77
γ Περιστερά 28Δίδυμοι20 4.36
η Περιστερά 28Δίδυμοι55 4.03
Menkalinan β Ηνίοχος 29Δίδυμοι13 1.90 var
δ Ηνίοχος 29Δίδυμοι13 3.88
θ Ηνίοχος 29Δίδυμοι14 2.71
μ Ωρίων 29Δίδυμοι54 4.19

Αστέρες στον Καρκίνο

χ Ωρίων 00Καρκίνος13 4.71
Yildun δ Άρκτος Μικρή 00Καρκίνος30 4.44
36 Καμηλοπάρδαλις 01Καρκίνος05 5.39
μ Ωρίων 01Καρκίνος09 4.40
ξ Ωρίων 02Καρκίνος14 4.35
2 Λυγξ 02Καρκίνος24 4.42
Propus η Δίδυμοι 02Καρκίνος44 3.30 var
γ Μονόκερως 03Καρκίνος33 4.09
Tejat Posterior μ Δίδυμοι 04Καρκίνος36 3.19
ν Δίδυμοι 06Καρκίνος06 4.06
Mirzam β Κύων Μέγας 06Καρκίνος29 1.99
Furud ζ Κύων Μέγας 06Καρκίνος41 3.10
β Μονόκερως 07Καρκίνος35 4.73
δ Περιστερά 07Καρκίνος44 3.98
Alhena γ Δίδυμοι 08Καρκίνος24 1.93
ε Άρκτος Μικρή 08Καρκίνος26 var
5 Λυγξ 08Καρκίνος27 4.54
Mebsuta ε Δίδυμοι 09Καρκίνος14 3.18
θ Δίδυμοι 10Καρκίνος25 3.64
Alzirr ξ Δίδυμοι 10Καρκίνος31 3.40
Dziban ψ Δράκων 13Καρκίνος04 4.90
Sirius α Κύων Μέγας 13Καρκίνος24 -1.46
Canopus α Τρόπις (Αργώ) 14Καρκίνος16 -0.72
Mekbuda ζ Δίδυμοι 14Καρκίνος18 3.08 var
21 Λυγξ 15Καρκίνος00 4.45
ν Πρύμνη (Αργώ) 16Καρκίνος27 3.18
Wasat δ Δίδυμοι 17Καρκίνος49 3.51
λ Δίδυμοι 18Καρκίνος05 3.65
ι Δίδυμοι 18Καρκίνος16 3.89
ρ Δίδυμοι 18Καρκίνος23 4.18
δ Μονόκερως 18Καρκίνος50 4.09
Muliphein γ Κύων Μέγας 18Καρκίνος55 4.07
Castor α Δίδυμοι 19Καρκίνος33 1.58
Adara ε Κύων Μέγας 20Καρκίνος04 1.50
ο Κύων Μέγας 20Καρκίνος18 3.12
υ Δίδυμοι 20Καρκίνος39 4.22
Gomeisa β Κύων Μικρός 21Καρκίνος30 3.09
σ Δίδυμοι 21Καρκίνος56 4.26
π Άρκτος Μεγάλη 22Καρκίνος07 4.76
Muscida ο Άρκτος Μεγάλη 22Καρκίνος18 3.47
Pollux β Δίδυμοι 22Καρκίνος32 1.14
Wezen δ Κύων Μέγας 22Καρκίνος42 1.98
κ Δίδυμοι 22Καρκίνος58 3.68
Procyon α Κύων Μικρός 25ΚαρκίνοςO5 0.38
ζ Άρκτος Μικρή 26Καρκίνος42 4.34
31 Λυγξ 26Καρκίνος52 4.43
τ   Πρύμνη (Αργώ) 27Καρκίνος02 2.83
α Μονόκερως 28Καρκίνος22 4.07
Aludra η Κύων Μέγας 28Καρκίνος51 2.43
π Πρύμνη (Αργώ) 29Καρκίνος37 2.74
η Άρκτος Μικρή 29Καρκίνος37 5.04

