Αστρονομικοί Όροι

Φάσεις Πλανήτη : Διαφορετικές όψεις του πλανήτη λόγω της καθηµερινής κίνησης γύρω από τον Ήλιο και ανάλογα µε την περιοχή που φωτίζεται. Οι εξωτερικοί Πλανήτες δεν παρουσιάζουν φάσεις πολύ αισθητές όσο οι εσωτερικοί πλανήτες.
Φάσεις Σελήνης : Νέα Σελήνη (Σύνοδος 0ο ), Μηνίσκος, στραµµένος στην ανατολή (0ο –90ο ) , Πρώτο Τέταρτο, στρέφεται στην ανατολή, (Τετραγωνισµός­90ο ), Πανσέληνος(180ο), Τελευταίο Τέταρτο, στρέφεται προς τη Δύση (180ο –270ο ), Μηνίσκος στραµµένος στη Δύση (270ο –360ο).
Συνοδικός Μήνας : Ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο συνόδους
Περίγειο : ισχύει για την Σελήνη µόνο. Ελάχιστη απόσταση Γης – Σελήνης.
Απόγειο : ισχύει για την Σελήνη µόνο. Μέγιστη απόσταση Γης – Σελήνης.
Αστρικός µήνας : Ο χρόνος που χρειάζεται για µια πλήρη περιφορά ενός σώµατος γύρω από τη Γη, ισχύει για την Σελήνη.
Αστρικό Έτος Γης : ο χρόνος που χρειάζεται η Γη για να συµπληρώσει µια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο, που είναι 365, 256374 µέρες.
Φαινόµενη Διάµετρος : πόσες µοίρες καταλαµβάνει ένα αντικείµενο στον ουράνιο θόλο. Για την Σελήνη , µεταβάλλεται ανάλογα µε την απόστασή της και κυµαίνεται από 33’ 49’’ έως 28’ 21’’. Η µέση τιµή της είναι : 31’ 5’’.
Αστρικός Μήνας Σελήνης : Χρόνος περιστροφής γύρω από τον εαυτό της. Ισχύει και σε µερικούς ακόµη δορυφόρους του Ηλιακού συστήµατος. Αποχή : ονοµάζεται η γωνία που σχηµατίζει ο πλανήτης αυτός µε τον Ήλιο όταν παρατηρείται από τη Γη. Οι εσωτερικοί πλανήτες έχουν µέγιστη αποχή, ως εξής Αφροδίτη (48ο) και ο Ερµής (28ο).
Οι εξωτερικοί πλανήτες έχουν άλλες τιµές ως εξής. Σύνοδος Πλανήτη(0ο) : Ευθυγράµµιση µε την εξής σειρά Γη – Πλανήτης – Ήλιος
Αντίθεση Πλανήτη(180ο) : Ευθυγράµµιση µε την εξής σειρά Πλανήτης – Γη – Ήλιος
Τετραγωνισµός : (90ο ή 270ο) : Τρία σώµατα πχ Γη ­Ήλιος και Πλανήτης σχηµατίζουν ορθογώνιο τρίγωνο µε την Γη στην ορθή γωνία του.
Ουράνια σφαίρα (ή θόλος): η σφαίρα που περιβάλλει τη Γη και πάνω της φαίνονται να είναι καρφωµένοι οι αστέρες και τα άλλα αντικείµενα. Κατακόρυφος τόπου : Διεύθυνση της Γήινης ακτίνας που περνά από τον τόπο Ζενίθ τόπου (Ζ): το σηµείο όπου η προέκταση της κατακόρυφου του τόπου συναντά την ουράνιο σφαίρα
Ναδίρ τόπου (Ν): το σηµείο που η προέκταση της κατακόρυφου του τόπου προς τα κάτω (κέντρο της Γης) συναντά την ουράνιο σφαίρα. Διαµετρικά αντίθετο µε το (Ζ).
Άνω µεσουράνηση αστέρα : η στιγµή που ο αστέρας έχει το µεγαλύτερο ύψος σε ένα τόπο.
Κάτω µεσουράνηση αστέρα : η στιγµή που ο αστέρας έχει το µικρότερο ύψος σε ένα τόπο ‘Όταν ένας αστέρας µεσουρανεί άνω τότε η ορθή αναφορά του είναι ίση µε τον αστρικό χρόνο
Εαρινή Ισηµερία (21 Μαρτίου) : σηµείο γ­θέση του Ήλιου στις 21 Μαρτίου Φθινοπωρινή Ισηµερία (23 Σεπτεµβρίου):σηµείο γ’–θέση του Ήλιου στις 23 Σεπτεµβρίου
Αστρική µέρα : ο χρόνος που περιέχεται µεταξύ δύο διαδοχικών άνω µεσουρανήσεων του εαρινού σηµείου γ
Σειρά πλανητών Ηλιακού Συστήµατος ανάλογα µε την απόσταση από τον Ήλιο : Εσωτερικοί Πλανήτες : Ερµής­Αφροδίτη ….. Γή ….. 