Αστέρες στον Λέοντα

η Άρκτος Μεγάλη 00Λέων07 3.75
Talitha ι Άρκτος Μεγάλη 02Λέων06 3.12
λ Πρύμνη (Αργώ) 02Λέων44 VAR
κ Πρύμνη (Αργώ) 02Λέων46 4.50
κ Άρκτος Μεγάλη 03Λέων14 3.68
Al Tarf β Καρκίνος 03Λέων34 3.76
ζ Μονόκερως 04Λέων11 4.41
Azmidiske ξ Πρύμνη (Αργώ) 05Λέων21 3.47
υ Άρκτος Μεγάλη 05Λέων34 3.89
ι Καρκίνος 05Λέων39 4.20
θ Άρκτος Μεγάλη 06Λέων34 3.26
36 Λυγξ 06Λέων36 5.30
Praesepe ε Καρκίνος 06Λέων38 3.70
Asellus Borealis γ Καρκίνος 06Λέων50 4.73
σ Πρύμνη (Αργώ) 08Λέων00 3.27
Asellus Australis δ Καρκίνος 08Λέων01 4.17
φ Άρκτος Μεγάλη 08Λέων39 4.54
δ Ύδρα 09Λέων36 4.18
Giansar λ Δράκων 09Λέων38 4.06
38 Λυγξ 09Λέων52 3.82
σ Ύδρα 10Λέων31 4.54
ρ Πρύμνη (Αργώ) 10Λέων42 2.88
α Λυγξ 11Λέων09 3.30
ω Δράκων 11Λέων33 4.87
η Ύδρα 11Λέων36 4.32
ε Ύδρα 11Λέων39 3.48
ρ Ύδρα 12Λέων13 4.42
Kochab β Άρκτος Μικρή 12Λέων36 2.24
Acubens α Καρκίνος 12Λέων57 4.27
ζ Ύδρα 13Λέων53 3.30
Dubhe α Άρκτος Μεγάλη 14Λέων30 1.95
κ Δράκων 15Λέων33 3.88
Alterf λ Λέων 17Λέων10 4.48
Naos ζ Πρύμνη (Αργώ) 17Λέων52 2.27
Merak β Άρκτος Μεγάλη 18Λέων44 2.44
Tania Borealis λ Άρκτος Μεγάλη 18Λέων51 3.53
θ Ύδρα 19Λέων35 3.84
Ras Elased Australis ε Λέων 20Λέων00 3.12
21 Λέων Μικρός 20Λέων18 4.47
Tania Australis μ Άρκτος Μεγάλη 20Λέων32 3.21
Ras Elased Borealis μ Λέων 20Λέων44 4.10
Pherkad γ Άρκτος Μικρή 20Λέων53 3.14
Subra ο Λέων 23Λέων33 3.76
β Λέων Μικρός 23Λέων50 4.41
γ Πυξίς (Αργώ) 24Λέων47 4.19
α Πυξίς (Αργώ) 25Λέων49 3.70
β Πυξίς (Αργώ) 26Λέων07 4.04
Alfard α Ύδρα 26Λέων35 2.13
Al Muhlif γ Ιστία (Αργώ) 26Λέων40 1.70 VAR
Adhafera ζ Λέων 26Λέων52 3.65
ι Ύδρα 26Λέων57 4.10
Al Jabhah η Λέων 27Λέων12 3.58
ψ Άρκτος Μεγάλη 28Λέων07 3.15
Algieba γ Λέων 28Λέων55 2.61
Regulus α Λέων 29Λέων08 1.34
Phecda γ Άρκτος Μεγάλη 29Λέων46 2.54

Αστέρες στην Παρθένο

χ Τρόπις (Αργώ) 00Παρθένος03 3.60
Praecipua ο Λέων Μικρός 00Παρθένος10 3.92
Megrez δ Άρκτος Μεγάλη 00Παρθένος21 3.44
γ Εξάς 02Παρθένος34 5.16
El Kophrah χ Άρκτος Μεγάλη 02Παρθένος58 3.85
α Εξάς 03Παρθένος25 4.50
υ Ύδρα 05Παρθένος00 4.29
ρ Λέων 05Παρθένος41 3.85
Alula Boreale ν Άρκτος Μεγάλη 05Παρθένος57 3.71
Alula Australe ξ Άρκτος Μεγάλη 06Παρθένος39 3.88
Thuban α Δράκων 06Παρθένος45 3.64
Alioth ε Άρκτος Μεγάλη 08Παρθένος13 1.68
λ Ύδρα 08Παρθένος40 3.83
β Εξάς 08Παρθένος48 4.95
ε Αντλία 10Παρθένος19 4.64
Alsuhail λ Ιστία (Αργώ) 10Παρθένος30 2.22
Zosma δ Λέων 10Παρθένος37 2.58
Coxa θ Λέων 12Παρθένος43 3.41
ψ Ιστία (Αργώ) 14Παρθένος03 3.64
μ Ύδρα 14Παρθένος21 4.06
Mizar ζ Άρκτος Μεγάλη 14Παρθένος59 2.40
Alcor 80 Άρκτος Μεγάλη 15Παρθένος10 4.02
Asterion β Κύνες Θηρευτικοί 17Παρθένος01 4.32
δ Ιστία (Αργώ) 18Παρθένος16 2.01
γ Ύδρα 19Παρθένος40 3.32
Denebola β Λέων 20Παρθένος55 2.23
α Αντλία 21Παρθένος55 4.42
Avior ε Τρόπις (Αργώ) 22Παρθένος27 1.74
Alkes α Κρατήρ 23Παρθένος00 4.20
γ Κόμη της Βερενίκης 23Παρθένος11 4.56
12 Κόμη της Βερενίκης 23Παρθένος24 4.73
ν Παρθένος 23Παρθένος28 4.20
Cor Caroli α Κύνες Θηρευτικοί 23Παρθένος52 2.90
ε Κρατήρ 25Παρθένος33 5.07
Labrum δ Κρατήρ 26Παρθένος00 3.82
Alkaid η Άρκτος Μεγάλη 26Παρθένος14 1.91
q Ιστία (Αργώ) 26Παρθένος18 4.09
Zavijava β Παρθένος 26Παρθένος27 3.80
β Κρατήρ 27Παρθένος52 4.52
θ Κρατήρ 27Παρθένος54 4.81
Markeb κ Ιστία (Αργώ) 28Παρθένος12 2.63
γ Κρατήρ 28Παρθένος32 4.14
κ Βοώτης 29Παρθένος15 4.60

Αστέρες στον Ζυγό

θ Βοώτης 01Ζυγός54 4.06
ι Αντλία 02Ζυγός21 4.70
Nodus 1 ζ Δράκων 02Ζυγός37 3.22
ζ Κρατήρ 03Ζυγός22 4.90
β Κόμη της Βερενίκης 03Ζυγός41 4.32
Zaniah η Παρθένος 03Ζυγός49 4.00
Edasich ι Δράκων 04Ζυγός14 3.47
φ Ιστία (Αργώ) 05Ζυγός16 3.70
η Κρατήρ 05Ζυγός24 5.16
Tureis ι Τρόπις (Αργώ) 04Ζυγός40 2.25
λ Βοώτης 06Ζυγός16 4.26
p Λέων 06Ζυγός42 4.06
ξ Ύδρα 07Ζυγός18 3.72
Diadem α Κόμη της Βερενίκης 08Ζυγός15 4.32
Vindemiatrix ε Παρθένος 09Ζυγός15 2.95
Porrima γ Παρθένος 09Ζυγός27 2.91
μ Ιστία (Αργώ) 09Ζυγός49 2.84
Gienah (CRV) γ Κόραξ 10Ζυγός02 2.78
Auva δ Παρθένος 10Ζυγός46 3.66
Minkar ε Κόραξ 10Ζυγός58 3.21
Alchita α Κόραξ 11Ζυγός33 4.18
β Ύδρα 12Ζυγός45 4.40
Algorab δ Κόραξ 12Ζυγός45 3.11
η Δράκων 13Ζυγός46 2.89
β Ιχθύς Ιπτάμενος 14Ζυγός29 3.65
Merga 38 Βοώτης 14Ζυγός44 5.76
θ Δράκων 15Ζυγός58 4.11
Kraz β Κόραξ 16Ζυγός40 2.84
Seginus γ Βοώτης 16Ζυγός58 3.00
θ Παρθένος 17Ζυγός32 5.65
Mufrid η Βοώτης 18Ζυγός38 2.80
δ Ιχθύς Ιπτάμενος 18Ζυγός47 4.01
α Ιχθύς Ιπτάμενος 19Ζυγός55 4.18
ρ Βοώτης 20Ζυγός00 3.78
Heze ζ Παρθένος 21Ζυγός11 3.44
Foramen η Τρόπις (Αργώ) 21Ζυγός28 1.90 var
π Κένταυρος 21Ζυγός30 4.26
υ Τρόπις (Αργώ) 22Ζυγός12 3.15
Spica α Παρθένος 23Ζυγός09 0.98var
ε Ιχθύς Ιπτάμενος 23Ζυγός30 4.46
Arcturus α Βοώτης 23Ζυγός32 0.04
Nekkar β Βοώτης 23Ζυγός33 3.63
γ Ύδρα 26Ζυγός19 3.33
δ Κένταυρος 26Ζυγός47 2.88
τ Παρθένος 27Ζυγός03 4.34
Izar ε Βοώτης 27Ζυγός24 2.70
ρ Κένταυρος 28Ζυγός42 4.20