Εξωτερικοί Πλανήτες : Άρης­Αστεροειδείς– Δίας­Κρόνος­Ουρανός­Ποσειδών­Πλούτωνας (περιλαµβάνει επίσης Ήλιο, δορυφόρους πλανητών, κοµήτες, µετέωρα, µετεωρίτες, µεσοπλανητική ύλη)
Δορυφόροι Πλανητών κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα µε τις ακτίνες τους : Γανυµήδης, Τιτάνας, Ιώ, (Δίας), Σελήνη (Γη), Τρίτωνας (Ποσειδώνας), Ευρώπη(Δίας)
Γήινες Συντεταγµένες
Γεωγραφικό Μήκος (λ) :  τιµές από 0ο έως 180ο Ανατολικά του Greenwich
                                           τιµές από 0ο έως 180ο Δυτικά του Greenwich
Γεωγραφικό Πλάτος (φ) : τιµές από 0ο έως 90ο Βόρεια του Ισηµερινού
                                           τιµές από 0ο έως –90ο Νότια του Ισηµερινού
Διεθνής ώρα : Universal Time (UT) : ώρα του Greenwich
Τοπική ώρα : Local Time (LT), επίσηµη αλλαγή της ώρας Μάρτιο & Οκτώβριο
για την Ελλάδα LT=UT+ 3h από Μάρτιο έως Οκτώβριο (Θερινή ώρα)
LT=UT+ 2h από Οκτώβριο έως Μάρτιο (Χειµερινή ώρα)
Ουρανογραφικές Συντεταγµένες
Ορθή αναφορά (α ­RA­Right Ascenation): από 0h –24h µε την ορθή φορά, αντίθετα µε τους δείκτες του ρολογιού – προς ανατολάς, από τη δύση προς την ανατολή.
Απόκλιση (δ ­d ­Declination): τιµές από 0ο έως 90ο Βόρεια του ουράνιου Ισηµερινού. τιµές από 0ο έως –90ο Νότια του ουράνιου Ισηµερινού
Εκλειπτική : το επίπεδο της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο τέµνει την ουράνια σφαίρα κατά µέγιστο κύκλο που καλείται εκλειπτική
Τα αντικείµενα χαρακτηρίζονται επίσης : Αειφανή : πάντα ορατά από ένα τόπο (πάντα πάνω από τον ορίζοντα στην διάρκεια µιας νύχτας) Αµφιφανή: ορατά, αλλά όχι όλες τις εποχές του χρόνου στην διάρκεια µιας νύχτας Αφανή : πάντα µη ορατά από ένα τόπο, πάντα κάτω από τον ορίζοντα
Αποσπερίτης – Αυγερινός : Πλανήτης Αφροδίτη αντίστοιχα την εσπέρα ή την αυγή.
Πούλια : Πλειάδες – Μ45
  1 µοίρα = 60’ (πρώτα λεπτά) (arc­minutes)
1’ = 60’’ (δεύτερα λεπτά) (arc­seconds)
Αστρικό έτος = 365,26 Γήινες µέρες
Ταχύτητα του φωτός = 299.792,458 +­0,001 χλµ /δευτ
Μέση τροχιακή ταχύτητα Γης = 30 χλµ/Δευτ
Μέση τροχιακή ταχύτητα Σελήνης = 1,023 χλµ/δευτ
Μέση απόσταση Ήλιου – Γης = 149.600.000 χλµ = 1 a.u.
Μέση απόσταση Γης­Σελήνης = 384.000 χλµ
Ακτίνα του Ήλιου = 696.000 χλµ
Ισηµερινή ακτίνα Γης = 6.378,1 χλµ
Ισηµερινή ακτίνα Σελήνης = 1.738,1 χλµ
Μέση Φαινόµενη Διάµετρος Σελήνης = 1864,2” ή 31’ 04’’ ή 0,518ο
Συνοδικός Μήνας = περιφορά Σελήνης γύρω από τη Γη = 29,53 Γήινες µέρες
Χρόνος περιστροφής Σελήνης γύρω από τον εαυτό της = 27,3217 Γήινες µέρες

Αναζήτηση

Το πιο ισχυρό μου ατού!

  • Σχετικά με τα αραβικά φυλαχτά Φάιζα Κωδωνά - Δεκέμβριος 28, 2014

    Το θέμα των τάλισμαν και των περιάπτων και εν γένει των φυλαχτών, εμφανίζεται απέραντο στον απλό άνθρωπο, είτε γιατί έχει πολυάριθμες παραλλαγές, είτε γιατί τα στοιχεία είναι ποικίλα, είτε γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ελάχιστη γνώση για αυτά.

    Περισσότερα...

nooriyavenusLogo blogger blogger facebookgoogle sites pinterest