Αστέρες στον Σκορπιό

Miaplacidus β Τρόπις (Αργώ) 01Σκορπιός18 1.80
γ Κένταυρος 01Σκορπιός38 2.38
ζ Βοώτης 02Σκορπιός20 3.86
Princeps δ Βοώτης 02Σκορπιός24 3.54
ι Κένταυρος 02Σκορπιός26 2.91
Alkalurops μ Βοώτης 02Σκορπιός29 4.47
ι Παρθένος 03Σκορπιός06 4.16
κ Παρθένος 03Σκορπιός48 4.31
λ Κένταυρος 03Σκορπιός51 3.34
Ceginus φ Βοώτης 04Σκορπιός24 5.41
δ Σταυρός Νότιος 04Σκορπιός58 3.08
ξ Κένταυρος 06Σκορπιός01 5.02
GaΣταυρός Νότιος γ Σταυρός Νότιος 06Σκορπιός03 1.61
ω Τρόπις (Αργώ) 06Σκορπιός45 3.56
χ Ηρακλής 07Σκορπιός32 4.61
109 Παρθένος 07Σκορπιός49 3.76
49 Ύδρα 07Σκορπιός56 3.48
Nusakan β Στέφανος Βόρειος 08Σκορπιός25 3.72
θ Στέφανος Βόρειος 08Σκορπιός45 4.17
γ Ιχθύς Ιπτάμενος 09Σκορπιός12 5.81
μ Παρθένος 09Σκορπιός26 3.95
ν Κένταυρος 10Σκορπιός28 3.53
μ Κένταυρος 10Σκορπιός50 3.32
θ Ηρακλής 10Σκορπιός56 4.26
Mimosa β Σταυρός Νότιος 10Σκορπιός57 1.25var
AΣταυρός Νότιος α Σταυρός Νότιος 11Σκορπιός11 0.76
Alphecca α Στέφανος Βόρειος 11Σκορπιός35 2.31
Menkent θ Κένταυρος 11Σκορπιός37 2.26
τ Ηρακλής 13Σκορπιός41 3.91
γ Στέφανος Βόρειος 14Σκορπιός10 3.93
ζ Κένταυρος 14Σκορπιός15 3.06
Zuben Elgenubi α Ζυγός 14Σκορπιός23 2.90
Zuben Elakribi δ Ζυγός 14Σκορπιός35 4.90 var
ε Κένταυρος 14Σκορπιός52 2.56
ζ Ιχθύς Ιπτάμενος 15Σκορπιός05 3.89
ζ 2 Μυία 15Σκορπιός50 5.26
δ Στέφανος Βόρειος 16Σκορπιός20 4.73
ι Όφις 16Σκορπιός29 4.49
ζ (1) Μυία 16Σκορπιός52 5.82
δ Όφις 17Σκορπιός39 5.16
Zuben Hakrabi ν Ζυγός 18Σκορπιός04 5.28
ι Στέφανος Βόρειος 18Σκορπιός19 4.91
ε Στέφανος Βόρειος 18Σκορπιός25 4.22
Zubenelschemali β Ζυγός 18Σκορπιός40 2.74
ρ Όφις 18Σκορπιός49 4.88
κ Όφις 19Σκορπιός05 4.28
β Όφις 19Σκορπιός15 3.74
β Μυία 19Σκορπιός28 3.26
η Κένταυρος 19Σκορπιός33 2.65
α Μυία 19Σκορπιός41 2.94
σ Ζυγός 19Σκορπιός59 3.41
ι Ζυγός 20Σκορπιός18 4.66
Unukalhai α Όφις 21Σκορπιός22 2.75
γ Όφις 22Σκορπιός04 3.86
σ Ηρακλής 22Σκορπιός32 4.25
α Λύκος 22Σκορπιός48 2.89
Agena β Κένταυρος 23Σκορπιός06 0.61var
γ Μυία 23Σκορπιός20 4.04
ε Όφις 23Σκορπιός38 3.75
Arrakis μ Δράκων 24Σκορπιός03 5.06
β Λύκος 24Σκορπιός20 2.81
Zuben Elakrab γ Ζυγός 24Σκορπιός26 4.02
κ Κένταυρος 24Σκορπιός28 3.35
Marsik κ Ηρακλής 25Σκορπιός01 5.34
μ Όφις 25Σκορπιός14 3.63
δ Μυία 25Σκορπιός30 3.63
θ Λύκος 26Σκορπιός48 3.59
λ Λύκος 27Σκορπιός01 4.39
δ Λύκος 27Σκορπιός58 3.43
η Ηρακλής 28Σκορπιός05 3.61
υ Ζυγός 28Σκορπιός12 3.78
γ Ηρακλής 28Σκορπιός31 3.79
α Χαμαιλέων 28Σκορπιός37 4.08
τ Ζυγός 28Σκορπιός39 3.80
Toliman α Κένταυρος 28Σκορπιός51 -0.27
ε Λύκος 29Σκορπιός26 3.74
γ Χαμαιλέων 29Σκορπιός44 4.10

Αστέρες στον Τοξότη

ζ Λύκος 00Τοξότης04 3.50
Kornephoros β Ηρακλής 00Τοξότης24 2.81
ζ Ηρακλής 00Τοξότης46 3.00
γ Λύκος 00Τοξότης48 2.95
Kajam ω Ηρακλής 00Τοξότης52 4.53
Yed Prior δ Οφιούχος 01Τοξότης36 3.03
α Διαβήτης 01Τοξότης40 3.41
Dschubba δ Σκορπιός 01Τοξότης52 2.54
χ Λύκος 02Τοξότης09 4.11
π Σκορπιός 02Τοξότης15 3.00
ρ Σκορπιός 02Τοξότης27 4.02
Acrab β Σκορπιός 02Τοξότης29 2.90
Yed Posterior ε Οφιούχος 02Τοξότης49 3.34
β Διαβήτης 03Τοξότης37 4.16
Jabbah ν Σκορπιός 03Τοξότης57 4.29
β Χαμαιλέων 04Τοξότης45 4.38
γ Διαβήτης 04Τοξότης45 4.54
Marfik λ Οφιούχος 04Τοξότης54 3.85
η Λύκος 05Τοξότης04 3.64
θ Λύκος 06Τοξότης03 4.33
σ Σκορπιός 07Τοξότης06 3.08
ε Ηρακλής 07Τοξότης38 3.92
δ Γνώμων 07Τοξότης49 4.84
η Γνώμων 08Τοξότης10 4.74
Han ζ Οφιούχος 08Τοξότης32 2.70
γ Τρίγωνο Νότιον 08Τοξότης42 3.06
Antares α Σκορπιός 09Τοξότης04 0.98var
Kuma ν Δράκων 09Τοξότης37 4.98
ε Τρίγωνο Νότιον 09Τοξότης47 4.11
τ Σκορπιός 10Τοξότης46 2.91
1 γ Γνώμων 10Τοξότης51 5.00
κ Οφιούχος 11Τοξότης08 3.42
β Τρίγωνο Νότιον 11Τοξότης09 3.04
π Ηρακλής 11Τοξότης16 3.36
Alwaid β Δράκων 11Τοξότης16 2.99
2 γ Γνώμων 11Τοξότης22 4.14
ε Γνώμων 12Τοξότης10 4.80
α Πτηνόν 14Τοξότης44 3.81
Sarin δ Ηρακλής 14Τοξότης04 3.16
ε Σκορπιός 14Τοξότης39 2.36
ρ Ηρακλής 14Τοξότης40 4.52
Ras Algethi α Ηρακλής 15Τοξότης27 3.50
μ 1 Σκορπιός 15Τοξότης27 3.09
Shaula λ Σκορπιός 16Τοξότης32 3.80
Grafias ζ 2 Σκορπιός 16Τοξότης32 3.75
Sabik η Οφιούχος 17Τοξότης16 2.63
η Βωμός 18Τοξότης12 3.68
δ Οκτάς 18Τοξότης20 4.14
ε Βωμός 18Τοξότης53 4.15
ζ Βωμός 19Τοξότης07 3.06
ι Ηρακλής 19Τοξότης11 3.79
Maasym λ Ηρακλής 19Τοξότης12 4.48
η Σκορπιός 20Τοξότης03 3.44
Atria α Τρίγωνο Νότιον 20Τοξότης12 1.88
θ Οφιούχος 20Τοξότης22 3.37
Ras Alhague α Οφιούχος 21Τοξότης45 2.14
γ Πτηνόν 22Τοξότης00 3.90
β Πτηνόν 22Τοξότης15 4.16
Lesath υ Σκορπιός 23Τοξότης19 2.80
β Βωμός 23Τοξότης30 2.80
γ Βωμός 23Τοξότης36 3.51
ξ Όφις 23Τοξότης51 3.64
λ Δράκων 23Τοξότης53 1.71
Grumium ξ Δράκων 24Τοξότης03 3.90
α Βωμός 24Τοξότης14 2.97
μ Ηρακλής 24Τοξότης32 3.48
Kelb Alrai β Οφιούχος 24Τοξότης38 2.94
ο Όφις 24Τοξότης42 4.39
δ Βωμός 24Τοξότης52 3.79
Sargas θ Σκορπιός 24Τοξότης54 2.04
Aculeus NGC6405 Σκορπιός 25Τοξότης01 5.30
κ Σκορπιός 25Τοξότης45 2.51
γ Οφιούχος 25Τοξότης56 3.74
Κέντρο του Γαλαξία 26Τοξότης09  
ι Σκορπιός 26Τοξότης49 3.14
G Σκορπιός 27Τοξότης13 3.25
Etamin γ Δράκων 27Τοξότης16 2.42
η Ταώς 27Τοξότης16 3.58
θ Ηρακλής 27Τοξότης47 5.48
Acumen NGC6475 Σκορπιός 28Τοξότης02 3.20
Sinistra ν Οφιούχος 29Τοξότης03 3.50

Αστέρες στον Αιγόκερω

Spiculum Lagoon Nebula Τοξότης 00Αιγόκερως10 6.00
π Ταώς 00Αιγόκερως33 4.44
Alnasl γ Τοξότης 00Αιγόκερως34 3.07
ο Ηρακλής 02Αιγόκερως00 3.83
Polis μ Τοξότης 02Αιγόκερως30 3 0 var
ξ Ταώς 02Αιγόκερως49 4.25
Kaus Medius δ Τοξότης 03Αιγόκερως53 2.84
α Τηλεσκόπιον 04Αιγόκερως22 3.76
Kaus Australis ε Τοξότης 04Αιγόκερως23 1.95
ζ Ταώς 04Αιγόκερως25 4.10
ζ Τηλεσκόπιον 04Αιγόκερως32 4.14
η Όφις 04Αιγόκερως59 3.42
Kaus Borealis λ Τοξότης 05Αιγόκερως37 2.94
θ Στέφανος Νότιος 05Αιγόκερως51 4.69
κ Στέφανος Νότιος 06Αιγόκερως04 5.95
γ Scutum 06Αιγόκερως27 4.73
κ Ταώς 06Αιγόκερως56 var
λ Ταώς 07Αιγόκερως06 4.42
Facies M22 NGC6656 Τοξότης 07Αιγόκερως36 5.90
λ Στέφανος Νότιος 08Αιγόκερως11 5.13
α Scutum 08Αιγόκερως19 4.06
η Στέφανος Νότιος 08Αιγόκερως52 5.59
θ Βέλοςrius 09Αιγόκερως29 3.30
ε Στέφανος Νότιος 11Αιγόκερως20 4.87
ζ Στέφανος Νότιος 11Αιγόκερως39 4.85
β Scutum 11Αιγόκερως41 4.47
Nunki σ  Τοξότης 11Αιγόκερως41 2.14
ε Ταώς 12Αιγόκερως50 4.10
δ Στέφανος Νότιος 12Αιγόκερως53 4.66
γ Στέφανος Νότιος 12Αιγόκερως55 4.26
Ascella ζ Τοξότης 12Αιγόκερως56 2.71
β Στέφανος Νότιος 13Αιγόκερως22 4.16
α Στέφανος Νότιος 13Αιγόκερως26 4.12
τ Τοξότης 14Αιγόκερως08 3.42
Manubrium ο Τοξότης 14Αιγόκερως17 3.90
Vega α Λύρα 14Αιγόκερως37 0.03
Alya θ Όφις 15Αιγόκερως03 4.50
Arkab Prior β 1 Τοξότης 15Αιγόκερως05 4.24
Arkab Posterior β 2 Τοξότης 15Αιγόκερως08 4.51
12 Αετός 15Αιγόκερως21 4.15
Albadah π Τοξότης 15Αιγόκερως33 3.00
Rukbat α Τοξότης 15Αιγόκερως56 4.11
λ Αετός 16Αιγόκερως38 3.55
δ Ταώς 16Αιγόκερως54 3.64
β Οκτάς 17Αιγόκερως19 4.34
ζ Λύρα 17Αιγόκερως25 4.29
ε Αετός 17Αιγόκερως34 4.21
ε Λύρα 17Αιγόκερως56 6.00
Sheliak β Λύρα 18Αιγόκερως11 3.50 var
ν Οκτάς 18Αιγόκερως59 3.74
Dheneb ζ Αετός 19Αιγόκερως06 3.02
δ Λύρα 20Αιγόκερως42 5.51
Sulaphat γ Λύρα 21Αιγόκερως14 3.30
β Ταώς 21Αιγόκερως48 3.60
Deneb Okab δ Αετός 22Αιγόκερως56 3.44
Peacock α Ταώς 23Αιγόκερως07 2.12
1 Αλώπηξ 23Αιγόκερως57 4.60
ι Αετός 25Αιγόκερως08 4.28
Terebellum ω Τοξότης 25Αιγόκερως08 4.80
β Ινδός 27Αιγόκερως05 3.72
γ Ταώς 27Αιγόκερως54 4.30
α Ινδός 28Αιγόκερως24 3.21
α Αλώπηξ 28Αιγόκερως49 4.63
η Αετός 29Αιγόκερως44 var

Αστέρες στον Υδροχόο

β Ύδρος 00Υδροχόος14 2.90
Tarazed γ Αετός 00Υδροχόος15 2.80
Sham α Βέλος 00Υδροχόος23 4.37
β Βέλος 00Υδροχόος31 4.45
Albireo β Κύκνος 00Υδροχόος33 3.24
Altair α Αετός 01Υδροχόος04 0.77
Alshain β Αετός 01Υδροχόος44 3.90
δ Βέλος 02Υδροχόος42 3.78
Giedi Prima α Αιγόκερως 03Υδροχόος04 4.55
Dahib β Αιγόκερως 03Υδροχόος21 3.25
θ Ινδός 03Υδροχόος30 4.60
Alshat ν Αιγόκερως 03Υδροχόος44 4.80
Oculus π Αιγόκερως 04Υδροχόος01 5.20
θ Αετός 04Υδροχόος13 3.37
Bos ρ Αιγόκερως 04Υδροχόος28 5.00
α Μικροσκόπιον 04Υδροχόος56 5.00
13 Αλώπηξ 06Υδροχόος21 4.50
γ Βέλος 06Υδροχόος21 3.71
ψ Αιγόκερως 06Υδροχόος28 4.26
ω Αιγόκερως 07Υδροχόος16 4.24
γ Μικροσκόπιον 07Υδροχόος44 4.71
α Τουκάνα 08Υδροχόος58 2.91
δ Ινδός 09Υδροχόος06 4.56
χ Κύκνος 09Υδροχόος11 var
γ Ύδρος 09Υδροχόος45 3.17
Albali εΥδροχόος 11Υδροχόος02 3.83
ε Μικροσκόπιον 11Υδροχόος14 4.79
Armus η Αιγόκερως 12Υδροχόος02 4.90
η Κύκνος 12Υδροχόος14 4.03
Dorsum θ Αιγόκερως 13Υδροχόος09 4.19
Alnair α Γερανός 15Υδροχόος12 2.16
δ Κύκνος 15Υδροχόος34 2.97
Rotanev β Δελφίνι 15Υδροχόος39 3.72
ζ Αιγόκερως 16Υδροχόος14 3.86
ι Ιχθύς Νότιος 16Υδροχόος33 4.35
Sualocin α Δελφίνι 16Υδροχόος41 3.86
γ Γερανός 16Υδροχόος43 3.16
ι Αιγόκερως 16Υδροχόος59 4.30
δ Δελφίνι 17Υδροχόος25 4.53
λ Γερανός 18Υδροχόος14 4.60
γ Δελφίνι 18Υδροχόος40 5.47
μ Γερανός 19Υδροχόος18 4.86
Castra ε Αιγόκερως 19Υδροχόος30 4.70
γ Τουκάνα 19Υδροχόος44 4.10
ε Γερανός 20Υδροχόος02 3.69
δ Γερανός 20Υδροχόος54 4.02
Nashira γ Αιγόκερως 21Υδροχόος05 3.80
ζ Γερανός 21Υδροχόος14 4.18
μ Ιχθύς Νότιος 21Υδροχόος23 4.62
ζ Τουκάνα 21Υδροχόος37 4.34
β Γερανός 21Υδροχόος37 2.24
τ Ιχθύς Νότιος 21Υδροχόος57 5.06
Kitα α Ιππάριον 22Υδροχόος25 4.14
Sadalsuud βΥδροχόος 22Υδροχόος42 3.07
Deneb Algedi δ Αιγόκερως 22Υδροχόος51 2.98
δ Ιππάριον 23Υδροχόος45 4.61
Sador γ Κύκνος 24Υδροχόος10 2.32
β Τουκάνα 25Υδροχόος53 4.52
β Ιχθύς Νότιος 26Υδροχόος29 4.36
Gienah Cyg ε Κύκνος 27Υδροχόος03 2.64
δ Ύδρος 28Υδροχόος28 4.26

Αστέρες στον Ιχθείς

ε Ιχθύς Νότιος 00Ιχθείς33 4.22
γ Ιχθύς Νότιος 00Ιχθείς38 4.52
Enif ε Πήγασος 01Ιχθείς11 2.54
ε Ύδρος 01Ιχθείς12 4.26
δ Ιχθύς Νότιος 01Ιχθείς30 4.33
ζ Κύκνος 02Ιχθείς21 3.40
Ancha θ Υδροχόος 02Ιχθείς34 4.30
Sadalmelik α Υδροχόος 03Ιχθείς03 3.19
Fomalhaut α Ιχθύς Νότιος 03Ιχθείς09 1.16
Deneb Adige α Κύκνος 04Ιχθείς38 1.25
Sadalbachia γ Υδροχόος 06Ιχθείς01 3.97
Biham θ Πήγασος 06Ιχθείς08 3.70
γ Γλύπτης 06Ιχθείς18 4.51
β Γλύπτης 06Ιχθείς32 4.46
τ Υδροχόος 07Ιχθείς18 4.70
π Υδροχόος 07Ιχθείς54 4.64
Skat δ Υδροχόος 08Ιχθείς10 3.51
ζ Υδροχόος 08Ιχθείς13 4.59
κ Πήγασος 08Ιχθείς14 4.27
Situla κ Υδροχόος 08Ιχθείς43 5.33
ε Φοίνιξ 08Ιχθείς57 3.94
ε Δοράς 08Ιχθείς57 5.15
88 Υδροχόος 09Ιχθείς19 3.80
η Υδροχόος 09Ιχθείς42 4.13
λ Υδροχόος 10Ιχθείς53 3.84
α Ύδρος 11Ιχθείς24 3.02
ζ Φοίνιξ 11Ιχθείς40 4.13
98 β Υδροχόος 12Ιχθείς46 4.20
99 β Υδροχόος 13Ιχθείς13 4.52
ι Πήγασος 13Ιχθείς43 3.96
κ Φοίνιξ 13Ιχθείς49 3.90
Achernar α Ηριδανός 14Ιχθείς36 0.46
Ankaa α Φοίνιξ 14Ιχθείς47 2.44
δ Γλύπτης 14Ιχθείς52 4.64
Homan ζ Πήγασος 15Ιχθείς27 3.61
ψ Υδροχόος 15Ιχθείς36 4.46
ψ 2 Υδροχόος 16Ιχθείς02 4.56
ψ Υδροχόος 16Ιχθείς06 5.16
θ Υδροχόος 16Ιχθείς26 4.40
β Ιχθύς 17Ιχθείς53 4.58
103 α Υδροχόος 17Ιχθείς55 4.95
106 ι Υδροχόος 18Ιχθείς16 5.26
107 ι Υδροχόος 18Ιχθείς30 5.45
π Πήγασος 18Ιχθείς40 5.65
ω Υδροχόος 18Ιχθείς58 5.16
ω Υδροχόος 19Ιχθείς30 4.61
108 ι Υδροχόος 19Ιχθείς36 5.32
β Φοίνιξ 19Ιχθείς44 3.35
β Δίκτυον 20Ιχθείς40 3.80
γ Ιχθύς 20Ιχθείς45 3.85
κ Ιχθύς 22Ιχθείς12 4.94
λ Πήγασος 22Ιχθείς22 4.14
Markab α Πήγασος 22Ιχθείς47 2.57
1 Σαύρα 23Ιχθείς19 4.22
Sadalbari μ Πήγασος 23Ιχθείς41 3.67
θ Ιχθύς 24Ιχθείς30 4.45
Matar η Πήγασος 25Ιχθείς01 3.10
χ Ηριδανός 25Ιχθείς31 3.73
λ Ιχθύς 25Ιχθείς54 4.61
ι Ιχθύς 26Ιχθείς57 4.28
γ Φοίνιξ 27Ιχθείς26 3.40
Azelfafage π Κύκνος 27Ιχθείς35 4.78
Scheat β Πήγασος 28Ιχθείς41 2.61
α Γλύπτης 29Ιχθείς47 4.39

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest